Đề thi chọn học sinh giỏi thcs cấp tỉnh môn thi: Hóa học 9. Năm học: 2002 - 2003 thời gian: 150 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1058Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi thcs cấp tỉnh môn thi: Hóa học 9. Năm học: 2002 - 2003 thời gian: 150 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi thcs cấp tỉnh môn thi: Hóa học 9. Năm học: 2002 - 2003 thời gian: 150 phút
	ĐỀ THI CHỌN HS GIỎI THCS CẤP TỈNH
	MÔN THI: HÓA HỌC 9.
NĂM HỌC: 2002-2003
	THỜI GIAN: 150 PHÚT
Câu I: 
1. Nung nóng Cu trong không khí, sau một thời gian được chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch B và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch KOH được dung dịch D. D vừa tác dụng được với BaCl2 vừa tác dụng được với NaOH. B tác dụng với dung dịch KOH. Viết các phương trình phản ứng xảy ra?
2. Hoàn thành các Phương trình phản ứng sau:
a. Cu(NO3)2	+	?	-----> CuS	+	?
b. Cu	+	?	----->CuCl2
3. Cho từ từ từng mẩu Na kim loại đến dư vào dung dịch AlCl3 và dung dịch CuSO4. Hiện tượng xảy ra có giống nhau không? Viết phương trình phản ứng và giải thích?
Câu II. 
Cho V lít khí CO2 ở đktc hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch chứa hỗn hợp KOH 1M và Ca(OH)2 0,75M thu được 12 gam kết tủa. Tính V?
Dẫn lường khí H2 đi qua ống thủy tinh chứa 28 gam bột oxit đồng nung nóng. Sau một thời gian thu được 24 gam chất rắn. Xác định khối lượng hơi nước tạo thành?
Câu III. 
Dẫn 8 lít hỗn hợp khí A ở đktc gồm hidro, etan và axetilen đi qua bột Ni nung nóng thì thu được 5 lít chất khí duy nhất. Hỏi hỗn hợp khí A ban đầu nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
Dung dịch A chứa hỗn hợp KOH 0,02M và Ba(OH)2 0,005M; dung dịch B chứa hỗn hợp HCl 0,05M và H2SO4 0,05M.
Tính thể tích dung dịch B cần để trung hòa 1 lít dung dịch A?
Tính nồng độ mol của các muối trong dung dịch thu được sau phản ứng, cho rằng thể tích dung dịch không thay đổi.
Câu IV. Hòa tan 1,18 gam hỗn hợp A gồm bột S và bột Al trong 375ml dung dịch HCl 0,2M thu được 0,672 lít khí ở đktc và dung dịch B.
Xác định nồng độ mol các chất trong dung dịch B.
Nung nóng 3,54 gam cũng hỗn hợp A nói trên ở nhiệt độ cao trong bình kín không có oxi cho đến khi phản ứng xong thì thu được chất rắn C. Xác định % khối lượng các chất trong chất rắn C.
Câu 5: A là hợp chất hữu cơ chứa 2 hoặc 3 nguyên tố C, H, O. Trộn 1,344 lít CH4 với 2,688 lít khí A đều ở đktc, thu được 4,56 gam hỗn hợp khí B. Tính khối lượng mol của A.
	Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B, cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo thành 35,46 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A?

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_TINH_MON_HOA.doc