Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 846 (Kèm đáp án)

pdf 5 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 229Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 846 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 846 (Kèm đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 5 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 
Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 846 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. 
Câu 1: 不管天冷天热,每次过这座桥时都要累出一身汗。 
A. 数词 B. 量词 C. 名词 D. 动词 
Câu 2: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。 
A. 代词 B. 副词 C. 名词 D. 形容词 
Câu 3: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要原因。 
A. 形容词 B. 名词 C. 动词 D. 代词 
Câu 4: 虽然同样是解决健康问题,但是不同的人却有各自的健身理由。 
A. 叹词 B. 介词 C. 副词 D. 助词 
Câu 5: 我们不仅要学习理论知识,而且要在实践中具体运用。 
A. 副词 B. 动词 C. 连词 D. 介词 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 6: 表演一结束,人们就陆续走出了______场。 
A. 锯 B. 居 C. 剧 D. 据 
Câu 7: 弟弟很喜欢那顶海军帽,______其是上面那颗金黄的五角星。 
A. 优 B. 尤 C. 仇 D. 龙 
Câu 8: 每天晚上我都上网______览新闻、阅览日报等。 
A. 刘 B. 浏 C. 刈 D. 列 
Câu 9: 利用假期去打工既能在实际活动中锻______自己,又能体会到生活中的风霜。 
A. 拣 B. 练 C. 冻 D. 炼 
Câu 10: 因为家里很穷,所以他要当家教______钱交学费。 
A. 净 B. 争 C. 睁 D. 挣 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. 
Câu 11: 这不过是我的一点儿意思,请你收下。 
A. 建议 B. 心意 C. 希望 D. 意见 
Câu 12: 我喜欢在雨中散步,而不在乎雨水淋湿我的衣服。 
A. 在意 B. 在于 C. 呼吁 D. 喜欢 
Câu 13: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。 
A. 又老又远的地方 B. 很远的地方 
C. 原来的地方 D. 既落后又远的地方 
Trang 1/5 – Mã đề 846 
Trang 2/5 – Mã đề 846 
Câu 14: 这种情况的发生不能一味批评学生,学校和家长也应该自我检讨一下儿。 
A. 该 B. 才 C. 光 D. 可 
Câu 15: 在生活和工作中,我们都希望受到别人的称赞,得到别人的肯定。 
A. 表扬 B. 埋怨 C. 赞成 D. 责怪 
Câu 16: 小陈的成绩在全校都是数一数二的。 
A. 可以数数 B. 非常突出 C. 排在第一 D. 排在第二 
Câu 17: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。” 
A. 信息 B. 消息 C. 到外地去 D. 好的前途 
Câu 18: 这孩子真不简单,小小年纪独自在国外生活。 
A. 了不起 B. 难以理解 C. 让人吃惊 D. 很复杂 
Câu 19: 先不说别的,这里连起码的生活条件都不具备,怎么让人工作呢? 
A. 起步 B. 基本 C. 充分 D. 本来 
Câu 20: 他虽然是个平凡的人,但在自己的岗位上做出了不平凡的事情。 
A. 重要 B. 普遍 C. 危险 D. 普通 
Câu 21: 有些问题,比如迟到,看起来是小事儿,但却是不容忽视的。 
A. 不一定忽视 B. 不可以忽视 C. 容易忽略 D. 可以忽略 
Câu 22: 日本虽然国土小,资源贫乏,却是黄金生产和消费大国。 
A. 疲乏 B. 乏力 C. 缺点 D. 缺少 
Câu 23: 她和丈夫青梅竹马,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。 
A. 从小就认识 B. 爱好相同 C. 都喜欢梅花 D. 有共同语言 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 24: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: ______. 
A. qiànxù B. qiānxū C. qiānxù D. qiànxū 
Câu 25: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p______dēng. 
A. ēn B. ēng C. āng D. ān 
Câu 26: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì______iǎo. 
A. x B. t C. q D. j 
Câu 27: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: ______uòhài. 
A. h B. g C. t D. k 
Câu 28: Phiên âm đúng của từ 水土 là: ______. 
A. shuítú B. shuǐtǔ C. shuítǔ D. shuǐtù 
Câu 29: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd______. 
