Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 môn Tiếng Trung Quốc

pdf 8 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 413Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 môn Tiếng Trung Quốc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 môn Tiếng Trung Quốc
1 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 
Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC 
Thời gian làm bài: 90 phút. 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau: 
Câu 1: Phiên âm đúng của từ 凉爽 là: liángsh______. 
 A. uăn B. ŭn C. ăng D. uăng 
Câu 2: Phiên âm đúng của từ 异性 là: ______. 
 A. yìxìng B. géxìng C.yīxìng D.dăoxìng 
Câu 3: Phiên âm đúng của từ 冷藏 là: lěng______áng . 
 A. c B. z C. ch D. zh 
Câu 4: 这次_______的成功,全凭大家的努力。 
 A.竞赛 B.经赛 C.竞塞 D.竟赛 
Câu 5: 现在的年轻人不努力工作,全都_______父母的。 
 A.衣赖 B.依赖 C.依来 D.依惰 
Câu 6: 今天的报纸上报道了两_______惊人的消息。 
 A.则 B.篇 C.页 D.张 
Câu 7: 他 --------- 镜子里的我笑了笑,然后推门走了出去。 
 A.对于 B.往 C.朝 D.在 
Câu 8: 回去以后,你_______小梅的建议,明天给我个答复。 
 A.考虑一考虑 B.考虑了 C.考虑了考虑 D.考虑考虑 
Câu 9: 我们单位要说业务能力强,还得数小王,______是名牌大学毕业生啊! 
 A.终于 B.到底 C.最后 D.始终 
Câu 10: 今天我吃了三服药,药的作用已经显示_______了。 
 A.起来 B.过来 C.出来 D.上来 
Câu 11: 明天我去上海,你如果也想去_______,我可以带你一起去。 
 A.吗 B.唉 C.呢 D.吧 
Câu 12: 中学阶段基础_______得牢固,将来就会在学习和工作上有很好的发展。 
 A.打 B.考 C.做 D.写 
Câu 13: 这期间,这支球队_______参加了 6场比赛,总共踢进去 9个球。 
 A.反复 B.先后 C.反正 D.始终 
Câu 14: _______改革开放,中国人的小康日子_______能早日到来。 
 A.因为就 B.即使也 
 C.不管都 D.只有才 
Câu 15: 比赛_______发生了一些意外情况。 
 A.上 B.里 C.中 D.下 
Câu 16: 不管讲什么话都该_______对象为中心。 
 A.以 B.把 C.由 D.就 
2 
Câu 17: 哦,我怎么把日子过成这样了?怎么老了_______不如人了呢! 
 A.但却 B.反倒 C.反之 D.然而 
Câu 18: 这样重要的事,他_____________。 
 A.怎么会不跟我们谈 B.不会跟我们怎么谈 
 C. 怎么跟我们不会谈 D.怎么会跟我们不谈 
Câu 19: 这么大的雨,快回去吧,别着了_______。 
 A.急 B.凉 C.火 D.迷 
Câu 20: 这孩子脾气不好,要是一不_______,无论谁跟他说话,他都不理。 
 A.心愿 B.称心 C.心意 D.心情 
Câu 21: 你太客气了,_______弄得大家很拘束。 
 A.反而 B.偏偏 C.并且 D.反正 
Câu 22: 他已下定了决心, _____ 把这件事情搞个水落石出决_____罢休! 
 A.没有不 B.不没有 
 C.不不 D.没没 
Câu 23: 他从昏迷中醒来,只记得曾经在一棵多刺的灌木上擦伤了脚。______的事情
他现在就记不起来了。 
A.其中 B.余剩 C.其余 D.多余 
Câu 24: 一摸她的手,_______的,把我吓坏了。 
 A.冰凉凉 B.冰冰凉凉 C.冰凉冰凉 D.冰凉 
Câu 25: 我多么希望_______放假,到西双版纳去旅行呀! 
 A.赶忙 B.连忙 C.赶紧 D.急忙 
Câu 26: ------- 妈妈不让你去,-------- 天这么黑,一个人走山路太危险。 
A.固然但是 B.不是而是 
C.既然只好 D.没有就没有 
Câu 27: 夏天,有时候____________________________。 
 A.开着电扇觉得热还睡觉 
 B.睡觉觉得热还开着电扇 
 C.还觉得热睡觉开着电扇 
 D.开着电扇睡觉还觉得热 
Câu 28: 大家从来都没有见过这么大的动物,都十分好奇地想知道它_______有多重。 
 A.毕竟 B.究竟 C.终于 D.在于 
Câu 29: 这里不要摆放太多的家具,_______破坏整体环境的和谐。 
 A.以便 B.以免 C.不免 D.未免 
Câu 30: 小玲的父母_______不赞成她这门婚事。 
 A.常常 B.始终 C.一向 D.再也 
Câu 31: 现在的社会可以说是飞速发展,一天就一个变化,_______几年呢? 
