Tài liệu Các chuyên đề Bồi dưỡng Học sinh giỏi Hóa học Trung học cơ sở - Chuyên đề 1: Sơ đồ phản ứng hóa vô cơ

doc 13 trang Người đăng daohongloan2k Ngày đăng 24/12/2022 Lượt xem 1545Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu Các chuyên đề Bồi dưỡng Học sinh giỏi Hóa học Trung học cơ sở - Chuyên đề 1: Sơ đồ phản ứng hóa vô cơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu Các chuyên đề Bồi dưỡng Học sinh giỏi Hóa học Trung học cơ sở - Chuyên đề 1: Sơ đồ phản ứng hóa vô cơ
CHUYÊN ĐỀ: SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng của chuỗi chuyển hóa sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có, không cần ghi trạng thái các chất):
(HSG huyện Long Thành năm học 2010-2011)
2. Viết phương trình hóa học hoàn thành chuỗi biến đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
 (HSG huyện Long Thành năm học 2011-2012)
3. Hoàn thành các phương trình phản ứng của chuỗi chuyển hóa sau, viết công thức phân tử của các chất A1, A2, A3: (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có, mỗi mũi tên là một phản ứng):
a/ MnO2 g Cl2 g NaCl g Cl2 g HCl g FeCl3 g Fe(OH)3 g Fe2(SO4)3 g FeSO4 
b/ 
 (HSG huyện Long Thành năm học 2012-2013)
4. Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau (Ghi điều kiện phản ứng nếu có): 
MnO2 → Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → HCl → FeCl2 → FeCl3 → CuCl2
(HSG huyện Long Thành năm học 2013-2014)
5. Hoàn thành các phương trình phản ứng của các chuỗi chuyển hóa sau, ghi điều kiện phản ứng (nếu có): 
a/ 
b/ (1) CO + A B + C
 (2) A + HCl D + E + F
 (3) F + Na G + H2
 (4) C + G H + F
 (5) D + G I + K
 (6) E + G L+ K
 (7) I + O2 + F L
c/ A
 B
 C D
Biết A là khoáng sản phổ biến thường dùng để sản xuất vôi sống.
(HSG huyện Nhơn Trạch năm học 2014-2015)
6. Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau đây: 
Biết A, B là hợp chất khí và A có thể điều chế được từ việc đốt quặng pirit sắt.
(HSG huyện Nhơn Trạch năm học 2015-2016)
7. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau (ghi điều kiện phản ứng, nếu có):
 	Fe3O4 Fe FeS Fe(NO3)3 Fe2O3 Fe2(SO4)3 FeSO4 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe Fe(NO3)2 Fe2O3
	(HSG TX. Long Khánh năm học 2013-2014)
8. Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau: 
a) 
b) 
	(HSG TX. Long Khánh năm học 2014-2015)
9. Xác định các chất A,B,C,...X,Y,Z và hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau: 
	(HSG TX. Long Khánh năm học 2014-2015)
10. Viết công thức phân tử các chất (ứng với các chữ cái hoặc tên chất) và hoàn thành các phương trình phản ứng của các chuỗi chuyển hóa hóa học sau, ghi điều kiện của phản ứng (nếu có):
a) Trong thực tế, người ta sản xuất nhôm từ quặng boxit (quặng có lẫn oxit sắt và một số tạp chất trơ về mặt hóa học) theo sơ đồ phản ứng như sau: 
Quặng boxit A B D Al .
b) Đá vôi g Vôi sống g Nước vôi trong g Canxi hidrocacbonat g Canxi cacbonat g E g Ca .
c) Fe g FeS g Fe(NO3)3 g Fe2O3 g Fe2(SO4)3 g FeSO4g Fe(OH)2 g Fe(OH)3 g Fe2O3 g Fe g Fe(NO3)2.
