Bài tập ôn tập vật lý lớp 10 - Chất khí – Dạng 1: Định luật Bôilơ Mariốt, Quy trình đẳng nhiệt

doc 12 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 9745Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập vật lý lớp 10 - Chất khí – Dạng 1: Định luật Bôilơ Mariốt, Quy trình đẳng nhiệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập ôn tập vật lý lớp 10 - Chất khí – Dạng 1: Định luật Bôilơ Mariốt, Quy trình đẳng nhiệt
Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 1: 
Câu hỏi 1: Khi thở ra dung tích của phổi là 2,4 lít và áp suất của không khí trong phổi là 101,7.103Pa. Khi hít vào áp suất của phổi là 101,01.103Pa. Coi nhiệt độ của phổi là không đổi, dung tích của phổi khi hít vào bằng:
2,416 lít 	B. 2,384 lít 	C. 2,4 lít 	D. 1,327 lít
Câu hỏi 2: Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 100m3 có áp suất 0,1atm ở nhiệt độ không đổi người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 50 lít ở áp suất 100atm. Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu bằng:
0
V(m3)
p(kN/m2)
0,5
1
2,4
1 	B. 2 	C. 3 	D. 4
Câu hỏi 3: Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến 
thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ. Khi áp suất có giá trị 0,5kN/m2 thì 
thể tích của khối khí bằng:
3,6m3 	B. 4,8m3 	C. 7,2m3 	D. 14,4m3
h
l1
h
l2
Câu hỏi 4: Một bọt khí có thể tích 1,5cm3 được tạo ra từ khoang tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100m dưới mực nước biển. Hỏi khi bọt khí này nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích bao nhiêu? Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi, biết khối lượng riêng của nước biển là 103kg/m3, áp suất khí quyển là p0 = 105Pa và g = 10m/s2.
15cm3 	B. 15,5cm3 	C. 16cm3 	D. 16,5cm3
Câu hỏi 5: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột 
thủy ngân dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột 
không khí là l1 = 15cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh 
thẳng đứng đầu hở ở dưới thì cột không khí trong ống có chiều dài l2 bằng:
20cm 	B. 23cm 	C. 30cm 	D. 32cm
Câu hỏi 6: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 15cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc α = 300 đối với phương thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng:
14cm 	B. 16cm 	C. 20cm 	D. 22cm
Câu hỏi 7: Số Avôgađrô NA có giá trị được xác định bởi:
Số phân tử chứa trong 22,4 lít khí Hiđrô 	 
B. Số phân tử chứa trong 18g nước lỏng
C, Số phân tử chứa trong 12g cácbon của một chất hữu cơ 
D. Cả A, B, C.
Câu hỏi 8: Cặp số liệu nào sau đây của một chất giúp ta tính được giá trị của số Avôgađrô?
Khối lượng riêng và khối lượng mol 	
B. Khối lượng mol và thể tích phân tử 
C. Khối lượng mol và khối lượng phân tử 	
D. Cả 3 cách A, B, và C
Câu hỏi 9: Các phân tử khí lí tưởng có các tính chất nào sau đây:
Như chất điểm, và chuyển động không ngừng 
B. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
C. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau 
D. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
Câu hỏi 10: Các phân tử khí ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn có các tính chất nào?
Như chất điểm, và chuyển động không ngừng 
B. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
C. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau 
D. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
A
B
B
D
B
B
B
C
A
A
Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 2: 
Câu hỏi 11: Các phân tử chất rắn và chất lỏng có các tính chất nào sau đây:
 Như chất điểm, và chuyển động không ngừng 
B. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
C. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau 
D. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
Câu hỏi 12: Theo thuyết động học phân tử các phân tử vật chất luôn chuyển động không ngừng. Thuyết này áp dụng cho: A. Chất khí B. chất lỏng 	C. chất khí và chất lỏng D. chất khí, chất lỏng và chất rắn
Câu hỏi 13: Các tính chất nào sau đây là của phân tử chất khí?
