Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012 môn Tiếng Trung Quốc Khối D - Mã đề thi 753 (Kèm đáp án)

pdf 5 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 300Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012 môn Tiếng Trung Quốc Khối D - Mã đề thi 753 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012 môn Tiếng Trung Quốc Khối D - Mã đề thi 753 (Kèm đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 05 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 
Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 753 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. 
Câu 1: 听说明天你们去长城,我跟你们一起去行吗?我还没去过长城______! 
A. 吧 B. 呢 C. 嘛 D. 啊 
Câu 2: 他工作的时候 ______极了,你跟他说话他就像没听见一样。 
A. 专心 B. 关心 C. 放心 D. 担心 
Câu 3: 他现在学习不好,你要帮他一______。 
A. 次 B. 回 C. 把 D. 件 
Câu 4: 她是个温柔、美丽、善良的姑娘,给我的______是很深刻的。 
A. 形象 B. 记忆 C. 印象 D. 想念 
Câu 5: 他几十年如一日,每天都坚持早起锻炼,______节假日______不例外。 
A. 即使也 B. 无论都 C. 只要就 D. 既然就 
Câu 6: ______的手机我用得多了,还都不如这个好用。 
A. 各种各样 B. 各种每样 C. 每种每样 D. 每种各样 
Câu 7: 一______金星红旗在巴亭广场上迎风飘扬。 
A. 面面 B. 条条 C. 件件 D. 张张 
Câu 8: 你如果有一个愉快的心境,快乐就______很简单了。 
A. 成为 B. 变成 C. 变化 D. 变得 
Câu 9: 你的人生该______着怎样的路去走,完全取决于你个人,没有人会提醒你。 
A. 跟 B. 往 C. 沿 D. 随 
Câu 10: ______营养的角度讲,还是简单些的家庭饭菜更有利于健康。 
A. 关于 B. 从 C. 对 D. 对于 
Câu 11: 老朋友______是老朋友,遇到困难时他总是第一时间出现。 
A. 格外 B. 最后 C. 必定 D. 到底 
Câu 12: 在经历了失败后,他不但没有消沉,______坚定了信心。 
A. 反而 B. 反正 C. 反之 D. 反复 
Câu 13: 你______找张经理,______找李经理,不管有他俩谁的签字都行。 
A. 不仅反而 B. 或者或者 
C. 还是还是 D. 一是一是 
Câu 14: 小城市的这种轻松悠闲的生活对我这种人很______。 
A. 适当 B. 适时 C. 适度 D. 合适 
Câu 15: 当年他是全村里唯一一个考上大学的,这儿的男女老少______不认识他? 
A. 哪 B. 什么 C. 谁 D. 哪里 
Câu 16: 政府采取了一系列的环保措施,______人民创造了一个优美的生活环境。 
A. 使 B. 让 C. 向 D. 给 
 Trang 1/5 - Mã đề thi 753 
Câu 17: 买书,重要的不是价格,而是其使用价值,______买它何用? 