A. ùn B. òu C. uò D. uì 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 30 đến câu 39. 
研究发现,饮食中增加蛋白质,减少碳水化合物供应,可使由遗传(30)______而
发生近视的青少年减少或中止近视度数的。(31)______,为避免发生近视,少吃糖果
和高糖食品。研究表明,预防近视可补充蛋白质、钙质、磷质,胡萝卜、豆芽、橘子、
红枣等蔬菜水果也对预防近视有益。 
体质因素方面除遗传外,主要和(32)______有关。眼睛在生长发育(33)______缺
乏某种或某些重要的营养物质,使眼球组织变得比较脆弱,在环境因素的作用下,眼球壁
的巩膜容易扩张,从而使眼睛的前后轴伸长而发生近视。 
Trang 3/5 – Mã đề 846 
多数近视儿童有爱吃零食、挑食、偏食的(34)______。他们吃的(35)______精
粮和快餐食品,这些食品中缺乏营养物质或营养物质破坏较多。(36)______他们的膳
食中缺乏乳、蛋、鱼、肉、鸡等优质蛋白食品和粗粮食品。缺乏的食物种类越多,总量
越大,近视的(37)______越高,近视的程度也越高。 
小孩子近视吃什么对视力(38)______?为防止近视的发生和发展,食疗所选用的食品主
要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其(39)______固有功
能。 
(据 2014 年 5 月 13 日《人民网》,有删改) 
Câu 30: A. 背影 B. 背景 C. 家境 D. 环境 
Câu 31: A. 于是 B. 从此 C. 因此 D. 因为 
Câu 32: A. 营养不良 B. 消化不良 C. 大吃大喝 D. 营养过剩 
Câu 33: A. 岁月 B. 时刻 C. 时间 D. 期间 
Câu 34: A. 习性 B. 习气 C. 习俗 D. 习惯 
Câu 35: A. 都是 B. 多是 C. 还是 D. 仍是 
Câu 36: A. 同时 B. 以致 C. 同样 D. 所以 
Câu 37: A. 发生率 B. 效率 C. 比例 D. 风险率 
Câu 38: A. 有补助 B. 有协助 C. 有利益 D. 有帮助 
Câu 39: A. 回到 B. 恢复 C. 答复 D. 挽回 
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc. 
Câu 40: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来) 
Câu 41: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着) 
Câu 42: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上) 
Câu 43: 只要 A 考上重点大学, B 吃 C 多的苦也是 D 应该的。 (再) 
Câu 44: 这条 A 路重新修建 B 了一遍,比以前 C 走 D 多了。 (好) 
Câu 45: 明天 A 我们 B 到 C 那儿吃 D 晚饭。 (他) 
Câu 46: A 杨校长去过日本, B 买了不少日本 C 出版的 D 书。 (关于越南文化的) 
Câu 47: 前天上午 A 两国 B 领导人 C 双方共同关心的问题 D 交换了意见。 (就) 
Câu 48: 今天 A 我们 B 本来是要出去 C 野餐的,可 D 会想到老天竟会下雨! (哪里) 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 49 đến câu 53. 
国民阅读量持续低迷,“无暇阅读”只是一方面因素,但绝非最重要的因素,问题的关键
在于,过于功利的读书观束缚了很多人的阅读。 
当前国民阅读的两大尴尬是,最该读书的人不读书,最该读的书没人读。前者更多是指中
小学生而言,处于黄金年龄的他们往往淹没在书山题海之中,一切与课本无关的内容都被打入
另类;后者则是指经典著作日渐式微,占据排行榜的往往是“快餐文化”。这两种现象是一个
连续的过程——既然应试教育的评价体系是以分数为本,学生只要集中精力应付考试就万事大
吉,根本就不需要广泛阅读;学生时代没有养成阅读习惯,成年之后如何会想起广泛阅读? 
读书观束缚了很多人的阅读。自学生时代开始,阅读就被锁定范围、附加功能,抹杀了真
正的阅读兴趣之后,读书无疑成为一件索然无味的“苦差事”。因此,步入成人社会之后,面
对一本书,很多人首先考虑:阅读这本书能给我带来什么帮助?竟不知道,读书不仅是为了获
Trang 4/5 – Mã đề 846 
取知识,更是为了享受精神的愉悦、追求灵魂的自由。遗憾的是,在功利阅读中浸淫已久,很
多人已经失去了放飞灵魂的欲望。 
国民阅读不仅关乎个人修养与素质,而且关乎国家文化软实力与核心竞争力。因此,全民
阅读成为一项已列入立法工作计划。除此之外,只有超越了功利主义色彩的束缚,才能扭转国
民阅读低迷的困境。 
(据 2014 年 4 月 23 日《光明文化网》,有删改) 
Câu 49: 国民阅读量持续低迷的主要原因是什么? 
A. 阅读决不重要 B. 没有时间读书 
C. 功利读书观的束缚 D. 没有质量好的书 
Câu 50: 中小学生会看哪种书? 
A. 与课本无关的书 B. 日渐式微的经典著作 
C. 与课本有关的书 D. 打入另类的书 
Câu 51: 文中的“快餐文化”指的是什么? 
A. 内容非常简单的书 B. 具有民族特色的快餐 
C. 快捷方便的食品 D. 具有权威性的著作 
Câu 52: 成人读书的目的是什么? 
A. 放飞灵魂的欲望 B. 满足自己的兴趣 
C. 为了自己的利益 D. 获取知识、享受精神的愉悦 
Câu 53: 根据上文,下列哪项不正确? 
