Kỳ thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn thi: Lịch sử thời gian làm bài : 180 phút (không kể thời gian giao đề)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 313Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn thi: Lịch sử thời gian làm bài : 180 phút (không kể thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỳ thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn thi: Lịch sử thời gian làm bài : 180 phút (không kể thời gian giao đề)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 	 	 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 BÌNH THUẬN 	 Môn thi: LỊCH SỬ
	 ĐỀ CHÍNH THỨC	 	 Thời gian làm bài : 180 phút
 (Đề này chỉ có 1 trang)	 	 (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ:
Câu I (3,0 điểm)
 Trong khoảng hai thập kỉ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ có sự phát triển như thế nào? Nêu những nhân tố thúc đẩy sự phát triển đó.
Câu II (3,0 điểm)
Dựa vào bảng dữ liệu sau:
Thời gian
Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám
5/1941
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Pắc Bó (Cao Bằng)
19/5/1941
Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) ra đời
22/12/1944
Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập
4/6/1945
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập
13/8/1945
Phát Lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước
14/8à28/8/1945
Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và trong cả nước
2/9/1945
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập
 	1. Hãy nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc –Hồ Chí Minh đối với thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945.
 2. Nguyễn Ái Quốc đã có chủ trương gì để tập hợp lực lượng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám? Chủ trương đó được kế thừa như thế nào trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay? Phát biểu suy nghĩ của em về vai trò của việc đoàn kết dân tộc.
Câu III (2,0 điểm)
Những thắng lợi nào đã đưa đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945-1954)? Phân tích mối quan hệ của những thắng lợi đó.
Câu IV (2,0 điểm)
	Trong thời kì 1954 – 1960, phong trào nào chứng minh rằng đường lối bạo lực cách mạng của Đảng ta là hết sức sáng suốt, kịp thời, phù hợp với yêu cầu lịch sử và nguyện vọng của quần chúng. Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của phong trào đó.
-------------------- Hết --------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ..; Số báo danh:

Tài liệu đính kèm:

  • docDe chinh thuc mon Su.doc