A. 并且 B. 因此 C. 否则 D. 何况 
Câu 18: ______最后考试得多少分,只要比以前进步了,______应该感到满意。 
A. 尽管都 B. 哪怕就 
C. 不管就 D. 不但而且 
Câu 19: 我们学习文学,是要把文学当作事业去创造、去发展,______把它当作手中的玩物。 
A. 反而是 B. 也就是 C. 而且是 D. 而不是 
Câu 20: 很快就放假了,弟弟打算______就去顺化旅行。 
A. 考试了 B. 先考试 C. 考完了试 D. 完了考试 
Câu 21: 他是我______见到的最诚实的孩子了。 
A. 的 B. 地 C. 得 D. 所 
Câu 22: 一个人的成功与失败______在于他天生的环境如何,______在于他的态度与做法。 
A. 不而 B. 不还 C. 不就 D. 不也 
Câu 23: 第一场雪过后,孩子们兴奋得在雪地上堆雪人、打雪仗,他们的手冻得______的。 
A. 冰凉冰凉 B. 冰凉极了 C. 非常冰凉 D. 冰冰凉凉 
Câu 24: 他决定离开那家公司是因为______ 工作压力太大,______待遇不够好。 
A. 一面一面 B. 一边一边 
C. 一来二来 D. 一方面一方面 
Câu 25: 这种东西我们家乡多______,怎么到这里都成宝贝了。 
A. 着了 B. 着呢 C. 着吧 D. 着吗 
Câu 26: ______都是北京传统的四合院,引得不少中外友人来此参观。 
A. 对面马路那一排排的小平房 
B. 马路对面那一排排的小平房 
C. 那一排排的小平房马路对面 
D. 那一排排的小平房对面马路 
Câu 27: 晚会肯定是要举行的,______演什么节目,以后要专门开会研究。 
A. 甚至 B. 至于 C. 以至 D. 从而 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 28: 近年来局部战争时有发生,但和平与发展______是当今世界两大主题。 
A. 极 B. 仍 C. 扔 D. 及 
Câu 29: 人们总是可以敏感地觉______到自己的苦处,可是对别人的痛处缺乏了解。 
A. 察 B. 蔡 C. 擦 D. 查 
Câu 30: 来越南不去下龙湾看看,那真是太可______了。 
A. 昔 B. 蜡 C. 腊 D. 惜 
Câu 31: 这些女孩儿最喜欢穿很时______的衣服。 
A. 毛 B. 毫 C. 豪 D. 髦 
Câu 32: 人口、环境与发展三大问题______切相关,必须同时解决。 
A. 秘 B. 蜜 C. 密 D. 宓 
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc. 
Câu 33: 要想 A 在短期内把 B 口语水平提高 C,非得下一番苦功夫 D 不可。(起来) 
Câu 34: 以后每隔三 A 个 B 月 C 左右 D,由公司组织一次情况报告会。 (半) 
Câu 35: A 跟他 B 打过交道的,C 没有说他 D 不好的。 (凡是) 
Câu 36: 关于这件事,学校 A 准备 B 了解 C 一下儿 D 当时的情况。 (找每个人) 
 Trang 2/5 - Mã đề thi 753 
Câu 37: 我 A 下了决心 B,今后一定要 C 让父母 D 为我骄傲。 (暗暗) 
Câu 38: A 上课的时间 B 快到了,恐怕 C 吃 D 早饭了。 (来不及) 
Câu 39: 他 A 这个学期的 B 考试 C 成绩 D 好多了。 (比上学期) 
Câu 40: A 中央台 B 今晚 C 转播越南队和泰国队 D 的足球比赛。 (通过卫星) 
Câu 41: A 王林 B 能有 C 今天的辉煌,完全是靠 D 他身上的那股拼劲儿。 (人家) 
Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D), từ câu 42 đến câu 46. 
 纸张可分为原生纸和再生纸。原生纸的生产原料是木材,全世界每年因生产纸张而消耗
的木材料是相当惊人的。再生纸可用废纸作原料。据统计,回收 1000 千克废纸,可生产 800
千克的再生纸,节约木材 4 立方米,相当于保护 17 棵大树。一个大城市如能将一年丢弃的近
万吨废纸全部回收利用,就相当于保护了几十万棵大树。这不仅节约了造纸的木材,更重要
的是间接地保护了森林资源,保护了地球上的生态环境。 
 回收废纸用于制造再生纸,还有相当可观的经济效益。比如建造一个以废纸为原料的纸厂,可以
省去以原木为原料造纸时的原木加工处理工序,因而节约投资 50%。另外用废纸造纸,水、电、煤的
消耗也大大减少,使再生纸的生产成本大大降低。 
 目前,世界各国对废纸的回收利用相当重视。如日本全国的废纸回收率在 50%以上,德国高达
83%,而美国更是废纸利用和废纸出口的大国。据悉,美国除了将废纸中的主要成分废报纸送入纸厂
制造再生纸浆外,又开发出了两种利用价值更高的新用途——用废纸改良土壤,用废报纸生产饲料,
都取得了成功。 
 回收废纸,减少了城市的垃圾量,也减少了对森林的砍伐量,还降低了再生纸生产的成
本价格,真可谓一举多得。 
 (选自 石梅、马栏等编著《轻松阅读中级汉语泛读》,北京大学出版社,2006 年) 
Câu 42: 根据短文内容以下哪一项是正确的? 