A. 阅读不仅与个人素质而且与整个国家软实力有着密切的关系 
B. 学生只要集中精力认真应付考试,根本就不需要广泛阅读 
C. 成年之后的阅读习惯与学生时代形成的阅读习惯有很大的关系 
D. 改变国民阅读低迷情况,要有法律规定和个人功利超越的努力 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. 
Câu 54: 你______已经向对方许下了承诺,______应该说话算数,说到做到。 
A. 首先然后 B. 既然就 
C. 尽管但是 D. 连都 
Câu 55: 走到门前,我敲了几______,可房间里面好像没人。 
A. 遍 B. 趟 C. 回 D. 下 
Câu 56: 阳光太刺眼了,你把窗帘儿拉______吧。 
A. 上 B. 住 C. 进 D. 起 
Câu 57: 来中国以后,他的汉语进步很快,现在已经可以跟中国人做简单______交流了。 
A. 地 B. 得 C. 着 D. 的 
Câu 58: 老师让学生反复练习这个句型,______加深学生的理解。 
A. 以免 B. 以 C. 免得 D. 为 
Câu 59: 你现在怎么对我______的,不是把我看成外人了吧? 
A. 客气了客气 B. 客气客气 C. 客气 D. 客客气气 
Câu 60: 在我们的身边,有______像他这样无私助人的好人啊! 
A. 多么 B. 那么 C. 多少 D. 这么 
Câu 61: 我们村里种植的蔬菜被运______全国各大城市销售。 
A. 冲 B. 向 C. 朝 D. 往 
Câu 62: 在那么多的发言中,只有他的看法______,有独到的见解。 
A. 理所当然 B. 乱七八糟 C. 与众不同 D. 莫名其妙 
Trang 5/5 – Mã đề 846 
Câu 63: 老王早上 5 点半起床,______才到了省城。 
A. 坐了的三轮车将近一个小时 B. 将近坐了三轮车的一个小时 
C. 坐了将近一个小时的三轮车 D. 坐了一个小时将近的三轮车 
Câu 64: 美貌______让人动心,______内在美更加重要。 
A. 固然但是 B. 与其说不如说 
C. 即使也 D. 要就是要就是 
Câu 65: 这篇文章的最后一______还要修改一下。 
A. 件 B. 片 C. 段 D. 本 
Câu 66: 他们每次都让我一一指出问题,并用笔记录______。 
A. 过去 B. 过来 C. 下来 D. 下去 
Câu 67: 最近半年来,我每天都按时起床、按时睡觉,从而改变了过去晚睡晚起的______。 
A. 毛病 B. 性格 C. 缺点 D. 惯例 
Câu 68: 那本书前天______我给丢在车上忘了拿回来。 
A. 派 B. 叫 C. 把 D. 使 
Câu 69: 他无非会写几句诗______,算不上什么作家。 
A. 着呢 B. 罢了 C. 得了 D. 来着 
Câu 70: 我不是有钱人,这么贵的东西我哪______? 
A. 买得不起 B. 买得起 C. 买不起 D. 卖得起 
Câu 71: 良好的生存环境______是生活质量的保证,______是社会文明程度的体现。 
A. 哪怕都 B. 宁可也不 
C. 不仅反而 D. 既也 
Câu 72: 我这样做______因为一时的冲动,______经过深思熟虑的。 
A. 不是而是 B. 或是或是 
C. 是还是 D. 不是就是 
Câu 73: 有了自己的家,可别忘了父母,希望你们以后______回家看看。 
A. 常 B. 曾 C. 往往 D. 通常 
Câu 74: 为了准备校庆晚会,大家______几个双休日都没休息了。 
A. 不停 B. 一直 C. 始终 D. 一连 
Câu 75: 第五课学完了,请大家回去后认真复习,明天我们______接着学习第六课。 
A. 再 B. 在 C. 又 D. 还 
Câu 76: 鸟类是人类的朋友,是重要的经济资源,______对农业生产起着巨大的作用,______
还是自然艺术品,十分珍贵。 
A. 与其不如 B. 如果就 
C. 虽说可是 D. 不但而且 
Câu 77: ______海内外的法国巴黎残疾人艺术团将于今晚演出。 
A. 闻名 B. 有名 C. 名声 D. 著名 
Câu 78: 正当他准备放弃的时候,一个______的机会改变了他的人生道路。 
A. 临时 B. 偶尔 C. 一时 D. 偶然 
Câu 79: 我舅舅是______地质的,经常出差,而且一走就是三四个月。 
A. 搞 B. 办 C. 做 D. 弄 
Câu 80: ______就是资料缺乏。 
A. 在研究中研究人员的最大困难所遇到 B. 研究人员在研究中所遇到的最大困难 
C. 研究人员最大困难所遇到在研究中的 D. 最大困难研究人员所遇到的在研究中 
---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_nam_2014_mon_tieng_trung_khoi_d_ma.pdf
  • pdfĐáp án Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D.pdf