Giáo án lớp 7 môn Lịch sử - Tiết 1 đến tiết 70

doc 196 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 488Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 7 môn Lịch sử - Tiết 1 đến tiết 70", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án lớp 7 môn Lịch sử - Tiết 1 đến tiết 70
Tuaàn:	Tieát:
Ns:	
 	PHAÀN I: KHAÙI QUAÙT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI TRUNG ÑAÏI
 BAØI: 1 SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA XAÕ HOÄI PHONG KIEÁN ÔÛ CHAÂU AÂU
 (Thôøi sô - trung kì trung ñaïi)
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1. Kieán thöùc:
- Quùa trình hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû chaâu AÂu.
- Hieåu khaùi nieäm “laõnh ñòa phong kieán”,ñaëc tröng cuûa kinh teá laõnh ñòaphong kieán
- Nguyeân nhaân xuaát hieän Thaønh Thò Trung Ñaïi.Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa neàn kinh teá Laõnh Ñòa vaø neàn kinh teá trong Thaønh thò Trung Ñaïi.
2.Kó naêng:
-Bieát xaùc ñònh vò trícaùc quoác gia Phong Kieán Chaâu AÂu treân baûn ñoà.
-Bieát vaän duïng phöông phaùp so saùnh,ñoái chieáu ñeå thaáy roõ söï chuyeån bieán töø xaõ hoäi Chieám Höõu Noâ Leä sang xaõ hoäi Phong Kieán.
3.Tö töôûng:
-Thaáy ñöôïc söï phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi:chuyeån töø xaõ hoäi Chieám Höõu Noâ Leä sang xaõ hoäi Phong Kieán.
II/CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS
1/GV
-SGK-SGV
-Baûn ñoà Chaâu AÂu thôøi Phong Kieán
-Tranh aûnh moâ taû hoaït ñoäng trong Laõnh Ñòa Phong Kieán vaø Thaønh Thò Trung Ñaïi.
2/HS
-SGK, vôû , buùt.....
III/Tieán trình leân lôùp:
1.OÂån ñònh lôùp:
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi:
 Môû baøi:
Lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ phaùt trieån lieân tuïc qua nhieàu giai ñoaïn.Hoïc lòch söû lôùp 6,chuùng ta ñaõ bieát ñöôïc nguoàn goác vaø söï phaùt trieån cuûa loaøi ngöôøi noùi chung vaø daân toäc Vieät Nam noùi rieâng trong thôøi kì Coå Ñaïi,chuùng ta seõ hoïc noái tieáp moät thôùi kì môùi:Thôøi Trung Ñaïi.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
NOÄI DUNG CHÍNH
*Hoaït ñoäng 1
-GV yeâu caàu HS ñoïc SGK
-GV chæ treân baûn ñoà quaù trình xaâm chieám cuûa caùc boä toäc ngöôøi Gieùc-man ôû phöông Baéc ñoái vôùi caùc ñeá quoác Roâma daãn tôùi söï ra ñôøi nhieàu vöông quoác môùi do ngöôøi Gieùc-man thaønh laäp
Boå sung:Toäc Gieùc-man laø boä toäc lôùn thuoäc chuûng toäc Arian hay coøn goïi laø chuûng toäc Aán-Aâu,tröôùc khi xaâm nhaäp vaøo ñeá quoác Roâma hoï soáng baèng ngheà du muïc ,chaên nuoâi ôû phía baéc vaø ñoâng baéc cuûa Roâma
Giöõ theá kæ IV, ngöôøi Hung Noâ oà aït taán coâng laøm hoï hoaûng sôï vaø hoï tieán haønh nhöõng cuoäc thieân di lôùn vaøo laønh thoå Roâ- ma
-GV: Khi traøn vaøo laõnh thoå cuûa Ñeá Quoác Roâ-ma ngöôøi Giec-man ñaõ laøm gì?
-GV: Nhöõng vieäc laøm aáy ñaõ coù taùc ñoäng gì ñeán söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán Chaâu AÂu?
-GV quan heä giöõa Laõnh chuùa vaø Noâng noâ ôû chaâu AÂu nhö theá naøo?
*Hoaït ñoäng 2
Gv yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø quan saùt hình 1 SGK
Em hieåu theá naøo laø Laõnh ñòa?
-Haõy mieâu taû vaø nhaän xeùt veà Laõnh ñòa Phong Kieán ôû H/1?
-Trình baøy ñôøi soáng,sinh hoaït trong Laõnh ñòa?
Boå sung:Laõnh chuùa thöïc ra nhö 1 oâng vua con toaøn quyeàn quyeát ñònh moïi coâng vieäc trong laõnh ñòa cuûa mình ,laõnh chuùa lôùn nhoû quan heä vôùi nhau theo quan heä phong quaân boài thaàn
Noâng noâ laø löïc löôïng saûn xuaát trong laõnh ñòa ,laõnh chuùa coù quyeàn xeùt xöû ,can thieäp vaøo cuoäc soáng cuûa noâng noâ,ñôøi soáng cô cöïc toái taêm ,doát naùt ,beänh taát.nhöng hoï vaãn ñöôïc coi laø con ngöôøi>phaùt trieån hôn
-Ñaëc ñieåm chính cuûa neàn kinh teá Laõnh ñòa laø gì?
-HS thaûo luaän:Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa xaõ hoâïi Coå Ñaïi vaø xaõ hoäi Phong Kieán?
*Hoaït ñoäng 3
-GV yeâu caàu HS ñoïc SGK
-GV: Ñaëc ñieåm cuûa Thaønh thò laø gì?
-Thaønh thò xuaát hieän khi naøo?
-GV: Cö daân trong thaønh thò goàm nhöõng ai?hoï laøm nhöõng ngheà gì?
 Boå sung:Caùc noâng noâ soáng trong laõnh ñòa chòu söï cai trò cuûa laõnh chuùa neân khoâng theå trao ñoåi haøng hoaù neân hoï tìm caùch troán ra khoûi laõnh ñòa ñeå tìm nôi saûn xuaát ,buoân baùn trao ñoåi haøng hoaùnhö:ven soâng, nôi coù nhieàu ngöôøi qualaïi ,chaân nhaø thôø...