Dao động quanh vị trí cân bằng 	B. Luôn luôn tương tác với các phân tử khác
C.Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao 	D. Cả A, B, và C
0
p
1/V
A
0
p
1/V
B
0
p
1/V
C
0
p
1/V
D
Câu hỏi 14: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:
0
V
T
A
0
V
T
B
0
V
T
C
0
V
T
D
Câu hỏi 15: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:
0
V
p
A
0
p
1/V
B
0
V
1/p
C
D. Cả A, B, và C
Câu hỏi 16: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:
0
p
1/V
A
0
V
T
C
0
pV
V
B
D. Cả A, B, và C
Câu hỏi 17: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:
Câu hỏi 18*: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, mật độ phân tử khí( số phân tử khí trong 1 đơn vị thể tích) thay đổi như thế nào?
h
l’
h
l0
p0
Luôn không đổi 	B. tăng tỉ lệ thuận với áp suất 
C. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất 	D. chưa đủ dữ kiện để kết luận
Câu hỏi 19: Một lượng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang 
bởi một cột thủy ngân có chiều dài h (mmHg) như hình vẽ, phần cột khí 
bị giam trong ống có chiều dài là l0, p0 là áp suất khí quyển có đơn vị mmHg. 
Dựng ống thẳng đứng, miệng ống hướng lên trên thì chiều dài cột khí trong ống là:
l’ = l01+hp0 	B. l’ = l01 - hp0 	C. l’ = l01 - h2p0 	D. l’ = l01 - 2hp0 
Câu hỏi 20: Một lượng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang bởi một cột thủy ngân có chiều dài h (mmHg), phần cột khí bị giam trong ống có chiều dài là l0, p0 là áp suất khí quyển có đơn vị mmHg. Dựng ống thẳng đứng, miệng ống hướng xuống dưới, giả sử thủy ngân không chảy khỏi ống thì chiều dài cột khí trong ống là:
l’ = l01+hp0 	B. l’ = l01 - hp0 	C. l’ = l01 - h2p0 	D. l’ = l01 - 2hp0 
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
D
D
C
B
C
D
D
B
A
B
Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 3: 
h
l0
p0
l’
h
α
Câu hỏi 21: Một lượng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang bởi một 
cột thủy ngân có chiều dài h (mmHg), phần cột khí bị giam trong ống có chiều dài 
là l0, p0 là áp suất khí quyển có đơn vị mmHg. Đặt ống nghiêng góc α = 600 so với 
phương thẳng đứng, miệng ống hướng xuống, giả sử thủy ngân không chảy ra ngoài 
thì chiều dài cột khí trong ống là:
l’ = l01+hp0 	B. l’ = l01 - hp0 	C. l’ = l01 - h2p0 	D. l’ = l01 - 2hp0 
40cm
20cm
h’
Câu hỏi 22: Ống thủy tinh dài 60cm đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. 
Một cột không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. 
Biết áp suất khí quyển là 80cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở 
dưới, coi nhiệt độ không đổi, một phần thủy ngân bị chảy ra ngoài. Hỏi thủy ngân 
còn lại trong ống có độ cao bao nhiêu ?
10cm 	B. 15cm 	C. 20cm 	D. 25cm
h
l
Câu hỏi 23*: Ống thủy tinh đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí quyển là 80cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu ?
80cm 	B. 90cm 	C. 100cm 	D. 120cm
Câu hỏi 24*: Một ống thủy tinh úp vào trong chậu thủy ngân như hình vẽ làm một cột 
không khí bị nhốt ở phần đáy trên có chiều dài l = 56mm, làm cột thủy ngân dâng lên 
h = 748mmHg, áp suất khí quyển khi đó là 768 mmHg. Thay đổi áp suất khí quyển 
làm cột thủy ngân tụt xuống, coi nhiệt độ không đổi, tìm áp suất khí quyển khi cột 
thủy ngân chỉ dâng lên h’ = 734mmHg:
760mmHg 	B. 756mmHg 	C. 750mmHg 	D. 746mmHg
Câu hỏi 25*: Một hồ nước có độ sâu h tính theo m, nhiệt độ nước như nhau ở mọi nơi. Một bọt khí ở đáy hồ nổi lên mặt hồ thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu lần? Biết p0 là áp suất khí quyển tính theo Pa, ρ là khối lượng riêng của nước tính theo kg/m3:
p0ρghlần 	B. (p0 + ρgh) lần 	C. 1 + ρghp0lần 	D. 1- ρghp0lần 
Câu hỏi 26: Ở điều kiện tiêu chuẩn: 1 mol khí ở 00C có áp suất 1atm và thể tích là 22,4 lít. Hỏi một bình có dung tích 5 lít chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ 00C có áp suất là bao nhiêu:
1,12 atm 	B. 2,04 atm 	C. 2,24 atm 	D. 2,56 atm
Câu hỏi 27: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần: 	A. 2,5 lần 	B. 2 lần 	C. 1,5 lần 	D. 4 lần 
Câu hỏi 28: Ở mặt hồ, áp suất khí quyển p0 = 105Pa. Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m nổi lên mặt nước thì thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần, giả sử nhiệt độ ở đáy hồ và mặt hồ là như nhau, khối lượng riêng của nước là 103kg/m3, g = 9,8m/s2:
2,98 lần 	B. 1,49 lần 	C. 1,8 lần 	D. 2 lần
T1
T2
0
p
V
Câu hỏi 29: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng Δp = 50kPa. Áp suất ban đầu của khí đó là:
