Đề kiểm tra học kì II môn: Lịch sử 7 thời gian: 45 phút

doc 7 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 508Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn: Lịch sử 7 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II môn: Lịch sử 7 thời gian: 45 phút
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN BÀN
 TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử 7
Thời gian: 45 phút
MA TRẬN ( ĐỀ 1)
 Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
 TN
 TL
Đại việt thời Lê Sơ
Nhớ nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc k/n Lam Sơn
Hiểu về nguyên nhân thắng Lam Sơn
Hiểu về chính sách cai trị của nhà Minh
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2,0
20%
1
0,25
2,5%
1
2,0
20%
3
4,25
42,5%
Đại việt ở TK XVI- XVIII
Hiểu về chữ quốc ngữ và kinh tế thời Tây Sơn
Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh
Đánh giá công lao QTrung
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:3
đ:0,75
7,5%
1
2,0
20%
4
2,75
27,5%
Việt Nam nửa đầu TK XI X
Nhớ được các sự kiện quan trọng
Kể một số thành tựu nghệ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX. 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:1
điểm: 1,0
10%
1
2,0
20%
2
3,0
30%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
 1
 1,0
2
4,0
4
1,0
1
2,0
1
2,0
9
10
 50%
 30%
 20%
 100%
* Đề bài (đề 1)
I .Trắc nghiệm (2.0đ) 
Câu 1 Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng 
 1.1. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn
A- Trương Thúc Loan nắm mọi quyền hành, khét tiếng tham nhũng
B- Quan lại trung ương và địa phương quá đông
C- Thuế má nặng nề, quan lại tham nhũng, nhân dân đói khổ
D- Địa chủ cường hào lấn chiếm ruộng đất
1.2. Tại sao Nguyễn Nhạc phải tạm hòa hoãn với quân Trịnh
A- Muốn liên kết với quân Trịnh để tiêu diệt chúa Nguyễn
B- Muốn yên phía bắc để đánh phía nam
C- Quân Trịnh quá mạnh, quân Tây Sơn sợ
 D- Do khó khăn nên tạm hòa hoãn với Trịnh
1.3. Quang Trung đã làm gì để phục hồi kinh tế
	A- Ban hành chiếu khuyến nông
	B- Giảm tô thuế
	C- Mở cửa ải giao lưu buôn bán
D- Ban hành chiếu khuyến nông, giảm tô thuế, mở rộng buôn bán
1.4. Chữ quốc ngữ là
	A- Chữ Hán ghi âm tiếng Việt
	B- Chữ nôm ghi âm tiếng Việt
	C- Chữ La – tinh ghi âm tiếng Việt
	D- Chữ Hán ghi âm tiếng Hán
Câu 2 - Nèi thời gian với sự kiện tương ứng
Thời gian
 Nối
 Sự kiện
 1. 1801
2.1802
 3. 1806
4. 1815
1831
a- Ban hành bộ luật Gia Long
b- Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long
c- Nguyễn Ánh đánh ra Phú Xuân
d- Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng Đế
II- Tự luận ( 8 đ)
 Câu 1 (2,0 điểm)
 Sau thất bại của nhà Hồ, nhà Minh thiết lập chính quyền thống trị trên khắp nước ta. Chúng xoá bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ; sáp nhập nước ta vào Trung Quốc; thi hành chính sách đồng hoá và bóc lột nhân dân ta tàn bạo. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nề, bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc bán làm nô tì, cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình, thiêu huỷ phần lớn sách quý của nước ta và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.
 Bằng 2 câu, em hãy nêu lên nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta ?
Câu 2: (2,0 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 
Câu 3: (2,0 điểm) Nêu một số thành tựu nghệ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX. 
Câu 4: (2,0 điểm)
 Đánh giá công lao của Quang Trung đối với sự nghiệp giữ nước, chống ngoại xâm và xây dựng đất nước ?
 HƯỚNG DẪN CHẤM
I – PHẦN TRẮC NGHIỆM( 2 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu
 1
 2
1.1
1.2
1.3
1.4
Đáp án
C
A
D
C
1c
2b
3d
4a
II- TỰ LUẬN ( 8 Điểm)
Câu 1 
- Mục tiêu : Nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta bằng 2 câu ngắn gọn.
