Đề khảo sát chất lượng học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử 10 - Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

pdf 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 440Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử 10 - Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử 10 - Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
SỞ GD&ĐT BẮC NINH 
TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 1 
(Đề gồm có 01 trang) 
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2014 – 2015 
Môn: Lịch sử 10 
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) 
Câu 1 (2.0điểm) 
So với văn hóa cổ đại phương Đông, văn hóa cổ đại Hy Lạp và Rôma phát triển như thế 
nào(lịch pháp và thiên văn học, chữ viết, khoa học, nghệ thuật)?Vì sao văn hóa cổ đại Hy Lạp và 
Rôma lại phát triển được như thế? 
Câu 2 2 0 điểm) 
Chứng minh thời Đường là thời kì thịnh trị của chế độ phong kiến Trung Quốc? 
Câu 3 2 0 điểm) 
Phân tích nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ 
XVI?Theo em hệ quả sâu sắc nhất của các cuộc phát kiến địa là gì? 
Câu 4 2điểm) 
Lập bảng thống kê về các cuộc cách mạng tư sản ở Âu – Mĩ từ năm 1640 đến cuối thế kỉ 
XVIII theo các tiêu chí sau: nhiệm vụ, lãnh đạo, lực lượng, hình thức và tính chất? 
Câu 5 2điểm) 
Giải thích vì sao thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp 
cuối thế kỉ XVIII? 
------------------------ Hết ------------------------ 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ..... 
ĐÁP ÁN BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014-2015 
MÔN: Lịch sử 10 
Câu N i un Điểm 
1 
So với văn hóa cổ đại phương Đông, văn hóa cổ đại Hy Lạp và Rôma 
phát triển như thế nào(lịch pháp và thiên văn học, chữ viết, khoa học, 
nghệ thuật)?Vì sao văn hóa cổ đại Hy Lạp và Rôma lại phát triển được 
như thế? 
2.0 
* So với văn hóa cổ đại phương Đông, văn hóa cổ đại Hy Lạp và Rôma 
phát triển như thế nào? 
- Về lịch pháp và thiên văn học: 
+Phương Đông sáng tạo ra nông lịch (âm lịch): 1 năm có 365 ngày 12 
tháng...... 
+Phương Tây quan niệm và cơ sở tính dương lịch : 1 năm có 365 ngày 
và 1/4, mỗi tháng lần lượt là 30, 31 riêng tháng 2 có 28 ngày, quan 
niệm trái đất như quả cầu tròn... 
- Về chữ viết : phương Đông có chữ tượng hình;Hy Lạp – Rôma phát 
minh hệ thống chữ cái Rôma(hệ chữ A, B, C...).. 
- Về khoa học: 
+Phương Đông dừng lại ở những hiểu biết khoa học:công thức sơ đẳng 
hình học, các bài toán đơn giản về số học.... 
+Phương Tây khái quát thành định lí, định đề: định lí Pitago, Ta lét, 
tiên đề Ơclít 
-Nghệ thuật: 
+Phương Đông có những công trình đồ sộ: Kim tự tháp, Vạn lí trường 
thành.... 
+Phương Tây:để lại nhiều tượng và đến đài mang giá trị hiện thực và 
nhân đạo(tượng lực sĩ ném đĩa, nữ thần Atêna...), các công trình kiến 
trúc đạt tới trình độ tuyệt mĩ(đền Pactênông, đấu trường Rôma..) 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
 * Vì sao văn hóa cổ đại Hy Lạp và Rôma lại phát triển được như thế? 
- Thời gian hình thành:ra đời muộn hơn các quốc gia cổ đại Phương 
Đông nên đã tiếp thu và kế thừa nền văn minh của các quốc gai cổ đại 
phương Đông... 
-Điều kiện tự nhiên:tiếp xúc với biển, cầu nối giao lưu giữa các 
vùng...,sự phát triển cao hơn về măt kinh tế, chính trị xã hội..... 
0.25 
0.25 
2 Chứng minh thời Đường là thời kì thịnh trị của chế độ phong kiến 
Trung Quốc? 
2.0 
 - Lí Uyên lập ra nhà Đường, nhà Đường (618-907). 
- Kinh tế: 
+ Nông nghiệp: chính sách quân điền(tô, dung điệu), áp dụng kỹ 
thuật canh tác mới 
+Thủ công nghiệp: các xưởng thủ công(tác phường) luyện sắt đóng 
thuyền... 
+Thương nghiêp: hình thành hai con đường tơ lụa... 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
- Chính trị: 
 + Củng cố, hoàn thiện chính quyền trung ương đến địa phương, chức 
tiết độ xứ. 
