Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013 – 2014 môn thi: Lịch sử - Lớp 12 - Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 458Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013 – 2014 môn thi: Lịch sử - Lớp 12 - Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013 – 2014 môn thi: Lịch sử - Lớp 12 - Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
UBND TỈNH BẮC NINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN THI: LỊCH SỬ - LỚP 12 - THPT
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi 28 tháng 3 năm 2014
================
Câu 1 (6,0 điểm).
	Sự kiện lịch sử nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã hoàn thành quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam? Hãy làm rõ quá trình hoàn thành việc chuẩn bị trên.
Câu 2 (4,0 điểm).
	 Vì sao Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động toàn quốc kháng chiến ngày 19 – 12 – 1946? Nội dung và ý nghĩa Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Câu 3 (3,0 điểm).
	Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21 – 7 – 1954)? Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).
Câu 4 (3,0 điểm).
	 Hội nghị Ianta (2 – 1945) đã thỏa thuận về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á như thế nào? Thỏa thuận đó tác động gì đến nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế từ 1945 đến đầu những năm 90 thế kỉ XX?
Câu 5 (4,0 điểm).
	Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975 và nêu nội dung chính của từng giai đoạn.
-------------------HẾT--------------------
(Đề thi gồm 01 trang)
Họ và tên thí sinh :....................................................... Số báo danh .............................
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1:........................................................................................
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 2:........................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docĐề thi Chính thức 2014.doc