Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 622 (Kèm đáp án)

pdf 4 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 329Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 622 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 622 (Kèm đáp án)
Trang 1/4 - Mã đề thi 622 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 04 trang) 
 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC 
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh: ......................................................................... 
Số báo danh: ............................................................................. 
Mã đề thi 622 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 1. 老师鼓励他好好学习,将来______祖国做出贡献。 
A. 在 B. 为 C. 替 D. 跟 
Câu 2. 出国留学的事,你______跟父亲好好谈谈,我想他会同意的。 
A. 还 B. 再 C. 又 D. 才 
Câu 3. 最近我找到一种新的学习方法,______确实不错。 
A. 用法 B. 效果 C. 后果 D. 用途 
Câu 4. 只要高中同学在一起,免不了会想______班主任老师。 
A. 起 B. 来 C. 上 D. 过 
Câu 5. 因为今天要去参加演出,所以一大早她就打扮得______的。 
A. 很漂漂亮亮 B. 漂漂亮亮 C. 漂亮漂亮 D. 很漂亮漂亮 
Câu 6. 这______歌,我只记得前几句歌词,后面都记不清楚了。 
A. 节 B. 首 C. 篇 D. 门 
Câu 7. 第一次见到他,你怎么知道他是泰国人______? 
A. 吧 B. 吗 C. 嘛 D. 呢 
Câu 8. 你上街时顺便给我买一双运动鞋,______牌子都可以。 
A. 哪儿 B. 这么 C. 什么 D. 那么 
Câu 9. 我小时候去参观______万里长城,那时我才 11岁。 
A. 得 B. 着 C. 的 D. 过 
Câu 10. 清早,一筐筐新鲜的蔬菜被运______南定、海防等城市销售。 
A. 朝 B. 往 C. 向 D. 冲 
Câu 11. 现在,胖孩子越来越多,应该引起______老师和家长的重视。 
A. 普遍 B. 普及 C. 广大 D. 广泛 
Câu 12. 在大学读书时,______,能背诵很多名篇。 
A. 唐诗对她产生了浓厚的兴趣 B. 她对唐诗产生了浓厚的兴趣 
C. 她浓厚产生了的兴趣对唐诗 D. 对她产生了浓厚兴趣的唐诗 
Câu 13. 前进的道路上虽然困难重重,但是他们______没有后退。 
A. 显然 B. 始终 C. 先后 D. 明显 
Câu 14. 人们喜欢养猫,______因为它的长相可爱,______因为它很温顺。 
A. 不仅也 B. 一边一边 C. 不但反而 D. 首先再 
Câu 15. 真遗憾,______取消了去广宁的计划,我们现在______在下龙湾游览了。 
A. 幸亏否则 B. 不是还 C. 要不是就 D. 除非否则 
Câu 16. 参加期末考试时,他______得零分,______愿意作弊。 
A. 虽然但是 B. 要就 C. 宁可也不 D. 只有才 
Câu 17. 这个项目她反复修改,一共______了三个月的工夫。 
A. 花 B. 练 C. 过 D. 算 
Câu 18. 《美人心计》这个电视剧演得真不错,越演越______。 
A. 精彩 B. 惊奇 C. 好奇 D. 兴趣 
Câu 19. 河内秋天______很好,不太冷也不太热,挺凉快的。 
A. 风景 B. 阳光 C. 天气 D. 环境 
Trang 2/4 - Mã đề thi 622 
Câu 20. 你们应该知道,社会的______都是劳动者创造出来的,要珍重它们。 
A. 财宝 B. 财务 C. 财政 D. 财富 
Câu 21. 春节是越南人一家______的节日,那时,人们都要回家与亲人辞旧迎新。 
A. 团聚 B. 聚集 C. 聚会 D. 团结 
Câu 22. Phiên âm đúng của từ 传授 là: ______uánshòu. 
A. c B. zh C. t D. ch 
Câu 23. Phiên âm đúng của từ 拒绝 là: ______. 
A. jūjué B. jùjuè C. jūjuè D. jùjué 
Câu 24. 研究结果表明,多读书会让自己头脑活______起来。 
A. 妖 B. 仸 C. 岆 D. 跃 
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/cụm từ trong ngoặc trong các câu sau. 
Câu 25. 那天晚上 A,四面八方 B 的人们都会来 C 这里 D 参加这个活动。(到) 
Câu 26. 明天要是 A 有事 B 去不了,你 C 要早点儿 D 说一声。(跟我们) 
Câu 27. 我在老王家吃过 A 一种粉色的 B 软软的 C 酸甜的 D 点心。(他妻子亲手做的) 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong 
các câu sau. 
Câu 28. 汉语只不过是一种外语,人家学得会,难道你就学不会吗? 
A. 人间 B. 人类 C. 大人 D. 别人 
Câu 29. 吸烟对人体有害已是无可争议的事实,你最好戒掉吧! 
A. 没有发言 B. 不要吵架了 C. 没办法讨论 D. 不用辩论 
Câu 30. 爸爸不懂得怎么表达爱,所以从来使我感受到爱的是妈妈。 
A. 热情 B. 感情 C. 爱好 D. 兴趣 
Câu 31. 由于严格遵守生活规律,这里的老人看上去身体都很硬朗。 
A. 生硬 B. 壮大 C. 坚硬 D. 健壮 
Câu 32. 一个思想开明的人绝对不会用老眼光看待新事物。 
A. 眼神 B. 观点 C. 能力 D. 视线 
Câu 33. 班里小王学得最好,但这道题他也不见得能做出来。 
A. 不得不 B. 一定 C. 必定 D. 不一定 
Câu 34. 他认为,一个人能否成功的最根本的因素是勤奋学习。 
A. 次要 B. 大 C. 高 D. 主要 
Câu 35. 看到这样的情形,在场的人个个都感到目瞪口呆。 
A. 失望 B. 奇怪 C. 惊讶 D. 害羞 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 
36 đến câu 45. 
