Kiểm tra học kì II năm học 2010 – 2011 môn: Hóa học lớp 9

doc 2 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 875Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì II năm học 2010 – 2011 môn: Hóa học lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì II năm học 2010 – 2011 môn: Hóa học lớp 9
UBND Huyện AN NHƠN
PHÒNG GD-ĐT
	 KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011 
	 MÔN : HÓA HỌC LỚP 9 - Thời gian 45 phút
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (05 điểm):
 Hãy khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước câu trả lời đúng
	Câu 1 : Cho các cặp chất sau:
	1) H2SO4 và KHCO3	2) K2CO3 và Na2CO3
	3) MgCO3 và HCl	4) Ba(OH)2 và K2CO3
	Những cặp chất có thể tác dụng được với nhau là:
	A. 1, 2, 3	B. 2, 3, 4	C. 1, 3, 4	D. 1, 2, 4
	Câu 2 : Cho chuyển hóa sau :
	Phi kim X oxit axit (1) oxit axit (2) axit muối tan muối 
	bari không tan trong axit. X là :
	 	A. C	 B. P	C. Si	D. S 
	Câu 3 : Nung 150 kg CaCO3 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất phản ứng là
	 	A. 80%	 	B. 90%	C. 60%	D. 75%
	Câu 4 : Trong nhóm các hiđrocacbon sau, nhóm hiđrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng 
	cộng :
	A. C2H4 , CH4	B. C2H4 , C2H2
 	C. C2H4 , C6H6	D. C2H2 , C6H6
	Câu 5 : Một hợp chất hữu cơ là chất khí ít tan trong nước, hợp chất tham gia phản ứng cộng brom, đốt 
	cháy hoàn toàn một thể tích khí này cần 3 thể tích oxi sinh ra 2 thể tích hơi nước và khí cacbonic. 
	Hợp chất đó là :
	A. CH4	B. C2H2	C. C2H4	D. C6H6	
	Câu 6 : Khí C2H2 lẫn khí CO2, SO2, hơi nước. Để thu được khí C2H2 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua:
 	 	A. Dung dịch nước brom dư.	
	B. Dung dịch kiềm dư.
	C. Dung dịch NaOH dư rồi qua dd H2SO4 đặc.
	D. Dung dịch nước brom dư rồi qua dd H2SO4 đặc.
	Câu 7 : Dãy gồm các chất đều phản ứng với kim loại natri là :
	A. CH3COOH, C2H5OH	B. CH3COOH, (-C6H10O5-)n
	C. CH3COOH, C6H12O6	D. CH3COOH, CH3COOC2H5
	Câu 8 : Thể tích dung dịch NaOH 1M cần dùng để trung hòa vừa đủ 200 gam dung dịch CH3COOH 6% 
	là : 
	A. 10 ml	B. 20 ml	C. 100 ml	D. 200 ml
	Câu 9 : Có 3 lọ đựng các dung dịch không màu : CH3COOH, C6H12O6, C2H5OH. Có thể dùng các thuốc 
	thử nào sau đây để phân biệt :
	 	A. Giấy quỳ tím.	B. Dung dịch Ag2O/NH3.
	C. Giấy quỳ tím và Na.	D. Giấy quỳ tím và dung dịch Ag2O/NH3.	
	Câu 10 : Thể tích dung dịch Br2 0,2M cần để tác dụng vừa đủ với 0,56 lít khí etilen là :
	A. 62,5 ml	B. 125 ml	C. 150 ml	D. 175 ml
B/ PHẦN TỰ LUẬN (05 điểm):
 Câu 1 : (2,0 điểm)
	Hoàn thành dãy chuyển đổi hóa học sau :
 	C2H4 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5 CH3COONa
 Câu 2 : (1,0 điểm)
	Bằng phương pháp hóa học nhận biết 3 khí : CO2, CH4, C2H4. Viết các phương trình hóa học.
 Câu 3 : (2,0 điểm)
	a) Cho 300 gam dung dịch CH3COOH 5% tác dụng với một lượng dư Zn. Tính thể tích khí H2 
	sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn.
b) Để điều chế 300 gam dung dịch CH3COOH 5% nói trên cần bao nhiêu lít dung dịch rượu etylic 9,20 nếu hiệu suất qua trình lên men là 80% và rượu etylic có khối lượng riêng là 0,8 g/ml.
	(Cho C = 12, H = 1, O = 16, Ca = 40)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HKII_20102011.doc