40kPa 	B. 60kPa 	C. 80kPa 	D. 100kPa
Câu hỏi 30: Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng 
biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là:
T2 > T1 	B. T2 = T1 	C. T2 < T1 	D. T2 ≤ T1 
Câu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Đáp án
C
C
C
C
C
C
A
B
D
A
Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 4: 
Câu hỏi 31: Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pít - tông cách đáy 
xilanh một khoảng 15cm. Hỏi phải đẩy pít – tông theo chiều nào, một đoạn 
bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 3 lần? Coi nhiệt độ của 
khí không đổi trong quá trình trên:
Sang phải 5cm 	B. sang trái 5cm 
C. sang phải 10cm 	D. sang trái 10cm
Câu hỏi 32: Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là:
4 lít 	B. 8 lít 	C. 12 lít 	D. 16 lít
Câu hỏi 33*: Một lượng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một 
xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ, diện tích của pít – tông là 24cm2, 
áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bằng 
bao nhiêu để dịch chuyển pít – tông sang trái 2cm ? Bỏ qua mọi ma sát, 
coi quá trình trên đẳng nhiệt.
60N 	B. 40N 	C. 20N 	D. 10N 
Câu hỏi 34*: Một lượng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một 
xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ, diện tích của pít – tông là 24cm2, 
áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bằng 
bao nhiêu để dịch chuyển pít – tông sang phải 2cm ? Bỏ qua mọi ma sát, 
coi quá trình trên đẳng nhiệt.
20N 	B. 60N 	C. 40N 	D. 80N 
Câu hỏi 35: Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi 2.105Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất cũng của lượng khí trên biến đổi 5.105Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi trong các quá trình trên. Áp suất và thể tích ban đầu của khí trên là:
2.105Pa, 8 lít 	B. 4.105Pa, 9 lít 	C. 4.105Pa, 12 lít 	D. 2.105Pa, 12 lít 
Câu hỏi 36: Một bình kín đựng khí Heli chứa N = 1,505.1023 nguyên tử khí Heli ở 00C và có áp suất trong bình là 1 atm. Thể tích của bình đựng khí là:
5,6 lít 	B. 11,2 lít 	C. 22,4 lít 	D. 28 lít
T2
A
T1
0
p
V
0
p
V
B
T1
T2
0
V
T
C
T2
T1
0
p
T
D
T1
T2
Câu hỏi 37: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariốt đối với lượng khí xác định ở hai nhiệt độ khác nhau với T2 > T1?
Câu hỏi 38: Một bình có thể tích 5,6 lít chứa 0,5 mol khí ở 00C, áp suất trong bình là:
1 atm 	B. 2atm 	C. 4atm 	D. 0,5atm
Câu hỏi 39: Nén đẳng nhiệt một khối khí xác định từ 12 lít đến 3 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần:
4 	B. 3 	C. 2 	D. áp suất không đổi 
Câu hỏi 40*: Dùng ống bơm bơm một quả bong đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy được 50cm3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 60 lần bơm quả bóng có dung tích 2 lít, coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là:
1,25 atm 	B. 1,5 atm 	C. 2 atm 	D. 2,5 atmA
Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Đáp án
D
A
A
C
B
A
D
B
A
B
Chất khí – Dạng 2: ĐL Sáclơ, QT đẳng tích - Đề 1: 
Câu hỏi 1: Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 1000C lên 2000C thì áp suất trong bình sẽ:
Có thể tăng hoặc giảm 	B. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ 
C. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ 	D. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ
Câu hỏi 2: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó:
Nước đông đặc thành đá 	B. tất cả các chất khí hóa lỏng 
A
B
0
p(atm)
t(0C)
C. tất cả các chất khí hóa rắn 	D. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại
Câu hỏi 3: Cho đồ thị của áp suất theo nhiệt độ của hai khối khí A và B 
có thể tích không đổi như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là sai:
Hai đường biểu diễn đều cắt trục hoành tại điểm – 2730C 
Khi t = 00C, áp suất của khối khí A lớn hơn áp suất của khối khí B
Áp suất của khối khí A luôn lớn hơn áp suất của khối khí B tại mọi nhiệt độ
Khi tăng nhiệt độ, áp suất của khối khí B tăng nhanh hơn áp suất của khối khí A
Câu hỏi 4: Ở 70C áp suất của một khối khí bằng 0,897 atm. Khi áp suất khối khí này tăng đến 1,75 atm thì nhiệt độ của khối khí này bằng bao nhiêu, coi thể tích khí không đổi:
2730C 	B. 2730K 	C. 2800C 	D. 2800K
Câu hỏi 5*: Một nồi áp suất có van là một lỗ tròn diện tích 1cm2 luôn được áp chặt bởi một lò xo có độ cứng k = 1300N/m và luôn bị nén 1cm, Hỏi khi đun khí ban đầu ở áp suất khí quyển p0 = 105Pa, có nhiệt độ 270C thì đến nhiệt độ bao nhiêu van sẽ mở ra?
