Kiểm tra học kì II môn Hóa học 9 Trường thcs Hải Trạch

doc 6 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1044Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì II môn Hóa học 9 Trường thcs Hải Trạch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì II môn Hóa học 9 Trường thcs Hải Trạch
 Trường thcs Hải Trạch KIỂM TRA HỌC Kè II MễN HểA HỌC 9
 Năm học 2011-2012
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kè II - HểA 9
Nội dung kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức độ cao
Cộng
1. Bảng tuần hoàn các NTHH
Câu 1
1 điểm
10%
1 câu
1 điểm
10%
2. Hidrocacbon: công thức cấu tạo, tính chất hóa học
Câu 4
2,75 điểm 
27,5%
Câu4
1,25 điểm
12,5 %
1 câu
4 điểm
40%
3. Dẫn xuất của Hidrocacbon: công thức cấu tạo, tính chất hóa học
Câu 3
3 điểm
30%
Câu 2
2 điểm
20%
3 câu
5 điểm
50 %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1 câu
1 điểm
10 %
1 câu
3 điểm
30 %
2 câu 
4,75 điểm
47,5%
1 câu 
1,25 điểm
12,5%
4 câu
10 điểm
100%
ĐỀ KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MễN HểA HỌC 9
Thời gian: 45 phỳt
Đề 1:
Cõu 1(1 điểm) Nờu sự biến đổi tớnh chất của cỏc nguyờn tố trong một chu kỳ trong bảng tuần hoàn cỏc nguyờn tố hoỏ học ? 
Cõu 2(2 điểm) Chỉ dựng nước và một hoỏ chất, hóy nhận biết cỏc dung dịch đựng riờng biệt trong cỏc lọ bị mất nhản là rượu etylic, axit axetic, benzen
 Cõu 3(3 điểm) Cho cỏc chất cú cụng thức C12H22O11; C2H5OH; CH3COOC2H5; CH3COOH; C6H12O6
a. Hóy sắp xếp chỳng thành chuổi phản ứng hợp lớ với ớt nhất 4 biến đổi?
b. Hoàn thành chuổi phản ứng húa học đú ?
Cõu 4(4 điểm) Đốt chỏy 7,8 gam hợp chất hữu cơ A thu được 13,44 lớt khớ CO2 (ở đktc)và 5,4 gam H2O. 
a)Hợp chất A gồm những nguyờn tố húa học nào?
b)Xỏc định cụng thức phõn tử của A . Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 39
c) Viết cụng thức cấu tạo của A, biết A vừa cú phản ứng thế vừa cú phản ứng cộng
d)Tớnh khối lượng chất lỏng tạo thành khi cho lượng A trờn tỏc dụng với Brom nguyờn chất khi đun núng cú bột sắt làm xỳc tỏc. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. 
ĐỀ KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MễN HểA HỌC 9
Thời gian: 45 phỳt
Đề 2:
Cõu 1:(1 điểm) Nờu sự biến đổi tớnh chất của cỏc nguyờn tố trong một phõn nhúm trong bảng tuần hoàn cỏc nguyờn tố hoỏ học? 
Cõu 2:(2 điểm) Chỉ dựng nước và một hoỏ chất, hóy nhận biết cỏc dung dịch đựng riờng biệt trong cỏc lọ bị mất nhản là rượu etylic, axit axetic, etylaxetat
 Cõu 3:(3 điểm) Cho cỏc chất cú cụng thức (C6H10O5)n ; C2H5OH; CH3COOH; CH3COONa; C6H12O6
a. Hóy sắp xếp chỳng thành chuổi phản ứng hợp lớ với ớt nhất 4 biến đổi ?
b. Hoàn thành chuổi phản ứng húa học đú ?
Cõu 4:(4 điểm) Đốt chỏy 15,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 26,88 lớt khớ CO2 (ở đktc)và 10,8 gam H2O. 
a)Hợp chất A gồm những nguyờn tố húa học nào?
b)Xỏc định cụng thức phõn tử của A . Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 39
c) Viết cụng thức cấu tạo của A, biết A vừa cú phản ứng thế vừa cú phản ứng cộng
d)Tớnh khối lượng chất lỏng tạo thành khi cho lượng A trờn tỏc dụng với Brom nguyờn chất khi đun núng cú bột sắt làm xỳc tỏc. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. 
