Đề thi tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 001

pdf 3 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 523Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 001", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 001
 Trang 1/3 - Mã đề thi 001 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI THAM KHẢO 
(Đề thi có 03 trang) 
 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC 
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh: ......................................................................... 
Số báo danh: ............................................................................. 
Mã đề thi 001 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 1: Phiên âm đúng của từ 感受 là: ______. 
A. ɡǎnshòu B. ɡǎnshǒu C. ɡānshòu D. ɡānshǒu 
Câu 2: Phiên âm đúng của từ 农村 là: nónɡ______ūn. 
A. z B. l C. c D. d 
Câu 3: 我们真______地希望看到老师欣喜的笑容。 
A. 诚 B. 成 C. 盛 D. 城 
Câu 4: 前两天的篮球比赛______个队赢了? 
A. 谁 B. 怎么 C. 什么 D. 哪 
Câu 5: 她妈妈住院了,她每天都要往医院跑两______。 
A. 番 B. 场 C. 顿 D. 趟 
Câu 6: 这个房间的墙上一直挂______一幅山水画儿。 
A. 的 B. 过 C. 着 D. 了 
Câu 7: 小张,你买笔记本电脑还是买手机______? 
A. 吧 B. 地 C. 呢 D. 得 
Câu 8: 他在工作______做出了突出的成绩,受到领导的重视。 
A. 中 B. 内 C. 前 D. 后 
Câu 9: 大学毕业以后,是继续读研究生还是找工作,我还决定不______。 
A. 下来 B. 过来 C. 起来 D. 上来 
Câu 10: 这杯饮料______的,而且味道有点儿甜,喝了感觉特别舒服。 
A. 冰凉冰凉 B. 凉凉冰冰 C. 冰冰凉 D. 凉凉冰 
Câu 11: 他家离这儿挺远的,我骑了四十分钟的车______到。 
A. 才 B. 就 C. 刚 D. 正 
Câu 12: 听了我的话,他______,把我吓了一跳。 
A. 兴奋地突然从椅子上一跃而起 B. 突然兴奋从椅子上地一跃而起 
C. 兴奋地从椅子上突然一跃而起 D. 突然兴奋地从椅子上一跃而起 
Câu 13: 他花了多年的心血,迈出了______一步。 
A. 走向城市的从农村艰难的 B. 从农村向城市的艰难走的 
C. 从农村走向城市的艰难的 D. 艰难的从农村走向城市的 
Câu 14: 我今天浑身无力,提不起精神,不知______是怎么回事。 
A. 毕竟 B. 最终 C. 究竟 D. 终于 
Câu 15: 讲话完毕,王校长______亲切的口吻谢谢大家,然后请大家提出问题。 
A. 据 B. 凭 C. 按 D. 以 
Câu 16: 我们要提倡绿色消费方式,______可持续发展创造一个良好的社会氛围。 
A. 便于 B. 因 C. 以便 D. 为 
Câu 17: 作为一名老师,对学生______要有耐心,______要有责任心。 
A. 要么要么 B. 或或 C. 不是而是 D. 既还 
Câu 18: 他真有两下子,______问题多难,到了他手里______得到圆满的解决。 
A. 只要就 B. 无论都 C. 即使也 D. 尽管都 
 Trang 2/3 - Mã đề thi 001 
Câu 19: 我们_____要理解一个民族的文化,_____得先学好那个民族的语言。 
 A. 只要就 B. 如果就 C. 不管都 D. 只有才 
Câu 20: 我想通过这次留学提高自己的汉语______。 
A. 考试 B. 班 C. 课 D. 水平 
Câu 21: 这儿的风景多美啊!我们______车拍照吧! 
A. 走 B. 回 C. 来 D. 下 
Câu 22: 这件事情难度实在太______了,恐怕他做不了。 
A. 小 B. 短 C. 大 D. 长 
Câu 23: 在现代生活中每个公民都要增强法制______,并严格遵守法律。 
A. 规律 B. 观念 C. 规则 D. 观点 
Câu 24: 发生地震时,需要保持镇静,再______观察地形,寻找安全通道的标志。 
A. 仔细 B. 小心 C. 精密 D. 当心 
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/cụm từ trong các câu sau. 
Câu 25: 我让秘书给 A 张经理打了 B 电话 C,他都 D 没接。 (三次) 
Câu 26: A 我在湖边休息时就 B 看见 C 跳下来 D 一只小猴子。 (从树上) 
Câu 27: 街上十分 A 清静, B 只有铜铁店里发出 C 单调的 D 叮叮当当的声音。(让人头疼的) 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong 
các câu sau. 
Câu 28: 孩子学到新东西时都会跟妈妈聊儿。 
A. 学 B. 说 C. 唱 D. 念 
Câu 29: 只要我们全班同学团结起来,力气就很大。 
A. 明白 B. 清楚 C. 强大 D. 伟大 
Câu 30: 明天我们外语学院举办春节晚会,你高兴来吗? 
