Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử Lớp 12 - Mã đề 509 - Năm học 2020-2021 - Sở GD & ĐT Quảng Nam (Có đáp án)

docx 6 trang Người đăng hoaian2 Ngày đăng 07/01/2023 Lượt xem 272Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử Lớp 12 - Mã đề 509 - Năm học 2020-2021 - Sở GD & ĐT Quảng Nam (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử Lớp 12 - Mã đề 509 - Năm học 2020-2021 - Sở GD & ĐT Quảng Nam (Có đáp án)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn thi : LỊCH SỬ
Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi: 509
Ngày thi : 12/3/2021
Câu 1: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7 - 1973) xác định là 
A. lật đổ ách thống trị của tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu. 
B. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
C. giữ vững thế chiến lược tiến công.
D. tiếp tục con đường cách mạng bạo lực.
Câu 2: Nhà thơ Chế Lan Viên viết:
“Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
Hạnh phúc là đây cơm áo đây rồi”
Câu thơ trên nói về cảm xúc của Bác Hồ khi
A. Bác đọc Sơ thảo luận cương của Lênin (1920).
B. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. 
C. Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công.
D. miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng.
Câu 3: "Chống gậy lên non xem trận địa" là hình ảnh của Hồ Chủ tịch trong chiến dịch 
A. Việt Bắc thu - đông (1947).	B. Biên giới thu - đông (1950).	
C. Hòa Bình (1951 - 1952).	D. Điện Biên Phủ (1954).
Câu 4: Tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh không giống nhau ở nội dung nào sau đây?
A. Muốn cải tổ, duy tân, đổi mới toàn diện đất nước.
B. Đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của Pháp.	
C. Giành độc lập là mục tiêu quan trọng trước mắt.
D. Yêu nước thương dân, gắn cứu dân với cứu nước.
Câu 5: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho kinh tế Mĩ từ năm 1973 trở đi bị suy giảm?
A. Nhật Bản và Tây Âu vươn lên cạnh tranh gay gắt.
B. Mĩ phải chi phí quá lớn cho việc chạy đua vũ trang.
C. Kinh tế Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.
D. Tình hình thế giới bất ổn, chiến tranh diễn ra ở nhiều nơi.
Câu 6: Đặc điểm của quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX là 
A. mở rộng và đa dạng.	B. căng thẳng, đối đầu.
C. hòa dịu và hợp tác.	D. cạnh tranh và hợp tác.
Câu 7: Phong trào công nhân Việt Nam có vị trí như thế nào trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 1919 - 1925? 
A. Quan trọng.	B. Lãnh đạo.	C. Nòng cốt.	D. Tiên phong.
Câu 8: Sự kiện nào sau đây chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước chân chính trở thành chiến sĩ cộng sản? 
A. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).
B. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925).
C. Đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin (1920).
D. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920).
Câu 9: Để thoát khỏi tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Âu đã
A. thành lập cộng đồng châu Âu (EC).
B. giúp đỡ Đông Âu phát triển kinh tế.
C. rút khỏi các khối quân sự do Liên Xô và Mĩ đứng đầu.
D. tạo cơ chế giải quyết vấn đề hòa bình, an ninh khu vực. 
Câu 10: Những giai cấp nào xuất hiện do tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?
A. tư sản, tiểu tư sản.	B. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
C. Công nhân, tư sản.	D. Nông dân, tư sản, tiểu tư sản.
Câu 11: Sự kiện được nêu trong sách giáo khoa Lịch sử 12 trang 113 (Chương trình chuẩn): Đảng viên, cán bộ cách mạng bị giam trong nhà tù Hội An (Quảng Nam) đấu tranh đòi tự do hoặc nổi dậy phá nhà giam, vượt ngục ra ngoài hoạt động nằm trong diễn biến của 
A. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.	
B. phong trào cách mạng 1930 - 1931.
C. phong trào " Đồng khởi" 1959 - 1960.	
D. cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945.
Câu 12: Nội dung nào sau đây không góp phần giải thích cho đặc điểm quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ?
A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 	
B. Mọi phát minh kĩ thuật đều đi từ nghiên cứu khoa học.	
C. Khoa học và kĩ thuật gắn bó chặt chẽ nhau.	
D. Khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật.
Câu 13: Nội dung nào của đường lối kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) của Đảng ta được vận dụng rõ nhất vào chiến dịch Điện Biện Phủ?
A. Kháng chiến toàn dân.	B. Kháng chiến toàn diện.
C. Trường kì kháng chiến.	D. Tự lực cánh sinh.
Câu 14: Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1 - 1959) đã họp và đề ra đường lối cho cách mạng miền Nam là 
A. sử dụng lực lượng vũ trang cách mạng tấn công vào chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng.	
B. đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ ách thống trị của Mĩ - Diệm.	
C. đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, sẵn sàng đứng lên để lật đổ chính quyền Mĩ - Diệm.	
D. sử dụng bạo lực cách mạng, chuyển cách mạng miền Nam từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang.
Câu 15: Sau Chiến tranh lạnh, các nước lớn mâu thuẫn với nhau chủ yếu là do
A. vấn đề thị trường, thuộc địa.	B. việc thiết lập trật tự thế giới mới.
C. đối lập nhau về hệ tư tưởng. D. tranh chấp nguồn năng lượng.
Câu 16: Chiến thắng nào của quân ta trong những năm 1946 - 1954 buộc Pháp phải thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”?