A. 生产 800 千克纸需要 17 棵大树 B. 1000 千克废纸可以生产 4立方米木材 
C. 4 立方米木材可以生产 1000 千克纸 D. 生产 1000 千克纸需要 17 棵大树 
Câu 43: 关于原生纸和再生纸,下面哪项不正确? 
A. 废纸回收对保护地球的生态环境有好处 B. 和原生纸比,再生纸可以降低 50%的成本 
C. 用废纸造纸可以节约能源 D. 再生纸比原生纸便宜 
Câu 44: 开发废纸新用途的国家是: 
A. 中国 B. 日本 C. 美国 D. 德国 
Câu 45: 废纸的新用途是: 
A. 生产水、电、饲料 B. 产生水、电、纸浆 
C. 生产饲料、改良土壤 D. 生产饲料、再生纸浆 
Câu 46: 这篇短文想告诉我们: 
A. 世界各国是怎么回收废纸的 B. 为什么要回收废纸 
C. 如何分类纸张 D. 再生纸是用什么制造的 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 47: Phiên âm đúng của từ 推销 là: tuīx______. 
A. āo B. uān C. uē D. iāo 
Câu 48: Phiên âm đúng của từ 增长 là: ______ēngzhǎng. 
A. ch B. z C. zh D. c 
Câu 49: Phiên âm đúng của từ纯洁 là: chún______ié. 
A. q B. d C. x D. j 
 Trang 3/5 - Mã đề thi 753 
Câu 50: Phiên âm đúng của từ 丰收 là: f______shōu. 
A. ēn B. ān C. ōng D. ēng 
Câu 51: Phiên âm đúng của từ 和睦 là: ______. 
A. hémū B. hémǔ C. hēmù D. hémù 
Câu 52: Phiên âm đúng của từ照料 là: ______. 
A. zhàoliào B. zhāoliào C. zhàoliāo D. zhāoliāo 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 53 
đến câu 62. 
我从我从青城山走下来,刚走到汽车前,突然发现身后有一个七八岁的男孩儿,看样子他是
跟了我一阵子了。他手里拿着(53)______白铁链说:“你买了吧。”我忍不住笑了,说:
“我不买,我不(54)______这玩意儿。”可他仍旧盯着我不离开。我回过身,冲着他往远
处一指说:“你去那边看看吧,也许有人买。”随即踏进车门。男孩子一下子哭了,是一种
既委屈(55)______伤心的哭。他一面哭一面说:“你买了吧,我上学还没有学费呢。”我
的心一下子(56)______了。我又走下车,问他要几块钱。“三块。”我边掏钱边说:“你
真会做买卖,谁教的?”这时走(57)______一位老婆婆说:“他爹妈都不在了,他是
(58)______奶奶过。”原来这样,我稍稍停了一会儿,马上拿出五十块钱递给他。他睁大
眼睛,吃惊地望着我,突然接过钱,没说话,转身(59)______跑了。 
上了上了车,我看着他跑的那条小路,忽然在小路的尽头出现了他的(60)______。他手里
提着一个塑料袋向我这儿跑过来。我想:“糟了,不知又向我推销什么?”我马上关上车
门。他跑到窗下,把塑料袋举给我:“这是青城山特产的栗子,是送给你的。”我心里有点
不是(61)______,说道:“阿姨不要。”可他一个劲地说:“拿着嘛,拿着嘛。”我只好
拿了一些。见我装到兜里,他高兴地(62)______我笑了,但愿他能永远笑下去。 
 (选自 刘学敏等编著《中级汉语练习题萃》,北京大学出版社,2008 年) 
Câu 53: A. 一条 B. 一根 C. 一棵 D. 一片 
Câu 54: A. 系 B. 戴 C. 穿 D. 带 
Câu 55: A. 越 B. 又 C. 或 D. 有 
Câu 56: A. 热 B. 软 C. 凉 D. 疼 
Câu 57: A. 出来 B. 上来 C. 过去 D. 过来 
Câu 58: A. 顺着 B. 跟从 C. 跟着 D. 随着 
Câu 59: A. 偏 B. 才 C. 就 D. 只 
Câu 60: A. 阴影 B. 个子 C. 身影 D. 身体 
Câu 61: A. 味道 B. 滋味 C. 趣味 D. 风味 
Câu 62: A. 就 B. 同 C. 往 D. 朝 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. 
