Tài liệu Các chuyên đề Bồi dưỡng Học sinh giỏi Hóa học Trung học cơ sở - Chuyên đề 3: Nhận biết - Phân biệt

doc 9 trang Người đăng daohongloan2k Ngày đăng 24/12/2022 Lượt xem 675Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu Các chuyên đề Bồi dưỡng Học sinh giỏi Hóa học Trung học cơ sở - Chuyên đề 3: Nhận biết - Phân biệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu Các chuyên đề Bồi dưỡng Học sinh giỏi Hóa học Trung học cơ sở - Chuyên đề 3: Nhận biết - Phân biệt
CHUYÊN ĐỀ: NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT
Không dùng thêm hóa chất hoặc thuốc thử nào khác, hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết bốn dung dịch đựng riêng biệt trong các lọ bị mất nhãn: Magieclorua, barihiđroxit, axit clohiđric và natricacbonat.
(HSG huyện Long Thành năm học 2010-2011)
Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết 3 ống nghiệm bị mất nhãn chứa các dung dịch sau: HCl, K2CO3 và Ba(NO3)2
(HSG huyện Long Thành năm học 2011-2012)
Có các dung dịch HCl, nước và các chất vô cơ cần thiết, hãy phân biệt các chất rắn sau NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. 
(HSG huyện Long Thành năm học 2012-2013)
Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây: NaHSO4, Mg(HCO3)2, KHCO3, Ba(HCO3)2, Na2SO3 . Trình bày cách nhận biết từng dung dịch, không được dùng thêm hóa chất nào khác? Biết các dụng cụ thí nghiệm đầy đủ.
(HSG huyện Long Thành năm học 2013-2014)
Có 4 bình chứa khí mất nhãn: khí Clo ẩm, khí amoniac, khí hidroclorua và khí oxi. Chỉ được dùng thêm 1 chất duy nhất, hãy phân biệt các khí trên.
(HSG huyện Long Thành năm học 2015-2016)
Không dùng thêm hóa chất nào khác, bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn là: HCl, NaOH, Ba(OH)2, K2CO3 , MgSO4.
(HSG huyện Long Thành năm học 2015-2016)
Không dùng thuốc thử khác, làm thế nào có thể nhận biết bốn lọ dung dịch mất nhãn sau: HCl, H2SO4, BaCl2, Na2CO3. Viết PTHH minh hoạ (nếu có). 
(HSG huyện Nhơn Trạch năm học 2015-2016)
Có 5 lọ không nhãn, biết 4 lọ đựng các dung dịch có cùng nồng độ mol là: NaHSO4, NaOH, BaCl2, NaCl và 1 lọ đựng nước. Chỉ được dùng thêm thuốc thử là phenolphtalein, hãy trình bày cách nhận biết từng lọ và viết phương trình phản ứng minh họa. 
(HSG TX. Long Khánh năm học 2013-2014)
Cho 5 lọ đánh số 1, 2, 3, 4,5. Mỗi lọ chứa 1 trong các dung dịch: Ba(NO3)2, Na2CO3, MgCl2, K2SO4, Na3PO4. Xác định lọ nào chứa dung dịch nào ? Biết rằng: 
Lọ 1 tạo kết tủa trắng với lọ 3 và 4.
Lọ 2 tạo kết tủa trắng với lọ 4
Lọ 3 tạo kết tủa trắng với lọ 1 và 5
Lọ 4 tạo kết tủa trắng với lọ 1,2 và 5
Kết tủa sinh ra do lọ 1 tác dụng với lọ 3 bị phân hủy ở nhiệt độ cao tạo ra oxit kim loại. 
Viết các phương trình phản ứng minh họa. 
(HSG TX. Long Khánh năm học 2014-2015)
Có bốn gói bột trắng : đá vôi, cát trắng, xôđa, muối ăn .Hãy trình bày phương pháp hoá học để phân biệt chúng . 
 (HSG TX. Long Khánh năm học 2015-2016)
Có 5 bột màu trắng NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước, khí cacbonic, nêu phương pháp hóa học phân biệt 5 hóa chất trên, viết các phương trình hóa học.
