Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì II môn thi: Hóa học lớp: 9

doc 6 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 3423Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì II môn thi: Hóa học lớp: 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì II môn thi: Hóa học lớp: 9
PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
 TrườngTHCS BIÊN GIỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII 
 NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn thi: HÓA HỌC ; LỚP: 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
B. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:
CÂU 1:
Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu (Chương 2/ bài 21/ mức 2)
A. để ở nơi có nhiệt độ cao. B. ngâm trong nước lâu ngày.
C. sau khi dùng xong rửa sạch, lau khô. D. ngâm trong dung dịch nước muối.
CÂU 2:
Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái (Chương 3/ bài 25/ mức 1)
A. lỏng và khí. B. rắn và lỏng. C. rắn và khí. D. rắn, lỏng, khí.
CÂU 3:
Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ? ( chương 4 / bài 34 / mức 1)
A. CH4, C2H6, CO2. B. C6H6, CH4, C2H5OH. 
 C. CH4, C2H2, CO. D. C2H2, C2H6O, CaCO3.
CÂU 4:
Hoá trị của cacbon, oxi, hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là 
A. IV, II, II. B. IV, III, I. C. II, IV, I. D. IV, II, I.
CÂU 5:
Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon là 
A. mạch vòng. B. mạch thẳng, mạch nhánh.
C. mạch vòng, mạch thẳng, mạch nhánh. D. mạch nhánh.
CÂU 6
Hãy cho biết chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ? 
A. C6H6. B. C2H4. C. CH4. D. C2H2.
CÂU 7
Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ? ( chương 4 / bài 34 / mức 1)
A. C2H6O, CH4, C2H2. B. C2H4, C3H7Cl, CH4. 
C. C2H6O, C3H7Cl, C2H5Cl. D. C2H6O, C3H8, C2H2.
CÂU 8
Có các công thức cấu tạo sau: 
1. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 
Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất ? (chương 4/ bài 35/ mức 2)
A. 3 chất. B. 2 chất. C. 1 chất. D. 4 chất.
CÂU 9
Hiđrocacbon A có phân tử khối là 30 đvC. Công thức phân tử của A là 
A. CH4. B. C2H6. C. C3H8. D. C2H4.
CÂU 10
Tính chất vật lí cơ bản của metan là ( chương 4 / bài 36 / mức 1)
A. chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước. 
B. chất khí, không màu, tan nhiều trong nước.
C. chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.
D. chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước. 
CÂU 11
Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là ( chương 4 / bài 36 / mức 1)
A. khí nitơ và hơi nước. B. khí cacbonic và khí hiđro.
C. khí cacbonic và cacbon. D. khí cacbonic và hơi nước.
CÂU 12
Phản ứng đặc trưng của metan là (chương 4/ bài6/ mức 1)
A. phản ứng cộng. B. phản ứng thế. 
 C. phản ứng trùng hợp. D. phản ứng cháy
CÂU 13
Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có (chương 4/ bài 37/ mức 1)
A. một liên kết đơn. B. một liên kết đôi. 
 C. hai liên kết đôi. D. một liên kết ba.
CÂU 14
Khí etilen cho phản ứng đặc trưng là (chương 4/ bài 37/ mức 1)
A. phản ứng cháy. B. phản ứng thế.
C. phản ứng cộng. D. phản ứng phân hủy.
CÂU 15
Khí etilen không có tính chất hóa học nào sau đây ? (chương 4/ bài 37/ mức 1)
A. Phản ứng cháy với khí oxi. B. Phản ứng trùng hợp.
C. Phản ứng cộng với dung dịch brom. D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.
CÂU 16
Cấu tạo phân tử axetilen gồm (chương 4/ bài 38/ mức 1)
A. hai liên kết đơn và một liên kết ba. B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.
C. một liên kết ba và một liên kết đôi. D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.
CÂU 17
Liên kết CC trong phân tử axetilen có đặc điểm (chương 4/ bài 38/ mức 1) 
 A. một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.
 B. hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.
 C. hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
 D. ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
CÂU 18
Chất có liên kết ba trong phân tử là (chương 4/ bài 38/ mức 1)
A. metan. B. etilen. C. axetilen. D. benzen.
CÂU 19
Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là (chương 4/ bài 38/ mức 2)
A. 16,0 gam. B. 20,0 gam. C. 26,0 gam. D. 32,0 gam.
CÂU 20
Hoá chất nào sau đây dùng để phân biệt 2 chất CH4 và C2H4 ? ( chương 4/ bài 36/ mức 2)
