Kiểm tra học kì II môn: Hóa học - Khối 9

doc 7 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1287Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì II môn: Hóa học - Khối 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì II môn: Hóa học - Khối 9
Ngày soạn: 05/4/2016
Ngày kiểm tra: /5/2016
Tuần: 36; Tiết PPCT: 72
KIỂM TRA: HỌC KÌ II
 MÔN: HÓA HỌC - KHỐI 9
 Thời gian làm bài: 45 phút
1. Mục tiêu
a. Về kiến thức:Củng cố lại kiến thức đã học (học kì II)
- Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (2 tiết)
- Hiđrocacbon (10 tiết)
- Dẫn xuất của hiđrocacbon (10 tiết)
 b. Về kỹ năng
	- Rèn luyện tính cẩn thận, trình bày khoa học.
	- Viết PTHH và tính toán
c. Về thái độ 
	- Giáo dục học sinh tính tự giác, trung thực khi làm bài.
	- Tạo hứng thú say mê môn học cho học sinh.
2. Chuẩn bị
 a. Chuẩn bị của học sinh
Ôn lại kiến thức các chương 3 - 5
b. Chuẩn bị của giáo viên
+ MA TRẬN ĐỀ
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức cao hơn
Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (2 tiết)
Biết cấu tạo nguyên tử, suy ra vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ:%
Câu 2
1 điểm
(10%)
1 câu
1 điểm
(10%)
Hidrocacbon
(10 tiết)
- Nêu được khái niệm về hợp chất hữu cơ.
- Nêu được phân loại hợp chất hữu cơ. 
- Viết được công thức cấu tạo của một số hiđrocacbon đơn giản.
Hiểu được đặc điểm của chất tham gia phản ứng thế, viết được PTHH minh họa
Dựa vào tính chất hóa học khác nhau giữa metan và axetilen để làm bài tập nhận biết.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ:%
Câu 1a,b 
2,5 điểm
(25%)
Câu 1 c
1 điểm
(10%)
Câu 5
1 điểm
(10%)
2 câu 
4,5 điểm
(45%)
Dẫn xuất của hidrocacbon
(10 tiết)
Viết PTHH hoàn thành chuỗi phản ứng dựa vào tính chất hóa học của rượu etylic, axitxetic, chất béo và điều chế rượu etylic, axit axetic.
Bài tập tính theo phương trình hóa học và hiệu suất phản ứng.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ:%
Câu 3
2 điểm
(20%)
Câu 4
2,5 điểm
(25%)
2 câu
4,5 điểm
(45%)
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tổng (%)
5/3 câu
3,5điểm
(35%)
4/3 câu
3 điểm
(30%)
1 câu
2,5 điểm
(25%)
1 câu
1 điểm
(10%)
5 câu
10 điểm
100%
+ ĐỀ KIỂM TRA: 
Câu 1: (3,5 điểm)
	a. Hợp chất hữu cơ là gì? Dựa theo thành phần phân tử, các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?
	b. Viết công thức cấu tạo của các hiđrocacbon sau: C2H6, C3H6, C4H6. 
	c. Chất nào (ở câu b) tác dụng được với clo khi có ánh sáng? Viết PTHH.
Câu 2: (1 điểm)
	Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 17+, 3 lớp electron, lớp electron ngoài cùng có 7 electron. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn. X là nguyên tố kim loại hay phi kim, hoạt động mạnh hay yếu?
Câu 3: (2 điểm)
	Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng)
	C2H4 C2H5OH 	CH3COOH 	CH3COOC2H5 CH3COONa
Câu 4: (2,5 điểm)
	Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 17,92 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.
	a. Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men.
	b. Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trình lên men là 80%.
	c. Tính thể tích rượu 23o pha chế được từ khối lượng rượu nguyên chất trên (ở câu a). Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml.
Câu 5: (1 điểm)
	Có hai bình đựng hai chất khí là: axetilen và metan. Hãy phân biệt hai khí đó bằng phương pháp hóa học. 
(Cho: O = 16, H = 1, C = 12)
+ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
 Câu
Đáp án
Biểu điểm
 1
a. 
- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại ..).
- Dựa theo thành phần phân tử, các hợp chất hữu cơ được chia thành hai loại chính: Hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.
b.
 C2H6
 H H
 H – C – C – H 
 H H 
C3H6 
H H H 
C = C – C – H 
H H
C4H6 H H
H – C ≡ C – C– C – H 
 H H
c. Chất tác dụng được với clo khi có ánh sáng là: C2H6
ánh sáng
 C2H6 + Cl2 	 C2H5Cl + HCl
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
 2
- X ở ô 16
- X ở chu kì 3, nhóm VII.
