Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 605 (Kèm đáp án)

pdf 3 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 253Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 605 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 605 (Kèm đáp án)
Trang 1/3 - Mã đề thi 605
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
.....................................................................
..........................................................................
Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 
Mã đề thi 605
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 1: Phiên âm đúng của từ là: 分配 f______pèi.
. A ēn . B ān . C ā . D ū
Câu 2: Phiên âm đúng của từ là: 天使 ______iānshǐ.
. A t . B j . C d . D q
Câu 3: 我今天下午要参加汉语阅______考试。
. A 渎 . B 卖 . C 读 . D 犊
Câu 4: 近日,50位医务、教育等______的青年去河江省参加志愿工作。
. A 区域 . B 范畴 . C 领域 . D 范围
Câu 5: 今天我们在这里欢聚一堂,共同庆祝双方______合作关系30周年。
. A 建立 . B 树立 . C 建设 . D 创立
Câu 6: 这______是你个人要处理的事,______是大家要处理的事。
. A 不但反而 . B 只有才
. C 与其不如 . D 不仅也
Câu 7: ______王兰及时提醒我们,______我们早就把这件事忘得一干二净了。
. A 由于因此 . B 宁可也要
. C 幸亏要不 . D 既然那么
Câu 8: 这样做,好______好,______太浪费时间了,最好另想办法吧!
. A 尽管也 . B 固然但是
. C 因为所以 . D 即使也
Câu 9: 这家商店的东西不便宜,别买______。
. A 了 . B 呢 . C 过 . D 吗
Câu 10: 去年我去______美国,今年想再去一次。
. A 得 . B 过 . C 地 . D 着
Câu 11: 这______漂亮的衣服是法国朋友送给我的。
. A 张 . B 把 . C 只 . D 件
Câu 12: 我觉得你很面熟,好像在______地方见过了。
. A 什么 . B 这儿 . C 那儿 . D 怎么
Câu 13: 我深深感谢老师当时没有批评我,而是______。
. A 冷静让我心情先缓和下来 . B 让我先冷静下来缓和心情
. C 让我先冷静缓和心情下来 . D 先让我下来缓和冷静心情
Câu 14: 我______不愿意陪你去,只是这几天忙得团团转,去不了。
. A 未必 . B 并非 . C 不妨 . D 无非
Câu 15: 在领导人的指导下,我们______勤俭建国的方针,节约了大量资金。
. A 本着 . B 顺着 . C 沿着 . D 凭着
Câu 16: 专家估计,城市生活垃圾的数量会______非常惊人的速度不断增多。
. A 按 . B 由 . C 凭 . D 以
Câu 17: 企业实施改革以后,职工工作更热情了,生活也富裕______了。
. A 过来 . B 出来 . C 起来 . D 上来
Câu 18: 王明说在他心______,亲情是生活中最宝贵的财富。
. A 外 . B 下 . C 前 . D 里
Câu 19: 科学研究发现,用音乐来刺激神经______。
. A 得到的健康身心使幼儿成长 . B 使幼儿身心得到健康的成长
. C 成长使幼儿得到健康的身心 . D 使幼儿得到健康成长的身心
Câu 20: 妈妈刚打扫干净的房间______被小黄弄脏了。
. A 还 . B 更 . C 又 . D 再
Câu 21: 看着孩子们______地在草地上玩耍,我们什么烦恼都没有了。
. A 开开心心 . B 心开开 . C 开心开心 . D 开开心
Câu 22: 下课前,大家要把练习本______给老师。
. A 回 . B 问 . C 交 . D 答
Câu 23: 这个专业以前受欢迎,但现在变______了,很少人学了。
. A 冷 . B 红 . C 热 . D 甜
Câu 24: 北京的冬天很冷,常常刮______,我不太习惯。
. A 雪 . B 雨 . C 风 . D 水
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 25 đến câu 29.
你是否常常感到情绪紧张、忧郁、烦闷或痛苦不堪?你是否对此感到无能为力?其实,如
果想要转变自己的情绪,只需要改变一下你的饮食习惯就可以了。
如果你感到压抑,最好的食品是菠菜,因为菠菜含有丰富的镁,能让人的头脑和身体放
松。菠菜和其他一些墨绿色、多叶的蔬菜都是镁的主要来源。菠菜还含有另一种降血压的营养
物质
如果遇上堵车,可能要迟到,这时你千万不要发火,可以拿出瓜子吃上一点儿。瓜子中含
有消除火气的维生素
如果由于种种原因,你久久不能入睡,这时候可以在早上喝一碗燕麦粥。燕麦含有丰富的
维生素
如果你大脑反应慢,无法集中注意力,就应该吃几个鸡蛋吧。鸡蛋中含有一种维生素
当你委屈、情绪不好的时候,最好的食品是香蕉。香蕉里含有大量的色胺酸,可以调节不
好的情绪。
——维生素C。所以血压高的人应该多吃点儿菠菜。
B和镁,可以使你的心情平静舒畅。
B,有助于平衡大脑神经系统。燕麦粥还能缓慢地释放能量,所以不会让你出现血糖忽
高忽低的情况。
B的复
合体,可以提高你的记忆力,并且使注意力更加集中。此外,鸡蛋中还含有人体正常活动所需
要的蛋白质,能让你轻松度过每一天。
(周鹂,《新汉语水平考试全真模拟试题》,北京大学出版社,2013年,有删改)
:Câu 25 根据本文,吃菠菜有什么作用?