	(HSG TX. Long Khánh năm học 2015-2016)
11. Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi chuyển hóa sau: 
 	(HSG huyện Tân Phú năm học 2011-2012)
12. Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi chuyển hóa sau: 
 	(HSG huyện Tân Phú năm học 2012-2013)
13. Hãy viết và hoàn thành các phương trình hóa học điều chế khí clo sau
a/ MnO2 + HCl g
b/ NaCl + H2O 
c/ KMnO4 + HCl g
d/ KMnO4 +NaCl + H2SO4 g
 	(HSG huyện Tân Phú năm học 2013-2014)
14. Hoàn thành các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau, chỉ rõ các chất từ A1 đến A6 
a/ AlCl3 + A1 A2 + CO2 + NaCl 
b/ A2 + A3 Al2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O
c/ A1 + A3 CO2 + . . . 
d/ A2 + Ba(OH)2 A4 + H2O
e/ A4 + A3 + H2O A2 + A5 + . . . .
f/ A1 + NaOH A6 + H2O
g/ Al2(SO4)3 + A6 + H2O A2 + CO2 + . . . 
 	(HSG huyện Tân Phú năm học 2013-2014)
15. Hoàn thành các phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) của các chuỗi chuyển hoá hoá học sau: 
 a. CaCl2 CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCl2 Ca(NO3)2 CaSO4 CaCl2 Ca(OH)2 Ca
 b. Fe Fe3O4 Fe(NO3)3 Fe(NO3)2 FeS Fe2O3 Fe3O4 FeCl2 FeCl3
 	(HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2011-2012)
16. Hãy điền chất thích hợp vào chỗ dấu (?) và cân bằng các phương trình phản ứng hoá học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có).
 a. Cu + ? CuSO4 + ? + ? 	b. NH4HSO3 + ? CaSO3 + ? + ?
 c. KCl + ? KOH + ? + ? 	d. ? + ? NaHCO3 + Na2CO3 + ?
 e. Al + HNO3 ? + N2 + ? 	f. Fe2O3 + ? FeaOb + Al2O3
 	(HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2011-2012)
17. Hoàn thành các phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) của các chuỗi chuyển hoá hoá học sau: 
 a/ 
 b/ Al Al(NO3)3 Al2O3 Al Ba(AlO2)2 NaAlO2 Al(OH)3 Al2(SO4)3 AlCl3 
 	(HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2012-2013)
18. Hãy viết phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện (nếu có) theo các sơ đồ phản ứng sau: 
 a. Fe3O4 + H2SO4 (loãng) B + C + D
 b. B + NaOH E + F 
 c. E + O2 + D G 
 d. G Q + D
 e. Q + CO (dư) K + X
 f. K + H2SO4 (loãng) B + H2 
 	(HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2013-2014)
19. Từ kali kim loại (K), người ta thực hiện chuỗi chuyển hóa sau:
 K X Y Z Y T X K
 Hãy xác định công thức các chất X, Y, Z, T có mặt trong chuỗi chuyển hóa và viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). Biết rằng trong thành phần phân tử các chất trên đều có chứa kali.
 	(HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2013-2014)
20. Viết công thức phân tử các chất (ứng với các chữ cái hoặc tên chất) và hoàn thành các phương trình phản ứng của các chuỗi chuyển hóa hóa học sau, ghi điều kiện của phản ứng (nếu có):
a) Trong thực tế, người ta sản xuất nhôm từ quặng boxit (quặng có lẫn oxit sắt và một số tạp chất trơ về mặt hóa học) theo sơ đồ phản ứng như sau: 
Quặng boxit A B D Al .
b) Đá vôi Vôi sống Nước vôi trong Canxi hidrocacbonat Canxi cacbonat E Ca 
c) Fe FeS Fe(NO3)3 Fe2O3Fe2(SO4)3 FeSO4 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe Fe(NO3)2 
 	(HSG huyện Cẩm Mỹ năm học 2015-2016)
21. Tìm các chất thích hợp để hoàn thành các phản ứng sau:
Chọn X là muối sắt clorua. Biết 1,905 gam X phản ứng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 4,305 gam kết tủa.
(HSG TP. Biên Hòa năm học 2006-2007)
22.
a) Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
	Tìm các chất A, B, D, E, F thích hợp để viết các PTHH hoàn thành sơ đồ trên.
b) Chỉ ra những chỗ sai trong sơ đồ sau (có giải thích).
