Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 619 (Kèm đáp án)

pdf 4 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 275Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 619 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 619 (Kèm đáp án)
Trang 1/4 - Mã đề thi 619 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 04 trang) 
 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC 
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh: ......................................................................... 
Số báo danh: ............................................................................. 
Mã đề thi 619 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 1. 目前,电脑网______已改变了人们的学习和工作方式。 
A. 烙 B. 洛 C. 落 D. 络 
Câu 2. Phiên âm đúng của từ 平衡 là: ______ínɡhénɡ. 
A. n B. p C. m D. t 
Câu 3. Phiên âm đúng của từ 开朗 là: ______. 
A. kāilānɡ B. kàilānɡ C. kāilǎnɡ D. kàilǎnɡ 
Câu 4. 今天放假,你别呆在家里了,我们出去______地玩儿吧。 
A. 痛痛快快 B. 痛快快 C. 痛痛快 D. 痛快痛快 
Câu 5. 钟楼里传来的钟声______了旧的一年,迎来了新的一年。 
A. 送走 B. 送上 C. 送来 D. 送下 
Câu 6. 你口语虽然有了进步,但要想自由与人交谈______需要努力。 
A. 才 B. 还 C. 已 D. 都 
Câu 7. 听了他的话,我就想出了一个______,马上跟他说了。 
A. 作风 B. 思想 C. 办法 D. 看法 
Câu 8. 随着社会的发展,人们______精神生活也有了新的认识。 
A. 让 B. 对 C. 使 D. 给 
Câu 9. 他学习很认真,______有时间,______去图书馆看书、查资料。 
A. 只要就 B. 只有才 C. 即使也 D. 既然就 
Câu 10. 互送贺卡______是友情的传递,______是社会交往的一种新方式。 
A. 或者或者 B. 不仅而且 C. 因为所以 D. 不但反而 
Câu 11. 在这春光明媚的大好季节里,______在家闲聊,______出去散散步。 
A. 不但而且 B. 宁可也要 C. 与其不如 D. 不是而是 
Câu 12. 为了培养一批又一批人才,老师已费了不少______,花了不少心血。 
A. 脑力 B. 精力 C. 智力 D. 体力 
Câu 13. 看到他那副庄严的样子,孩子们不知不觉______起当年那些人民英雄。 
A. 联系 B. 想象 C. 联想 D. 想念 
Câu 14. 小张这个人,什么都好,就是喜欢______大话。 
A. 说 B. 聊 C. 喊 D. 吹 
Câu 15. 这幅画的颜色太______了,对我们的新房不合适。 
A. 深 B. 强 C. 重 D. 热 
Câu 16. 周末我打算去______买衣服,你跟我一起去吗? 
A. 商店 B. 书店 C. 鞋店 D. 茶店 
Câu 17. 年轻人______是年轻人,休息一会儿体力就恢复了。 
A. 明明 B. 必定 C. 必然 D. 毕竟 
Câu 18. 这座古代木塔非常______,几百年了还完好无损。 
A. 坚硬 B. 坚定 C. 坚强 D. 坚固 
Câu 19. 很多公司需要会电脑的人才,所以许多人______。 
A. 纷纷报名电脑参加培训班 B. 纷纷报名参加电脑培训班 
C. 报名纷纷参加电脑培训班 D. 报名参加纷纷电脑培训班 
Trang 2/4 - Mã đề thi 619 
Câu 20. 现代女性独身的最重要的原因是想______自己的方式生活。 
A. 据 B. 按照 C. 依 D. 凭着 
Câu 21. 上个月爸爸给她买了一______日本电动自行车。 
A. 把 B. 只 C. 轮 D. 辆 
Câu 22. 你看的那张报纸是______天的,借给我看一下,好吗? 
A. 几 B. 哪儿 C. 什么 D. 哪 
Câu 23. 今天是学校开学的日子,学校门口停______很多车。 
A. 得 B. 着 C. 的 D. 过 
Câu 24. 你始终对我这么好,我怎么能忘记你______? 
A. 嘛 B. 吗 C. 吧 D. 呢 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 25 đến câu 29. 
我上大学时,成绩很一般。毕业后去了四五家公司应聘,都没有成功。我认真地找了
原因,发现自己的求职信太没有特点了:一份打印的简历,贴着普普通通的照片,跟大多
数求职者的差不多。我决定改变一下。 
我的字写得很漂亮,上学时还得过奖。为了把这个优点表现出来,我决定手写简历。
我还用有趣的语言介绍了我的学习情况和自己的优点,写了自己现在的心情和对工作的想
法,最后我还写道:虽然我刚刚毕业,没有工作经验,但是我很年轻,会努力学习、努力
做好交给我的各项工作的。 
写好了这份特别的简历,我抄了几份,把它们寄了出去,然后就在家等消息。 
几天后,有四家公司叫我去面试,看来简历的效果很不错,我太高兴了。 
在第一家公司面试时,谈了一会儿,经理说:“你的简历写得很有意思,但是你今天
有点儿紧张。”我开玩笑地说:“找到一份工作太重要了!而您就决定着我能不能得到这
份工作。跟您在一起,我能不紧张吗?”我的话让经理笑了起来。 
一个星期后,我成了这家公司的秘书。同学们知道后,就问我有什么秘密,我说:
“求职时要尽量表现自己的优点,要有自己的特点。只有与众不同,才能给人一个深刻的
印象。” 
(李增杰,《跨越新 HSK》,中央广播电视大学录像出版社,2011年) 
Câu 25. “我”开始没有找到工作的主要原因是什么? 