Beân caïnh nhöõng thaønh thò do thôï thuû coâng xaây döïng nhöõng trung taâm thöông maïi coå ñaïi cuûa ngöôøi Roâma cuõng ñöôïc taùi sinh=>saàm uaát 
-Thaønh thò ra ñôøi coù yù nghóa gì?
Boå sung:Thò daân ngaøy caøng coù theá löïc veà kinh teá neân töø theá kæ XII,phong traøo ñaáu tranh cuûa thò daân choáng laõnh chuùa dieãn ra maïnh meõ .Ñeán theá kæ XIII,nhieàu thaønh thò ñöôïc giaûi phoùng khoûi söï kieàm keïp cuûa laõnh chuùa=>chính quyeàn thò daân ra ñôøi=>thò daân giaøu hay ngheøo ñeàu töï do
GV yeâu caàu HS mieâu taû cuoäc soáng thaønh thò qua böùc tranh H2-SGK
GV:Boä maët thaønh thò ra ñôøi ñaõ töông phaûn vôùi laõnh ñòa .Kinh teá thaønh thò laø neàn kinh teá haøng hoaù tieàn teä môùi tieán boä ,töøng böôùc ñaåy luøi neàn kinh teá töï nhieân trong l aõnh ñòa => “Ñeâm tröôøng trung coå bò xua tan , aùnh saùng vaên hoaù khoa hoïc baét ñaàu coù vò theá trong ñôøi soáng tinh thaàn cuûa xaõ hoäi
-HS ñoïc SGK phaàn 1
-HS Quan saùt baûn ñoà phong kieán Chaâu AÂu
Đế quốc Rôma hiện nay bao gồm:Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Anh, Ý.
-Chia ruoäng ñaát, phong chöùc töôùc 
-Boä maùy nhaø nöôùc chieám höõu noâ leä ôû Taây Aâu bò suïp ñoå
-Vaø môû ra moät thôøi ñaïi môùi –thôøi ñaïi phong kieán trong lòch söû chaâu Aâu noùi rieâng,lòch söû theá giôùi noùi chung
-HS traû lôøi
-HS ñoïc SGK phaàn 2 vaø quan saùt
-HS traû lôøi
-Töôøng cao , haøo saâu ñoà soä kieân coá coù ñaày ñuû nhaø cöûa , trang traïi nhaø thôø nhö moät ñaát nöôùc thu nhoû
-HS traû lôøi
-Töï saûn xuaát vaø tieâu duøng, chæ coù saét vaø muoái khoâng töï saûn xuaát môùi trao ñoåi vôùi beân ngoaøi
-HS thaûo luaän
+Xaõ hoäi coå ñaïi : goàm chuû noâ vaø noâ leä , noâ leä laø “coâng cuï bieát noùi”
+Xaõ hoäi phong kieán : laõnh chuùa vaø noâng noâ , noâng noâ noäp thueá cho laõnh chuùa
-HS ñoïc SGK phaàn 3
-Laø nôi giao löu buoân baùn , taäp trung ñoâng daân cö
-HS traû lôøi
-Thôï thuû coâng vaø thöông nhaân
-Saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoaù
-HS traû lôøi
-Tranh veõ “Hoäi chôï ôû Ñöùc” mieâu taû khung caûnh nhoän nhòp cuûa vieäc buoân baùn chöùng toû neàn kinh teá haøng hoaù ôû ñaây raát phaùt trieån.beân caïnh hoäi chôï laø caùc laâu ñaøi , thaønh quaùch vôùi kieán truùc ñaëc saécù , hieän ñaïi.Nôi ñaây khoâng chæ laø nôi giao löu kinh teá maø coøn laø nôi giao löu veà vaên hoaù
1.Söï hình thaønh XHPK ôû Chaâu AÂu:
a/Nguyeân nhaân
-Cheá ñoä chieám höõu noâ leä ôû Roâ-ma bò suy vong
-Caùc boä toäc ngöôøi Gieùc –man xaâm chieám hình thaønh caùc vöông quoác :Anh,Phaùp,Italia(YÙ)..
b/Caùc giai caáp cô baûn
-Laõnh chuùa phong kieán vaø noâng noâ
2.Laõnh ñòa Phong Kieán
-Laø vuøng ñaát roäng lôùn do Laõnh Chuùa laøm chuû trong ñoù coù laâu ñaøi thaønh quaùch.
-Ñôøi soáng trong Laõnh ñòa:
+Laõnh chuùa soáng xa hoa ñaày ñuû.
+Noâng noâ:ñoùi ngheøo cöïc khoå.
-Ñaëc ñieåm kinh teá töï cung töï caáp
3.Söï xuaát hieän caùc thaønh thò trung ñaïi:
a/Nguyeân nhaân
-Thuû coâng nghieäp phaùt trieån
-Nhu caàu trao ñoåi mua baùn =>thöông nghieäp ra ñôøi vaø phaùt trieån
=>caùc thaønh thò ra ñôøi
b/Toå chöùc
-Boä maët thaønh thò : phoá xaù , cöûa haøng
-Thò daân( thôï thuû coâng vaø thöông nhaân) 
-Ñaëc ñieåm kinh teá:Kinh teá haøng hoaù
c/Vai troø
-Thuùc ñaåy xaõ hoäi phong kieán phaùt trieån
III.Cuûng coá
-XHPK ôû Chaâu AÂu ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?
-YÙ nghóa söï ra ñôøi cuûa Thaønh thò?