(HSG huyện Tân Phú năm học 2009-2010)
a/ Có 6 ống nghiệm lần lượt chứa dung dịch của các chất sau: NaOH, Na2SO4, NH4Cl, NaCl, BaCl2, AgNO3. Chỉ dùng thêm quỳ tím hãy nhận biết các dung dịch trên, viết các phản ứng xảy ra.
b/ Chỉ dùng kim loại, hãy nhận biết các dung dịch sau đây: HCl, HNO3đặc, AgNO3, KCl, KOH.
(HSG huyện Tân Phú năm học 2010-2011)
Chỉ dùng thêm một hóa chất khác, hãy nhận biết 7 lọ dung dịch bị mất nhãn sau: MgCl2; NaCl; AlCl3; FeCl3; NH4Cl; FeCl2 và (NH4)2SO4
(HSG huyện Tân Phú năm học 2011-2012)
Chỉ được dùng một hóa chất, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: NaOH, H2SO4, BaCl2, KCl, MgCl2. 
(HSG huyện Tân Phú năm học 2012-2013)
Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, hãy phân biệt các chất bột có màu tương tự nhau, chứa trong các lọ mất nhãn sau: CuO, Fe3O4 , Ag2O, MnO2, (Fe + FeO). Viết các phương trình hóa học xảy ra. 
(HSG huyện Tân Phú năm học 2013-2014)
Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa một dung dịch muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kim loại Ba, Mg, K, Pb
a/ Hỏi mỗi ống chứa dung dịch nào?
b/ Nêu phương pháp nhận biết 4 ống đó ?
(HSG huyện Tân Phú năm học 2014-2015)
Có 8 chất ở dạng bột: Na2O, CaO, Ag2O, Al2O3, Fe2O3, MnO2 CuO và CaC2. Bằng những phản ứng đặc trưng nào có thể phân biệt các chất đó. 
(HSG huyện Tân Phú năm học 2015-2016)
Có các lọ riêng biệt bị mất nhãn đựng lần lượt các dung dịch sau: NH4Cl; Zn(NO3)2; (NH4)2SO4; NaCl; phenolphtalein; Na2SO4; HCl. Chỉ dùng thêm một thuốc thử, hãy nêu cách nhận ra từng dung dịch bằng phương pháp hóa học.
(HSG huyện Vĩnh Cửu năm học 2015-2016)
Có 5 lọ hoá chất bị mất nhãn chứa các chất rắn: NaCl, BaCO3, Na2SO4, Na2CO3, BaSO4. Chỉ được dùng CO2 và H2O hãy nhận biết các hoá chất trên.
(HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2011-2012)
Trình bày cách nhận biết các chất bằng phương pháp hóa học trong các trường hợp cho dưới đây và viết phương trình phản ứng (nếu có):
a/ Các bình riêng biệt, chứa từng chất khí sau: O2, H2, N2, CO, CO2. 
b/ Các dung dịch riêng biệt sau: H2SO4, Na2SO4, Na2SO3, HCl, NaCl.
(HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2012-2013)
Cho các dung dịch sau, mỗi dung dịch được đựng trong một lọ riêng mất nhãn: KHSO4, KHCO3, K2CO3, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2. Hãy nêu phương pháp nhận biết các chất trên nếu chỉ được dùng thêm cách đun nóng. Viết phương trình hóa học minh họa.
 (HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2013-2014)
Có bốn gói bột trắng : đá vôi, cát trắng, xôđa, muối ăn .Hãy trình bày phương pháp hoá học để phân biệt chúng 
(HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2015-2016)
Được dùng thêm một thuốc thử, hãy tìm cách nhận biết các dung dịch (trong các lọ mất nhãn). NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl, H2SO4. Viết các phương trình phản ứng. 
(HSG TP. Biên Hòa năm học 2013-2014)
Chỉ được dùng CO2 và H2O, hãy trình bày cách phân biệt 4 lọ chứa 4 chất rắn: K2CO3, BaCO3, HNO3, BaSO4. Viết phương trình phản ứng để minh họa?