- X là nguyên tố phi kim hoạt động mạnh
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
 3
1/ C2H4 + H2OC2H5OH
2/ C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
3/ CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
4/ CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH 
2 điểm
(Mỗi PTHH đúng 0,5 điểm)
 4
a. PTHH 
 C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
 1 mol 2 mol 2mol
 0,4 mol 0,8 mol 0,8 mol
- Số mol CO2: 17,92: 22,4 = 0,8 (mol)
- Khối lượng C2H5OH là: 0,8 x 46 = 36,8(g)
b.- Khối lượng C6H12O6 đã lấy lúc ban đầu theo lý thuyết là: 
 0,4 x 180 = 72 (g)
- Vì hiệu suất phản ứng 80% nên khối lượng C6H12O6 đã lấy lúc ban đầu là:
 72 x 100/80 = 90 (g)
c. - Thể tích rượu nguyên chất là:
 36,8 : 0,8 = 46 (ml)
- Thể tích rượu 23o là : 46 x 100 : 23 = 200 (ml)
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
 5
- Dẫn khí qua dung dịch brom, khí nào làm mất màu dung dịch brom là khí axetilen. 
- Khí còn lại là khí metan.
0,5 điểm
0,5 điểm
3. Tiến trình tổ chức kiểm tra 
a. Ổn định lớp
b. Tổ chức kiểm tra 
- Phát đề.
- Thu bài KT.
c. Dặn dò 
 Về nhà xem lại bài.
d. Rút kinh nghiệm hoặc bổ sung ý kiến của đồng nghiệp hoặc của cá nhân (qua góp ý)
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
BGH duyệt Người ra đề
 Đỗ Phương Thảo
Phòng GD&ĐT Hòn Đất	KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2015 – 2016
	Trường THCS Bình Giang 	Môn: Hóa học Khối: 9
Lớp 9/ 	Thời gian 45 phút (không kể giao đề)
Họ và tên: ...................................	
Điểm
Lời nhận xét
Đề bài
Câu 1: (3,5 điểm)
	a. Hợp chất hữu cơ là gì? Dựa theo thành phần phân tử, các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?
	b. Viết công thức cấu tạo của các hiđrocacbon sau: C2H6 , C3H6, C4H6.
	c. Chất nào (ở câu b) tác dụng được với clo khi có ánh sáng? Viết PTHH.
Câu 2: (1 điểm)
	Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 17+, 3 lớp electron, lớp electron ngoài cùng có 7 electron. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn. X là nguyên tố kim loại hay phi kim, hoạt động mạnh hay yếu?
Câu 3: (2 điểm)
	Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng)
	C2H4 C2H5OH 	CH3COOH 	CH3COOC2H5 CH3COONa
Câu 4: (2,5 điểm)
	Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 17,92 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.
	a. Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men.
	b. Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trình lên men là 80%.
	c. Tính thể tích rượu 23o pha chế được từ khối lượng rượu nguyên chất trên (ở câu a). Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml.
Câu 5: (1 điểm)
	Có hai bình đựng hai chất khí là axetilen và metan. Hãy phân biệt hai khí đó bằng phương pháp hóa học. 
(Cho: O = 16, H = 1, C = 12)
Bài làm
GIỚI HẠN ÔN TẬP HỌC KÌ II 
NĂM HỌC: 2015-2016
MÔN: HÓA - KHỐI 9
I - LÝ THUYẾT
1/ Bài 34: Khái niệm và phân loại HCHC
2/ Bài 36,38: tính chất hóa học của metan, axetilen.
3/ Bài 31: Ý nghĩa của bảng TH các nguyê tố hóa học.
4/ Bài 44,45: tính chất hóa học vả điều chế: rượu etylic, axit axetic
5/ Bài 47: Tính chất hóa học của chất béo ( Phản ứng xà phòng hóa)
6/ Tính chất hóa học của glucozơ.
II - Bài tập: 
1/ Viết CTCT của hiđrocacbon: 
2/ Áp dụng ý nghĩa của bảng tuần hoàn (Ví dụ: sgk)
3/Bài tập chuỗi phản ứng, bổ túc PTHH
4/ Bài tập về độ rượu: Tính độ rượu, thể tích rượu nguyên chất theo khối lương riêng, tính thể tích hỗn hợp.
Ví dụ: 4/139, 6/149
5/ Bài tập: tính theo PTHH có hiệu suất phản ứng.
Ví dụ: 4/152, 5/144
6/ Bài tập nhận biết/ phân biệt :5/168
7/ Xác định CTPT của HCHC: 6/168

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_Hoa_hoc_lop_9_HK_II_20152016.doc