A. Chiến dịch Tây Bắc đầu tháng 12 - 1953.
B. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.
C. Cuộc chiến đấu ở Hà Nội cuối năm 1946 
D. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
Câu 17: Yếu tố nào sau đây quyết định sự chuyển biến về chất trong phong trào yêu nước Việt Nam những năm 20-30 của thế kỉ XX?
A. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.
B. Giai cấp công nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.
C. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng.
D. Chủ nghĩa Mác thâm nhập vào phong trào công nhân.
Câu 18: Hãy ghép các phương án ở Y với các phương án ở X cho phù hợp khi nói về quan hệ giữa Việt Nam và tổ chức ASEAN.
X
Y
1
1967 - 1975
a
Đối đầu, căng thẳng
2
1976 - 1978
b
Từng bước hội nhập 
3
1978 - 1989 
c
Nghi kị, lạnh nhạt đôi bên
4
1989 -1995
d
Xích lại gần nhau
A. 1c, 2d, 3a, 4b. 	B. 1a, 2d, 3c, 4b.
C. 1a, 2d, 3b, 4c.	D. 1d, 2a, 3c, 4d.
Câu 19: Cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) của quân dân Việt Nam kết thúc bằng thắng lợi trên mặt trận
A. quân sự.	B. chính trị.	C. kinh tế.	D. ngoại giao.
Câu 20: Điểm khác biệt giữa phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam tại mặt trận Đà Nẵng năm 1858 với mặt trận Gia Định (1859 – 1862) là
A. triều đình phối hợp cùng nhân dân kháng chiến.	
B. các tầng lớp nhân dân cùng tham gia chống pháp.
C. làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.
D. thể hiện tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân.
Câu 21: Đánh giá nào sau đây không thể hiện vị thế của Liên bang Nga hiện nay trên trường quốc tế?
A. Tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh, là một đối trọng của Mĩ và các nước phương Tây.
B. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, khoa học - kĩ thuật phát triển cao.
C. Địa vị quốc tế của Liên bang Nga ngày càng được nâng cao, là một cường quốc Âu - Á.
D. Là “một cực” trong thế giới “đa cực”, góp phần giải quyết nhiều vấn đề quốc tế.
Câu 22: Hội nghị nào sau đây đánh dấu sự "trở về" đầy đủ những tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 - 1930)?
A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936).
B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (3 - 1938).
C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11 - 1939).
D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941).
Câu 23: Sự kiện nào sau đây không làm thay đổi việc xác định đối tượng của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 - 1945?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
B. Ngày 9 - 3 - 1945, Nhật đảo chính Pháp.
C. Tháng 9 - 1940, phát xít Nhật kéo quân vào Đông Dương.
D. Năm 1941, Đức tấn công Liên Xô, tính chất chiến tranh thay đổi.
Câu 24: Trong báo cáo tại Hội nghị Chính trị đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: "Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới". Mười năm được nhắc đến ở đây là
A. 1954 - 1964.	B. 1945 - 1955.	C. 1959 - 1969.	D. 1950 - 1960.
Câu 25: Ý nào sau đây không phải là điểm mới của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX so với phong trào yêu nước ở cuối thế kỉ XIX?
A. Hình thức đấu tranh phong phú.
B. Chống Pháp, giành độc lập dân tộc.
C. Lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
D. Do các văn thân, sĩ phu yêu nước tiến bộ lãnh đạo.	
Câu 26: Nguyên nhân quyết định để phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển mạnh ở Nghệ An - Hà Tĩnh là 
A. công nhân, nông dân đông và sống tập trung.
B. đời sống của nhân dân khổ cực.
C. truyền thống yêu nước được phát huy cao.
D. cơ sở Đảng phát triển mạnh.
Câu 27: Đảng ta chủ trương giải quyết mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn 1945 - 1954 như thế nào?
A. Gương cao hơn nữa ngọn cờ độc lập dân tộc.
B. Thực hiện vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.
C. Tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược trên cả hai miền đất nước.
D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Câu 28: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là gì?
A. Chiến thắng trên lĩnh vực quân sự chưa đủ mạnh để gây sức ép.
B. Do tác động của tình hình thế giới trong thời kì Chiến tranh lạnh.
C. Việt Nam chưa thực sự có tiếng nói trong quan hệ quốc tế.
D. Ta chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh trên bàn đàm phán.
Câu 29: Đảng Lao động Việt Nam đẩy mạnh phát động quần chúng nhân dân thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc sau năm 1954 không nhằm mục đích nào sau đây?