3900C 	B. 1170C 	C. 35,10C 	D. 3510C
Câu hỏi 6: Một bình chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Khối lượng khí Heli chứa trong bình là:
2g 	B. 4g 	C. 6g 	D. 8g
Câu hỏi 7: Một bình chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Biết nhiệt độ trong bình là 00C và áp suất là 1atm. Thể tích của bình là:
5,6 lít 	B. 11,2 lít 	C. 16,8 lít 	D. 22,4 lít
Câu hỏi 8: Số phân tử nước có trong 1g nước là:
6,02.1023 	B. 3,35.1022 	C. 3,48.1023 	D. 6,58.1023 
Câu hỏi 9: Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì:
Áp suất khí không đổi 
B. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi 
C. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ 
D. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ
Câu hỏi 10: Một bình nạp khí ở nhiệt độ 330C dưới áp suất 300kPa. Tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 370C đẳng tích thì độ tăng áp suất của khí trong bình là:
3,92kPa 	B. 3,24kPa 	C. 5,64kPa 	D. 4,32kPa
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
C
D
D
A
B
A
B
B
B
A
Chất khí – Dạng 2: ĐL Sáclơ, QT đẳng tích - Đề 2: 
Câu hỏi 11: Một lượng hơi nước ở 1000C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 1500C đẳng tích thì áp suất của khối khí trong bình sẽ là:
0
p
T
V1
V2
2,75 atm 	B. 1,13 atm 	C. 4,75 atm 	D. 5,2 atm
Câu hỏi 12: Cho đồ thị p – T biểu diễn hai đường đẳng tích của cùng một khối khí 
xác định như hình vẽ. Đáp án nào sau đây biểu diễn đúng mối quan hệ về thể tích:
V1 > V2 	B. V1 < V2 	C. V1 = V2 	D. V1 ≥ V2 
Câu hỏi 13: Một khối khí ban đầu ở áp suất 2 atm, nhiệt độ 00C, làm nóng khí đến nhiệt độ 1020C đẳng tích thì áp suất của khối khí đó sẽ là:
2,75 atm 	B. 2,13 atm 	C. 3,75 atm 	D. 3,2 atm
Câu hỏi 14: Một khối khí ở 70C đựng trong một bình kín có áp suất 1atm. Đun nóng đẳng tích bình đến nhiệt độ bao nhiêu để khí trong bình có áp suất là 1,5 atm:
40,50C 	B. 4200C 	C. 1470C 	D. 870C
Câu hỏi 15: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 270C và áp suất 0,6atm. Khi đèn sáng, áp suất không khí trong bình là 1atm và không làm vỡ bóng đèn. Coi dung tích của bóng đèn không đổi, nhiệt độ của khí trong đèn khi cháy sáng là:
5000C 	B. 2270C 	C. 4500C 	D. 3800C
Câu hỏi 16: Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 10C thì áp suất khối khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là:
870C 	B. 3600C 	C. 3500C 	D. 3610C
Câu hỏi 17: Nếu nhiệt độ khi đèn tắt là 250C, khi đèn sáng là 3230C thì áp suất khí trơ trong bóng đèn khi sáng tăng lên là:
12,92 lần 	B. 10,8 lần 	C. 2 lần 	D. 1,5 lần
Câu hỏi 18*: Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn( 00C; 1,013.105Pa) được đậy bằng một vật có khối lượng 2kg. Tiết diện của miệng bình 10cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là p0 = 105Pa.