 (HSG TP. Biên Hòa năm học 2013-2014)
Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các dung dịch không màu chứa trong các lọ riêng biệt mất nhãn sau: K2SO4, K2SO3, K2CO3, Ba(HCO3)2, Ba(HSO3)2 và K2S. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có). 
(HSG TP. Biên Hòa năm học 2015-2016)
Có các bình khí sau: a) H2 và CO ; b) O2 và N2 ; c) O2 và CO2 ; d) H2 và CO2 .
Hãy nhận biết các bình khí trên bằng phương pháp hóa học . Viết phương trình phản ứng (nếu có).
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2003-2004)
Trình bày cách nhận biết các chất bằng phương pháp hóa học trong các trường hợp cho dưới đây và viết phương trình phản ứng (nếu có):
a/ Các bình riêng biệt, chứa từng chất khí sau: oxi, hidro, nitơ, cacbonmonoxit, cacbonđioxi. 
b/ Các dung dịch riêng biệt sau: H2SO4, Na2SO4, Na2SO3, HCl, NaCl.
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2005-2006)
Có các dung dịch muối nitrat riêng biệt sau (các bình đựng hóa chất bị mất nhãn): NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Al(NO3)3, AgNO3, NH4NO3. Hãy nhận biết các dung dịch trên bằng phương pháp hoá học.
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2010-2011)
Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt bị mất nhãn sau: NaHSO4; Na2CO3; Na2SO3; BaCl2; Na2S bằng quỳ tím. 
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2011-2012)
Cho 4 dung dịch riêng biệt sau: FeSO4; KOH; FeCl3; MgSO4. Hãy chọn một thuốc thử thích hợp để nhận biết chúng ở trong phòng thí nghiệm. Viết các phương trình phản ứng nhận biết.
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2012-2013)
Cho 6 lọ hóa chất bị mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các hóa chất rắn sau: Fe; MnO2; Na2SO3; KHCO3; FeS; CaC2. Hãy chọn phương pháp hóa học thích hợp để nhận biết chúng ở trong phòng thí nghiệm (nếu có dùng dung dịch làm thuốc thử thì chỉ sử dụng một dung dịch duy nhất). Viết các phương trình phản ứng nhận biết.
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2012-2013)
Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 (không được đun nóng) hãy nhận biết các lọ dung dịch chứa riêng biệt các hoá chất sau: Na2CO3, Na2SO4, KHSO4, MgCl2, AlCl3, Fe2(SO4)3. Các dụng cụ có đủ. Viết các phương trình phản ứng.
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2013-2014)
Cho hai lọ dung dịch loãng chứa riêng biệt natricacbonat và axit clohidric. Nếu không dùng thêm hoá chất (không được đun nóng hay làm lạnh) thì có thể nhận biết từng lọ hoá chất không? Nếu được hãy trình bày phương pháp tiến hành và viết các phương trình phản ứng. Các dụng cụ có đủ.
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2013-2014)
Cho 4 bình chứa khí mất nhãn chứa riêng biệt từng khí sau: CO, metan, sunfurơ, etilen. Hãy trình bày cách nhận biết khí chứa trong các bình trên (một cách an toàn). Viết phản ứng xảy ra (nếu có).
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2014-2015)
Chỉ được dùng thêm một thuốc thử, hãy trình bày cách nhận biết 6 dung dịch riêng biệt chứa trong các bình mất nhãn sau: KOH, K2CO3, Ba(NO3)2, KHCO3, Mg(NO3)2, KAlO2. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2015-2016)
Chỉ được dùng một dung dịch chứa một chất tan, hãy phân biệt 7 dung dịch sau đây bằng phương pháp hoá học: NaCl; (NH4)2SO4; NH4NO3; Al(NO3)3; FeCl2; FeCl3; ZnSO4? 
(HSG huyện Nhơn Trạch năm học 2014-2015)
Trong phòng thí nghiệm có các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: KCl, Al(NO3)3, NaOH, MgSO4, ZnCl2, AgNO3. Dùng thêm một thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết các phương trình phản ứng (nếu có).
(Đề thi HSG Tỉnh Bắc Giang năm học 2011-2012)
Hãy chọn một hóa chất thích hợp để phân biệt các dung dịch muối sau: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2, FeCl3. Viết các PTHH xảy ra.