 A.难道 B.竟然 C.何况 D.甚至 
3 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ gạch chân trong 
các câu sau: 
Câu 32: 这病不要紧,休息几天就好了。 
A.不重要 B.不轻松 C.很厉害 D.不严重 
Câu 33: 这种疾病非常危险,必须立即采取措施,防止传染。 
 A.办法 B.计划 C.控制 D.方案 
Câu 34: 这次考试总算能勉强及格。 
 A.强迫 B.足够 C.不够 D.凑合 
Câu 35: 国庆前夕,北京市园林局准备在天安门广场摆放成千上万盆鲜花,届时天安
门一定会呈现出一派节日景象。 
 A.第二天 B.有时候 C.到时候 D.任何时候 
Câu 36: 这件事最后如何收尾,我们将拭目以待。 
 A.问 B.等待 C.了解 D.看 
Câu 37: 她对足球比赛一向不关心,但昨天却陪男朋友看了一下午。 
 A.从此 B.从来 C.一般 D.一点儿 
Câu 38: 那些和古代有关的专业都要求学生有扎实的文献基础。 
 A.实际 B.广泛 C.牢固 D.薄弱 
Câu 39: 在这样的形势下,文学的繁荣是必然的。 
 A.热闹 B.衰退 C.恢复 D.兴旺 
Câu 40: 他的宿舍真整洁,哪儿哪儿都那么干净。 
 A.所有的地方 B.哪儿 C.什么地方 D.哪里 
Câu 41: 画画没问题,写字我可是二把刀! 
 A.两把刀子 B.不精通 C.不精确 D.很精通 
Câu 42: 夏天去武汉旅游简直是活受罪。 
 A.活着很苦 B.活动很困难 C.无法忍受 D.很不舒服 
Câu 43: 去年中国的自行车生产比前年增长了二成。 
 A.20% B.200% C.120% D.2% 
Câu 44: 他渐渐明白了别人对他的态度。 
 A.悄悄 B.慢慢儿 C.很快 D.偷偷儿 
Chọn vị trí đúng ( ứng với A hoặc B, C, D ) cho từ/ cụm từ trong ngoặc: 
Câu 45: A 我 B 不是反对他们的婚事,C 只是觉得他们 应该 D 再多了解对方。 
(倒) 
Câu 46: 那个人指 A 自己的鼻子说 B ,你看 C,我像 D 是这样的人吗?(着) 
Câu 47: A 丝巾啊,裙子啊,帽子啊 B,她抱了 C一大堆 D出来让我挑。 (什么) 
Câu 48: A 预防 B 病的办法只有一条,就是不 C吃这类能引起 D过敏的食物。 (该) 
Câu 49: A 这是我 B 感到 C 自己没在她面前 D出丑。 (头一次) 
4 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: 
 (50)______社会竞争的日益激烈,都市白领的自我心理压力也日趋严重,如果
处理不当,将(51)______一系列社会与家庭问题,严重者,甚至走向极端。都市人
心理问题已成为当前社会所面临的一个新课题。如何进行(52)______心理调节,是
目前不少都市人都渴望了解的“新知识”。昨日,记者专程采访了心理咨询师李淑
茜,她对“重压之下”的都市人如何进行心理自我解放提出了(53)______。 
 谈到都市白领的心理压力问题,心理咨询师李淑茜认为当今都市人的心理压力很
多:一方面,他们是企业的精英,企业的责任与自身对自我的要求都非常高,激烈的
竞争往往使他们身心(54)______,体力与心力都严重超支,另一方面,这些人都是
家里的“顶梁柱”,是主要的收入来源,家人与亲朋对其期待值也非常(55)
______,其自我认知一般都很优越。长期处在这样的环境下,不少都市白领对突如其
来的意外挫折缺乏(56)______的“心理准备”,一旦发生“巨变”,往往导致心理
失衡。 
 如何判断自我心理失衡呢?心理咨询师指出,心理失衡(57)______有很多征
兆,其最明显的表现为:情绪焦虑、不安、紧张、担忧、抑郁、变化无常。(58)
______长时间的心理压力会造成情绪低落,注意力不集中、失眠等,如果有人发现自
己有类似的行为,则表示自己心理存在某方面的问题,要(59)______进行调整,找
心理医生进行治疗。 
(选自《HSK单元训练集》,周婉梅,北京语言大学出版社出版,2007年) 
Câu 50: A. 随着 B. 跟着 C. 跟随 D. 随从 
Câu 51: A. 引着 B. 引来 C. 引发 D. 吸引 
Câu 52: A. 自己 B. 亲自 C. 自身 D. 自我 
Câu 53: A. 批评 B. 建议 C. 措施 D. 想法 
Câu 54: A.兴奋 B.劳累 C.吃力 D.疲劳 
Câu 55: A. 高 B. 多 C. 严 D. 紧 
Câu 56: A. 巨大 B. 足够 C. 丰富 D. 很多 
Câu 57: A. 上 B. 前 C. 中 D. 后 
Câu 58: A. 从 B. 却 C. 而 D. 则 
Câu 59: A. 及时 B. 连忙 C. 最早 D. 然后 
Đọc đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) : 
 当我们遭遇危机时,很难不把沮丧、烦恼情绪带入工作中;那时,你很希望别人
能体谅你、同情你,甚至分担你的郁闷。结果,你会发现大多数人对你的遭遇似乎无
动于衷,也没有太多的人愿意花时间聆听你的不幸,你感觉非常气恼。“这些人连一
点儿同情心都没有。”大多数人在情绪处于低潮的时候,总是希望别人能给予关怀,
伸出援手。不错,“同情”是一种易于让人感觉的情绪,然而,难就难在同情之间的
“同情”分寸究竟该如何掌握? 