IV.Daën doø:
Hoïc baøi-baøi taäp 1:xaõ hoäi phong kieán ôû chaâu Aâu ñaõ ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? Laõnh ñòa phong kieán laø gì?vaø soaïn baøi 2.: söï suy vong cuûa cheá ñoä phong kieán vaø söï hình 
thaønh chuû nghóatö baûn ôû chaâu aâu
Tuaàn:	Tieát:
Ns:	
 BAØI 2: SÖÏ SUY VONG CUÛA CHEÁ ÑOÄ PHONG KIEÁN VAØ SÖÏ HÌNH 
THAØNH CHUÛ NGHÓATÖ BAÛN ÔÛ CHAÂU AÂU
	 ********************
I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 
1.Kieán thöùc:
-Nguyeân nhaân vaø heä quaû cuûa caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí,moät trong nhöõng nguyeân toá quan troïng taïo tieàn ñeà cho söï hình thaønh quan heä saûn xuaát Tö Baûn chuû nghóa.
-Quaù trình hình thaønh quan heä saûn xuaát chuû nghóa tö baûn trong loøng xaõhoäi phong kieán chaâu AÂu.
2.Kó naêng:
-Boài döôõng kæ naêng quan saùt baûn ñoà,chæ caùc höôùng ñi treân bieån cuûa caùc nhaø thaùm hieåm trong caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí 
-Bieát khai thaùc tranh aûnh lòch söû.
3.Tö töôûng:
-Thaáy ñöôïc tính taát yeáu,tính quy luaät cuûa quaù trình phaùt trieån töø xaõ hoäi phong kieán leân xaõ hoäi tö baûn chuû nghóa ôû chaâu AÂu.
-Môû roäng thò tröôøng giao löu buoân baùn giöõa caùc nöôùc.
II/CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS
1/GV
-SGK,SGV
-Baûn ñoà theá giôùi (hoaëc quaû Ñòa caàu)
-Tranh aûnh veà caùc nhaø phaùt kieán ñòa lí,taøu thuyeàn
2/HS
-SGK, vôû , thöôùc ,vieát.....
III/ Tieán trình leân lôùp:
1.OÂån ñònh lôùp:
2.Kieåm tra baøi cuõ:
-XHPK chaâu AÂu hình thaønh nhö theá naøo?ñaëc ñieåm kinh teá Laõnh ñòa?
-Vì sao Thaønh thò trung ñaïi xuaát hieän?neàn kinh teá Laõnh ñòa coù gì khaùc neàn kinh teá Thaønh thò?
3.Baøi môùi:
Môû baøi
Caùc Thaønh thò trung ñaïi ra ñôøi ñaõ thuùc ñaåy saûn xuaát phaùt trieãn,vì vaäy yeâu caàu veà thò tröôøng tieâu thuï ñöôïc ñaët ra,neàn kinh teá haøng hoùa phaùt trieån ñaõ daãn ñeán söï suy vong cuûa cheá ñoä phong kieán vaø söï hình thaønh CNTB ôû chaâu Aâu
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
NOÄI DUNG
*Hoaït ñoäng 1
GV yeâu caàu HS ñoïc SGK
GV giaûi thích “Phaùt kieán ñòa lyù” laø quaù trình tìm ra nhöõng con ñöôøng môùi nhöõng vuøng ñaát môùi , nhöõng daân toäc môùi cuûa ngöôøi chaâu Aâu.
-GV :Vì sao laïi coù caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí?
-GV: Caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí ñöôïc thöïc hieän nhôø vaøo nhöõng ñieàu kieän naøo?
-Moâ taû con taøu Caraven H3-SGK
GV: Xaùc ñònh ñöôøng ñi cuûa caùc nhaø phaùt kieán ñòa lyù treân baûn ñoà Theá giôùi:
+1487: Ñi-a-xô voøng quanh cöïc nam chaâu Phi.
+1498:Va-xcoâ ñô Ga-ma ñeán AÁn Ñoä.
+1492:Coâ-loâm -boâ tìm ra chaâu Mó
+1519-1522:Ma-gien-lan voøng quanh traùi ñaát.
GV yeâu caàu HS xaùc ñònh laïi treân baûn ñoà
-GV: Heä quaû cuûa caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí laø gì?
-GV:YÙù nghóa cuûa caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lyù?
*Hoaït ñoäng 2
GV yeâu caàu HS ñoïc SGK
GV :Caùc cuoäc phaùt kieán ñaïi lyù ña giuùp cho quaù trình giao löu kinh teá vaø vaên hoaù .Quaù trình tích luyõ tö baûn cuõng ñöôïc daàn daàn hình thaønh.Ñoù laø quaù trình taïo voán vaø coâng nhaân laøm thueâ
-GV: Quùy toäc vaø tö saûn chaâu AÂu ñaõ laøm gì deå coù voán vaø ñoäi nguõ coâng nhaân laøm thueâ?
-Nhöõng vieäc ñoù taùc ñoäng gì ñeán kinh teá?
GV giaûi thích “coâng tröôøng thuû coâng” laø cô sôû saûn xuaát döïa treân vieäc phaân coâng lao ñoäng vaø kó thuaät laøm baèng tay .Noù toàn taïi vaø phaùt trieån töø giöõa theá kæ XVI ñeán cuoái theá kæ XVIII
-GV:Nhöõng vieäc laøm ñoù coù taùc ñoäng gì ñeán xaõ hoäi?caùc giai caáp naøy ñöôïc hình thaønh töø nhöõng taàng lôùp naøo?
?Veà chính trò?
-Quan heä saûn xuaát TBCN ôû chaâu AÂu ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?