A. 求职信没有特点 B. 照片贴得不好 C. 没有打印的简历 D. 学习成绩不好 
Câu 26. 为什么“我”决定手写简历? 
A. 手写比打字省时间 B. “我”的书法得过奖 
C. 能突出“我”的特点 D. 招聘公司要求手写 
Câu 27. 写简历时,“我”没有写: 
A. 应聘前的工作经历 B. 进入公司后的决心 C. 现在对工作的想法 D. 大学时的学习情况 
Câu 28. 面试时,“我”回答得怎么样? 
A. 很尴尬 B. 很一般 C. 很无聊 D. 很幽默 
Câu 29. 最后一段中划线词语“与众不同”最可能是什么意思? 
A. 自己的能力不比别人差 B. 手写简历时要与别人相比 
C. 要在别人面前表现自己 D. 自己的表现跟别人的不同 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 
30 đến câu 39. 
在一次宴会上,一位朋友说胃不(30)______,要求暂时退席到主人的沙发上休息一会儿。
当别人继续兴奋地喝着白兰地的时候,我随手为那位朋友端去一杯热茶。第二天,我
Trang 3/4 - Mã đề thi 619 
(31)______了一封没贴邮票的信——是他特意跑来投进我家的信箱的,信上说:“你的那杯
茶,给我留下了温暖的记忆。” 
从此以后,我(32)______开始懂得了什么叫做“帮助别人”。 
有一次深夜长谈以后,朋友送我到车站。我上车后便急于寻找座位。然而,当汽车即
将拐弯的时候,我(33)______回头,发现朋友还站在宁静的夜空下(34)______我挥手告别。
于是,我感受到一股友谊的甜蜜。 
从此以后我改掉了马马虎虎送客的习惯。 
是的,(35)______生活的海洋多姿多态,但短暂的感受往往会促成一个永久的信念。 
我刚(36)______进新居的时候,曾经错拿邻居的一把雨伞用了足足一个星期,最后,
邻居认出了伞上的标记把伞拿走了。我竭力解释说,这伞是一位朋友来访时错拿了进来,
而我又(37)______是朋友的,于是才。然而,我看到的是更加怀疑的目光。 
从此以后,我明白了,某些误会只能(38)______时间来消除。 
每一个交往中的细节都包含着生活的道理。如果每个人都愿意随时(39)______一下刚
刚发生的事情,也许会创造出无数个“从此以后”。 
(王尧美,《新 HSK全真模拟测试题集》,北京语言大学出版社,2013年) 
Câu 30. A. 舒服 B. 适合 C. 难受 D. 合适 
Câu 31. A. 受到 B. 收到 C. 提到 D. 捡到 
Câu 32. A. 一直 B. 仿佛 C. 相似 D. 类似 
Câu 33. A. 偶然 B. 往往 C. 依然 D. 偶尔 
Câu 34. A. 给 B. 向 C. 从 D. 由 
Câu 35. A. 既然 B. 无论 C. 尽管 D. 除非 
Câu 36. A. 传 B. 搬 C. 入 D. 跳 
Câu 37. A. 当作 B. 意识 C. 以为 D. 认识 
Câu 38. A. 依 B. 靠 C. 据 D. 按 
Câu 39. A. 思念 B. 三思 C. 思考 D. 沉思 
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/cụm từ trong ngoặc trong các câu sau. 
Câu 40. 那个 A 穿着一身 B 便装的 C 高个子 D 警察向现场走了过来。(年纪比较大的) 
Câu 41. 他去 A 看朋友时,顺便 B 买回来 C 一台彩电和一个冰箱 D。(从城里) 
Câu 42. 大家先 A 随便 B 把胳膊腿活动 C 再打太极拳 D。(一下儿) 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong 
các câu sau. 
Câu 43. 你还客气什么呀?我们都是一家人,还分什么彼此呢? 
A. 我他 B. 大小 C. 好坏 D. 你我 
Câu 44. 当年几名工人白手起家建立了这个国家一流的石油企业。 
A. 全心全意 B. 大量投资 C. 条件很差 D. 用手干活 
Câu 45. 国家法律规定,散布谣言的人是一定会受到惩罚的。 
A. 传送 B. 传染 C. 传言 D. 传播 
Câu 46. 我在外地时,所有的家信都是妈妈写的,爸爸偶尔打个电话来。 
A. 各个 B. 每个 C. 家家 D. 全部 
Câu 47. 为了保持自己的健康,我父亲每天早晚都练太极拳。 
A. 早晨和晚上 B. 或早或晚 C. 早上 D. 晚上 
Câu 48. 火车到达河内后,离家多年的他一口气跑回家去。 
A. 不间断地 B. 形容时间长 C. 不着急地 D. 形容时间短 
Trang 4/4 - Mã đề thi 619 
Câu 49. 刚来公司的时候没什么地位,我常看别人的脸色做事。 
A. 面子 B. 样子 C. 态度 D. 气色 
Câu 50. 以前得这种病的十有八九是老人,可现在得这种病的青年却很多。 
A. 一些 B. 非常少 C. 一切 D. 大部分 
------------------------ HẾT ------------------------ 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2017_mon_tieng_trung.pdf
  • pdfĐáp án 24 Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc.pdf