- Mức tối đa
 Mã 2 ( 2,0 điểm)
 Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta là rất thâm độc và tàn bạo
Chúng muốn vơ vét bóc lột và xóa bỏ tên nước ta trên bản đồ thế giới
- Mức chưa tối đa
	Mã 1: (1,0 điểm) Học sinh nêu chưa đầy đủ lí do đề cập ở trên
-Mức không đạt
	Mã 0 : Câu trả lời chung chung, lạc đề không đúng yêu cầu câu hỏi
	Mã 9 : Không trả lời hoặc không làm bài
 Đáp án
 Biểu điểm
Câu 2: (2,0 điểm)
* Nguyên nhân thắng lợi (1,0 điểm)
	- Nhân dân có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí
 quyết chiến.
	- Tinh thần chiến đấu anh dũng quân sĩ
	 - Đường lối chiến thuật đúng đắn của bộ chỉ huy nghĩa quân .
* Ý nghĩa lịch sử (1,0 điểm)
	- Kết thúc 20 năm đô hộ của quân Minh,mở ra thời kì
 phát triển mới cho đất nước.
	- Đập tan hoàn toàn âm mưu xâm lược Minh
	- Thể hiện lòng yêu nước và tinh thần nhân đạo sáng
 ngời của dân tộc ta.
Câu 3: (2,0 điểm)
 *. Nghệ thuật
- Văn nghệ dân gian phát triển phong phú 
- Nghệ thuật sân khấu, tuồng chèo phổ biến 
- Tranh dân gian đậm đà bản sắc dân tộc, nổi tiếng nhất là dòng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh).
- Các công trình kiến trúc nổi tiếng: Chùa Tây Phương (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội); Đình làng Đình Bảng (Bắc Ninh), lăng tẩm các vua Nguyễn ở Huế 
Câu 4: (2,0 điểm)
 - Chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn lật đổ các tập đoàn pk
 - Xoá bỏ gianh giới chia cắt đất nước
 - Đánh tan cuộc xâm lược Xiêm, Thanh
 - Phục hồi kinh tế, văn hoá, củng cố quốc phòng ngoại giao 
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
B- MA TRẬN (Đề 2)
 Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
 TN
 TL
Đại việt thời Lê Sơ
Nhớ nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc k/n Lam Sơn
Hiểu về nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Hiểu về chính sách cai trị của nhà Minh
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2,0
20%
1
0,25
2,5
1
2,0
20%
3
4,25
42,5%
Đại việt ở TK XVI- XVIII
Hiểu về chữ quốc ngữ và nguyên nhân k/n Tây sơn. tại sao Nguyễn Nhạc phải tạm hoà với quân Trịnh
Đánh giá công lao QTrung
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:3
đ:0,75
 7,5%
1
2,0
20%
4
2,75
27,5%
Việt Nam nửa đầu TK XI X
Nhớ được mốc thời gian nổ ra các cuộc k/n nd
Kể một số thành tựu nghệ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX. 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:1
điểm: 1,0
10%
1
2,0
20%
2
3,0
30%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
 1
 1,0
2
4,0
4
1,0
1
2,0
1
2,0
9
10
 50%
 30%
 20%
 100%
* Đề bài (đề 2)
I .Trắc nghiệm: (2.0đ) 
Câu 1 Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng 
 1.1.Nguyên nhân dẫn đến các cuộc nổi dậy của nhân dân thế kỉ XI X 
A- Triều đình mục nát, tầng lớp nhân dân đời sống cực khổ
 B- Nạn dịch bệnh hoành hành khắp nơi
C- Cuộc sống ấm no, hạnh phúc 
D- Quan lại không quan tâm lo lắng cho nhân dân
1.2. Chữ quốc ngữ là
	A- Chữ Hán ghi âm tiếng Việt
	B- Chữ nôm ghi âm tiếng Việt
C- Chữ Hán ghi âm tiếng Hán
D- Chữ La –tinh ghi âm tiếng Việt
1.3. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn
A- Trương Thúc Loan nắm mọi quyền hành, khét tiếng tham nhũng
B- Quan lại trung ương và địa phương quá đông
C- Thuế má nặng nề, quan lại tham nhũng, nhân dân đói khổ
D- Địa chủ cường hào lấn chiếm ruộng đất
1.4. Tại sao Nguyễn Nhạc phải tạm hòa hoãn với quân Trịnh