(Đề thi HSG Tỉnh Bình Phước năm học 2011-2012)
Có 4 dung dịch không màu bị mất nhãn: MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận ra từng dung dịch khi chỉ được dùng thêm axit HCl làm thuốc thử, viết phương trình hóa học. Dấu hiệu tỏa nhiệt trong phản ứng trung hòa không được coi là dấu hiệu nhận biết.
(Đề thi HSG Tỉnh Cà Mau năm học 2011-2012)
Có 5 lọ mất nhãn đựng dung dịch: NaOH, KCl, MgCl2, CuCl2, AlCl3. Hãy nhận biết từng dung dịch trên mà không dùng thêm hóa chất khác.viết cá phương trình phản ứng xảy ra.
(Đề thi HSG Tỉnh Đăk Nông năm học 2011-2012)
Chỉ dùng thêm quì tím hãy nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: Na2SO4, KOH, BaCl2, H2SO4, MgCl2. Viết các phương trình hóa học đã dùng.
(Đề thi HSG Tỉnh Điện Biên năm học 2011-2012)
Chỉ dùng thêm nước và khí cacbonic hãy trình bày phương pháp nhận biết các chất rắn: Na2CO3, Na2SO4, NaCl, BaCO3 và BaSO4.
(Đề thi HSG Tỉnh Gia Lai năm học 2011-2012)
Chỉ dùng thêm nước, hãy nhận biết 4 chất rắn: Na2O, Al2O3, Fe2O3, Al chứa trong các lọ riêng biệt. Viết các phương trình phản ứng. 
(Đề thi HSG Tỉnh Gia Lai năm học 2013-2014)
Chỉ dùng một thuốc thử, trình bày cách nhận biết các chất bột màu trắng đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn sau: BaCO3, BaSO4, Na2SO4, Na2CO3, MgCO3, CuSO4 (khan). Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).
(Đề thi HSG Tỉnh Hải Dương năm học 2011-2012)
Có 5 gói bột trắng là các chất: KHSO4, K2CO3, K2SO4, BaCO3, BaSO4 riêng biệt. Chỉ được dùng thêm H2O, hãy trình bày cách nhận biết từng chất bột trắng nói trên và viết PTHH để minh họa.
(Đề thi HSG Tỉnh Hưng Yên năm học 2013-2014)
Chỉ dùng thêm một thuốc thử và bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất Ca, Al, MgO và Al2O3. Viết phương trình phản ứng minh họa.
(Đề thi HSG Tỉnh Quảng Trị năm học 2016-2017)
Có 5 lọ bị mất nhãn, mỗi lọ đựng riêng rẽ một trong các dung dịch không màu sau: HCl, NaOH, Ba(OH)2, MgCl2, MgSO4. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch phenolphtalein làm thuốc thử, hãy trình bày cách phân biệt 5 lọ trên và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
 (Đề thi HSG Tỉnh Nam Định năm học 2016-2017)
Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, trình bày cách nhận biết các kim loại riêng biệt sau: Zn, Ba, Mg, Cu, Fe.
(Đề thi HSG Tỉnh Phú Thọ năm học 2016-2017)
Trong một bình chứa hỗn hợp khí: SO2, CO2, C2H4. Trình bày phương pháp hoá học để nhận ra sự có mặt các khí đó trong hỗn hợp.
(Đề thi HSG Tỉnh Quảng Bình năm học 2013-2014)
Hỗn hợp A gồm: CuO, CuCl2, AlCl3, Al2O3. Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp A mà không làm thay đổi khối lượng của chúng.
(Đề thi HSG Tỉnh Quảng Bình năm học 2013-2014)
Chỉ dùng thêm PP đun nóng, hãy nêu cách phân biệt các dd mất nhãn chứa từng chất sau: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, , Ba(HCO3)2
(Đề thi HSG Tỉnh Phú Thọ năm học 2013-2014)
Phân biệt 5 hoá chất đựng trong 5 lọ riêng biệt bị mất nhãn (không dùng thêm hoá chất nào khác): HCl, NaOH, Ba(OH)2, K2CO3, MgSO4.