(HSG TP. Biên Hòa năm học 2006-2007)
23. Xác định các chất A, B, C, D, E trong sơ đồ phản ứng sau và viết các phương trình hóa học hoàn thành các phản ứng đó.
(HSG TP. Biên Hòa năm học 2009-2010)
24. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
AlCl3 ® NaAlO2 ® Al(OH)3 ® Al2O3 ® Al ® KAlO2 ® Al2(SO4)3.
(HSG TP. Biên Hòa năm học 2013-2014)
25. Viết phương trình phản ứng theo biến đổi sau:
Biết H làm đỏ giấy quỳ tím và tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng.
(HSG TP. Biên Hòa năm học 2013-2014)
26. Xác định công thức hóa học của C và hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: (học sinh không cần nêu cách xác định A, B, D,..)
Biết C là hợp chất của hiđro với nguyên tố X, trong đó X chiếm 97,26% theo khối lượng.
 (HSG TP. Biên Hòa năm học 2015-2016)
27. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
Tìm công thức phân tử các chất A, A1, A2 , A3 , B , B1 , C’ , C1 , X , Y , Z . Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ và ghi điều kiện phản ứng (nếu có).
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2003-2004)
28. Hoàn thành các phương trình phản ứng của các chuỗi chuyển hóa sau và ghi điều kiện của phản ứng :
Fe Fe3O4 Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe 
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2005-2006)
29. Điền công thức hóa học của chất thích hợp vào chỗ dấu chấm hỏi (?), ghi điều kiện phản ứng (nếu có) và hoàn thành các phương trình phản ứng cho dưới đây :
a/ H2SO4 + ? MnSO4 + ? + O2 + ?
b/ ? MnO2 + ? + ?
c/ Cu2(OH)2CO3 + ? ? + CO2 + ? 
d/ ? + ? KCl + NaHCO3 + ? + ? + CO2 
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2006-2007)
30. Hoàn thành các phương trình phản ứng, viết công thức phân tử các chất X, Z, T và điền các chất thích hợp vào dấu chấm hỏi (?) sao cho phù hợp với các phương trình cho dưới đây:
a/ ? + X	® NaKSO4 + ?
b/ ? + 	?	® CO2 ­ + ? + ?
c/Ba(HCO3)2 + Z ® CaCO3 ¯ + ? + ?
d/NaHSO4 + T ® BaSO4 ¯ + ? + ? 
Cho biết: Trong các phản ứng, tỉ lệ số mol các chất tham gia phản ứng là 1:1 . Các chất X, Z, T không được trùng nhau.	
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2003-2004)
31. Hoàn thành các phương trình phản ứng của các chuổi chuyển hóa hóa học sau và ghi điều kiện phản ứng (nếu có): 
1. 
2. 	HCl Cl2 NaCl Cl2 CuCl2 KCl AgCl 
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2007-2008)
32. Điền công thức hóa học thích hợp vào chỗ dấu hỏi (?) và hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
1) Cu + ? Ž CuSO4 + ? + ? 	5) NaCl + ? Ž NaOH + ? + ?
2) Ca(OH)2 + ? Ž CaCO3 + ? + ? 	6) NH4HSO3 + ? Ž CaSO3 + ? + ?
3) Fe + ? Ž FeSO4	7) H2SO4 + ? Ž Fe2(SO4)3 + ?
4) Ca(HCO3)2 + ? Ž CaCl2 + ? + ?	8) ? Ž CaO + H2O + ?
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2007-2008)
33.	Hoàn thành các phương trình hoá học và ghi điều kiện phản ứng (nếu có) của các chuỗi chuyển hoá hoá học cho dưới đây:
2. Cu
 (8)
	Biết A, B, C, D, E đều là những hợp chất của đồng.