. A 提高记忆力 . B 使心情舒畅 . C 放松身体 . D 稳定情绪
:Câu 26 维生素B的作用是:
. A 可以降低人们的血压 . B 平衡大脑的神经系统
. C 为人提供大量蛋白质 . D 让人的头脑能够放松
:Câu 27 当你感觉大脑反应慢时,应该吃:
. A 菠菜 . B 香蕉 . C 瓜子 . D 鸡蛋
:Câu 28 瓜子、香蕉分别含有:
. A 色胺酸、镁 . B 维生素B、镁 . C 镁、色胺酸 . D 维生素C、镁
:Câu 29 根据上文,下面哪一项正确?
. A 饮食习惯与人的情绪毫无关系 . B 食物起着调节人们情绪的作用
. C 情绪的好坏全由食物决定 . D 情绪不好时非吃食物不可
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong các
câu sau.
Câu 30: 在生活中,不经历 怎么能取得成功呢?风雨
. A 幸福 . B 着急 . C 艰苦 . D 愉快
Câu 31: 这种品牌的彩电外形美观,价格合理,市场上卖得很 。抢手
. A 顺手 . B 畅销 . C 拿手 . D 畅通
Câu 32: 日本的汽车遍布全世界,更 地说,只要有车的地方,就有日本车。确切
. A 简单 . B 准确 . C 切实 . D 坦率
Trang 2/3 - Mã đề thi 605
Câu 33: 你愿意不愿意和我 个朋友?做
. A 学 . B 去 . C 开 . D 交
Câu 34: 我们全家人都不同意小红这桩婚事,可她 了。铁了心
. A 做好了准备 . B 心都凉了 . C 下定了决心 . D 心事很重
Câu 35: 无论是过去还是现在,领导干部都应该同群众 。打成一片
. A 感情深刻 . B 互相商量 . C 一起生活 . D 关系密切
Câu 36: 小王去找我们集团的总经理要求加薪,结果 。碰了一鼻子灰
. A 被批准 . B 被表扬 . C 被解雇 . D 被拒绝
Câu 37: 我们大家只管站在门外看厂,没有老板的 ,谁也不能进去。吩咐
. A 催促 . B 请求 . C 建议 . D 命令
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong bài đọc sau, từ câu 38 đến
câu 47.
有个年轻人将所遭遇的不顺利情形,一五一十地对老师尽情倾诉。老师说:“看来你的近
况
老师
老师微笑指着天上的星星:“你可以数得清,有多少星星吗?”年轻人抓了抓头:“当然
数不清了,这和我有什么
______
(38)______ 不是十分理想;不过,你有没有想过要改变这种现况,让自己过得好一点儿
呢?”年轻人急忙说:“我当然想要过得更好(39)______!您有什么诀窍吗?”
(40)______地笑了笑:“的确有诀窍。你明天晚上若有空儿,到这个地址来找
我!”第二天晚上,年轻人来到老师的住处。老师要年轻人坐下来(41)______他聊天、看星
星。老师言不及义地和年轻人聊了半晌,年轻人毛躁了起来,急着要老师告诉他,如何
(42)______能使自己过得更好。
(43)______?”老师望着年轻人,语重心长地说道:“孩子,在白
天,我们所能看到最远的(44)______,是太阳;但在夜里,我们却可以见到超过太阳亿万倍
距离以外的星体,(45)______数量是多到数不清的。”年轻人若有所悟,时而抬头看星星,
时而低头(46)______,想着老师所说的话。老师继续说道:“我知道你的处境不顺利,但若
是年轻时(47) 一帆风顺,终其一生,你也只不过看到一个太阳;重点是,当你的人生
进入黑夜时,你是否看到更远、更多的星星呢?”
(王素梅,《新HSK应试全解析》,北京语言大学出版社,2014年)
:Câu 38 . A 似乎 . B 未必 . C 从来 . D 毕竟
:Câu 39 . A 吧 . B 吗 . C 呢 . D 呀
:Câu 40 . A 乐意 . B 神秘 . C 秘密 . D 愉快
:Câu 41 . A 听 . B 望 . C 问 . D 陪
:Câu 42 . A 才 . B 更 . C 还 . D 也
:Câu 43 . A 联络 . B 关涉 . C 关系 . D 联合
:Câu 44 . A 东西 . B 方向 . C 事情 . D 位置
:Câu 45 . A 反而 . B 然而 . C 而且 . D 尚且
:Câu 46 . A 沉思 . B 焦虑 . C 思念 . D 忧虑
:Câu 47 . A 便 . B 也 . C 还 . D 再
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) của từ/cụm từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
Câu 48: 你们俩已经看A了B书了,C应该出去D走走了。(半天)
Câu 49: 听说A他B从十岁到十五岁C一直跟父母D生活。(在河内)
Câu 50: 我看见过A展览馆里展出的B由王先生所收集的C古旧的D汽车模型。(价值极高的)
------------------------ HẾT ------------------------
Trang 3/3 - Mã đề thi 605

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2018_mon_tieng_trung.pdf
  • pdfĐáp án 24 Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc.pdf