(Đề thi HSG Tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2014)
Cho các lọ bị mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch sau: HCl, Al2(SO4)3, H2SO4, NaNO3, phenol phtalein. Nếu chỉ dùng thêm một thuốc thử là dung dịch Ba(OH)2 thì có thể phân biệt được bao nhiêu lọ hoá chất trên? Trình bày và viết phương trình hoá học minh hoạ.
(Đề thi HSG Tỉnh Tây Ninh năm học 2014-2015)
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt trong các trường hợp sau:
Dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH (không dùng thêm hóa chất).
Dung dịch Na2CO3 và dung dịch HCl (không dùng thêm hóa chất).
Dung dịch NaOH 0,1M và dung dịch Ba(OH)2 0,1M (chỉ dùng thêm dung dịch HCl và phenolphtalein).
(Đề thi HSG Tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2014-2015)
Có 5 dung dịch không có nhãn và cũng không có màu: NaCl, HCl, NaOH, Na2SO4 , H2SO4 . Để nhận ra từng dung dịch, người ta đưa ra các phương án sau:
a/ Dùng quỳ tím và dung dịch AgNO3 .
b/ Dùng quỳ tím và dung dịch BaCl2 .
Phương án nào đúng ? Giải thích ? Viết phương trình phản ứng ?
(Đề thi HSG Tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011-2012)
Cho 7 dung dịch NH4Cl; (NH4)2SO4; KCl; AlCl3; FeCl2; FeCl3; ZnSO4 mỗi dung dịch đựng trong một lọ mất nhãn. Hãy nhận biết các dung dịch trên mà chỉ dùng một dung dịch chứa một chất tan.
(Đề thi HSG Tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2010-2011)
Cho các kim loại sau: Ba, Mg, Al, Ag. Chỉ dùng một dung dịch axit, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các kim loại trên? Viết phương trình hóa học minh họa.
(Đề thi HSG Tỉnh Thái Bình năm học 2012-2013)
Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 4 chất khí đựng trong 4 bình mất nhãn sau: CO, CO2, N2, SO2.
(Đề thi HSG Tỉnh Quảng Ninh năm học 2011-2012)
Chỉ dùng thêm một hoá chất hãy phân biệt các chất đựng trong các lọ riêng biệt, mất nhãn sau bằng phương pháp hoá học: CuO, Al, Na2O, Al2O3. 	
(Đề thi HSG Tỉnh Ninh Bình năm học 2013-2014)
Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau : HCl, NaOH, NaCl, NaHCO3. Chỉ dùng dung dịch phenolphtalein hãy nhận biết mỗi dung dịch trên bằng phương pháp hóa học, viết phương trình hóa học (nếu có).
(Đề thi HSG Tỉnh Long An năm học 2014-2015)
Có 5 lọ hóa chất khác nhau, mỗi lọ chứa một dung dịch của một trong các hóa chất sau: NaOH, HCl, H2SO4, BaCl2, Na2SO4. Chỉ được dùng thêm phenolphtalein (với các điều kiện và dụng cụ thí nghiệm có đủ). Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận ra 5 lọ hóa chất trên và viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có)
(Đề thi HSG Tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015)
Có 7 lọ đựng 7 dung dịch mất nhãn được đánh số từ (1) đến (7) gồm: (NH4)2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, Ba(OH)2, NaOH, Na2CO3. Thực hiện các thí nghiệm được kết quả như sau:
- Chất (1) tác dụng với chất (4) hoặc (5) đều tạo ra kết tủa; tác dụng với chất (2) hoặc (7) đều tạo ra khí.
- Chất (2) tác dụng với chất (4) hoặc (5) đều tạo ra kết tủa; tác dụng với chất (3) tạo ra khí; tác dụng với chất 6 thì tạo ra cả kết tủa lẫn khí.
- Chất (5) tác dụng với chất (3), (6) hoặc (7) đều tạo ra kết tủa.
- Chất (7) tác dụng với chất (4) hoặc (6) đều tạo ra kết tủa.
Hãy biện luận để xác định các chất từ (1) đến (7). (Học sinh không cần viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra ở câu này).