323,40C 	B. 121,30C 	C. 1150C 	 D. 50,40C
Câu hỏi 19: Một khối khí đựng trong bình kín ở 270C có áp suất 1,5 atm. Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng khí đến 870C:
0
T
p
V1
V2
V3
4,8 atm 	B. 2,2 atm 	C. 1,8 atm 	D. 1,25 atm
Câu hỏi 20: Cùng một khối lượng khí đựng trong 3 bình kín có thể tích khác 
nhau, đồ thị thay đổi áp suất theo nhiệt độ của 3 khối khí ở 3 bình được mô tả 
như hình vẽ. Quan hệ về thể tích của 3 bình đó là:
V3 > V2 > V1 	B. V3 = V2 = V1 	C. V3 < V2 < V1 	D. V3 ≥ V2 ≥ V1
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
B
B
A
C
B
A
C
D
C
C
B
A
0
V(cm3)
t(0C)
C
273
200
Chất khí – Dạng 3: ĐL Gay Luxắc, QT đẳng áp - Đề 1: 
Câu hỏi 1: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích một khối khí lí tưởng 
xác định, theo nhiệt độ như hình vẽ. Chỉ ra đâu là đáp án sai:
Điểm A có hoành độ bằng – 2730C 
Điểm B có tung độ bằng 100cm3
0
T1
V
T
T2
V1
V2
(1)
(2)
Khối khí có thể tích bằng 100cm3 khi nhiệt độ khối khí bằng 136,50C
Trong quá trình biến đổi, áp suất của khối khí không đổi
Câu hỏi 2: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định, 
từ trạng thái 1 đến trạng thái 2. Đồ thị nào dưới đây tương ứng với đồ thị bên
p0
(1)
0
p
V
V1
V2
(2)
A
p0
(2)
0
p
V
V2
V1
(1)
B
p2
p1
0
T2
p
T
T1
(2)
(1)
C
p1
p2
0
T1
p
T
T2
(1)
(2)
D
biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này:
Câu hỏi 3: Trong thí nghiệm với khối khí chứa trong một quả bóng kín, dìm nó vào một chậu nước lớn để làm thay đổi các thông số của khí. Biến đổi của khí là đẳng quá trình nào sau đây:
Đẳng áp 	B. đẳng nhiệt 	C. đẳng tích 	D. biến đổi bất kì
Câu hỏi 4: Một thí nghiệm được thực hiện với khối không khí chứa trong bình cầu 
và ngăn với khí quyển bằng giọt thủy ngân như hình vẽ. Khi làm nóng hay nguội 
bình cầu thì biến đổi của khối khí thuộc loại nào?
0
y
x
Đẳng áp 	B. đẳng tích 	C. đẳng nhiệt 	D. bất kì
Câu hỏi 5: Nếu đồ thị hình bên biểu diễn quá trình đẳng áp thì hệ tọa độ ( y; x) 
là hệ tọa độ:
(p; T) 	B. (p; V) 
C. (p; T) hoặc (p; V) 	D. đồ thị đó không thể biểu diễn quá trình đẳng áp
(1)
(2)
0
V
T
Câu hỏi 6: Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình 
biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình:
Đẳng tích 	B. đẳng áp 
C. đẳng nhiệt 	D. bất kì không phải đẳng quá trình
(1)
(2)
0
p
T
Câu hỏi 7: Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình 
biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình:
Đẳng tích 	B. đẳng áp 
(1)
(2)
0
p
V
C.đẳng nhiệt 	D. bất kì không phải đẳng quá trình
Câu hỏi 8: Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình 
biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình:
Đẳng tích 	B. đẳng áp 
p1
p2 = 3p1/2
V1
V2 = 2V1
T1
T2
0
p
V
(1)
(2)
C. đẳng nhiệt 	D. bất kì không phải đẳng quá trình
Câu hỏi 9: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng từ 1 đến 2. 
Hỏi nhiệt độ T2 bằng bao nhiêu lần nhiệt độ T1 ?