A. 愉快 B. 欢乐 C. 愿意 D. 满意 
Câu 31: 这样突出的成绩可以无可争辩地宣告,你 15 年的努力没有白费。 
A. 宣布 B. 宣传 C. 公告 D. 公布 
Câu 32: 那个小镇白天非常热闹,但夜幕一降临,到处都是一片寂静。 
A. 到来 B. 降落 C. 下降 D. 面临 
Câu 33: 作为年轻人,我们要有雄心壮志,努力工作,不能无所作为。 
A. 没有做出保证 B. 没有受重视 C. 没有受欢迎 D. 没有做出成绩 
Câu 34: 这个孩子从小就很有志气,长大后一定会有出息。 
A. 有条件 B. 有工作 C. 有前途 D. 有出路 
Câu 35: 你们俩惹出事来就跑了,让我替你们背黑锅,我简直受不了了。 
A. 受冤枉 B. 受伤害 C. 被欺骗 D. 被抛弃 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 36 đến câu 40. 
老鹰是世界上寿命最长的鸟类,它一生的年龄可达 70 岁。要活那么长的寿命,它在
40 岁时必须做出困难却重要的决定。 
当老鹰活到 40 岁时,它的爪子开始老化,无法有效地抓住猎物。它的尖嘴变得又长又
弯,几乎碰到胸膛。它的翅膀变得十分沉重,因为它的羽毛长得又浓又厚,使得飞翔十分
吃力。那时候它只有两种选择:等死或经过一个十分痛苦的更新过程。 
那是 150 天漫长的操练。 
它必须很努力地飞到山顶,在悬崖上筑巢,停留在那里,不得飞翔。老鹰首先用它的
尖嘴击打岩石,直到完全脱落,然后静静地等候新的尖嘴长出来。它会用新长出的尖嘴把
指甲一根一根地拔出来。当新的指甲长出来后,它便把羽毛一根一根地拔掉。5 个月以后,
新的羽毛长出来了,老鹰开始飞翔,重新得力再过 30 年的岁月。 
 Trang 3/3 - Mã đề thi 001 
在我们的生命中,有时候我们必须做出困难的决定,开始一个更新的过程。我们必须
把旧的习惯、旧的传统抛弃,使我们可以重新飞翔。只要愿意放下旧的包袱,愿意学习新
的技能,我们就能发挥自己的潜能,创造新的未来。我们需要的是洗心革面,需要的是自
我改革的勇气与再生的决心。 
(刘超英,《HSK 汉语水平考试速成强化教程》,北京语言大学出版社,2013年) 
Câu 36: 根据文中的内容,老鹰 40 岁时: 
 A. 翅膀很有力 B. 爪子很锋利 C. 尖嘴不便使用 D. 无法抓住猎物 
Câu 37: 老鹰努力飞到山顶是为了: 
 A. 自找苦吃 B. 毁灭自己 C. 练习飞翔 D. 准备新生 
Câu 38: 老鹰要用多长时间来完成它的更新过程? 
 A. 近 30 年 B. 近 40 年 C. 近半年 D. 近 70 年 
Câu 39: 关于老鹰,下面哪一项正确? 
 A. 40 岁以后羽毛更漂亮了 B. 老鹰飞到山顶要五个月的时间 
 C. 在山顶的过程非常痛苦 D. 努力让它自己的爪子变得更长 
Câu 40: 文中“洗心革面”的意思是: 
 A. 痛下决心,勇于创新 B. 学习一种新技能 
 C. 克服困难,勇于创造 D. 发挥自己的潜能 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong bài đọc sau, từ câu 
41 đến câu 50. 
有一个盲人在夜晚走路时,手里总是提着一个明亮的灯笼,别人看了很好奇就问他:
“你自己看不见,为什么还要提灯笼走路?”那盲人满心欢喜地说:“这个 (41)______很
简单,我提灯笼并不是为了自己照路,而是为了让别人容易看到我,不会误撞到我,这样
就可以(42)______自己的安全,也等于帮助自己。” 
有一次,我搭朋友的车,就借花献佛,再将这则故事叙述一遍(43)______他分享。朋
友听后,颇有同感,又以自己的(44)______经验加以佐证。他说:“以前我开车经过隧道,
总是不喜欢开车灯。一来隧道不长,里面光线还不差;二来(45)______麻烦,认为实在没有
必要开开关关。不料有一天(46)______迎面而来的大卡车撞了个正着,险些命丧黄泉。后来
我才觉悟到,开车灯是给对方看的,因为车子经过隧道时,是从亮处进入暗处,视觉难免
(47)______不过来,如果对面来车不开灯,那实在太危险了!” 
世上的朋友,在漫漫的人生道路(48)______,自己走路是多么孤寂与危险,旦夕祸福,
没有人知道你从何处来,又往何处去。(49)______能学学提灯笼的盲人,为别人照路,也照
亮自己。(50)______帮助和关怀别人,别人也就帮得到你,所谓“为善至乐”就是这个意思
吧! 
(梁鸿雁,《HSK 最新模拟试题集》,北京语言大学出版社,2008 年) 
Câu 41: A. 道理 B. 事理 C. 理解 D. 理论 
Câu 42: A. 保持 B. 保护 C. 保卫 D. 保留 
Câu 43: A. 与 B. 叫 C. 对 D. 让 
Câu 44: A. 实事 B. 事实 C. 实践 D. 实际 
Câu 45: A. 算 B. 找 C. 丢 D. 嫌 
Câu 46: A. 向 B. 为 C. 被 D. 于 
Câu 47: A. 调谐 B. 调整 C. 调和 D. 调制 
Câu 48: A. 里 B. 下 C. 上 D. 外 
Câu 49: A. 尽管 B. 既然 C. 何况 D. 假如 
Câu 50: A. 时时 B. 一时 C. 即时 D. 顿时 
---------- HẾT ---------- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tham_khao_ky_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_201.pdf