Câu 63: 你不了解事情的经过,怎么可以乱讲话。 
A. 名词 B. 动词 C. 副词 D. 形容词 
Câu 64: 为了让孩子能够考上大学,很多父母还是给孩子找补习班。 
A. 连词 B. 介词 C. 动词 D. 副词 
Câu 65: 越南加入世界贸易组织后,大大方便了国内企业的经营。 
A. 副词 B. 形容词 C. 动词 D. 名词 
Câu 66: 随着改革开放的深入,普通百姓接触国外新鲜事物的机会也越来越多,视野也开阔了。 
A. 介词 B. 动词 C. 连词 D. 代词 
 Trang 4/5 - Mã đề thi 753 
Câu 67: 几年来,他们用勤劳的双手使生活发生了根本的变化。 
A. 形容词 B. 代词 C. 名词 D. 副词 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ gạch chân trong các câu sau. 
Câu 68: 你来中国两年多了,处理问题就是比我们有经验。 
A. 解决 B. 交往 C. 安排 D. 处分 
Câu 69: 每天工作这么长时间,身体怎么吃得消? 
A. 支持不住 B. 吃了饭能消化 C. 吃了饭不消化 D. 支持得住 
Câu 70: 小娟是个热心肠儿,特别喜欢给别人帮忙。 
A. 喜欢热闹的人 B. 喜欢管闲事儿的人 
C. 热情的人 D. 爱交往的人 
Câu 71: 生产的发展大大地改善了人民的物质生活和精神生活。 
A. 进步 B. 改良 C. 提高 D. 日益 
Câu 72: 现在社会需要有经济头脑的人才。 
A. 意识 B. 脑力 C. 领导 D. 计划 
Câu 73: 在新加坡,城市公共交通高效、迅捷、方便,堵车现象确实少见。 
A. 明确 B. 的确 C. 确切 D. 真实 
Câu 74: 你这样做解决不了这个问题,只会帮倒忙。 
A. 不能够帮别人的忙 B. 到处帮别人的忙 
C. 想帮别人的忙却帮不上 D. 帮不了忙却给添麻烦 
Câu 75: 在老师的多次劝告和母亲的督促下,我总算能够按时上课了。 
A. 老是 B. 终于 C. 总是 D. 究竟 
Câu 76: 专家说生吃胡萝卜不利于人体对维生素的吸收。 
A. 不煮就吃 B. 不想吃而勉强吃 C. 没长熟就吃 D. 没去掉皮就吃 
Câu 77: 我们在一起学习四年,眼看就要分开了,心里真有点儿舍不得。 
A. 后来 B. 知道 C. 看见 D. 马上 
Câu 78: 尽管地球上 70%是水,然而,淡水却只占总水量的 2.6%左右。 
A. 并且 B. 但是 C. 虽然 D. 而且 
Câu 79: 这间房子虽然不大,装饰得倒挺讲究。 
A. 乐观 B. 精彩 C. 可观 D. 精美 
Câu 80: 这次回家乡,看到这里的一草一木,都感到很亲切。 
A. 亲手 B. 亲近 C. 亲自 D. 亲身 
---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
 Trang 5/5 - Mã đề thi 753 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_nam_2012_mon_tieng_trung_quoc_khoi.pdf
  • pdfĐáp án Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012 môn Tiếng Trung Quốc Khối D.pdf