1,5 	B. 2 	C. 3 	D. 4
Câu hỏi 10: Ở nhiệt độ 2730C thể tích của một khối khí là 10 lít. Khi áp suất không đổi,
thể tích của khí đó ở 5460C là:
20 lít 	B. 15 lít 	C. 12 lít 	D. 13,5 lít
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
C
B
B
A
C
B
A
D
C
B
Chất khí – Dạng 3: ĐL Gay Luxắc, QT đẳng áp - Đề 2: 
Câu hỏi 11: 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 70C. Sau khi nung nóng đẳng áp, khối lượng riêng của khí là 1,2g/lít. Nhiệt độ của khối khí sau khi nung nóng là:
3270C 	B. 3870C 	C. 4270C 	D. 17,50C
Câu hỏi 12: Một áp kế gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích 270cm3 gắn với ống 
A
B
nhỏ AB nằm ngang có tiết diện 0,1cm2. Trong ống có một giọt thủy ngân. Ở 00C 
giọt thủy ngân cách A 30cm, hỏi khi nung bình đến 100C thì giọt thủy ngân di 
chuyển một khoảng bao nhiêu? Coi dung tích của bình không đổi, ống AB đủ dài 
để giọt thủy ngân không chảy ra ngoài.
130cm 	B. 30cm 	C. 60cm 	D. 25cm 
0
V
T
p1
p2
Câu hỏi 13: Cho áp kế như hình vẽ câu hỏi 12. Tiết diện ống là 0,1cm2, biết ở 00C giọt thủy ngân cách A 30cm, ở 50C giọt thủy ngân cách A 50cm. Thể tích của bình là:
130cm3 	B. 106,2cm3 	C. 106,5cm3 	D. 250cm3 
Câu hỏi 14: Cho đồ thị hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. 
Đáp án nào sau đây đúng:
p1 > p2 	B. p1 < p2 	C. p1 = p2 	D. p1 ≥ p2 
Câu hỏi 15: Ở 270C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 2270C khi áp suất không đổi là:
8 lít 	B. 10 lít 	C. 15 lít 	D. 50 lít
2V0
0
V
T
C.
V0
2T0
T0
D
P0
V0
0
p
V
2V0
A
p0
V0
0
p
V
2V0
2p0
0
p
T
B.
p0
2T0
T0
Câu hỏi 16: Một khối khí ban đầu có các thông số trạng thái là: p0; V0; T0. Biến đổi đẳng áp đến 2V0 sau đó nén đẳng nhiệt về thể tích ban đầu. Đồ thị nào sau đây diễn tả đúng quá trình trên:
(1)
(2)
(3)
V0
2p0
0
p
T
p0
T0
Câu hỏi 17: Một khối khí thay đổi trạng thái như đồ thị biểu diễn. Sự biến đổi khí 
trên trải qua hai quá trình nào:
Nung nóng đẳng tích rồi nén đẳng nhiệt B. Nung nóng đẳng tích rồi dãn đẳng nhiệt 
C. Nung nóng đẳng áp rồi dãn đẳng nhiệt D. Nung nóng đẳng áp rồi nén đẳng nhiệt
Câu hỏi 18: Một khối khí thay đổi trạng thái như đồ thị biểu diễn ở hình vẽ câu hỏi 17. 
Trạng thái cuối cùng của khí (3) có các thông số trạng thái là:
p0; 2V0; T0 	B. p0; V0; 2T0 	C. p0; 2V0; 2T0 	D. 2p0; 2V0; 2T0 
Câu hỏi 19: Một lượng khí Hiđrô đựng trong bình có thể tích 2 lít ở áp suất 1,5 atm, nhiệt độ 270C. Đun nóng khí đến 1270C. Do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Áp suất khí trong bình bây giờ là:
4 atm 	B. 2 atm 	C. 1 atm 	D. 0,5 atm
Câu hỏi 20: Có 14g chất khí lí tưởng đựng trong bình kín có thể tích 1 lít. Đun nóng đến 1270C, áp suất trong bình là 16,62.105Pa. Khí đó là khí gì ?
Ôxi 	B. Nitơ 	C. Hêli 	D. Hiđrô
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
C
A
B
B
B
C
B
C
A
B
(1)
(2)
(3)
V0
2p0
0
p
T
p0
T0
Chất khí – Dạng 4: phương trình trạng thái - Đề 1: 
Câu hỏi 1: Cho đồ thị thay đổi trạng thái như hình bên. Nó được vẽ sang hệ 
B
p0
V0
0
p
V
2V0
1
2
3
2p0
2p0
0
p
V
C.
p0
2V0
V0
1
2
3
1
3
2
2p0
A
p0
V0
0
p
V
2V0
2p0
0
p
T
D.
p0
2T0
T0
trục p – V thì chọn hình nào dưới đây:
1
0
p
T
1
2
3
Câu hỏi 2: Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho như hình vẽ bên. Mô tả nào sau đây 
về hai quá trình đó là đúng:
Nung nóng đẳng tích sau đó dãn đẳng áp B. Nung nóng đẳng tích sau đó nén đẳng áp
C. Nung nóng đẳng áp sau đó dãn đẳng nhiệt D. Nung nóng đẳng áp sau đó nén đẳng nhiệt
Câu hỏi 3: Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho như hình vẽ câu hỏi 2. Thực hiện quá trình nào duy nhất để từ trạng thái 3 về trạng thái 1:
Nén đẳng nhiệt 	B. dãn đẳng nhiệt 	C. nén đẳng áp 	D. dãn đẳng áp
Câu hỏi 4: Một bình kín chứa một mol khí Nitơ ở áp suất 105N/m2, nhiệt độ 270C. Thể tích bình xấp xỉ bao nhiêu?