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC Kè II - MễN HểA 9
Cõu
Đỏp ỏn
Biểu điểm
Đề 1
Cõu 1
1,0 đ
Theo chiều tăng dần của điện tớch hạt nhõn:
-Số e ngoài tăng dần từ 1 đến 8
-Tớnh kim loại giảm dần 
-Tớnh phi kim tăng dần
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Cõu 2
2,0 đ
 Lấy cỏc mẩu thử và đỏnh số thứ tự tương ứng
Cho vào mỗi mẩu thử, một mẩu quỳ tớm. Nếu:
+ Quỳ tớm chuyển sang màu hồng là axitaxetic
+Quỳ tớm khụng đổi là rượu etylic và bezen
Cho nước vào hai mẩu thử cũn lại. Nếu:
+Tan được trong nước là rượu etuylic
+Khụng tan trong nước, nổi lờn trờn bề mặt là benzen
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Cõu 3
3,0 đ
a. Sắp xếp: hợp lớ mỗi trường hợp 0,25 đ
C12H22O11 1 C6H12O6 2 C2H5OH 3 CH3COOC2H 4 CH3COOH 
 b. 1. C12H22O11 + H2O axit C6H12O6 + C6H12O6 
 2. C6H12O6 men rượu ,30- 32 C2H5OH + CO2
 3. C2H5OH + CH3COOH H2SO4,t CH3COOC2H5 + H2O 
 4. CH3COOC2H5 + H2O axit CH3COOH + C2H5OH
1,0 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
Cõu 4
4,0 đ
a. Vỡ A chỏy thu được CO2 và nước nờn trong A chứa C, H và cú thể cú O.
Theo định luật BTKL ta cú:
mC = = 7,2 (g)
mH = = 0,6 (g)
mO = 7,8 - (7,2 + 0,6) = 0
Vậy A chỉ chứa C và H
b. Cụng thức tổng quỏt của A dạng: CxHy, ta cú:
x : y = : = 0,6 : 0,6 = 1 : 1
Cụng thức phõn tử của A dạng: ( CH )n 
Theo bài ra: MA = 39 . 2 = 78
Ta cú: 12n + n = 78 => n = 6
Vậy cụng thức phõn tử của A là (CH)6 hay C6H6
c. Vỡ A vừa cú phản ứng thế vừa cú phản ứng cộng nờn cụng thức cấu tạo của A:
 H
 H C H 
 C C 
 C C 
 H C H 
 H 
d. PTHH: C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr
Theo PTHH và theo bài ra: n C6H5Br = n C6H6 = = 0,1 (mol)
Vậy m C6H5Br = 0,1 . 157 = 15,7 (g)
Vỡ hiệu suỏt chỉ 80% nờn lượng chất lừng chỉ thu được:
m C6H5Br = = 12,56 (g)
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,125 đ
0,125 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,125 đ
0,125 đ
0,25 đ
Đề 2
Cõu 1
1,0 đ
Theo chiều tăng dần của điện tớch hạt nhõn:
-Số lớp e tăng dần 
-Tớnh kim loại tăng dần
- Tớnh phi kim giảm dần
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Cõu 2
2,0 đ
 Lấy cỏc mẩu thử và đỏnh số thứ tự tương ứng
Cho vào mỗi mẩu thử, một mẩu quỳ tớm. Nếu:
+ Quỳ tớm chuyển sang màu hồng là axitaxetic
+Quỳ tớm khụng đổi là rượu etylic và etylaxetat
Cho nước vào hai mẩu thử cũn lại. Nếu:
+Tan được trong nước là rượu etuylic
+Khụng tan trong nước, nổi lờn trờn bề mặt là etylaxetat
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Cõu 3
3,0 đ
a. Sắp xếp: hợp lớ mỗi trường hợp 0,25 đ
(C6H10 O5)n 1 C6H12O6 2 C2H5OH 3 CH3COOH 4 CH3COONa 
 b. 1. (C6H10O5)n + n H2O axit n C6H12O6 
 2. C6H12O6 men rượu ,30- 32 2C2H5OH + 2CO2
 3. C2H5OH + O2 men giấm CH3COOH + H2O 
 4. CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
1,0 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
Cõu 4
4,0 đ
a. Vỡ A chỏy thu được CO2 và nước nờn trong A chứa C, H và cú thể cú O.
Theo định luật BTKL ta cú:
mC = = 14,4 (g)
mH = = 1,2 (g)
mO = 15,6 - (14,4 + 1,2) = 0
Vậy A chỉ chứa C và H
b. Cụng thức tổng quỏt của A dạng: CxHy, ta cú:
x : y = : = 1,2 : 1,2 = 1 : 1
Cụng thức phõn tử của A dạng: ( CH )n 
Theo bài ra: MA = 39 . 2 = 78
Ta cú: 12n + n = 78 => n = 6
Vậy cụng thức phõn tử của A là (CH)6 hay C6H6
c. Vỡ A vừa cú phản ứng thế vừa cú phản ứng cộng nờn cụng thức cấu tạo của A:
 H
 H C H 
 C C 
 C C 
 H C H 
 H 
d. PTHH: C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr
Theo PTHH và theo bài ra: n C6H5Br = n C6H6 = = 0,2 (mol)
Vậy m C6H5Br = 0,2 . 157 = 31,4 (g)
Vỡ hiệu suỏt chỉ 80% nờn lượng chất lừng chỉ thu được:
m C6H5Br = = 25,12 (g)
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,125 đ
0,125 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,125 đ
0,125 đ
0,25 đ
 Hải Trạch, ngày 9 thỏng 4 năm 2012
 Gv soạn đỏp ỏn
	 Lờ Thị Hoài

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KTHK_II_HOA_9.doc