A. Hoàn thành nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.
B. Củng cố khối liên minh công - nông, xây dựng đoàn kết toàn dân.
C. giải phóng sức lao động ở nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế.
D. Mở rộng, củng cố hơn nữa Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt.
Câu 30: Tính chất dân tộc dân chủ nhân dân của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam không thể hiện ở
A. nhiệm vụ và mục tiêu cách mạng.
B. lực lượng tham gia cách mạng.
C. hình thức chính quyền thành lập sau cách mạng.
D. cách thức sử dụng bạo lực quần chúng cách mạng.
Câu 31: Nguyên nhân nào sau đây là cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam?
A. Giai cấp tư sản Việt Nam còn non yếu.
B. Khuynh hướng vô sản có nhiều ưu thế.
C. Thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930).
D. Đế quốc Pháp còn mạnh và đàn áp phong trào.
Câu 32: Nội dung nào sau đây không phải là căn cứ để Đảng và Chính phủ ta quyết định mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)?
A. Giai đoạn này Mĩ chưa thể can thiệp vào Đông Dương.
B. Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm nằm giữa núi rừng Tây Bắc. 
C. Đến năm 1953 thế lực ta đã mạnh, hậu phương vững chắc.
D. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng.
Câu 33: Lí do cơ bản nhất để Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam là gì?
A. Phù hợp với xu thế hòa bình, hợp tác đang diễn ra trên thế giới.
B. Chính sách đối ngoại của Việt Nam có sự thay đổi rất tích cực.
C. Thời gian Mĩ tuyên bố cấm vận đối với Việt Nam đã kết thúc.
D. Phù hợp với chính sách đối ngoại của Mĩ thời kì sau Chiến tranh lạnh.
Câu 34: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng tác động của cuộc khai thác thuộc địa sau Chiến tranh thế giới thứ nhất của thực dân Pháp đối với nền kinh tế Việt Nam?
A. Nền kinh tế Việt Nam có bước phát triển.
B. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu du nhập.
C. Việt Nam vẫn là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.
D. Kinh tế Việt Nam bị cột chặt vào kinh tế Pháp.
Câu 35: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?
A. Làm thất bại hoàn toàn chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mĩ.	
B. Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.	
C. Làm thất bại chiến lược toàn cầu của Mĩ.	
D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc thế giới.
Câu 36: Điểm giống nhau giữa Hiệp định Pari năm 1973 với Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là
A. được kí kết sau những thất bại của kẻ thù trên mặt trận ngoại giao.
B. Mỹ phải kí kết và công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
C. được kí kết sau một khoảng thời gian dài đấu trí trên bàn đàm phán.
D. được kí kết sau những thắng lợi quyết định của ta trên chiến trường.
Câu 37: "Trong giai đoạn 1888 - 1896, phong trào Cần vương có bước phát triển mới so với giai đoạn 1885 - 1888". Đây là nhận định 
A. đúng, vì tuy không có triều đình lãnh đạo nhưng phong trào vẫn được duy trì.	
B. đúng, vì phong trào quy tụ thành các cuộc khởi nghĩa lớn, trình độ tổ chức cao hơn.
C. sai, vì các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, bị thực dân Pháp đàn áp nên thất bại.
D. sai, vì các cuộc khởi nghĩa diễn ra cục bộ, thiếu sự liên kết và chỉ đạo thống nhất.
Câu 38: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam không rập khuôn lí luận đấu tranh giai cấp của các nước tư bản phương Tây thể hiện qua việc xác định 
A. đường lối chiến lược, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lực lượng cách mạng.
B. đường lối chiến lược, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng, lực lượng cách mạng.
C. nhiệm vụ trước mắt, đường lối chiến lược, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
D. vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhiệm vụ trước mắt, lực lượng cách mạng.
Câu 39: Luận điểm nào sau đây đủ cơ sở để bác bỏ quan điểm của các sử gia phương Tây khi họ cho rằng Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là một sự "ăn may"?
A. Đối với một cuộc cách mạng, yếu tố chủ quan đóng vai trò quyết định đến thắng lợi. 
B. Tinh thần yêu nước của nhân dân là nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cách mạng.
C. Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo là nhân tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng.
D. Cách mạng thành công nhanh chóng là nhờ Đảng Cộng sản Đông Dương chớp được thời cơ.
Câu 40: "Các kế hoạch quân sự thực dân Pháp thực hiện ở Đông Dương trong giai đoạn 1946 - 1954 đều có điểm yếu là mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán quân". Đây là nhận định
A. đúng, vì điểm yếu này thuộc về bản chất của các cuộc chiến tranh xâm lược.
B. sai, đây chỉ là điểm yếu của kế hoạch quân sự Na-va của Pháp ở Đông Dương.
C. đúng, vì chính phủ Pháp không tăng cường binh lực cho chiến trường Đông Dương.
D. sai, vì chỉ có những kế hoạch sử dụng "nắm đấm chiến lược" thì mới cần quân đông.
-----Hết-----
ĐÁP ÁN
1B
2A
3B
4C
5D
6A
7A
8D
9D
10A
11D
12A
13A
14B
15B
16D
17A
18A
19D
20A
21B
22D
23D
24A
25B
26D
27B
28B
29D
30D
31A
32A
33D
34B
35C
36D
37B
38B
39A
40A

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_sinh_gioi_cap_tinh_mon_lich_su_lop_12_ma_de_509_n.docx