HS ñoïc SGK phaàn 1
-HS traû lôøi
-Khoa hoïc kó thuaät phaùt trieån ñoùng thuyeàn lôùn ,la baøn
-Con taøu to lôùn ,coù buoàm lôùn , coù baùnh laùi thuaän lôiï cho vieäc ñi treân bieån daøi ngaøy
-HS quan saùt
-HS xaùc ñònh 
-Tìm ra nhöõng con ñöôøng môùi , vuøng ñaát môùi , daân toäc môùi
-Ñem laïi nguoàn lôïi cho giai caáp tö saûn
-HS traû lôøi
-HS ñoïc SGK muïc 2
-Cöôùp boùc taøi nguyeân töø luïc ñòa 
-Buoân baùn noâ leä da ñen
-Cöôùp bieån
-“Raøo ñaát cöôùp ruoäng"
-Hình thaønh giai caáp tö saûn vaø voâ saûn
+Giai caáp tö saûn: thöông nhaân giaøu coù,thôï caû,quyù toäc
+Giai caáp voâ saûn: ñoâng ñaûo lao ñoäng laøm thueâ
-Maâu thuaãn giöõa tö saûn vaø quyù toäc phong kieán
-HS traû lôøi
1/Nhöõng cuoäc phaùt kieán lôùn veà ñòa lí.
a/Nguyeân nhaân:
-Kinh teá haøng hoaù phaùt trieåm maïnh =>nhu caàu tìm kieám thò tröôøng , nguyeân lieäu naûy sinh
b/Ñieàu kieän thöïc hieän
-Khoa hoïc kó thuaät tieán boä
c/Caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí tieâu bieåu:(SGK)
d/Heä quaû:
-Tìm ra caùc con ñöôøng môùi , nhöõng vuøng ñaát môùi nhöõng daân toäc môùi
-Ñem veà nguoàn lôïi cho giai caáp tö saûn.
e/YÙ nghóa:
+Laø cuoäc caùch maïng veà giao thoâng vaø tri thöùc.
+Thuùc ñaåy coâng thöông nghieäp phaùt trieån.
2/Söï hình thaønh CNTB ôû chaâu AÂu.
-Quaù trình tích luõy tö baûn nguyeân thuûy hình thaønh: Taïo voán vaø ngöôøi laøm thueâ.
*Taùc ñoäng
-Veà kinh teá:Hình thöùc kinh doanh tö baûn ra ñôøi-Coâng tröôøng thuû coâng
-Veà xaõ hoäi:Caùc giai caáp môùi hình thaønh:Tö saûn vaø voâ saûn.
-Veà chính trò:Giai caáp tö saûn maâu thuaãn vôùi quyù toäc phong kieán.
*Tö saûn boùc loät voâ saûn kieät queä.Quan heä saûn xuaát tö baûn hình thaønh
IV.CUÛNG COÁ
-Keå teân caùc nhaø phaùt kieán vaø taùc ñoäng cuûa caùc cuoäc phaùt kieán ñoù ñoái vôùi xaõ hoäi?
-Quan heä xaûn xuaát TBCN ôû chaâu AÂu ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?
V.DAËN DOØ:
Hoïc baøi-baøi taäp 1: caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lyù ñaõ taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán xaõ hoäi chaâu aâu?
-soaïn baøi 3: cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp tö saûn choáng phong kieán thôøi haäu kì trung ñaïi ôûchaâu aâu
RUÙT KINH NGHIEÄM:
Tuaàn:	Tieát:
Ns:	
 	 Baøi:3 CUOÄC ÑAÁU TRANH CUÛA GIAI CAÁP TÖ SAÛN CHOÁNG 
PHONG KIEÁN THÔØI HAÄU KÌ TRUNG ÑAÏI ÔÛ CHAÂU AÂU
 ******************
I/MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1.Kieán thöùc:
-Nguyeân nhaân xuaát hieän vaønoäi dung tö töôûng cuûa phong traøo vaên hoùa phuïc höng.
-Nguyeân nhaân daãn tôùi phong traùo caûi caùch toân giaùo vaø nhöõng taùc ñoäng cuûa phong traøo naøy ñeán xaõ hoäi phong kieán chaâu aâu baáy giôø.
2.Kó naêng:
-Phaân tích nhöõng maâu thuaãn xaõ hoäi ñeå thaáy ñöôïc nguyeân nhaân saâu xa cuûa cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp tö saûn choáng phong kieán.
3.Tö töôûng:
-Nhaän thöùc ñöôïc söï phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi XHPK laïc haäu loãi thôøi suïp ñoå vaø thay vaøo ñoù laø XHTB.
-Phong traøo vaên hoùa Phuïc Höng ñaõ ñem laïi nhieàu giaù trò to lôùn cho neàn vaên hoùa nhaân loaïi.
II/CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS
1/GV
-SGK,SGV
-Baûn ñoà chaâu AÂu.
-Tranh aûnh veà thôøi kì vaên hoùa Phuïc Höng.
2/HS
-SGk ,buùt ,vôû....
III/ Tieán trình leân lôùp:
1.OÂån ñònh lôùp:
2.Kieåm tra baøi cuõ:
-Keå teân caùc cuoäc Phaùt kieán ñòa lí tieâu bieåu vaø heä quaû cuûa noù tôùi xaõ nhoäi chaâu AÂu?
-Söï hình thaønh CNTB ôû chaâu AÂu ñaõ dieãn ra nhö theá naøo?
3.Baøi môùi:
Môû baøi
Ngay trong loøng XHPK,CNTB ñaõ ñöôïc hình thaønh.giai caáp tö saûn ngaøy caøng lôùn maïnh ,tuy nhieân hoï laïi khoâng coù ñòa vò xaõ hoäi thích hôïp .Do ñoù giai caáp tö saûn ñaõ choáng laïi Phong kieán treân nhieàu lónh vöïc .Phong traøo vaên hoùa Phuïc Höng laø minh chöùng cho cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp tö saûn choáng Phong kieán.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
NOÄI DUNG
*Hoaït ñoäng 1
Gv yeâu caàu HS ñoïc SGK
GV:Vì sao phong traøo vaên hoùa Phuïc Höng buøng noå?
+Phuïc Höng laø gì?
-Taïi sao giai caáp tö saûn choïn Vaên hoaù laøm cuoäc môû ñöôøng cho phong traøo ñaáu tranh choáng phong kieán?
GV boå sung:
Vaên hoaù Roâ-ma ,Hilaïp coå ñaïi laø neàn vaên hoaù phaùt trieån röïc rôõ ,ña daïng , phoâng phuù , ñaït ñænh cao cuûa vaên hoaù coå ñaïi , ñaït nhieàu thaønh töïu ,giaù trò ñeán ngaøy nay treân taát caû caùc lónh vöïc vôùi nhöõng nhaø vaên hoaù taøi ba nhö:Hoâme, Ôphôrít, Xaphoâ(vaên hoïc), ,Taleùt, Ocôlít,Asimeùt(Khoa hoïc töï nhieân)...