2,5 lít 	B. 2,8 lít 	C. 25 lít 	D. 27,7 lít
Câu hỏi 5: Một bình kín chứa một mol khí Nitơ ở áp suất 105N/m, nhiệt độ 270C. Nung bình đến khi áp suất khí là 5.105N/m2. Nhiệt độ khí sau đó là:
1270C 	B. 600C 	C. 6350C 	D. 12270C
Câu hỏi 6: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 270C để thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, quá trình nén nhanh nên nhiệt độ tăng đến 600C. Áp suất khí đã tăng bao nhiêu lần:
2,78 	B. 3,2 	 C. 2,24 	D. 2,85
Câu hỏi 7: Một bình kín dung tích không đổi 50 lít chứa khí Hyđrô ở áp suất 5MPa và nhiệt độ 370C, dùng bình này để bơm bóng bay, mỗi quả bóng bay được bơm đến áp suất 1,05.105Pa, dung tích mỗi quả là 10 lít, nhiệt độ khí nén trong bóng là 120C. Hỏi bình đó bơm được bao nhiêu quả bóng bay?
200 	B. 150 	C. 214 	D. 188
Câu hỏi 8: Một mol khí ở áp suất 2atm và nhiệt độ 300C thì chiếm thể tích là:
15,8 lít 	B. 12,4 lít 	C. 14,4 lít 	D. 11,2 lít
Câu hỏi 9: Một xilanh kín chia làm hai phần bằng nhau bởi một pitong cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài 30 cm chứa một lượng khí giống nhau ở 270C. Nung nóng một phần lên 100c, còn phần kia làm lạnh đi 100C thì pitong dịch chuyển một đoạn là:
4cm 	B. 2cm 	C. 1cm 	D. 0,5cm
Câu hỏi 10: Một khí lí tưởng có thể tích 10 lít ở 270C áp suất 1atm, biến đổi qua hai quá trình: quá trình đẳng tích áp suất tăng gấp 2 lần; rồi quá trình đẳng áp, thể tích sau cùng là 15 lít. Nhiệt độ sau cùng của khối khí là:
9000C 	B. 810C 	C. 6270C 	D. 4270C
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
A
B
A
C
D
A
C
B
C
C
Chất khí – Dạng 4: phương trình trạng thái - Đề 2: 
Câu hỏi 11: Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 470C đến 3670C, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100kPa. Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là:
0
V
T
1
2
3
1,5.106Pa 	B. 1,2.106Pa 	C. 1,8.106Pa 	D. 2,4.106Pa 
0
p
V
3
1
2
A
0
p
V
B
3
C
0
p
V
2
1
3
D
0
V
p
2
1
3
1
2
Câu hỏi 12: Đồ thị mô tả một chu trình khép kín cho như hình bên. Nếu chuyển đồ 
thị trên sang hệ trục tọa độ khác thì đáp án nào mô tả tương đương:
Câu hỏi 13: Phương trình nào sau đây áp dụng cho cả ba đẳng quá trình: đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích của một khối khí lí tưởng xác định:	
pV = const 	B. p/T = const 	C. V/T = const 	D. pV/T = const
Câu hỏi 14: Tích của áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí lí tưởng xác định thì:
không phụ thuộc vào nhiệt độ 	B. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối
C.tỉ lệ thuận với nhiệt độ Xenxiut 	D. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối
Câu hỏi 15: Khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây là tăng?
