Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 606 (Kèm đáp án)

pdf 3 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 606 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 606 (Kèm đáp án)
Trang 1/3 - Mã đề thi 606
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
.....................................................................
..........................................................................
Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 
Mã đề thi 606
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 1: 他轻轻地来到了那个小______娘身边。
. A 沽 . B 估 . C 姑 . D 钴
Câu 2: Phiên âm đúng của từ là: 工序 ɡ______xù.
. A ānɡ . B ōnɡ . C ēn . D uī
Câu 3: Phiên âm đúng của từ là: 重大 zhònɡ______à.
. A l . B t . C d . D n
Câu 4: 我打算去书店______书,你要不要跟我一起去?
. A 画 . B 走 . C 跑 . D 买
Câu 5: 前边有一家______,你可以去那儿看病。
. A 教室 . B 公园 . C 医院 . D 学校
Câu 6: 小李费了很______的力气,才能把这项工作做完。
. A 长 . B 深 . C 高 . D 大
Câu 7: 爸爸曾对我说:“比赛不一定拿第一,______尽力______够了。”
. A 只要就 . B 既然就
. C 只有才 . D 即使也
Câu 8: 我家附近那个超市的东西______质量好,价钱______很合理。
. A 宁可也 . B 不仅也
. C 除非才 . D 无论都
Câu 9: 女性______放弃了就业的权利,______等于放弃了经济独立的地位。
. A 就算也 . B 不仅还
. C 如果就 . D 尽管但
Câu 10: 小城市的这种轻松休闲、无忧无虑、游游荡荡的生活对我这种人很______。
. A 合理 . B 适当 . C 合适 . D 适应
Câu 11: 他从鸟类的飞行方式获得______,设计出了最初的一架飞机。
. A 觉悟 . B 提议 . C 意见 . D 启发
Câu 12: 这种新食品在国内市场______越来越受欢迎。
. A 下 . B 内 . C 上 . D 外
Câu 13: 你别这么慢慢地算了,用计算机操作______就简便多了。
. A 起来 . B 出来 . C 上来 . D 下来
Câu 14: 三年过去了,那时的情景______常浮现在我脑海中。
. A 正 . B 再 . C 还 . D 仅
Câu 15: 在竞争程度日益加剧的社会中,______。
. A 越来越发挥着重要作用的情商 . B 情商发挥着作用越来越重要的
. C 越来越发挥着情商的重要作用 . D 情商发挥着越来越重要的作用
Câu 16: 每个人都要有远大的目标,不应该有______地过日子的思想。
. A 涂糊涂糊 . B 糊涂糊涂 . C 糊涂糊里 . D 糊里糊涂
Câu 17: 他电话打______半天,可是一直没有人接。
. A 过 . B 得 . C 的 . D 了
Câu 18: 这______电脑是我爸爸从电子城买回来的。
. A 只 . B 张 . C 台 . D 辆
Câu 19: 我不知道黑板上的那个汉字______读。
. A 为什么 . B 什么 . C 什么样 . D 怎么
Câu 20: 我们去找刘老师问几个问题,你去______?
. A 呢 . B 吗 . C 着 . D 啊
Câu 21: ______世界动物保护期刊报道,野生大熊猫的生命安全受到极大的威胁。
. A 靠 . B 据 . C 凭 . D 按
Câu 22: 前不久在谈判中,美国和欧盟______农产进出口问题已达成一致。
. A 就 . B 至于 . C 将 . D 关于
Câu 23: 经过刻苦钻研,默默无闻的他______成为全国有名的人物了。
. A 究竟 . B 始终 . C 终于 . D 毕竟
Câu 24: 小女孩走了,那位老人还坐在原来的位置上,______。
. A 满脸慈祥看着她地微笑 . B 微笑地看着她满脸慈祥
. C 慈祥地看着她满脸微笑 . D 满脸慈祥地看着她微笑
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong các
câu sau.
Câu 25: 本校的足球队由各班级的优秀选手 的,这次比赛,赛出了水平。组成
. A 构成 . B 组织 . C 造成 . D 构造
Câu 26: 那是王明的爱人,她很 ,也很善良。漂亮
. A 努力 . B 担心 . C 高兴 . D 好看
Câu 27: 你和他之间到底发生了什么事情,你要 地告诉我。一五一十
. A 生动形象 . B 简单易懂 . C 详细具体 . D 简单概括
Câu 28: 听小张说,小陈的商店自从开张以来生意做得非常 。红火
. A 兴旺 . B 激烈 . C 旺盛 . D 热烈
Câu 29: 在 的时代,不管干多还是干少,大家都获得同样的待遇。大锅饭
. A 多劳多得 . B 大吃大喝 . C 个人主义 . D 平均主义
Câu 30: 你可别小看这两个小家伙,他们可是我的 呢。左膀右臂
. A 敌人 . B 伙伴 . C 助手 . D 管家
Câu 31: 学好外语是一件 的事,需要你更加努力。吃力
. A 费力 . B 认真 . C 简便 . D 容易
Câu 32: 有了这架望远镜,站在这儿你就能 地看到山脚下发生的一切。清晰
. A 清楚 . B 明亮 . C 清明 . D 清静
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 33 đến câu 37.
