Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 617 (Kèm đáp án)

pdf 3 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 288Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 617 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 617 (Kèm đáp án)
Trang 1/3 - Mã đề thi 617
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
.....................................................................
..........................................................................
Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 
Mã đề thi 617
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 1: 小明出了国以后,______没有给我们打过电话。
. A 从来 . B 经常 . C 从未 . D 常常
Câu 2: 这房子质量不错,价钱也可以接受,我看你就买______吧。
. A 过来 . B 下来 . C 上来 . D 起来
Câu 3: 在特殊情况______,只有使用这种办法才能解决问题。
. A 下 . B 上 . C 里 . D 中
Câu 4: 他把电热杯拿到了我的房间,然后冲了______的咖啡给我喝。
. A 热热乎乎 . B 乎乎热热 . C 热乎乎 . D 乎乎热
Câu 5: 学习正确使用语言对于______非常重要。
. A 我们表达思想精确度的提高 . B 提高我们表达思想的精确度
. C 提高我们精确度思想的表达 . D 精确度提高我们的思想表达
Câu 6: 你说的这件事我怎么不知道______?
. A 吗 . B 了 . C 呢 . D 吧
Câu 7: 这里的名胜古迹没有南方______多。
. A 怎么 . B 怎样 . C 这样 . D 那么
Câu 8: 我正做______作业呢,你们先吃吧,别等我了。
. A 了 . B 过 . C 着 . D 的
Câu 9: 昨天,我朋友送给我一______新词典。
. A 把 . B 本 . C 张 . D 条
Câu 10: 这部电影深深吸引了我,我______主人公舍己救人的精神所感动。
. A 给 . B 以 . C 把 . D 为
Câu 11: 我看这件事让谁去办我都不放心,我______ 亲自去一趟。
. A 必须 . B 必要 . C 必需 . D 必然
Câu 12: 现在面对这相亲相爱的一家人,他______了。
. A 心中最柔弱的部分被触动 . B 被触动心中最柔弱的部分
. C 心中被触动最柔弱的部分 . D 柔弱的部分心中最被触动
Câu 13: ______平等互利、共同发展的原则,两国已经签暑了多项合作协议。
. A 随着 . B 本着 . C 关于 . D 对于
Câu 14: 现在我们开始学习第十九______的生词。
. A 课 . B 书 . C 班 . D 笔
Câu 15: 你出了一身汗了,先洗个澡再去______饭吧。
. A 问 . B 吃 . C 玩 . D 喝
Câu 16: 小花,我们明天晚上八点还在______地方约会吧?
. A 短 . B 老 . C 长 . D 旧
Câu 17: 实习时,我______了解了生产操作,______了解了工人的生活。
. A 虽然但是 . B 既然那么
. C 不但还 . D 只要就
Câu 18: 大家都说,______他没有太多的钱,______他有一双勤劳的手。
. A 幸亏否则 . B 如果就
. C 除了还 . D 尽管但是
Câu 19: 胡志明主席______受到人民的尊敬和爱戴,______他一生为祖国做出贡献。
. A 虽然但是 . B 一方面一方面
. C 不但而且 . D 之所以是因为
Câu 20: 父亲生前很______晚辈,但是要求十分严格,也很讲究教育方法。
. A 热爱 . B 敬爱 . C 疼爱 . D 相爱
Câu 21: 这是世界食品工业和食品研究机构一直探讨的______。
. A 主题 . B 题目 . C 标题 . D 题材
Câu 22: 大______市里兴起追求韩国明星的热潮。
. A 诚 . B 娍 . C 珹 . D 城
Câu 23: Phiên âm đúng của từ là: 首都 sh______d .ū
. A ǔn . B uǐ . C ěn . D ǒu
Câu 24: Phiên âm đúng của từ là: 劳动 láo ______ ònɡ.
. A t . B s . C d . D n
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong bài đọc sau, từ câu 25 đến
câu 34.
有人说,温和的声调是化解争论的良药。在双方交谈
有一
太阳和风争论谁更强而有力,风说:“我来
这个世界上最受
(25) ______,不论听话的人多么努
力克制,他自己的声调还是随着说话人的声音的高低,而成比例的起伏跌落。温和地提问,得
到的回答也是温和的,高声地提问,回答也一样。可以说,温和的回答有利于消除愤怒,
(26) ______,友善的姿态也有利于避免争论。
(27) ______寓言完全可以证明这一论点:
(28) ______你证明我更行,你看到那一个穿
着大衣的老头吗?我打赌我能比你更快地使他脱掉大衣。” (29) ______太阳躲到云后,风
就开始吹(30) ______,愈吹愈大,愈吹愈急。但是风吹得愈急,老人愈把大衣紧裹在身上。
终于,风平息下来,(31) ______了。这时太阳才从云后露面,开始以它温暖的微笑照着老
人。不久,老人开始擦汗,脱掉大衣。太阳还是笑着对风说:“温和与友善总是要比愤怒和暴
力更强而有力。”
(32) ______的都是那些温和、友善的人,俗语也说:“伸手不打笑脸
人” ,你始终以友善、以仁慈对待他人,对方无法挑起事端,双方无法争吵。的确这样,始终
以友善的姿态待人,(33) ______温和的声调,这(34) ______是你良好教养的表现,也使
争论无法发生。
(丁远峙,《方与圆》,中国商业出版社,2006年,有删改)
:Câu 25 . A 下 . B 中 . C 上 . D 里
:Câu 26 . A 同样 . B 一样 . C 相似 . D 类似
:Câu 27 . A 张 . B 只 . C 把 . D 则
:Câu 28 . A 跟 . B 给 . C 让 . D 使
:Câu 29 . A 从此 . B 于是 . C 但是 . D 因此
:Câu 30 . A 起来 . B 出来 . C 过来 . D 下来
:Câu 31 . A 抛弃 . B 放弃 . C 废弃 . D 丢弃
:Câu 32 . A 喜悦 . B 喜欢 . C 欢喜 . D 欢迎
:Câu 33 . A 保持 . B 维护 . C 维持 . D 保护
:Câu 34 . A 即 . B 又 . C 既 . D 可
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) của từ/cụm từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
Câu 35: 我爸爸A上星期B给我C买了D一双日本运动鞋。(在百货大楼)
Câu 36: 老师今天给A我们讲B的课文内容你C记D了吗?(住)
Câu 37: 周末很多人到A小区中间B环境幽静的C空气新鲜的D大花园散步。(供人们休息的)
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 38 đến câu 42.