3. FeFe(NO3)2 Fe(NO3)3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe Fe(NO3)3
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2009-2010)
34. Hoàn thành các phương trình phản ứng hoá học và ghi điều kiện phản ứng (nếu có) của các chuỗi chuyển hoá hoá học cho dưới đây:
FeCO3 Fe2O3 Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 KAlO2 AlCl3 Al2(SO4)3 Al(OH)3 Al2O3 Al
NaCl HCl Cl2 NaClO Cl2 
FeFe(NO3)2 Fe(NO3)3 Fe(NO3)2 Fe(OH)2 Fe2O3 Fe FeCl3 FeCl2
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2010-2011)
35. Hãy điền chất thích hợp vào chỗ dấu hỏi (?) và cân bằng các phương trình phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
 a. ? + ? NaHCO3 + ? b. Cl2 + ? KCl + ? + ? 
 c. Al + HNO3 ? + N2 + ? d. Fe2O3 + ? FenOm + Al2O3 
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2010-2011)
36. Hãy hoàn thành các chuỗi chuyển hóa hóa học cho dưới đây, viết công thức phân tử của các chất A, B R và viết các phương trình phản ứng (ghi điều kiện phản ứng, nếu có):
1/
 Biết rằng: A + HCl D + G + H2O.
2/
3/ Al g AlCl3 g NaAlO2 g AlCl3 g Al(NO3)3 g Al2O3 g Al2(SO4)3 g Ba(AlO2)2 g Al(OH)3
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2011-2012)
37. Hãy điền chất thích hợp vào chỗ dấu chấm hỏi (?) và cân bằng các phương trình phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a. Ba(HCO3)2 + NaHSO4 → ? + ? + ? + H2O
b. Al + Ba(OH)2 + H2O → ? + ?
c. FeCl2 + MnO2 + HCl → FeCl3 + ? + ?
d. FeS + ? → FexOy + SO2
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2011-2012)
38. Hoàn thành các phương trình phản ứng của các chuỗi chuyển hóa sau, ghi điều kiện phản ứng (nếu có):
1.
Biết rằng, A là chất khí có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 17; X là đơn chất.
 2. NaCl ® NaOH ® Al(OH)3 ® Al(NO3)3 ® Al2O3 ® Al2 (SO4)3 ® AlCl3 
 3. Ca(HCO3)2 ® Na2CO3 ® NaOH ® NaClO ® NaClO3 
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2012-2013)
39. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: (mỗi mũi tên là một phản ứng khác nhau, ghi rõ điều kiện nếu có)
(Đề thi HSG Tỉnh Đồng Nai năm học 2013-2014)
40. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sự chuyển đổi trực tiếp sau:
a. FeS g H2S g SO2 g H2SO4 g E
b. Đá vôi g CaO g X g Y g Z g T
Cho biết E là muối sunfat của kim loại R có phân tử khối là 152 ; X, Y, Z, T đều là muối của canxi với các gốc axit khác nhau.
(Đề thi HSG Tỉnh Cà Mau năm học 2011-2012)
41. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau:
H2S + O2 → (A)(rắn) + (B)(lỏng)
 + O2 → (C)
MnO2 + HCl → (D) + (E) + (B)
(B) + (C) + (D) →	(F) + (G)
(G) + Ba → (H) + (I)
(Đề thi HSG Tỉnh Đăk Nông năm học 2011-2012)
42. Viết phương trình hóa học cho dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)
CuCuCl2Cu(OH)2CuOCuSO4Cu(NO3)2Cu
(Đề thi HSG Tỉnh Điện Biên năm học 2011-2012)
43.(7)
(8)
S (lưu huỳnh)
F
G
C
H
A
F
+ HCl
+ HCl
+ NaOH, đ, to
A
B
+NaOH
+NaOH
+NaOH
+NaOH
+Ba(OH)2
E kết tủa trắng
+AgNO3
J kết tủa đen
G
+B
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(9)
(10)
 Hoàn thành chuỗi chuyển hoá:
 (Đề thi HSG Tỉnh Gia Lai năm học 2011-2012)
44. Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học): 
	Na g Na2O g NaOH g NaHCO3 g Na2CO3 g NaCl g Na g CH3COONa g CH4 
 	(Đề thi HSG Tỉnh Gia Lai năm học 2013-2014)
45. Có sơ đồ biến đổi sau: X Y Z X Q
Biết rằng X là đơn chất của phi kim T còn Y, Z là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có chứa T. Dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa đỏ. Z là muối của kali, trong đó kali chiếm 52,35% về khối lượng. Q là hợp chất (gồm ba nguyên tố) tạo thành khi cho X tác dụng với dung dịch xút ở nhiệt độ thường. Xác định CTHH của các chất X, Y, Z, Q và viết PTHH biểu diễn các biến đổi trên. 