Engghen ña nhaän xeùt “khoâng coù cô sôû vaên minh Hilaïp-Roâma thì khoâng coù chaâu Aâu hieän ñaïi’
-Keå teân moät soá nhaø vaên hoùa tieâu bieåu?
-Thaønh töïu noåi baët cuûa phong traøo vaên hoùa Phuïc Höng laø gì?
-Qua nhöõng taùc phaåm cuûa mình caùc taùc giaû thôøi Phuïc Höng muoán noùi ñieàu gì?
GV:Vôùi neàn vaên hoaù Phuïc Höng,xaõ hoäi chaâu Aâu böøng tænh sau ñeâm tröôøng trung ñaïi daøi haøng nghìn naêm , moät cuoäc caùch maïng veà nhaân sinh quan , theá giôùi quan baét ñaàu =>cuoäc ñaáu tranh quyeát lieät vaø ñaãm maùu laät ñoå cheá doä phong kieán môû ñöôøng cho söï phaùt trieån cuûa CNTB
*Hoaït ñoäng 2
GV yeâu caàu HS ñoïc SGK
-GV:Nguyeân nhaân naøo daãn tôùi phong traøo “Caûi caùch toân giaùo”?
-GV:Trình baøy noäi dung tö töôûng caûi caùch cuûa Lu-thô va øCan-vanh?
-GV:Phong traøo “Caûi caùch toân giaùo” õphaùt trieån nhö theá naøo?
-Taùc ñoäng cuûa Phong traøo “Caûi caùch toân giaùo”?
Nhö vaäy phong traøo vaên hoaù Phuïc Höng vaø Caûi caùch toân giaùo laø hai phong traøo tieâu bieåu , noù goùp phaàn laøm cho cheá ñoä phong kieán suïp ñoå , CNTB ñang hình thaønh vaø thaéng theá treân toaøn theá giôùi
HS ñoïc SGK phaàn 1
-HS traû lôøi
-Khoâi phuïc laïi giaù trò vaên hoaù Hi laïp vaø Roâma coå ñaïi , saùng taïo neàn vaên hoaù môùi cuûa giai caáp tö saûn
-Giai caáp tö saûn coù theá löïc veà kinh teá nhöng khoâng coù ñaïi vò xaõ hoäi neân hoï ñaáu tranh choáng phong kieán treân nhieàu lónh vöïc khaùc nhau baét ñaàu laø lónh vöïc vaên hoaù .Nhöõng giaù trò vaên hoaù coå ñaïi laø tinh hoa nhaân loaïi , vieäc khoâi phuïc noù seõ taùc ñoäng , taäp hôïp ñöôïc ñoâng ñaûo quaàn chunùg tham gia
LeâoânañôøVanhxi,Seâchxpia,
Coâpecnich,Ñeâcactô
-Khoa hoïc kó thuaät tieán boä vöôït baät
-Söï phong phuù trong caùc lónh vöïc ngheä thuaät
-Phaùt trieån vaên hoïc
-HS traû lôøi
HS ñoïc SGK phaàn 2
-Giaùo hoäi boùc loät nhaân daân
-Giaùo hoäi caûn trôû söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi
-Leân aùn nhöõng haønh vi tham lam , ñoài baïi cuûa Giaùo hoaøng chæ trích maïnh meõ nhöõng giaoùâ lí giaû doái 
-Ñoøi baõi boû nhöõng thuû tuïc , leã nghi phieàn toaùi , ñoøi quay veà vôùi ñaïo Kitoâ giaùo cuõ
-Lan roäng sang nhieàu nöôùc Taây Aâu: Anh ,Phaùp ,Thuî Só...
-HS traû lôøi
1.Phong traøo vaên hoùa phuïc Höng:
a/Nguyeân nhaân:
+Cheá ñoä Phong Kieán kìm haõm söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi
+Giai caáp tö saûn coù theá löïc veà kinh teá nhöng khoâng coù ñòa vò xaõ hoäi 
Âb/Noäi dung tö töôûng:
+Pheâ phaùn XHPK vaø giaùo hoäi.
+Ñeà cao giaù trò con ngöôøi
+Môû ñöôøng cho söï phaùt trieån cuûa vaên hoùa nhaân loaïi.
2.Phong traøo Caûi caùch toân giaùo:
a/Nguyeân nhaân:
+Giaùo hoäi boùc loät nhaân daân.
+Caûn trôû söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi
b/Noäi dung:
+Phuû nhaän vai troø thoáng trò cuûagiaùo hoäi.
+Baõi boû leã nghi phieàn toaùi.
+Quay veà giaùo lí nguyeân thuûy.
C/Taùc ñoäng ñeán xaõ hoäi:
+Goùp phaàn thuùc ñaåy cho caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân.
+Toân giaùo phaân hoùa thaønh 2 giaùo phaùi:ñao ïTin laønh vaø Kitoâ giaùo.
IV.CUÛNG COÁ
-Giai caáp tö saûn choáng phong kieán treân nhöõng lónh vöïc naøo?taïi sao laïi coù cuoäc ñaáu tranh ñoù?
-YÙ nghóa cuûa phong traøo vaên hoùa Phuïc höng?
-Phong traøo caûi caùch toân giaùo taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán xaõ hoäi chaâu AÂu ?
V.DAËN DOØ:
-Hoïc baøi-baøi taäp : nguyeân nhaân xuaát hieän phong traøo vaên hoùa phuïc höng.noäi dung tö töôûng cuûa phong traøo vaên hoùa phuïc höng? Taùc ñoäng cuûa phong traøo caûi caùch toân giaùo?
-Xem tröôùc baøi 4: Trung quoác thôøi phong kieán.
RUÙT KINH NGHIEÄM:
Tuaàn:	Tieát:
Ns:	
 	BAØI 4 TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN
	 ****************
I/MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1.Kieán thöùc:
-Söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû Trung Quoác.