爱情有三种,第一种是为爱而爱,大部分跟男孩有关。男孩年龄大了,经别人介绍,了解
对方的条件后觉得还行,便开始培养感情。首先不断地告诉自己,对方不错,
,要珍惜;犹豫时会提醒自己,你要求是不是太高了,你都多大了啊,别做傻事了,非常不
安,结果加倍地对对方好。
第二种爱就是被爱而爱,大部分是女孩。女孩大了,周围的同伴们都嫁人了,自己却还是
一个人,挺孤独的,家人着急,别人议论,自己也觉得有压力。这时有男孩向她表示点儿什
么,想想看也还不错,既然找不到自己爱的人,就去找一个爱自己的人吧,于是就同意交往
了,时间长了,发现对方对自己不错,那就结婚吧。
结婚后,这两种爱情的问题就来了。男孩目的达到了就不再努力去爱。女孩感觉不到男孩
的爱,于是开始吵,双方都觉得婚姻没意思。
好在还有第三种爱。前两种爱是先确定关系而后爱,这一种是先爱而后确定关系。这种爱
就是因爱而爱。两个人只是因为爱对方而爱,他们爱的只是对方这个人。他们不会因为只有一
碗饭吃而觉得倒霉,而会因为分吃一碗饭而感到幸福。这种爱情,在都市里渐渐变成一个童
话,如果你有幸遇到,请好好儿珍惜!
过了这村就没这
店
(刘云,《新汉语水平考试》,北京大学出版社,2010年)
:Câu 33 根据本文内容,第一种爱情:
. A 跟女的有关 . B 跟小男孩有关
. C 跟男的有关 . D 跟小女孩有关
Trang 2/3 - Mã đề thi 606
:Câu 34 第一段中,“ ”的意思是:过了这村就没这店
. A 女孩子很好,不应该错过 . B 女孩子家庭条件不错
. C 女孩子的工作不错 . D 男孩子很好,不应该错过
:Câu 35 第二种爱情中的女孩子:
. A 总是与男友吵架 . B 感情上非常主动
. C 结婚后感到很满意 . D 只好找爱自己的人
:Câu 36 关于第三种爱情,下面哪一项 正确?不
. A 城市里非常普遍 . B 双方因爱而爱
. C 婚前婚后都幸福 . D 互相爱着对方
:Câu 37 第三种爱情跟前两种爱情的区别在于:
. A 感情基础很好 . B 双方有时觉得倒霉
. C 未必值得珍惜 . D 先确定关系而后爱
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) của từ/cụm từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
Câu 38: 你等A我写B了C这篇文章D,咱们就一起出去玩儿吧。 (好)
Câu 39: 豆浆是一种A早餐食谱中受青睐的B营养价值极高的C日常D饮品。(新鲜可口的)
Câu 40: 他每天下课A后B都喜欢来我的房间C聊天儿D。(和我)
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong bài đọc sau, từ câu 41 đến
câu 50.
有一个自以为是全才的年轻人,结业后屡次碰壁,一直找不到工作,让他觉得失望。多次
的碰壁,让他
有一天,他来到大海边,打算就此结束自己的生命。在他正要自杀的时候,
有的时候,你
(41)______而绝望,他感到没有伯乐来赏识他这匹“千里马”。
(42)______
有一位老人从附近走过,看见了他,并解救了他。老人问他为什么要走(43)______,他说自
己得不到别人和社会的承认,没有人欣赏(44)______重用他老人从脚下捡起一粒沙子,
然后就随手扔在了地上,对年轻人说:“请你把刚才扔在地上的那粒沙子捡起来。”“这
(45)______不可能!”年轻人说。老人没有说话,(46)______自己的口袋里掏出一颗珍
珠,也是随便地扔在了地上,然后对年轻人说:“你能不能把这颗珍珠捡起来呢?” “这当然
可以!” “那你就应该(47)______是为了什么了吧?你应该知道,现在你自己还不是一颗珍
珠,所以你不能苛求别人立即承认你。如果要别人承认,那你就要想办法使自己(48)______
一颗珍珠才行。”年轻人一时无语。
(49)______知道自己是普通的沙粒,而不是珍珠。你要卓尔不群,那要有
鹤立鸡群的资本才行。(50)______承受不了打击和挫折,就很难达到辉煌。
(李文哲,《一切靠自己》,海潮出版社,2006年,有删改)
:Câu 41 . A 伤心 . B 兴奋 . C 高兴 . D 伤害
:Câu 42 . A 刚刚 . B 正在 . C 已经 . D 正好
:Câu 43 . A 绝路 . B 道路 . C 水路 . D 出路
:Câu 44 . A 反而 . B 尚且 . C 然而 . D 并且
:Câu 45 . A 根本 . B 原来 . C 本来 . D 原本
:Câu 46 . A 离 . B 到 . C 当 . D 从
:Câu 47 . A 意识 . B 认识 . C 明确 . D 明白
:Câu 48 . A 变成 . B 形成 . C 当成 . D 造成
:Câu 49 . A 必须 . B 必需 . C 必然 . D 必要
:Câu 50 . A 所以 . B 不但 . C 凡是 . D 虽然
------------------------ HẾT ------------------------
Trang 3/3 - Mã đề thi 606

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2018_mon_tieng_trung.pdf
  • pdfĐáp án 24 Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc.pdf