(Đề thi HSG Tỉnh Hưng Yên năm học 2013-2014)
 A B C
R R R R
	X Y Z
46. Viết các phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau :
Biết A là oxit kim loại dùng để khử chua đất trồng trọt, X là oxit phi kim dùng để sản xuất nước giải khát có gaz, sản xuất sôđa.
(Đề thi HSG Tỉnh Nam Định năm học 2016-2017)
47. Cho sơ đồ các PTPƯ
(1) (X) + HCl → (X1) + (X2) + H2O
(5) (X2) + Ba(OH)2 → (X7)
(2) (X1) + NaOH → (X3) + (X4)
(6) (X7) + NaOH → (X8) + (X9) + ...
(3) (X1) + Cl2 → (X5)
(7) (X8) + HCl → (X2) + ...
(4) (X3) + H2O + O2 → (X6)
(8) (X5) + (X9) + H2O → (X4) + ...
 Hoàn thành các PTPƯ và cho biết các chất X, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9.
 (Đề thi HSG Tỉnh Phú Thọ năm học 2013-2014)
48. Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học):
Na g Na2O g NaOH g NaHCO3 g Na2CO3 g NaCl g Na g CH3COONa g CH4
 (Đề thi HSG Tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2014)
49. Chọn các chất X1, X2, X3 ...X20 (có thể trùng lặp giữa các phương trình) để hoàn thành các phương trình hóa học sau:
(1) X1 + X2 Cl2+ MnCl2 + KCl + H2O
(2) X3 + X4 + X5 HCl + H2SO4
(3) X6 + X7 (dư) SO2 + H2O
(4)X8 + X9 + X10 Cl2+ MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
(5) KHCO3 + Ca(OH)2 dư X11 + X12 + X13 
(6) Al2O3 + KHSO4 X14 + X15 + X16 
(7) X17 + X18 BaCO3 + CaCO3 + H2O
(8) X19 + X20 + H2O Fe(OH)3 + CO2 + NaCl
(Đề thi HSG Tỉnh Thanh Hóa năm học 2013-2014)
50. Cho sơ đồ phản ứng sau :
	(1)	A FeCl2 B	(4)
 Fe	Fe2O3
	(7) DC 	(5)
 Biết A,B,C,D là các hợp chất khác nhau của sắt và không phải là FeCl2, Fe2O3. Xác định công thức hóa học của các hợp chất đó và viết các phương trình phản ứng minh họa.
(Đề thi HSG Tỉnh Quảng Ninh năm học 2011-2012)
51. Cho sơ đồ biến hoá sau :
Biết X là NaCl. Hãy tìm các chất X1, X2,.., Y1, Y2 ... và hoàn thành các PTHH của sơ đồ biến hoá đó.
(Đề thi HSG Tỉnh Ninh Bình năm học 2013-2014)
52. Xác định công thức phân tử của các chất A, B, C, D, E, F và viết phương trình phản ứng theo dãy biến hoá sau:
 ABCDEFBaSO4
Biết A là hợp chất của lưu huỳnh với 2 nguyên tố khác.
(Đề thi HSG Tỉnh Ninh Bình năm học 2012-2013) 
53. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện ):
KMnO4Cl2HClNaClNaOHNaHCO3Na2CO3CaCO3Ca(HCO3)2 
(Đề thi HSG Tỉnh Long An năm học 2014-2015)
54. Xác định B, C, D, E, G, M. Biết A là hỗn hợp gồm Mg và Cu. Hãy viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: 
(Đề thi HSG Tỉnh Long An năm học 2011-2012)
55. Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học;ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). NaClCl2HClFeCl3CuCl2.
 (Đề thi TS 10 chuyên Gia Lai năm học 2017-2018)
56. Hãy chọn các chất thích hợp và viết các phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
Biết: Các chất A, B, D là hợp chất của Na; các chất M và N là hợp chất của Al; các chất P, Q, R là hợp chất của Ba; các chất N, Q, R không tan trong nước; X là chất khí không mùi, làm đục dung dịch nước vôi trong; Y là muối Na, dung dịch Y làm đỏ quỳ tím.
