Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT Quốc học môn Hóa học (Chuyên)

doc 2 trang Người đăng daohongloan2k Ngày đăng 24/12/2022 Lượt xem 225Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT Quốc học môn Hóa học (Chuyên)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT Quốc học môn Hóa học (Chuyên)
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUỐC HỌC
 MÔN: HOÁ HỌC (Chuyên)
 ĐỀ CHÍNH THỨC (Thời gian làm bài: 150 phút )
 Số báo danh:........... Phòng: .......
 A C E CaCO3
 CaCO3
 P Q R CaCO3 
t0
+B
+D
+F
+X
+Y
+Z
 (r)
 (r)
 (r)
	Câu 1:
	 Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
 	Xác định A, B, C, ... . Viết các phản ứng phản ứng hóa học xảy ra.
	Câu 2:
15000C
	1.a Bổ túc và hoàn thành thành các phương trình phản ứng sau: (Xác định A,B,C, ...) 
Trùng hợp 
Pd, t0
LLNhanh
 	A B + C B + HCl F
dd AgNO3/NH3
Trùng hợp 
	B + H2 D F G
xt, t0
	D PE B + Ag2O H + H2O
	D + H2O E
	 	b. A bị lẫn một ít tạp chất là D, B và CO2. Trình bày phương pháp hóa học để loại hết tạp chất khỏi A.
	2. Cho 2 hỗn hợp C2H2, HCl và C6H6, Cl2 tỷ lệ mol 1: 1,5 đối với từng hỗn hợp. Với điều kiện chiếu sáng có xúc tác (H%= 100%), trong mỗi trường hợp tạo ra sản phẩm gì? 
	Câu 3: 
 	Khi đưa một hỗn hợp gồm hai khí ra ngoài ánh sáng mặt trời, xảy ra hiện tượng nổ. Cho sản phẩm khí thu được và lượng dư của một trong hai khí đó đi qua nước, thể tích khí còn lại là 1,12 lít ( đktc), khí còn lại này cháy được trong không khí. Cho một lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat vào lượng nước đã cho hỗn hợp khí đi qua được 14,35gam kết tủa màu trắng. Hai khí trong hỗn hợp đầu là khí gì? Xác định phần trăm về thể tích của mỗi khí.
	Câu 4:
 	Để đốt cháy hoàn toàn 3,36lít khí X gồm CO và một hydrocacbon A cần 16,8 gam oxi. Dẫn sản phẩm cháy qua bình (I) đựng P2O5, sau đó dẫn tiếp qua bình (II) đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình (I) tăng 7,2 gam, bình (II) có 68,95 gam kết tủa. Xác định CTPT, CTCT của A và tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong X.
	Câu 5: 
1. Hòa tan hoàn toàn R(OH)2 vào một lượng dung dịch trong H2SO4 20% (vừa đủ) thu được dung dịch muối có C% = 27,2%. Xác định R.
2. Nung 2,22 gam hỗn hợp A gồm Al2O3, MgO, Fe2O3 trong dòng khí CO đư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy chất rắn còn lại có khối lượng 1,98 gam (chất rắn B). Hòa tan 1,98 gam chất rắn B này cần 100 ml dung dịch HCl 1M. Tính thành phần phần trăm mỗi chất rắn trong hỗn hợp A.
Cho: Al = 27 ; Mg = 24; Fe = 56 ; Ba = 137 ; Ag = 108
O = 16 ; Cl = 35,5 ; S = 32 ; C = 12 ; N = 14 ; H = 1
Hết
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
Hỗn hợp X gồm CxHy (A) và H2. Đun nóng hỗn hợp này với xúc tác Ni thu được khí Y duy nhất. Tỷ khối hơi của Y so với H2 gấp ba lần tỷ khối hơi của X so với H2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng khác của Y thu được 22gam CO2 và 13,5gam H2O. Xác định A. 
( câu 3/73 đề 00-01)
2. 
Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam một chất hữu cơ A chứa C, H, O ( trong A có tối đa hai nguyên tử oxi) cần dùng 6,72lít oxi ( đktc). Sản phẩm thu được gồm CO2 và H2O trong đó khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O là 3,4 gam. Xác định CTPT, CTCT của A, Biết A tác dụng được với Natri. 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_thpt_quoc_hoc_mon_hoa_hoc_chuye.doc