-Nhöõng trieàu ñaïi phong kieán lôùn ôû Trung Quoác.
-Toå chöùc boä maùy chính quyeàn Trung Quoác
-Nhöõng thaønh töïu lôùn veà vaên hoùa,khoa hoïc-kó thuaät cuûa Trung Quoác.
2.Kó naêng
-Laäp nieân bieåu caùc trieàu ñaïi phong kieán Trung Quoác.
-Phaân tích caùc chính saùch xaõ hoäi cuûa moãi trieàu ñaïi,töø ñoù ruùt ra baøi hoïc lòch söû.
3.Tö töôûng:
-Nhaän thöùc ñöôïc Trung Quoác laø moät quoác gia Phong kieán lôùn ôû Phöông Ñoâng.
-Laø nöôùc laùng gieàng vôí Vieät Nam,aûnh höôûng khoâng nhoû tôùi quaù trình lòch söû cuûa Vieät Nam.
III/CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:
1/ GV
-SGK, SGV
-Baûn ñoà Trung Quoác thôøi phong kieán.
-Tranh aûnh moät soá coâng trình,laâu ñaøi,laêng taåm cuûa Trung Quoác.
2/HS
-SGk, buùt ,vôû
-Söu taàm caùc tranh aûnh veà coâng trình kieán truùc Trung Quoác(neáu coù)
III/ Tieán trình leân lôùp:
1.OÂån ñònh lôùp:
2.Kieåm tra baøi cuõ:
-Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp tö saûn choáng phong kieán ôû chaâu AÂu?neâu thaønh töïu vaø yù nghóa cuûa phong traøo vaên hoùa Phuïc Höng?
-Phong traøo caûi caùch toân giaùo taùc ñoäng ñeán xaõ hoäi chaâu AÂu nhö theá naøo?
3.Baøi môùi:
 Baøi môùi
Laø moät trong nhöõng quoác gia ra ñôøi sôùm vaø phaùt trieån nhanh.Trung Quoác ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu röïc rôõ treân nhieàu lónh vöïc .Khaùc vôùi caùc nöôøc chaâu AÂu thôøi phong kieán baét ñaàu sôùm vaø keát thuùc muoän hôn.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
NOÄI DUNG CHÍNH
*Hoaït ñoäng 1
 -GV yeâu caàu HS ñoïc SGK
Giaûng:(söû duïng baûn ñoà)Töø 2000 naêm TCN ,ngöôøi Trung Quoác ñaõ xaây döïng ñaát nöôùc beân löu vöïc soâng Hoaøng Haø.Vôùi nhöõng neàn vaên minh minh röïc rôõ thôøi coå ñaïi
-GV:Saûn xuaát thôøi kì Xuaân Thu –Chieán Quoác coù gì tieán boä?
-GV:Nhöõng bieán ñoåi veà maët saûn xuaát ñaõ coù taùc ñoäng gì ñeán xaõ hoäi ?
Giaûng:Thôøi cheá ñoä CHNL ,quan heä saûn xuaát laø giöõa quyù toäc vaø noâng noâ coâng xaõ , nay quan heä saûn xuaát phong kieán hình thaønh thì söï boùc loät ñöôïc thay theá bôûi ñòa chuû ñoái vôùi noâng daân lónh canh .Goác laø noâng daân coâng xaõ thôøi coå ñaïi , baáy giôø noâng daân bò phaân hoaù thaønh 3 boä phaän:giaøu coù ->ñòa chuû,giöõ ñöôïc ruoâng-> noâng daân töï canh,Maát ruoäng ->noâng daânlónh canh
*Hoaït ñoäng 2
-GV yeâu caàu HS ñoïc SGK
GV:Nhôø aùp duïng trieät ñeå thuyeát “phaùp trò” cuûa phaùi “phaùp gia” maø Taàn Thuyû Hoaøng ñaõ thoáng nhaát ñöôïc Trung Quoác
-GV:Trình baøy nhöõng neùt chính trong chính saùch ñoái noäi cuûa nhaø Taàn?
GV:Tuy coù coâng thoáng nhaát ñaát nöùoc , nhöõng chính saùch ñöa ra nhaèm phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi nhöng nhaø Taàn cuõng laøm maát loøng daân
Cho HS ñoïc phaàn in nghieâng
-Keå teân moät soá coâng trình maø Taàn Thuûy Hoaøng baét noâng daân xaây döïng?
-Em nhaän xeùt gì veà nhöõng töôïng goám trong böùc tranh(hình 8) SGK?
Chuyeån yù:Do söï taøn baïo ñoù nhaân daân ñaõ noåi daäy laät ñoå nhaø Taàn , chaám döùt thôøi kì cai trò ngaén nguûi trong 15 naêm(221-206TCN)-> nhaø Haùn leân thay theá
-Nhaø Haùn ñaõ ban haønh nhöõng chính saùch gì?
-Taùc duïng cuûa caùc chính saùch ñoù?
-GV:Haõy so saùnh thôøi gian toàn taïi cuûa nhaø Taàn vaø nhaø Haùn .Vì sao coù söï cheânh leäch ñoù?
Nhö vaäy söï thoáng nhaát ñaát nöôùc cuûa nhaø Taàn vaø söï xaùc laäp cuûa nhaø haùn ñaõ xaùc laäp cheá ñoä phong kieán vaø ñaây laø cheá ñoä phong kieán trung öông taäp quyeàn (khaùc vôùi quoác gia phong kieán phöông Taây)
Chuyeån yù:Nhaø haùn toàn taïi ñeán naêm 220 suy vong vaø xaõ hoäi trung Quoác traûi qua caùc thôøi thaêng traàm .Ñeán naêm 618, ñöôùi söï cai trò cuûa nhaø Ñöôøng , Trung Quoác phaùt trieån cöïc thònh veà moïi maët
*Hoaït ñoäng 3
GV yeâu caàu HS ñoïc SGK
-GV:Chính saùch ñoái noäi cuûa nhaø Ñöôøng coù gì ñaùng chuù yù?