(Đề thi HSG Tỉnh Lạng Sơn năm học 2011-2012)
Chỉ dùng một thuốc thử thích hợp, hãy phân biệt 5 chất rắn gồm MnO2, Al2O3, Al4C3, CuO và Ag2O đựng trong các lọ riêng biệt không nhãn. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(Đề thi TS 10 chuyên Quảng Trị năm học 2017-2018)
Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4. Chỉ được dùng quì tím, làm thế nào để nhận biết các dung dịch trên bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình phản ứng minh họa.
(Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2009-2010)
Có 4 cốc đựng 4 chất sau: H2O, dung dịch NaCl,dung dịch HCl,dung dịch Na2CO3, không dùng hóa chất nào khác, hãy nhận biết từng chất? (được dùng các biện pháp kĩ thuật thông thường khác).
(Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2011-2012)
Có 3 dung dịch hỗn hợp A, B, C, mỗi dung dịch chỉ chứa hai chất trong số các chất sau: KNO3, K2CO3, K3PO4, MgCl2, BaCl2, AgNO3.
a/ Hãy cho biết thành phần các chất trong mỗi dung dịch A,B, C.
b/ Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 3 dung dịch trên bằng một thuốc thử duy nhất.
(Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2012-2013)
Có 5 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaHSO4, CaCl2, AlCl3, FeCl3, Na2CO3. Chỉ được dùng phenolphtalein, làm thế nào nhận biết dung dịch đựng trong mội lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học xảy ra. Biết Na2CO3 làm quì tím chuyển sang màu xanh.
(Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2013-2014)
Dùng thêm một hóa chất làm thuốc thử,hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các hóa chất (đựng trong các lọ riêng biệt) sau đây: C2H5OH, dung dịch BaCl2, dung dịch Ca(OH)2, dung dịch H2SO4, dung dịch Na2SO4, dung dịch MgCl2.
(Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2016-2017)
Chỉ dùng Ba hãy nhận biết các dung dịch sau: MgCl2, FeCl2, AlCl3, (NH4)2CO3.
(Đề thi TS 10 chuyên Bình Định năm học 2009-2010)
Cho các dung dịch riêng biệt mất nhãn sau: Na2SO4, AlCl3, FeCl2, NaHSO4, FeCl3. Một học sinh cho rằng nếu dùng dung dịch Na2S thì có thể phân biệt các dung dịch trên ngay ở lần thử đầu tiên. Kết luận của học sinh đó có đúng không? Vì sao?
(Đề thi TS 10 chuyên Cần Thơ năm học 2014-2015)
Có 5 bình đựng 5 chất khí: N2; O2; CO2; H2; CH4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết từng bình khí.
(Đề thi TS 10 chuyên Đăk Nông 2010-2011)
Trong phòng thí nghiệm chỉ có khí CO2, dung dịch NaOH không rõ nồng độ và hai cốc thủy tinh chia độ , hãy điều chế dung dịch Na2CO3 không bị lẫn NaOH hoặc NaHCO3 mà không dùng thêm bất cứ dụng cụ hay hóa chất nào khác . 
(Đề thi TS 10 chuyên ĐHSP Hà Nội 2013-2014)
Có 3 mẫu phân bón hoá học ở thể rắn đựng trong các lọ riêng biệt không ghi nhãn là NH4NO3, NH4Cl và (NH4)2SO4. Hãy phân biệt các mẫu phân bón trên bằng phương pháp hoá học, viết phương trình hoá học minh hoạ.
(Đề thi TS 10 chuyên Hà Nội 2014-2015)
Có các kim loại riêng biệt sau: Ba, Mg, Al, Ag dạng bột. Chỉ dùng thêm một dung dịch axit, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các kim loại trên. Viết phương trình hóa học minh họa.
(Đề thi TS 10 chuyên Hòa Bình 2014-2015)
 Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy phân biệt các chất bột có màu tương tự nhau, chứa trong các lọ mất nhãn sau: CuO, Fe3O4, Ag2O, MnO2, (Fe + FeO). Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. 