 + Tuyển chọn quan lại bằng thi cử. 
- Văn hóa: 
 +Thơ Đường:nêu một số tác giả.... 
 +Phật giáo thịnh hành, lập sử quán. 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
3 Phân tích nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý cuối thế 
kỉ XV đầu thế kỉ XVI?Theo em hệ quả sâu sắc nhất của các cuộc phát 
kiến địa là gì? 
2.0 
 *Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý cuối thế kỉ XV 
đầu thế kỉ XVI. 
-Nguyên nhân: 
+Sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị 
trường cao. 
+Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người 
Ả Rập độc chiếm. 
+Khoa học kỹ thuật có những bước tiến quan trọng:sử dụng la bàn, 
đóng tàu mới... 
- Hệ quả: 
+Đem lại hiểu biết mới về trái đất: những con đường mới, dân tộc 
mới...... 
+Thị trường thế giới được mở rộng, giao lưu hàng hóa phát triển. 
+Thúc đẩy sự tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của 
chủ nghĩa tư bản. 
+Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ. 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
 * Theo em hệ quả sâu sắc nhất của các cuộc phát kiến địa là gì 
- Thúc đẩy sự tan rã của quan hế sản xuất phong kiến và sự ra đời của 
chủ nghĩa tư bản. 
0.25 
4 Lập bảng thống kê về các cuộc cách mạng tư sản ở Âu – Mĩ từ năm 
1640 đến cuối thế kỉ XVIII theo các tiêu chí sau: nhiệm vụ, lãnh đạo, 
lực lượng, hình thức và tính chất? 
2.0 
 - Nhiệm vụ: 
+Cách mạng tư sản Anh: 
.Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế. 
.Mở đường cho CNTB phát triển. 
+Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ: 
.Giải phóng dân tộc. 
.Mở đường cho CNTB phát triển. 
+Cách mạng tư sản Pháp: 
.Lật đổ chế độ phong kiến. 
.Mở đường cho CNTB phát triển. 
-Lãnh đạo: 
+ Cách mạng tư sản Anh: tư sản và quý tộc mới. 
+Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ: 
 Tư sản và chủ nô. 
0.5 
0.5 
+Cách mạng tư sản Pháp: tư sản(đại tư sản tài chính, tư sản công 
thương, tư sản vừa và nhỏ) 
-Lực lượng: 
+Cách mạng tư sản Anh: quần chúng nhân dân(Chủ yếu là nông dân và 
thị dân). 
+Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ: 
Toàn thể nhân dân Bắc Mỹ(nô lệ, công nhân và nông dân). 
+Cách mạng tư sản Pháp:quần chúng nhân dân. 
-Hình thức: 
+Cách mạng tư sản Anh:nội chiến. 
+Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ: 
 Chiến tranh giải phóng dân tộc. 
+Cách mạng tư sản Pháp:nội chiến kết hợp với đấu tranh chống sự xâm 
lược của phong kiến châu âu. 
-Tính chất: 
+Cách mạng tư sản Anh:cách mạng tư sản chưa triệt để. 
+Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ: 
Chiến tranh giải phóng dân tộc và cách mạng tư sản chưa triệt để. 
+Cách mạng tư sản Pháp:cách mạng tư sản và dân chủ điển hình. 
0.25 
0.5 
0.25 
5 Giải thích vì sao thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của cách 
mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII? 
2.0 
 *Giải thích vì sao thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của cách 
mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII? 
- Từ 31/05 đến 02/06/1793 qcnd Pari nổi dậy, giành chính quyền về tay 
phái Giacôbanh. 
- Hoàn cảnh lịch sử: 
+Trong nước:bọn phản cách mạng quấy rối. 
+Sự thất bại của Pháp ngoài mặt trận tạo đà cho phong kiến Châu âu 
tràn vào nước pháp.... 
- Chính sách: 
+Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân: tịch thu ruộng đất của 
qtpk, chia thành từng mảnh nhỏ, bán trả dần trong 10 năm. 
+06/1793 hiến pháp mới được thông qua tuyên bố chế độ cộng hòa, mở 
rộng quyền tự do dân chủ. 
+08/1793 thông qua sắc lệnh tổng động viên. 
+Ban hành luật giá tối đa, xóa nạn đầu cơ tích trữ, ban hành mức lương 
tối đa của công nhân. 
-Chính sách tích cực, tiến bộ chống được thù trong giặc ngoài, đưa 
cách mạng đạt đến đỉnh cao 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
------------------------ Hết ------------------------ 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfSu10.pdf