Giáo án Tiết 21: Kiểm tra 1 tiết (bài số 1) năm học: 2015 – 2016 môn: Lịch sử - Lớp: 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát, chép đề)

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 358Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiết 21: Kiểm tra 1 tiết (bài số 1) năm học: 2015 – 2016 môn: Lịch sử - Lớp: 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát, chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tiết 21: Kiểm tra 1 tiết (bài số 1) năm học: 2015 – 2016 môn: Lịch sử - Lớp: 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát, chép đề)
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
 TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
TIẾT 21: KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1) 
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Mơn: LỊCH SỬ - LỚP: 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Khơng kể thời gian phát, chép đề)
KHUNG MA TRẬN
Các nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
Thấp
cao
TN
TL
TN
TL
Chủ đề 1:
Khái quát lịch sử thế giới trung đại
* Biết:
- Thời gian hình thành và các g/c của XHPK p.Đông và châu Âu. 
- Hình thức bóc lột của tầng lớp thống trị thời p. kiến.
- Thời gian p.kiến ĐNÁ suy yếu. Và số quốc gia. - T. kỳ phát triển của Cam- pu-chia.
- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của p.trào Văn hóa Phục hưng.
Số câu Số điểm
6C (1,2,3,5,4,6) 3 đ
1C (7) 1,5đ
6C 4,5đ
Chủ đề 2:
Lịch sử Việt Nam từ TK X – TK XII
* Biết:
- Vẽ sơ đồ các tầng lớp XH thời Đinh – Tiền Lê.
Số câu Số điểm
1 C (8) 2đ
1C 2đ
Chủ đề 3:
Nước Đại Việt thời Lý (TK XI – XII).
- Hiểu được cuộc k/c chống Tống ở cuối TK XI (1075 – 1076) có kết quả ntn? Vì sao lại có kết quả đó? 
- Liên hệ: về Lê Hoàn và Lí Thường Kiệt. Nêu đượ lí do ấn tượng về 1 trong hai nhân vật? 
Số câu Số điểm
1 C (9) 2 đ
1 C (10) 1,5 đ
2 C 3,5 
Tổng số câu
6
2
2
10
Tổng số điểm
3
3,5
3,5
10
%
30%
35%
35%
100%
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
 TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
TIẾT 21: KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1) 
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Mơn: LỊCH SỬ - LỚP: 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Khơng kể thời gian phát, chép đề)
Họ và tên HS: 
Lớp: ..
Điểm:
Lời phê:
Đề chính thức:
I – Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành trong khoảng thời gian nào?
a. Từ thế kỷ I TCN đến thế kỷ X. b. Từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ X.
c. Từ thế kỷ III TCN đến thế kỷ X. d. Từ thế kỷ IV TCN đến thế kỷ X.
Câu 2. Xã hội phong kiến châu Âu bao gồm những giai cấp cơ bản nào?
a. Địa chủ và nông dân lĩnh canh. b. Quý tộc địa chủ và nông nô.
c. Lãnh chúa phong kiến và nông nô. d. Lãnh chúa phong kiến và nông dân lĩnh canh.
Câu 3. Lãnh chúa và Địa chủ bóc lột nông nô và nông dân lĩnh canh chủ yếu dưới hình thức gì?
a. Thuế. b. Lao dịch. c. Địa tô. d. Cống nộp.
Câu 4. Các quốc gia Đông Nam Á suy yếu vaò thời gian nào:
a. Từ nửa đầu thế kỷ XVIII. b. Từ giữa thế kỷ XVIII.
c. Từ nửa sau thế kỷ XVIII. d. Từ cuối đầu thế kỷ XVIII.
Câu 5. Theo em các quốc gia Đông Nam Á hiện nay có bao nhiêu nước?
a. 10 nước. b. 11 nước. c. 12 nước. d. 14 nước.
Câu 6: Thời kỳ phát triển của nước Cam-pu-chia đó là:
a. Thế kỷ I –VI. b. Thế kỷ VI – IX. 	c. Thế kỷ IX - XV. d. Thế kỷ XV - XVIII.
II – Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: Nêu nội dung và ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng (thế kỷ XIV – XVII)? (1,5 điểm)
Câu 8: Vẽ sơ đồ các tầng lớp xã hội thời Đinh – Tiền Lê? (2 điểm)
Câu 9: Cuộc kháng chiến chống Tống ở cuối thế kỉ XI(1075–1076) có kết quả như thế nào? Vì sao lại có kết quả đó? (2 điểm)
Câu 10: Lê Hoàn và Lí Thường Kiệt là hai anh hùng có công lao lớn trong cuộc kháng chiến chống Tống thế kỉ X và XI. Vậy em ấn tượng về nhân vật nào hơn? Vì sao? (1,5 điểm)
Bài làm:
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
 TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
TIẾT 21: KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1) 
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Mơn: LỊCH SỬ - LỚP: 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Khơng kể thời gian phát, chép đề)
ĐÁP ÁN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM.
Phần I – Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
c
c
c
a
b
c
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Phần II – Tự luận: (7 điểm):
Câu
Diễn giải đáp án
Biểu điểm
7
+ Nêu nội dung và ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng (thế kỷ XIV – XVII)?
Nội dung:
Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội.
Đề cao giá trị con người.
Đề cao khoa học tự nhiên.
Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.
Ý nghĩa:
Phong trào Văn hóa Phục hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là “Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”, mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.
(1,5đ)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
8
+ Sơ đồ các tầng lớp xã hội thời Đinh – Tiền Lê:
VUA
Quan văn Quan võ Nhà sư
Nông dân Thợ thủ công Thương nhân Địa chủ
Nô tỳ
+ Sơ đồ các tầng lớp xã hội thời Đinh – Tiền Lê.
(2đ)
0,25
0,5
1
0,25
9
+ Cuộc kháng chiến chống Tống ở cuối thế kỉ XI (1075 – 1076) có kết quả như thế nào? Vì sao lại có kết quả đó?
* Kết quả: Quân Tống đại bại à Quách Quỳ chấp nhận giảng hòa để được an toàn rút quân về nước.
* Nguyên nhân thắng lợi:
Tinh thần đồn kết chiến đấu anh dũng của quân và nhân dân ta.
Sự chuẩn bị chu đáo của vua tôi nhà Lý về mọi mặt.
Sự chỉ huy tài tình, với cách đánh độc đáo, sáng tạo của Lí Thường Kiệt. 
(2đ)
0,5
0,5
0,5
0,5
10
+ Lê Hoàn và Lí Thường Kiệt là hai anh hùng có công lao lớn trong cuộc kháng chiến chống Tống thế kỉ X và XI. Vậy em ấn tượng về nhân vật nào hơn? Vì sao? 
* Nêu được tên nhân vật ấn tượng:
* Giải thích lí do: HS tự viết theo suy nghĩ, không bắt buộc tuy nhiên có một số gợi ý:
- Đều là người dũng cảm, có tài, yêu nước, thương dân 
- Lê Hoàn biết kế thừa truyền thống đánh giặc của cha ông (Ngô Quyền) – trận địa bãi cọc ngầm 
- Lí Thường Kiệt: Thông minh, có lối đánh giặc độc đáo mới mẻ và chớp thời cơ phản công kịp thời  
(1,5đ)
0,5
1

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 21. Sử 7 KIỂM TRA 1 TIẾT NHIEN.doc