(Đề thi TS 10 chuyên Quốc học Huế 2008-2009)
Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch: NaOH, KCl, MgCl2, CuCl2, AlCl3. Hãy nhận biết từng dung dịch trên mà không dùng thêm hoá chất khác. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(Đề thi TS 10 chuyên Thanh Hóa 2010-2011)
Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch: NaOH, KCl, MgCl2, CuCl2, AlCl3. Hãy nhận biết từng dung dịch trên mà không dùng thêm hoá chất khác. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(Đề thi TS 10 chuyên Nam Định 2010-2011)
Chỉ dùng thêm dung dịch HCl (không sử dụng nhiệt độ để nhiệt phân), hãy nhận biết 4 chất rắn: Na2CO3, BaCO3, NaHCO3, BaSO4 chứa trong các lọ riêng biệt.
(Đề thi TS 10 chuyên Nam Định 2015-2016)
Có sáu dung dịch HCl, H2SO4, NaOH, Ba(OH)2, NaCl và Na2SO4 được đánh thứ tự ngẫu nhiên trong phòng thí nghiệm là A, B, C, D, E, F. Xác định các dung dịch A, B, C, D, E, F và viết phương trình phản ứng minh hoạ (nếu có). Biết rằng:
- Cho quỳ tím vào mẫu thử của các dung dịch trên, thu được kết quả: A, B không làm đổi màu quỳ tím; C, D làm quỳ tím hoá xanh; E, F làm quỳ tím hoá đỏ.
- Cho A tác dụng với mẫu thử các dung dịch còn lại, thấy chỉ tạo kết tủa với dung dịch D.
- F tạo kết tủa với D, còn với các mẫu thử khác không có hiện tượng.
(Đề thi TS 10 chuyên Vũng Tàu 2013-2014)
Chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử và các ống nghiệm, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận ra các dung dịch bị mất nhãn NaHSO4, Na2CO3, NaCl, BaCl2, Na2S.
(Đề thi TS 10 chuyên Vĩnh Phúc 2009-2010)
Chỉ được dùng một kim loại duy nhất (các dụng cụ cần thiết coi như có đủ), hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: , , , .
(Đề thi TS 10 chuyên Ninh Bình 2009-2010)
Không dùng thêm thuốc thử, hãy trình bày cách phân biệt 5 dung dịch sau: NaCl, NaOH, NaHSO4, Ba(OH)2, Na2CO3.
(Đề thi TS 10 chuyên Nghệ An 2011-2012)
Cho 4 dung dịch không màu có cùng nồng độ mol là NaOH, NaCl, HCl và Phenolphtalein, chứa trong 4 bình mất nhãn. Chỉ dùng ống hút, ống nghiệm có chia độ (không dùng thêm hóa chất nào khác kể cả nguồn điện, nguồn nhiệt), hãy nhận biết mỗi dung dịch trên.
(Đề thi TS 10 chuyên Nghệ An 2014-2015)
Có 5 dung dịch: HCl ; NaOH; Na2CO3; BaCl2; NaCl. Cho phép dùng quỳ tím hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch trên, biết rằng dung dịch Na2CO3 cũng làm quỳ tím hoá xanh.
(Đề thi TS 10 chuyên Phú Yên 2011-2012)
Có 4 dung dịch không màu bị mất nhãn: K2SO4, K2CO3, HCl, BaCl2. Không dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy nêu cách nhận ra từng dung dịch. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra (nếu có).
(Đề thi TS 10 chuyên Quảng Bình 2012-2013)
Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 5 dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn riêng biệt: NaOH, H2SO4, BaCl2, NaCl, HCl. Chỉ dùng thêm quỳ tím.
(Đề thi TS 10 chuyên Quảng Nam 2010-2011)
Chỉ được dùng thêm dung dịch axit HCl hãy nhận biết các chất rắn, màu trắng, đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4.
(Đề thi TS 10 chuyên Quảng Ninh 2015-2016)
Chỉ dùng thêm một hóa chất, hãy phân biệt 5 chất rắn: Al ,FeO, BaO, ZnO, Al4C3 đựng trong các lọ riêng biệt. Viết các phương trình phản ứng xảy ra 
(Đề thi TS 10 chuyên Quảng Ngãi 2012-2013)
1/ Hãy viết các phương trình phản ứng (có bản chất khác nhau) để điều chế muối.