5 
 即使是朝夕相处的同时,也应该尊重别人的隐私。有时候别人过渡的关心反而会
帮了倒忙。 因为,一个人在承受痛苦时,通常可能需要的是疗伤的空间,“让我静一
静好吗?”在这个时候,没有比别人在他们耳边唠唠叨叨地更叫人心烦了。 
 人际专家分析,一般遇到不顺心时,很容易对别人产生不当的期待。譬如你觉得
你的工作伙伴“应该”配合你,你的上司“应该”照顾你,你的部下“应该”无条件支持
你等等。结果,当周围的人无法对你提供任何帮助时,这些期待反而会变成对别人无
形的压力。 
 记住,即使身陷苦海,你也应学会控制危机,找出策略,尽快帮助自己恢复到正
常状态。 
 (陈田顺《HSK 中国汉语水平考试模拟试题集》,初、中等,北京语言大学出版
社,2003年) 
Câu 60: 大多数人情绪处于低潮时总是希望别人: 
A. 别看自己 B. 关怀自己 C. 多打电话 D. 请自己吃饭 
Câu 61: 专家认为,人在不顺心时会产生: 
A. 自杀的念头 B. 抽烟的要求 C. 不正当的期待 D. 买东西的欲望 
Câu 62: 文章认为,过分关心别人会: 
A. 耽误时间 B. 影响工作 C. 使人心烦 D. 产生疾病 
Câu 63: 本文作者告诉人们: 
A. 工作要有认真的态度 B. 摆脱经济危机的方法 
C. 如何对待婚姻与爱情 D. 不要把沮丧、烦恼情绪带到工作中去 
Câu 64: 专家指出,当自己的期待无法实现时,会给别人: 
A. 造成压力 B. 带来机会 C. 制造笑话 D. 一些帮助 
II. PHẦN VIẾT (2 điểm) 
Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh: 
Câu 65: 我们 消费者 同 一样 质量 关心 产品 的 问题。 
.......................................................................................................................................... 
Câu 66: 我 都 很 一直 羡慕 会 好 那些 外语 的 几种 人。 
.......................................................................................................................................... 
Câu 67: 今年 全国 普遍 气温 各地 的 冬天 偏高。 
.......................................................................................................................................... 
Câu 68: 现在 一般 都 的 年轻人 艰苦 没有 生活 的 经历 过。 
.......................................................................................................................................... 
Câu 69: 手机 成为 已经 人们 使用 的 通信 普通 工具 了。 
.......................................................................................................................................... 
6 
Viết một đoạn văn với chủ đề 《旅途见闻》( Từ 120 chữ đến 150 chữ ): 
100 
200 
7 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM 
ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 
Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC 
PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 
Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án 
1 D 23 C 45 B 
2 A 24 C 46 A 
3 A 25 C 47 A 
4 A 26 B 48 B 
5 B 27 D 49 B 
6 A 28 B 50 A 
7 C 29 B 51 C 
8 D 30 B 52 D 
9 B 31 C 53 B 
10 C 32 D 54 D 
11 C 33 A 55 A 
12 A 34 D 56 B 
13 B 35 C 57 B 
14 D 36 D 58 C 
15 C 37 B 59 A 
16 A 38 C 60 B 
17 B 39 D 61 C 
18 A 40 A 62 C 
19 B 41 B 63 D 
20 B 42 C 64 A 
21 A 43 A 
22 C 44 B 
PHẦN VIẾT (2 điểm) 
 * Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh: 0.2 điểm x 5 câu = 1 điểm) 
Câu 65: 我们同消费者一样关心产品质量的问题。 
Câu 66: 我一直都很羡慕那些会好几种外语的人。 
Câu 67: 今年冬天全国各地的气温普遍偏高。 
8 
Câu 68: 现在的年轻人一般都没有经历过艰苦的生活。 
Câu 69: 手机已经成为人们使用的普通通信工具了。 
* Viết một đoạn văn với chủ đề 《旅途见闻》(từ 120 đến 150 chữ) 
Tiêu chí Mô tả chi tiết Điểm 
Nội dung -Viết đúng chủ đề 0.2 
- Viết logic, hợp lí 0.2 
Ngôn ngữ - Viết đúng cấu trúc ngữ pháp 0.2 
- Sử dụng từ vựng phù hợp và phong phú 0.1 
Trình bày - Viết đủ số chữ theo quy định. 0.1 
- Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo 0.2 
Tổng điểm 1.0 
-------------------Hết---------------------- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_minh_hoa_ky_thi_thpt_quoc_gia_nam_2015_mon_tieng_trun.pdf