Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 643Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề
PGD và ĐT Thanh 0ai ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
 Trường THCS Phương Trung 
 Họ và Tên: MÔN: LỊCH SỬ 7 
 Lớp : 7 Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề
Điểm
Lời phê của cô giáo
 A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3 ĐIỂM)
I/ Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất ( mỗi câu đúng 0,5 điểm)
1. Nhà Lí ban hành bộ hình thư vào năm nào?
	a. Năm 1010	 b. Năm 1042	c. Năm 1050	d. Năm 1005
2. Chính sách “ngụ binh ư nông” có nội dung gì?
	a. Quân sĩ vừa chiến đấu, vừa sản xuất
	b. Quân sĩ vừa chiến đấu, vừa sản xuất, vừa đi phu.
c. Thanh niên đủ tuổi đăng kí vào sổ và được điều động khi có chiến tranh
d. Quân sĩ lưu phiên cày ruộng, thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất, 
 khi cần thì điều động.
3. Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua trần như thế nào khi quân Mông Cổ vào Thăng Long?
a. Kiên quyết chống trả để bảo vệ Thăng Long 	
b. Vườn không nhà trống.
c. Người già, phụ nữ, trẻ em đi sơ tán.	
d. Cho quân lính ở lại chiến đấu
4. Xã hội Trung Quốc đạt đến sự phồn thịnh ở thời nào?
a.Đường	 b. Minh-Thanh c. Tần	 d. Hán
5. Lễ cày tịch điền xuất hiện vào triều đại nào?
 a. Nhà Ngô b. Nhà Đinh	 c. Nhà Tiền Lê	d. Nhà Lý
6. Nhà Lý đổi quốc hiệu là Đại Việt vào năm nào?
 a. 938	 b. 1010 c. 1054	 d. 1009
B. TỰ LUẬN( 7 ĐIỂM)
Câu 1: ( 2điểm): Em hãy nêu phân tích công lao của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn trong lịch sử 
 dân tộc.
Câu 2: ( 3 điểm): Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm 
 lược Mông – Nguyên?
Câu 3: ( 2 điểm) : Em hãy nêu ý nghĩa, tác dụng cải cách của Hồ Quý Ly?
Bài Làm:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_ki_1_su_7.doc