2/ Chỉ dùng thêm một chất, hãy nhận biết 5 chất rắn Al, FeO, BaO, ZnO, Al4C3 đựng trong các lọ riêng biệt. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
3/ Cho hai dung dịch loãng FeCl2 và FeCl3 (gần như không màu). Có thể dùng chất nào sau đây: dung dịch NaOH; nước brom; Cu; hỗn hợp dung dịch (KMnO4, H2SO4) để nhận biết hai dung dịch trên? Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(Đề thi TS 10 chuyên Quảng Trị 2008-2009)
Có 5 dung dịch chứa trong 5 lọ riêng biệt gồm các chất : Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số bất kỳ 1, 2, 3, 4, 5. Thực hiện các thí nghiệm được kết quả như sau:
Chất ở lọ 1 tác dụng với chất ở lọ 2 cho khí bay lên, và tác dụng với chất ở lọ 4 tạo thành kết tủa.
Chất ở lọ 2 cho kết tủa trắng với chất ở lọ 4 và lọ 5.
Hãy cho biết tên chất có trong từng lọ 1, 2, 3, 4, 5. Giải thích và viết phương trình phản ứng minh hoạ.
(Đề thi TS 10 chuyên TPHCM 2008-2009)
Có 3 kim loại riêng biệt là kẽm, sắt, bạc. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại (các dụng cụ hoá chất coi như có đủ). Viết PTHH của các phản ứng.
(Đề thi TS 10 chuyên Thái Nguyên 2012-2013)
Trình bày phương pháp hoá học nhận biết 3 dd không màu đựng trong 3 lọ riêng biệt không nhãn: dd axit clohiđric, dd natri cacbonat, dd kali clorua mà không được dùng thêm thuốc thử nào khác. Viết các PTHH của các phản ứng.
(Đề thi TS 10 chuyên Thái Nguyên 2012-2013)
Chỉ dùng một hoá chất, trình bày cách phân biệt: Kali clorua, amoni nitrat và supe photphat kép.
(Đề thi TS 10 chuyên Thanh Hóa 2008-2009)
Hỗn hợp X gồm 4 chất khí sau : CO2, SO3, SO2 và H2. Trình bày phương pháp hoá học nhận ra sự có mặt của các khí trong hỗn hợp X. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(Đề thi TS 10 chuyên Thanh Hóa 2009-2010)
Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung dịch: NaOH, KCl, MgCl2, CuCl2, AlCl3. Hãy nhận biết từng dung dịch trên mà không dùng thêm hoá chất khác. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(Đề thi TS 10 chuyên Thanh Hóa 2010-2011)
Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các lọ mất nhãn đựng riêng biệt dung dịch các chất sau: NaOH, H2SO4 loãng, NaNO3, NaCl.
(Đề thi TS 10 Thanh Hóa 2010-2011)
Cho từ từ đến dư dung dịch bari hiđroxit lần lượt vào các dung dịch: magie clorua, sắt (III) clorua, nhôm sunfat, amoni cacbonat. Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học của các phản ứng (nếu có) để giải thích hiện tượng đó.
Chỉ được dùng thêm hai thuốc thử (tự chọn) để phân biệt các chất bột sau: magie oxit, điphotpho pentaoxit, bari oxit, natri sunfat, nhôm oxit. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có).
(Đề thi HSG tỉnh Hưng Yên năm 2017-2018)
Có 6 chất rắn đựng trong 6 lọ riêng biệt, mất nhãn là: Na2CO3, Na2SO4, MgCO3, BaCO3, BaSO4, CuSO4. Chỉ dùng thêm một thuốc thử, hãy nhận biết các chất rắn trên bằng phương pháp hóa học (viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra). 
(HSG TP.HCM năm 2017-2018)
Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt các dung dịch riêng biệt chứa NaHSO4, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaCl, Ca(NO3)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(HSG tỉnh Quảng Trị năm 2017-2018)

Tài liệu đính kèm:

  • doctai_lieu_cac_chuyen_de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_hoa_hoc_trung.doc