-Taùc duïng cuûa nhöõng chính saùch ñoù?
Giaûng:Cheá ñoä tuyeån duïng quan laïi baèng hình thöùc thi cöû laø daáu hieäu tieán boä vaø chính saùch troïng ngöôøi taøi
-Trình baøy chính saùch ñoái ngoaïi?
GV:Bôø coõi ñöôïc môû roäng hôn bao giôø heát cuøng vôùi söï oån ñònh trong nöôùc ñaõ laøm cho nhaø Ñöôøng trôû thaønh quoác gia cöôøng thònh nhaát chaâu AÙ
GV söû duïng löôïc ñoà xaùc ñònh nhöõng khu vöïc nhaø Ñöôøng chieám ñöôïc
-Söï thònh vöôïng cuûa Trung Quoác boäc loä ôû nhöõng ñieåm naøo?
GV :sau thôøi Ñöôøng , ñaát nöôùc bò chia caét vaø khoâng coøn thònh trò nhö tröôùc nöõa .Tình hình Trung Quoác sau thôøi Ñöôøng , hoâm sau ta tìm hieåu
GV sô keát baøi hoïc
-HS ñoïc SGKphaàn 1
-Coâng cuï baèng saét ra ñôøi-> kó thuaät canh taùc phaùt trieån , môû roäng dieän tích gieo troàng , naêng suaát taêng
-Xuaát hieän giai caáp môùi :ñòa chuû vaø noâng daân taù ñieàn
+Ñòa chuû laø giai caáp thoáng trò trong XHPK voán laø nhöõng quyù toäc cuõ vaø noâng daân giaøu coù 
+Taù ñieàn laø noâng daân bò maát ruoäng phaûi nhaän ruoäng cuûa ñòa chuû vaø noäp ñòa toâ
-HS ñoïc phaàn 2
-HS traû lôøi
-Vaïn lyù tröôøng thaønh ,cung A phoøng, laêng Li Sôn..
-Raát caàu kì , gioáng nhö ngöôøi thaát , soá löôïng lôùn ....theå hieän uy quyeàn cuûa Taàn Thuyû Hoaøng
-HS traû lôøi
-Khuyeán khích saûn xuaát phaùt trieån
-Nhaø Taàn :15 naêm
-Nhaø Haùn: 426 naêm
Vì nhaø Haùn ban haønh chính saùch phuø hôïp vôùi daân
-HS ñoïc phaàn 3
-Ban haønh nhieàu chính saùch ñuùng ñaén cai quaûn caùc vuøng xa , môû nhieàu khoa thi ñeå choïn nhaân taøi , chia ruoäng cho nhaân daân khuyeán khích saûn xuaát..
-Kinh teá phaùt trieån ->ñaát nöôùc phoàn vinh
-HS traû lôøi
-Ñaát nöôùc oån ñònh 
-Kinh teá phaùt trieån
-Bôø coõi môû roäng
1.Söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû Trung Quoác:
*Nhöõng tieán boä trong saûn xuaát
-Coâng cuï baèng saét 
->Naêng suaát taêng
->Dieän tích gieo troàng taêng
*Bieán ñoåi trong xaõ hoäi
-Xaõ hoäi goàm 2 giai caáp:Ñòa chuû vaø noâng daân lónh canh(taù ñieàn)
=>Quan heä saûn xuaát phong kieán hình thaønh
2.Xaõ hoäi Trung Quoác thôøi Taàn –Haùn:
a.Nhaø Taàn:
-Chia ñaát nöôøc thaønh quaän huyeän,cöû quan laïi ñeán cai trò.
-Ban haønh cheá ñoä ño löôøng vaø tieàn teä thoáng nhaát.
-Baét nhaân daân lao dòch.
b.Nhaø Haùn:
-Xoùa boû cheá ñoä haø khaéc cuûa phaùp luaät .
-Giaûm toâ thueá,lao dòch
-Khuyeán khích saûn xuaát phaùt trieån 
=>Kinh teá phaùt trieån,xaõ hoäi oån ñònh
-Tieán haønh chieán tranh xaâm löôïc.
3. Söï thònh vöôïng cuûa Trung Quoác döôùi thôøi nhaø Ñöôøng:
a/Chính saùch ñoái noäi
-Cöû ngöôøi cai quaûn caùc ñòa phöông.
-Môû nhieàu khoa thi tuyeån choïn nhaân taøi
-Giaûm thueá chia ruoäng cho noâng daân.
b/Chính saùch ñoái ngoaïi
-Tieán haønh chieán tranh xaâm löôïc môû roäng laõnh thoå
IV.CUÛNG COÁ
-XHPK ø Trung Quoác ñöïôc hình thaønh nhö theá naøo?
-Söï thònh vöôïng cuûa Trung Quoàc bieåu hieän ôû nhöõng maët naøo döôùi thôøi nhaø Ñöôøng?
V.DAËN DOØ:
-Hoïc baøi –baøi taäp : söï thònh öôïng cuûa Trung Quoác döôùi thôøi Ñöôøng ñöôïc bieåu hueän nhö theá naøo?.
RUÙT KINH NGHIEÄM:
Tuaàn:	Tieát:
Ns:	
	 BAØI 4: TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN 
	 (Tieáp theo)
	********************
I/MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1.Kieán thöùc:
-Söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû Trung Quoác.
-Nhöõng trieàu ñaïi phong kieán lôùn ôû Trung Quoác.
-Nhöõng thaønh töïu lôùn veà vaên hoùa,khoa hoïc-kó thuaät cuûa Trung Quoác.
2.Kó naêng
-Laäp nieân bieåu caùc trieàu ñaïi phong kieán Trung Quoác.
-Phaân tích caùc chính saùch xaõ hoäi cuûa moãi trieàu ñaïi,töø ñoù ruùt ra baøi hoïc lòch söû.
3.Tö töôûng:
-Nhaän thöùc ñöôïc Trung Quoác laø moät quoác gia Phong kieán lôùn ôû Phöông Ñoâng.