A- Muốn liên kết với quân Trịnh để tiêu diệt chúa Nguyễn
B- Muốn yên phía bắc để đánh phía nam
C- Quân Trịnh quá mạnh, quân Tây Sơn sợ
 D- Do khó khăn nên tạm hòa hoãn với Trịnh
Câu 2 – Nối cột A với cột B sao cho phù hợp
 Cột A
Nối
 Cột B
1- Khởi nghĩa Phan Bá Vành
2- Khởi nghĩa Nông Văn Vân
3- Khởi nghĩa Lê Văn Khôi
4- Khởi nghĩa Cao Bá Quát
a- (1832 - 1835) 
b- (1821 - 1827)
c- (1833 - 1835)
d- (1837- 1842 )
đ-(1854-1856)
II- Tự luận ( 8 đ)
Câu 1 (2,0 điểm)
 Sau thất bại của nhà Hồ, nhà Minh thiết lập chính quyền thống trị trên khắp nước ta. Chúng xoá bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ; sáp nhập nước ta vào Trung Quốc; thi hành chính sách đồng hoá và bóc lột nhân dân ta tàn bạo. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nề, bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc bán làm nô tì, cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình, thiêu huỷ phần lớn sách quý của nước ta và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.
 Bằng 2 câu, em hãy nêu lên nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta ?
Câu 2: (2,0 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
Câu 3: (2,0 điểm) Nêu một số thành tựu nghệ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII-nửa đầu thế kỉ XIX. 
Câu 4: (2,0 điểm)
 Đánh giá công lao của Quang Trung đối với sự nghiệp giữ nước, chống ngoại xâm và xây dựng đất nước ?
 HƯỚNG DẪN CHẤM
I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2điểm) ( Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu
 1
 2
1.1
1.2
1.3
1.4
Đáp án
A
D
C 
A
1b
2c,
3c
4đ
II- TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1 
- Mục tiêu : Nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta bằng 2 câu ngắn gọn.
- Mức tối đa
 Mã 2 ( 2,0 điểm)
 Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta là rất thâm độc và tàn bạo.
Chúng muốn vơ vét bóc lột và xóa bỏ tên nước ta trên bản đồ thế giới.
- Mức chưa tối đa
	Mã 1: (1,0 điểm) Học sinh nêu chưa đầy đủ lí do đề cập ở trên
-Mức không đạt
	Mã 0 : Câu trả lời chung chung, lạc đề không đúng yêu cầu câu hỏi
	Mã 9 : Không trả lời hoặc không làm bài
 Đáp án
 Biểu điểm
Câu 2: (2,0 điểm)
* Nguyên nhân thắng lợi (1,0 điểm)
	- Nhân dân có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí
 quyết chiến.
	- Tinh thần chiến đấu anh dũng quân sĩ
	 - Đường lối chiến thuật đúng đắn của bộ chỉ huy nghĩa quân .
* ý nghĩa lịch sử (1,0 điểm)
	- Kết thúc 20 năm đô hộ của quân Minh,mở ra thời kì
 phát triển mới cho đất nước.
	- Đập tan hoàn toàn âm mưu xâm lược Minh
	- Thể hiện lòng yêu nước và tinh thần nhân đạo sáng
 ngời của dân tộc ta.
Câu 3: (2,0 điểm)
 *. Nghệ thuật:
- Văn nghệ dân gian phát triển phong phú 
- Nghệ thuật sân khấu, tuồng chèo phổ biến
- Tranh dân gian đậm đà bản sắc dân tộc, nổi tiếng nhất là dòng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh).
- Các công trình kiến trúc nổi tiếng: Chùa Tây Phương (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội); đình làng Đình Bảng (Bắc Ninh), lăng tẩm các vua Nguyễn ở Huế 
Câu 4: (2,0 điểm)
 - Chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn lật đổ các tập đoàn pk
 - Xoá bỏ gianh giới chia cắt đất nước.
 - Đánh tan cuộc xâm lược Xiêm, Thanh.
 - Phục hồi kinh tế, văn hoá,củng cố quốc phòng ngoại giao.
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
 Duyệt của tổ CM Nhà trường Duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_ki_II.doc