劳动课上,老师带着我们去学校的后山捡柴。我和三名同学跑向后山顶,在一
(36)______大树旁,我发现了一堆干枯的小树枝,(37)______跑过去,却不小心跌进一个深
深的坑里。同学们喊来了老师。老师站在坑边上,看了我很久,说:“跌进坑里,别急着
向上看,我们不(38)______你上来!”“老师,我上不去!”我在坑里急得大叫。“在里面
待着吧,我们走!”老师(39)______陌生人一样带着同学们走了。 
“老师,我出不去!”我一边哭一边生气地在坑里喊。无意间我看见了一道亮光,于
是擦(40)______眼泪,坐起来向亮光处爬去。透出亮光的地方有一个洞,我钻了(41)______,
越钻越亮,不一会儿到了山坡上,一转身我就跳了出来。 
Trang 3/4 - Mã đề thi 622 
老师和同学们都站在山坡上,(42)______我的出现,山坡上响起了热烈的掌声。我所
有的不快此时都(43)______了。老师说:“同学们,记住,跌进坑里,别急着向上看,一心
寻找别人的帮助,这样会使你们看不见自己脚下最方便的路。” 
三十多年过去了,我还无法忘记小时候跌进坑里自己爬出来的经历,老师的话也
(44)______印在我的脑海里。直到今天,每当生活中遇到失败和意想不到的打击时,我(45) 
______这样提醒和鼓励自己:跌进坑里,别急着向上看,一心寻找别人的帮助,这样会使
你看不见自己脚下最方便的路。 
(董翠、王素梅,《新汉语水平考试模拟试题集》,北京语言大学出版社,2011年) 
Câu 36. A. 个 B. 把 C. 枝 D. 棵 
Câu 37. A. 急忙 B. 一连 C. 连续 D. 着急 
Câu 38. A. 推 B. 举 C. 拉 D. 拿 
Câu 39. A. 像 B. 对 C. 与 D. 比 
Câu 40. A. 坏 B. 干 C. 亮 D. 清 
Câu 41. A. 回去 B. 上去 C. 上来 D. 回来 
Câu 42. A. 沿着 B. 趁着 C. 随着 D. 跟着 
Câu 43. A. 消失 B. 丢失 C. 丢掉 D. 消灭 
Câu 44. A. 一向 B. 一直 C. 向来 D. 从来 
Câu 45. A. 总是 B. 顿时 C. 确实 D. 难免 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 46 đến câu 50. 
他初入职场,对一切都感到新鲜、陌生。一天中午,老板随口向他吩咐:“你帮我订
一份盒饭,或者让王主任回来时帮我带一份也行。”他既紧张又兴奋,给快餐店打电话,
但盒饭已经卖完了。王主任出去没有带手机,他一直联系不上。 
他紧张极了,红着脸告诉老板没有订到盒饭也没有联系到王主任。虽然没有受到老板
的责备,但是他心里很失落。这件事给了他深刻的教训。如果他灵活一点儿,帮老板买到
一份盒饭并不是什么难事。 
不久,老板打电话来找李助理。他回答老板说:“李助理还没有回来。”但他意识到
自己不应该这样随口就推掉老板的问题,于是接着说:“我马上让她联系您。”老板说:
“我有急事,别人也可以。”他立即问道:“这里有小张、小王还有我,您需要哪一位?”
这样,老板的问题解决了。 
三年后,他渐渐变得和别人不同了。“没有”、“不清楚”、“不知道”不再是他的
常用语,他会给对方提供更多的选择和更多的信息,而不是把所有的时间浪费在一个无法
解决的困境中。 
他就这样总是比别人多做一点儿,总是能够及时地解决问题。有一天老板提拔他担任
客服部主管,因为老板相信他可以管理好客服部。 
(王尧美,《新 HSK全真模拟测试题集》,北京语言大学出版社,2013年) 
Câu 46. 老板要他订饭的事,他解决得怎么样? 
A. 十分有效 B. 比较出色 C. 不够灵活 D. 不够准时 
Câu 47. 文章中划线词语“红着脸”最可能是什么意思? 
A. 不假思索 B. 兴奋 C. 不好意思 D. 生气 
Câu 48. 那天,他感到失落,是因为: 
A. 受到老板严格的责备 B. 王主任没有带上手机 
C. 本来可以帮老板买到盒饭 D. 快餐店已经卖完盒饭了 
Trang 4/4 - Mã đề thi 622 
Câu 49. 当老板没有找到李助理时: 
A. 他及时为老板推荐了人 B. 老板叫他代替李助理 
C. 他帮老板把李助理找来了 D. 他叫小张和小王来帮助老板 
Câu 50. 三年后,他变得: 
A. 更喜欢选择了 B. 更喜欢浪费时间了 C. 更善于处理问题了 D. 更相信老板了 
------------------------ HẾT ------------------------ 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2017_mon_tieng_trung.pdf
  • pdfĐáp án 24 Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc.pdf