Đề 9 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 581Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 9 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 9 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Lịch sử 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
(Đề bài gồm 03 câu)
Câu 1. (3.0 điểm) 
	Nêu những thành tựu giáo dục, thi cử thời Lê sơ? 
Câu 2. (2.0 điểm).
Phong trào Tây sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
Câu 3. (5.0 điểm)
	Vua Quang Trung có chính sách gì để phục hồi kinh tế và phát triển văn hóa giáo dục? Em có đánh giá gì về công lao của Nguyễn Huệ (Quang Trung ) đối với dân tộc ta?
_________HẾT_________
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM
 MÔN: Lịch sử 
LỚP: 7
Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm
 1
+ Giáo dục và khoa cử:
- Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long; ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. 
- Đa số dân đều có thể đi học, trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát. 
- Nội dung học tập, thi cử là các sách của đạo Nho. Đạo Nho chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.
- Thời Lê sơ tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 Tiến sỹ và 20 Trạng nguyên.
 0,75
 0,75
 0,75
0,75
2
- Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn -Trịnh – Lê đã xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước. Đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.
- Đánh tan quân xâm lược Xiêm và Thanh giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của dân tộc, đập tan tham vọng xâm lược của nước ngoài
1,0
1,0
3
- Nông nghiệp : Ra “Chiếu khuyến nông” để giải quyết tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang và nạn lưu vong, nhờ đó sản xuất nông nghiệp được phục hồi và phát triển.
- Công thương nghiệp : Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều thứ thuế, mở cửa ải, thong chợ búa nhờ đó nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.
- Văn hóa – giáo dục: Ban bố “Chiếu lập học”, các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học; 
- Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước. 
* Công lao của Nguyễn Huệ ( Quang Trung): 
-Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Lê- Trịnh; Đánh tan quân Xiêm, Thanh 
-Có nhiều chính sách xây dựng và phát triển đất nước
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0

Tài liệu đính kèm:

  • docK2-SỬ-7-PP.doc