Khối lượng riêng của khí 	B. mật độ phân tử 	C. pV 	D. V/p
Câu hỏi 16: Khi làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây không đổi?
n/p 	B. n/T 	C. p/T 	D. nT
Câu hỏi 17: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau 
T2
T1
bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang. Nhiệt 
độ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng gấp đôi nhiệt độ tuyệt đối của 
khí trong mỗi bình thì giọt Hg sẽ chuyển động như thế nào:
nằm yên không chuyển động 	B. chuyển động sang phải 
C. chuyển động sang trái 	D. chưa đủ dữ kiện để nhận xét
Câu hỏi 18: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang như hình vẽ câu hỏi 17. Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thêm một lượng ΔT như nhau thì giọt Hg sẽ chuyển động như thế nào:
0
p
T
3
2
1
nằm yên không chuyển động 	B. chuyển động sang phải 
C. chuyển động sang trái 	D. chưa đủ dữ kiện để nhận xét
0
p
V
3
1
2
A
3
1
2
0
p
V
B
3
C
0
p
V
2
1
0
p
V
D
2
1
3
Câu hỏi 19: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ bên. 
Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (p,V) thì đáp án nào mô tả tương đương:
Câu hỏi 20: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ câu hỏi 19. Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (V,T) thì đáp án nào mô tả tương đương:
0
V
T
B
1
2
3
0
V
T
3
C
1
2
2
1
3
0
V
T
D
1
2
3
0
V
T
A
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
B
C
D
B
D
C
A
D
C
A
0
p
V
3
1
2
Chất khí – Dạng 4: phương trình trạng thái - Đề 3: 
Câu hỏi 21: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ bên. 
D. không đáp án nào trong A, B, C
0
p
T
B
1
2
3
0
p
T
3
C
1
2
1
2
3
0
p
T
A
Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (p,T) thì đáp án nào mô tả tương đương:
Câu hỏi 22: Đồ thị nào sau đây không biểu diễn đúng quá trình biến đổi của một khối khí lí tưởng:
T2>T1
T2
C
T1
0
p
V
0
V
T
A
p1
p2
p2>p1
0
p
1/V
B
T2
T1
T2>T1
T2>T1
T1
T2
0
pV
p
D
Câu hỏi 23: Trong một động cơ điezen, khối khí có nhiệt độ ban đầu là 320C được nén để thể tích giảm bằng 1/16 thể tích ban đầu và áp suất tăng bằng 48,5 lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ khối khí sau khi nén sẽ bằng:
970C 	B. 6520C 	C. 15520C 	D. 1320C
0
Câu hỏi 24: Một bình chứa khí Hyđrô nén có dung tích 20 lít ở nhiệt độ 270C được dùng để bơm khí vào 100 quả bóng, mỗi quả bóng có dung tích 2 lít. Khí trong quả bóng phải có áp suất 1 atm và ở nhiệt độ 170C. Bình chứa khí nén phải có áp suất bằng:
10atm 	B. 11atm 	C. 17atm 	D. 100atm
Câu hỏi 25: Cho đồ thị quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí như hình vẽ bên. 
Hãy chỉ ra đâu là nhận xét sai:
Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ tuyệt đối khi thể tích không đổi.
Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ tuyệt đối khi áp suất không đổi.
76cm
00C
Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi.
Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của nhiệt độ tuyệt đối theo thể tích khi áp suất không đổi.
Câu hỏi 26: Một ống nghiệm tiết diện đều có chiều dài 76cm, đặt thẳng đứng chứa một 
khối khí đến nửa ống, phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt độ lúc đầu của khối 
khí là 00C. áp suất khí quyển là 76cmHg. Để một nửa cột thủy ngân trào ra ngoài thì phải 
đun nóng khối khí lên đến nhiệt độ:
300C 	B. 500C 	C. 700C 	D. 900C
Câu hỏi 27: Một khối khí có thể tích giảm và nhiệt độ tăng thì áp suất của khối khí sẽ:
Giữ không đổi 	B. tăng 	C. giảm 	D. chưa đủ dữ kiện để kết luận
Câu hỏi 28: Biết khối lượng mol của cácbon là 12g/mol và hằng số Avogadro là NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Khối lượng của một nguyên tử cácbon là:
1
2
3
0
2.10-23g 	B. 2.10-23 kg 	C. 2.10-20g 	D. 2.10-20 kg 
Câu hỏi 29: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 
được biến đổi theo một chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi 
nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng thái 1 ban đầu. Nếu mô tả định 
tính các quá trình này bằng đồ thị như hình vẽ bên thì phải sử dụng hệ tọa độ nào?
(p,V) 	B. (V,T) 	C. (p,T) 	D. (p,1/V)
Câu hỏi 30: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 được biến đổi theo một chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng thái 1 ban đầu. Nhiệt độ lớn nhất trong chu trình biến đổi c

Tài liệu đính kèm:

  • docTrac_nghiem_Chuong_5_chat_khi.doc