-Laø nöôùc laùng gieàng vôí Vieät Nam,aûnh höôûng khoâng nhoû tôùi quaù trình lòch söû cuûa Vieät Nam.
II/CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:
1/Chuaån bò cuûa GV
-SGK,SGV
-Baûn ñoà Trung Quoác thôøi phong kieán.
-Tranh aûnh moät soá coâng trình,laâu ñaøi,laêng taåm cuûa Trung Quoác
2/Chuaån bò cuaû HS
-SGK, buùt , vôû....
III/ TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:
1.OÅn ñònh toå chöùc
2. Kieåm tra baøi cuõ
-Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán söï hình thaønh XHPK ôû Trung Quoác? Theo em, söï hình thaønh XHPK ôû Trung Quoác coù gì khaùc vôùi phöông Taây?
-Trình baøy nhöõng neùt chính trong chính saùch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa nhaø Ñöôøng. Taùc duïng cuûa caùc chính saùch ñoù?
3. Baøi môùi:
 Môû baøi:
Sau khi phaùt trieån ñeán ñoä cöïc thònh döôùi thôøi nhaø Ñöôøng, Trung Quoác laïi laâm vaøo tình traïng chia caét suoát hôn nöûa theá kæ (töø naêm 907 ñeán naêm 960). Nhaø Toáng thaønh laäp naêm 160, Trung Quoác thoáng nhaát vaø tieáp tuïc phaùt trieån, tuy khoâng maïnh meõ nhö tröôùc.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
NOÄI DUNGCHÍNH
*Hoaït ñoäng 4
GV yeâu caàu HS ñoïc SGK 
- GV:Nhaø Toáng ñaõ thi haønh nhöõng chính saùch gì?
Gv giôùi thieäu veà caùc phaùt minh:La baøn ,thuoác suùng ,ngheà in,ngheà laøm giaáy
-GV: Nhöõng chính saùch ñoù coù taùc duïng gì?
Maët duø nhaø Toáng coù nhöõng ñieåm môùi nhöng khoâng coøn phaùt trieån nhö tröôùc nöõa , do ñoù vieäc thay theá moät trieàu ñaïi môùi laø taát yeáu
-GV: Nhaø Nguyeân ôû Trung Quoác ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?
Giaûng:Theá kæ XIII, quaân Moâng Coå do Hoát Taát Lieät chæ huy ,raát huøng maïnh, “ví ngöïa Moâng Coå ñi ñeán ñaâu laø coû khoâng moïc ñeán ñoù”.Ñoäi quaân naøy traøn ngaäp caùc laõnh thoå chaâu Aâu cuõng nhö chaâu AÙ.khi tieán vaøo trung Quoác ,ngöôøi Moâng Coå laäp ra nhaø Nguyeân
-GV:Nhaø Nguyeân coù nhöõng chính saùch gì?
-GV: Söï phaân bieät ñoái xöû giöõa ngöôøi Moâng Coå vaø ngöôøi Haùn ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo?
-GV: Haäu quaû cuûa nhöõng chính saùch ñoù?
 *Hoaït ñoäng 5
Yeâu caàu:HS Ñoïc Sgk
GV: Trình baøy dieãn bieán chính trò cuûa Trung Quoác töø sau thôøi Nguyeân ñeán cuoái Thanh?
GV giaûi thích vì sao nghóa quaân cuûa Lí Töï Thaønh chöa kòp aên möøng ñaõ ruùt ra khoûi thaønh( döïa vaøo saùch LSTG trung ñaïi)
GV noùi theâm veà nguoàn goác cuûa nhaø Thanh
GV: -Xaõ hoäi Trung Quoác cuoái thôøi Minh vaø nhaø Thanh coù gì thay ñoåi? 
- Maàm moáng kinh teá TBCN bieåu hieän ôû ñieåm naøo?
Choát yù:Nhöõng bieán ñoåi trong xaõ hoäi vaø kinh teá ñaõ chaám döùt cheá ñoä phong kieán ôû Trung Quoác trong suoát 2000 naêm lòch söû môû ñaàu laø nhaø Taàn keát thuùc laø nhaø Thanh, Trung Quoác sau ñoù khoâng qua giai ñoaïn phaùt trieån TBCN maø qua cheá ñoä CNXH(nhö Vieät Nam)
*Hoaït ñoäng 6
GV:Cho HS thaûo luaän nhoùm 
 - Trình baøy nhöõng thaønh töïu noåi baät veà vaên hoaù , khoa hoïc kó thuaät Trung Quoác thôøi phong kieán?
GV boå sung:
Nho giaùo :ngöôøi ñaàu tieân ñeà xöôùng laø khoång Töû sau ñoù laø Maïnh Töû .Thôøi Haùn choïn nho giaùo laøm cô sôû lí luaän vaø tö töôûng cho neàn thoáng trò cuûa giai caáp phong kieán Trung Quoác ñaët ra thuyeát : “taâm cöông ,nguõ thöôøng” , thuyeát Thieân nhaân caûm öùng 
-Veà y hoïc coù nhieàu thaày thuoác gioûi nhö:Hoa Ñaø,Lyù Thöøa Traân
-Toaùn hoïc: “Cöûu chöông toaùn thuaät"
?Neâu söï khaùc nhau giöõa chính saùch cai trò cuûa nhaø Toáng vaø nhaøNguyeân?vì sao coù söï khaùc nhau ñoù
GV choát nhöõng yù chính HS caàn naém trong baøi
-HS ñoïc SGK muïc 4
-Xoaù boû mieãn giaûm toâ thueá , môû mang caùc coâng trình thuyû lôïi ,khuyeán khích phaùt trieån thuû coângnghieäp :khai moû , luyeän kim , deät tô luïa...
-HS laéng nghe
-OÅån ñònh ñôøi soáng nhaân daân sau nhieàu naêm chieán tranh
HS:Vua Moâng Coå laø Hoát Taát Lieät(Khu- bi- lai dieät nhaø T

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_7_ca_nam.doc