Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên ĐH Vinh năm 2016 môn thi: Hóa học

pdf 1 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1625Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên ĐH Vinh năm 2016 môn thi: Hóa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên ĐH Vinh năm 2016 môn thi: Hóa học
Nguyễn Đình Hành – THCS Chu Văn An, Đăk Pơ, Gia Lai 
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ THI TUYỂN SINH 
VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM 2016 
Môn thi: Hóa học 
 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) 
Câu I (1,0 điểm + 1,0 điểm) 
1- Viết phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có): 
Nước Javen
(4)
 NaCl (1) X1 
(2)H2  X2 (3) X1 (4)NaOH  
 FeCl3 (6)Fe  X3 (7) Ag (8)AgNO3 
2- Thực hiện các thí nghiệm: Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được khí A; cho hỗn hợp kim loại Na và 
Al vào nước thu được khí B; nung nóng bột Al và S trong điều kiện không có oxi, rồi cho cho chất rắn thu được 
vào nước thu được khí D. 
 a) Xác định công thức hóa học của các khí A,B,D và viết các phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm 
nêu ở trên. 
 b) Cho các khí A,B,D lần lượt tác dụng với nước brom, dung dịch NaOH dư, O2 dư trong điều kiện thích hợp, 
hãy viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có). 
Câu II (1,0 điểm + 1,0 điểm) 
1- Trình bày phương pháp thu lấy CH4 tinh khiết từ hỗn hợp khí gồm: CH4, C2H2, CO2, C2H4, SO2. Viết các 
phương trình hóa học xảy ra (nếu có). 
2- Có các dung dịch và chất lỏng đựng trong các lọ riêng biệt: hồ tinh bột, axit axetic, rượu etylic, chất béo, 
glucozơ được đánh số ngẫu nhiên (1),(2),(3),(4),(5). Biết: (1) tham gia phản ứng tráng bạc (phản ứng tráng gương); 
(2) tác dụng được với dung dịch NaHCO3; từ (3) bằng hai phản ứng hóa học tạo ra (4) và từ (4) bằng một phản ứng 
tạo ra (2); (5) khi tác dụng với dung dịch NaOH tạp ra hai sản phẩm hữu cơ. Xác định các chất ứng với 
(1),(2),(3),(4),(5) và viết các phương trình hóa học đã nêu ở trên. 
Câu III (1,5 điểm + 1,5 điểm) 
1-Hỗn hợp X gồm hai kim loại Fe và M (có hóa trị không đổi). Lấy 19,52 gam X chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 
I tác dụng vừa đủ với 60ml dung dịch CuSO4 1M thu được 10,24 gam kim loại. Phần II đem hòa tan hoàn toàn 
trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 8,512 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch Y. 
 a) Hãy xác định tên kim loại M và tính % khối lượng mỗi chất trong X. 
 b) Đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng 
không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m. 
2- Hỗn hợp A gồm Al2O3 và Fe2O3. Dẫn khí CO qua 10,55 gam A và nung nóng thu được hỗn hợp rắn B gồm 5 
chất và hỗn hợp khí D. Dẫn D qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 2,5 gam kết tủa. Đem hỗn hợp B tác dụng vừa đủ 
với 0,5 lít dung dịch H2SO4 loãng 0,5M thì có 1,12 lít khí thoát ra (đktc). Hãy viết các phương trình hóa học xảy ra 
và tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. 
Câu IV (1,5 điểm + 1,5 điểm) 
1- Hỗn hợp khí A gồm ba hidrocacbon là X có công thức CmH2m – 2, Y có công thức CpH2p và C3H6 (trong đó X,Y 
có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 2,688 lít (đktc) hỗn hợp A thu được 0,36 mol CO2 và 0,31 mol H2O. 
 a) Xác định công thức phân tử của X,Y và % thể tích của mỗi chất trong A. 
 b) Biết Y có số nguyên tử cacbon gấp đôi X. Lấy 2,688 lít A (đktc) lội từ từ qua dung dịch chứa 22,4 gam 
brom, sau phản ứng hoàn toàn không thấy khí thoát ra và thu được hỗn hợp sản phẩm B. Tính khối lượng mỗi chất 
trong B. 
2- Hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH và CH3COOC2H5. Để đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 0,295 mol O2 và 
thu được 0,24 mol CO2. Nếu lấy 0,19 mol hỗn hợp X thì tác dụng vừa đủ 130 ml dung dịch NaOH 1M. Hãy viết 
các phương trình hóa học xảy ra, tính m và % số mol mỗi chất trong X. 
 Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al =27; S = 32 ; K = 39; Ca = 40; Fe = 56 
 Cu = 64; Zn = 65; Br = 80 ; Ag = 108 
----------HẾT---------- 
 Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
 Họ và tên thí sinh: ................................................. Họ tên và chữ ký của CBCT 1: ................................................ 
 SBD: .......................... Phòng thi: ......................... Họ tên và chữ ký của CBCT 2: ................................................ 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe_thi_vao_10_chuyen_DH_Vinh_2016.pdf