A. Dung dịch brom. B. Dung dịch phenolphtalein. 
 C. Quì tím. D. Dung dịch bari clorua.
CÂU 21
Cho khí metan tác dụng với khí oxi theo phản ứng sau:
Tổng hệ số trong phương trình hoá học là ( chương 4/ bài 36/ mức 1)
A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
CÂU 22
Cho các chất sau: H2O, HCl, Cl2, O2, CO2. Khí metan phản ứng được với ( chương 4/ bài 36/ mức 1)
A. H2O, HCl. B. Cl2, O2. C. HCl, Cl2. D. O2, CO2.
CÂU 23
Hợp chất hữu cơ không có khả năng tham gia phản ứng cộng là (chương 4/ bài 36/ mức 1)
A. metan. B. benzen. C. etilen. D. axetilen.
CÂU 24
Cho các công thức cấu tạo sau:
1. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH 
Các công thức trên biểu diễn mấy chất ? 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
CÂU 25
Số công thức cấu tạo của C4H10 là ( chương 4/ bài 35 /mức 2 )
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
CÂU 26
Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là ( chương 4/ bài35/ mức 1 )
A. 10. B. 13. C. 14. D. 12.
CÂU 27
Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị là ( chương 4 / bài 35 / mức 1)
A. I. B. IV. C. III. D. II.
CÂU 28
Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có 
A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ. 
 B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.
C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ. 
D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.
CÂU 29
Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon ? 
A. C2H6, C4H10, C2H4. B. CH4, C2H2, C3H7Cl. 
 C. C2H4, CH4, C2H5Cl. D. C2H6O, C3H8, C2H2.
CÂU 30
Phương trình hóa học điều chế nước javen là 
A. Cl2 + NaOH NaCl + HClO 
 B. Cl2 + NaOH NaClO + HCl
C. Cl2 + H2O HCl + HClO 
 D. Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O
CÂU 31
Chất khí nào sau đây có thể gây chết người vì ngăn cản sự vận chuyển oxi trong máu ? (Chương 3/bài 32/mức 1)
A. CO B. CO2 C. SO2 D. NO
CÂU 32
Phản ứng giữa Cl2 và dung dịch NaOH dùng để điều chế (Chương 3/bài 32/mức 1)
A. thuốc tím. B. nước javen. C. clorua vôi. D. kali clorat.
CÂU 33
Công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất (Chương 3/bài 30/mức 1)
A. đá vôi, đất sét, thủy tinh. B. đồ gốm, thủy tinh, xi măng.
C. hiđrocacbon, thạch anh, thủy tinh. D. thạch anh, đất sét, đồ gốm.
CÂU 34
Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần ? (Chương 3/bài 31/mức 1)
A. K, Ba, Mg, Fe, Cu. B. Ba, K, Fe, Cu, Mg. 
C. Cu, Fe, Mg, Ba, K. D. Fe, Cu, Ba, Mg, K.
CÂU 35
Thí nghiệm nào sau đây có hiện tượng sinh ra kết tủa trắng và bọt khí thoát ra khỏi dung dịch ? (Chương 3/bài 29/mức 1)
A. Nhỏ từng giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.
B. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào ống nghiệm có sẵn một mẫu BaCO3.
C. Nhỏ từ từ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3.
D. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch Na2CO3.
CÂU 36
Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển ?(Chương 3/bài 28/mức 1)
A. Sự hô hấp của động vật và con người. 
 B. Cây xanh quang hợp.
C. Đốt than và khí đốt. 
D. Quá trình nung vôi.
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII - NĂM HỌC 2015– 2016
Môn thi : HÓA HỌC..- LỚP 9
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3
Câu 4: 
Câu 5 
Câu 6 
Câu 7 
Câu 8 
Câu 9 
Câu 10 
Câu 11
Câu 12 
Câu 13 
Câu 14 
Câu 15 
Câu 16 
Câu 17 
Câu 18 
Câu 19 
Câu 20
Câu 21 
Câu 22 
Câu 23
Câu 24 
Câu 25 
Câu 26 
Câu 27
Câu 28
Câu 29 
Câu 30 
Câu 31 
Câu 32 
Câu 33 
Câu 34
Câu 35
Câu 36 
c
d
b
d
c
c
c
c
b
d
d
b
b
c
d
a
c
c
d
a
b
b
a
d
c
b
b
d
a
d
a
b
b
c
d
a
0,28
0,280
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
Hết

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_GIUA_HK_II_HOA_9_1516.doc