Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Hải Dương lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016 môn: Sinh học

doc 2 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1083Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Hải Dương lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016 môn: Sinh học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Hải Dương lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016 môn: Sinh học
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 HẢI DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2015 - 2016
Mụn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 180 phỳt
 (Đề thi gồm: 02 trang)
Cõu 1 (1,5 điểm)
 a) Giải thớch vỡ sao tế bào bỡnh thường ở cơ thể sinh vật nhõn thực khụng thể gia tăng mói về kớch thước?
 b) Một người uống một lượng lớn rượu thỡ chỉ sau một thời gian ngắn trong cỏc tế bào gan cú số lượng một loại bào quan tăng gấp vài lần. Hóy cho biết tờn, chức năng của bào quan đú.
Cõu 2 (1,5 điểm)
 a) Vai trũ của nước trong quang hợp?
 b) Ở thực vật, pha sỏng của quỏ trỡnh quang hợp diễn ra ở đõu và tạo ra sản phẩm gỡ để cung cấp cho pha tối?
Cõu 3 (1,5 điểm)
 a) Cho đồ thị sau : 
 Em hóy đưa ra nhận xột, từ đú rỳt ra kết luận về ảnh hưởng của nhiệt độ lờn hoạt tớnh của enzim.
 b) Tại sao cỏc biện phỏp bảo quản nụng phẩm đều hướng tới việc làm giảm cường độ hụ hấp? 
Cõu 4 (1,5 điểm) 
 a) Một cơ thể động vật cú kiểu gen Aa giảm phõn bỡnh thường cú thể tạo ra tối đa bao nhiờu loại giao tử?
b) Theo lớ thuyết, 3 tế bào sinh tinh của một cơ thể động vật cú kiểu gen giảm phõn xảy ra trao đổi chộo và khụng xảy ra đột biến thỡ cú thể tạo ra tối đa là bao nhiờu loại tinh trựng?
c) 3 tế bào sinh tinh của một cơ thể động vật cú kiểu gen . Trong đú tế bào thứ nhất giảm phõn bỡnh thường và khụng xảy ra trao đổi chộo; tế bào thứ hai giảm phõn chỉ xảy ra trao đổi chộo giữa B và b và khụng xảy ra đột biến; tế bào thứ ba giảm phõn khụng xảy ra trao đổi chộo, khụng bị đột biến gen, khụng bị đột biến cấu trỳc nhiễm sắc thể, ở giảm phõn I cú cặp nhiễm sắc thể khụng phõn li, cặp nhiễm sắc phõn li bỡnh thường, giảm phõn II diễn ra bỡnh thường. 	Theo lớ thuyết, 3 tế bào sinh tinh trờn giảm phõn tạo ra tối đa bao nhiờu loại tinh trựng? Viết kiểu gen của những loại tinh trựng đú.
Cõu 5 (1,5 điểm) 
 a) Hóy nờu 2 sự kiện trong giảm phõn bỡnh thường dẫn đến việc hỡnh thành nhiều loại giao tử khỏc nhau. Giải thớch?
 b) Tại sao núi quỏ trỡnh nguyờn phõn, giảm phõn và thụ tinh cú vai trũ duy trỡ bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài?
Cõu 6 (1,0 điểm) 
 Tiến hành nuụi cấy 3 chủng vi khuẩn (kớ hiệu I, II, III) trong cỏc mụi trường (kớ hiệu A, B, C) thu được kết quả như sau:
Mụi trường
Thành phần mụi trường nuụi cấy
Chủng I
Chủng II
Chủng III
A
NaCl, (NH4)3PO4, KH2PO4, MgSO4, CaCl2, chiếu sỏng và sục khớ CO2.
-
+
+
B
NaCl, (NH4)3PO4, KH2PO4, MgSO4, CaCl2, che tối và sục khớ CO2.
-
+
-
C
NaCl, (NH4)3PO4, KH2PO4, MgSO4, CaCl2, cao thịt bũ, che tối.
+
-
-
 Chỳ thớch: (+) Vi khuẩn mọc (sinh trưởng và phỏt triển), (-) Vi khuẩn khụng mọc.
 a) Hóy xỏc định kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng vi khuẩn trờn?
 b) Chủng I phỏt triển trờn mặt thoỏng của ống nghiệm cú mụi trường C. Khi bổ sung thờm KNO3 vào ống nghiệm thỡ chủng I phỏt triển được cả ở mặt thoỏng và trong toàn bộ ống nghiệm. Hóy giải thớch hiện tượng trờn.
Cõu 7 (1,5 điểm) 
 a) Trong cỏc kiểu dinh dưỡng cơ bản của sinh vật, những kiểu dinh dưỡng nào chỉ cú ở vi khuẩn? Những kiểu dinh dưỡng này cú đặc điểm gỡ về nguồn năng lượng và nguồn cacbon.
 b) Nhược điểm của phương pháp nuôi cấy không liên tục trong công nghệ vi sinh là gì?
 c) Bỡnh đựng nước thịt và bỡnh đựng nước đường để lõu ngày, khi mở nắp cú mựi giống nhau khụng? Vỡ sao?
--------------Hết-------------
Họ và tờn thớ sinh: Số bỏo danh:..
Giỏm thị coi thi số 1:....Giỏm thị coi thi số 2:..

Tài liệu đính kèm:

  • docDe HSG SINH 10 ( 2016).doc
  • docDap an HSG SINH 10 ( 2016).doc