 (Đề thi TS 10 chuyên Quảng Trị năm học 2017-2018)
57. Viết các phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (mỗi mũi tên là một phương trình)
 (Đề thi TS 10 chuyên Vĩnh Phúc năm học 2017-2018)
58. Viết 01 phương trình hóa học của phản ứng giữa các chất sau với tỉ lệ mol đã cho (các phản
ứng là hoàn toàn, vừa đủ)
a. SO2 + Ca(OH)2 	b. Ba(HCO3)2 + NaOH 
c. P + Cl2	d. Ca3(PO4)2 + H2SO4 
e. H3PO4 + KOH 	g. CO2 + NaOH 
(Đề thi TS 10 chuyên Nghệ An năm học 2017-2018)
59. Chọn các chất A, B, C, D thích hợp và hoàn thành chuỗi phản ứng bằng phương trình hóa học (ghi điều kiện của phản ứng nếu có). Biết A là thành phần chính của quặng pirit sắt.
ABCDFeFeCl2Fe(NO3)2 Fe(NO3)3
(Đề thi TS 10 chuyên Nghệ An năm học 2017-2018)
60. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học):
Na NaOHNaHCO3NaOHNa2SO4
(Đề thi TS 10 chuyên Đăk Lăk năm học 2017-2018)
61. Cho sơ đồ biến hóa : 
Biết rằng A + HCl D + G + H2O . Tìm các chất ứng với các chữ cái A, Bvà viết các phương
 (Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2009-2010)
62. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng
H2S + O2 g A (r) + B
A + O2 g C #
MnO2 + HCl g D#+ E + B
C# + D# + B g F + G
Ba + G g HΠ+ I#
D# + I# g F#
 (Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2010-2011)
63. Hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau: FeS2 g SO2 g SO3 g H2SO4 g SO2
(Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2011-2012)
64. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự chuyển hóa sau đây:
Al Al2(SO4)3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3Al(E)
(Đề thi TS 10 chuyên An Giang năm học 2014-2015)
65. Viết các phương trình hoá học thực hiện các biến hóa theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện-nếu có):
 Fe2O3 g Fe g Fe3O4 g FeCl3 g Fe(OH)3 g Fe2O3 g Fe3O4.
(Đề thi TS 10 chuyên Bình Phước năm học 2008-2009)
66.
1/ Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: FeS2 g X g Y g Z g CuSO4.
2/ Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
C4H9OH + O2 g CO2 + H2O
CnH2n - 2 + ? g CO2 + H2O
MnO2 + ? g MnCl2 + Cl2 + H2O
Al + ? g Al2(SO4)3 + H2
(Đề thi TS 10 chuyên Đăk Nông 2010-2011)
67.Cu(NO3)2
CuCl2
 Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học theo sơ đồ sau:
 (Đề thi TS 10 chuyên Đăk Nông 2011-2012)
68. Cho các sơ đồ phản ứng: Oxit (X1) + dung dịch axit (X2) –® (X3h) + 
	Oxit (Y1) + dung dịch bazơ (Y2) –® (Y3i) + 
	Muối (Z1) (X1) + (Z2h) + 
	Muối (Z1) + dung dịch axit (X2) (X3h) + 
Biết khí X3 có màu vàng lục, muối Z1 màu tím, phân tử khối của các chất thoả mãn điều kiện: MY1 + MZ1 = 300; MY2 – MX2 = 37,5. Xác định các chất X1, X2, X3, Y1, Y2. Y3, Z1, Z2. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.
(Đề thi TS 10 chuyên Hà Nội 2014-2015)
69. Xác định công thức hoá học của các chất được kí hiệu bằng các chữ cái trong ngoặc đơn rồi viết các phương trình phản ứng theo các sơ đồ phản ứng sau:
a. (M) + HCl ® (A1) + H2
d. (A2) + NaOH ® (E) (r) + (A3)
b. (M) + H2SO4 ® (B1) + (B2) + H2O
e. (B1) + NaOH ® (E) (r) + (B3)
c. (A1) + Cl2 ® (A2)
f. (E) (F) + H2O
(Đề thi TS 10 chuyên Hải Dương 2009-2010)
70. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi điều kiện nếu có):
Biết (A) là tinh bột và (F) là barisunfat.
