Đề 7 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 558Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 7 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 7 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Lịch sử 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
(Đề bài gồm 3 câu)
Câu1 (3,0 điểm) 
Trình bày tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ?
Câu2 (4,0 điểm) 
Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?
Câu 3 (3,0 điểm) 
Những việc làm chính của vua Quang Trung trong việc phục hồi kinh tế và phát triển văn hóa dân tộc? Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của Quang trung?
_________HẾT_________
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN: SỬ 7
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
- Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt.
- Tổ chức bộ máy chính quyền: đứng đầu triều đình là vua. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức Tổng Chỉ huy quân đội.
- Giúp việc cho vua có các quan đại thần. Ở triều đình có 6 bộ. Ngoài ra, còn có một số cơ quan chuyên môn như Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài 
- ở địa phương được chia thành các đạo thừa tuyên. Đứng đầu mỗi đạo thừa tuyên là ba ti phụ trách ba mặt hoạt động khác nhau của mỗi đạo. Dưới đạo có phủ, châu, huyện và xã.
0,5
0,5
1,0
1,0
2
- Nguyên nhân thắng lợi:
+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.
+ Nhờ có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. 
- Ý nghĩa lịch sử:
+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh - Lê đã xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước. Đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.
+ Đánh tan quân xâm lược Xiêm và Thanh giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của dân tộc, đập tan tham vọng xâm lược của nước ngoài
1,0
1,0
1,0
1,0
3
- Kinh tế : 
	+ Nông nghiệp : Ra “chiếu khuyến nông” giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong, sản xuất nông nghiệp được phục hồi nhanh chóng.
	+ Công thương nghiệp: Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế à nghề thủ công, buôn bán được phục hồi.
- Văn hoá, giáo dục: Ban “chiếu lập học”khuyến khích mở trường học. 
- Dùng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước.
* Chiếu lập học nêu lên hoài bão muốn có một nền giáo dục quốc dân phát triển để đào tạo được nhiều nhân tài, tri thức để xây dựng đất nước hùng mạnh.
0,25
0,25
0,25
0,25
2,0
Người ra đề Duyệt đề

Tài liệu đính kèm:

  • docK2-SU-7-BB.doc