有位小伙子自己一直找不到工作,后来在朋友的帮助下,他来到一家汽车公司卖汽车。
不爱说话的他,一开始很不顺利,谈了好几位顾客,买卖都没有成功,就这样他变得怕见
Trang 2/3 - Mã đề thi 617
陌生人了。后来的一次次失败,使他忍受不下去了。于是他决定离开这里,到农村住几天,回
来后再向经理辞职,找新的工作。
回到农村,他每天都在路上散步。有一次,他看见几个小孩子在玩儿一只青蛙,他们把杯
子里的温水慢慢倒在青蛙的头上。这些孩子对青蛙很不友好,但让人吃惊的是,那只青蛙并没
有躲开,而是抬起头,闭上眼睛,显出非常舒服的样子。他那时候明白了,原来青蛙是冷血动
物,当热水洒在身上时,就像人在洗热水澡一样。他想到了自己的工作。有些顾客不友好的态
度,不正像小孩子们洒下的热水吗?把它看做坏事是一种心情,把它看做洗热水澡就会是另一
种心情,心情是由自己内心产生的,好与坏就看自己怎么想了。
从农村回来后,他决定每天必须联系100位顾客。后来他发现抽烟也是浪费时间,于是烟也
不抽了,所有的时间都用来研究汽车、研究顾客。这个小伙子终于成功了。他成为本国第一位
卖出一万辆汽车的人,被人们称为“汽车销售大王”。
(李禄兴,《HSK应试训练(初、中等)》,北京语言大学出版社,2008年,有删改)
:Câu 38 这个小伙子是怎么找到工作的?
. A 顾客介绍的 . B 朋友介绍的
. C 公司聘请的 . D 自己找到的
:Câu 39 一次次失败以后,他决定:
. A 重建这家公司 . B 再找新工作
. C 暂时回到农村 . D 向经理辞职
:Câu 40 孩子们往青蛙头上倒温水是为了:
. A 让它抬起头来 . B 消暑 . C 玩耍 . D 让它闭上眼睛
:Câu 41 小伙子看见小孩子戏弄青蛙时想到了什么?
. A 当汽车销售大王 . B 换一种心情做事
. C 花时间研究汽车 . D 花时间联系顾客
:Câu 42 根据上文,下面哪一项正确?
. A 抽烟使人在工作中取得成功 . B 心情的好坏由周围的人决定
. C 心情能决定一个人的成功 . D 戒烟后就没时间研究汽车
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong các
câu sau.
Câu 43: 做人要开朗、大度,不要总是为一点儿小事去 。伤脑筋
. A 昏头昏脑 . B 损伤头部 . C 发脾气 . D 费心思
Câu 44: 阮师傅为人正派,办事公道,从未给发表不同意见的人 。穿小鞋
. A 暗中调查别人 . B 背后讽刺别人
. C 背后嘲笑别人 . D 暗中为难别人
Câu 45: 有本事就来做一做,别净在那儿说些 的话。不三不四
. A 不可理解 . B 没完没了 . C 没上没下 . D 不像样子
Câu 46: 台上的歌手唱得很认真,台下的观众们看得也很 。投入
. A 专心 . B 热心 . C 操心 . D 热烈
Câu 47: 随着全球化进程的日益加深,国家间的相互 也就越来越频繁。交往
. A 交换 . B 向往 . C 来往 . D 交际
Câu 48: 在那个贫困的小山村,不是什么病都能 的。看
. A 研究 . B 了解 . C 治疗 . D 知道
Câu 49: 王先生,您别说了,我都 了。明白
. A 清楚 . B 说话 . C 高兴 . D 学习
Câu 50: 曾经有一阵子,我们的关系十分 ,可近两年来变得生疏多了。密切
. A 紧密 . B 秘密 . C 细密 . D 严密
------------------------ HẾT ------------------------
Trang 3/3 - Mã đề thi 617

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2018_mon_tieng_trung.pdf
  • pdfĐáp án 24 Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc.pdf