	(Đề thi TS 10 chuyên Lâm Đồng 2008-2009)
71. Có sơ đồ biến đổi sau : X Y Z Y X. Biết rằng: X là đơn chất của phi kim T; Y, Z là hợp chất gồm hai nguyên tố, trong đó có chứa T. Dung dịch chất Y làm đỏ quỳ tím. Z là muối kali, trong đó Kali chiếm 52,35 % về khối lượng. Xác định công thức hóa học của các chất X, Y, Z và viết phương trình hóa học biểu diễn các biến đổi trên. 
(Đề thi TS 10 chuyên Lâm Đồng 2010-2011)
72. Viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) để thực hiện dãy chuyển hóa sau:
	(Đề thi TS 10 chuyên Nam Định 2015-2016)
73. Cho sơ đồ biến hóa : 
Biết rằng A + HCl D + G + H2O . Tìm các chất ứng với các chữ cái A, Bvà viết các PT hóa học.
(Đề thi TS 10 chuyên Vĩnh Phúc 2009-2010)
74. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a) FeS2 + SO2 + 	d) Ca(HCO3)2 (dư) + NaOH g ... + ... + ...
b) NaHSO4 + Ba(HCO3)2 g .. + + + 	e) Cu + .... g CuSO4 + ..
c) CH3COONa + ... + 	g) P2O5 + NaOH (dư) g + 
(Đề thi TS 10 chuyên Ninh Bình 2013-2014)
(1)
(4)
75. Chọn các chất thích hợp và viết phương trình phản ứng hoàn thành dãy chuyển hoá sau:
(3)
(2)
(10)
(9)
 X Y Z	 
(8)
(5)
 A T 	 A Oxit của A 
(7)
(6)
	 M N P	 
 (Biết A là kim loại màu trắng bạc, có hoá trị không đổi; X, Y, Z, M, N, P, T là các hợp chất khác nhau của A)
(Đề thi TS 10 chuyên Ninh Bình 2013-2014)
76. Cho sơ đồ biến hoá :
Tìm công thức các chất A1, A2, A3, B1, B2, B3, X, Y, Z, T . Viết các phương trình phản ứng .
	 (Đề thi TS 10 chuyên Phú Yên 2011-2012)
77. Chọn các chất A, B, C, D, Ethích hợp rồi hoàn thành các phương trình hóa học sau (biết A là kim loại , G là phi kim ):
A + B → C + D + E
D + E + G → B + X
BaCl2 + C → Y + BaSO4 
Z + Y → T + A
T + G → FeCl3
(Đề thi TS 10 chuyên Quảng Ngãi 2012-2013)
78. Viết phương trình phản ứng để thực hiện dãy chuyển hóa sau:
 (7)
 	MnO2 Cl2 HCl FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4 Fe(NO3)2 
 	 CaCl2 Ca(NO3)2 CaCO3 Ca(HCO3)2
(Đề thi TS 10 chuyên TPHCM 2008-2009)
79. Cho sơ đồ các phản ứng sau:
	(a)	H2O + Na + X1 X2 + + X3
	(b)	 X2 X5 + H2O 
	(c)	 X1 + X4 X2 + X3
	(d)	BaCl2 + X1 X6 + BaSO4
	X1 là muối của kim loại hoá trị II. Khối lượng mol của X1 lớn hơn khối lượng mol của X2 là 62 gam. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng trên. 
(Đề thi TS 10 chuyên Thanh Hóa 2010-2011)
80. Viết các phương thình hoá học hoàn thành ssơ đồ phản ứng sau (mỗi mũi tên viết một phương trình hoá học): AlAl2O3 Al2(SO4)3 Al(OH)3 AlCl3
(Đề thi TS 10 Thanh Hóa 2010-2011)

Tài liệu đính kèm:

 • doctai_lieu_cac_chuyen_de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_hoa_hoc_trung.doc