Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 610 (Kèm đáp án)

pdf 3 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 194Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 610 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 610 (Kèm đáp án)
Trang 1/3 - Mã đề thi 610
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
.....................................................................
..........................................................................
Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 
Mã đề thi 610
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Câu 1: 工厂发生事故,这______是厂长的责任,______是大家的责任。
. A 即使也 . B 假如就
. C 不仅也 . D 只有才
Câu 2: 听众______在节目播出时打电话订购或预约,______可享受上门服务。
. A 与其不如 . B 不管都
. C 只要就 . D 不但而且
Câu 3: 我们______还不能说服他,接下来的工作______会出现问题。
. A 尽管但 . B 不管还
. C 如果就 . D 哪怕也
Câu 4: 小王在信里说他毕业______ 仍然在胡志明市工作。
. A 后 . B 上 . C 内 . D 外
Câu 5: 我费了半天的口舌哄了这个调皮的孩子,他这才安静______。
. A 过去 . B 过来 . C 下来 . D 下去
Câu 6: 该题目让学生自由发挥了想象力,并______。
. A 充分积累了自己展示的知识 . B 展示充分自己积累了的知识
. C 充分展示了自己的知识积累 . D 展示了充分自己的知识积累
Câu 7: 一系列______的数字表明这个车间的生产有了明显的进步。
. A 确实确实 . B 实确实确 . C 确确实实 . D 实实确确
Câu 8: 小李______上中学,你们不要对他要求那么高。
. A 都 . B 却 . C 全 . D 才
Câu 9: 这位韩国歌星______一种全新的形象面对支持她的广大热情歌迷。
. A 以 . B 把 . C 凭 . D 为
Câu 10: 科学家的研究表明:______会变得更聪明、敏捷。
. A 大脑的刺激在新鲜知识下 . B 大脑在新鲜知识的刺激下
. C 在大脑的刺激下新鲜知识 . D 在大脑新鲜知识的刺激下
Câu 11: ______就要到开学典礼了,大家都忙着为学校的演出做准备呢。
. A 赶快 . B 眼看 . C 立刻 . D 终于
Câu 12: 你的人生路该______怎样的方向走全由你自己决定,没人能时时提醒你。
. A 靠着 . B 跟着 . C 随着 . D 沿着
Câu 13: 小黄又聪明又努力,学习______一直很好。
. A 时候 . B 时间 . C 成绩 . D 地方
Câu 14: 我是公司里年纪最______的,所以同事们都很照顾我。
. A 高 . B 大 . C 深 . D 浅
Câu 15: 王兰,你今天______得这么漂亮,要去哪儿啊?
. A 跑 . B 穿 . C 拿 . D 买
Câu 16: 你这么关心照顾我,我______谢你才好呢?
. A 多少 . B 什么 . C 哪儿 . D 怎么
Câu 17: 收到老朋友寄来的那______信,他高兴极了。
. A 件 . B 把 . C 封 . D 只
Câu 18: 你真的不跟我们一起去爬山______?
. A 着 . B 呢 . C 吗 . D 过
Câu 19: 小芳正在校门口等______妈妈来接她呢。
. A 得 . B 的 . C 过 . D 着
Câu 20: 由英国人19世纪初发明的钢笔现在已成为人们______使用的书写工具。
. A 普通 . B 普遍 . C 普及 . D 遍及
Câu 21: 。我们要一起努力让这里发展成一个世界著名的旅游______
. A 景物 . B 风景 . C 景色 . D 景点
Câu 22: 领导人的任务是保障人民的身体______康。
. A 楗 . B 健 . C 键 . D 建
Câu 23: Phiên âm đúng của từ là: 地球 d______qi .ú
. A à . B àn . C uì . D ì
Câu 24: Phiên âm đúng của từ là: 生产 ______ēnɡchǎn.
. A m . B zh . C sh . D t
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 25 đến câu 29.
生活中,我们每个人都可以拥有快乐,这个快乐就是现在。如果现在我们每个人都可以吃
饱穿暖,又可以具有容身的房屋,晚上可以轻松地躺在自己心爱的床上进入梦乡,白天有事儿
可做,那么我们有什么理由不快乐呢?有什么理由不感到幸福呢?又何乐而不为呢?
可是,事实上很多人都认为现在还不是享受快乐的时候,要等明天成功了,挣来了很多
钱,有了很高的地位,出了名,成就了大业这样以后,再尽情地享受快乐与幸福。这样的
想法其实错了。钱在生活中虽说是不可缺少,可它并不是万能的,不能决定一切。也许你现在
没有太多的金钱,但是即使是有限的收入,只要你会合理使用,它同样可以给你带来快乐。
一笔有限的收入有两种安排的方法:一种是小心地将衣食住行考虑进去,虽然事事顾全
了,但最终仍然一无所获。另一种是把钱花在自己喜好的事情上,如果难以兼顾的话,就先满
足重要的方面,在其他方面牺牲一下。有些人对于把钱花在为家庭和自己的生活增加乐趣的事
情上,总是犹犹豫豫的,有些舍不得,他们只想着存钱以防不测,这样就浪费了人生的许多大
好时光,实在是 。捡了芝麻,丢了西瓜
(杨颖,《新HSK五级模拟试题集》,北京语言大学出版社,2010年,有删改)
:Câu 25 根据第一段,让人拥有快乐的事情 有提到:没
. A 白天要做的事 . B 躺在心爱的床上睡觉
. C 可以拥有容身的房屋 . D 可以吃饱穿暖
:Câu 26 第二段中,很多人认为:
. A 钱一定要用来享受 . B 要先赚钱后享受 . C 有金钱就有地位 . D 钱永远是赚不够的
:Câu 27 作者认为,对于收入有限的人:
. A 不要将钱花在亲朋好友身上 . B 不要将钱花在有趣的事情上
. C 应该先考虑衣食住行 . D 也有可能享受到快乐
:Câu 28 文中“捡了芝麻,丢了西瓜”的意思是:
. A 根据具体情况选择合适的办法 . B 怎么想就该怎么做
. C 因贪图小利而遭受很大的损失 . D 反复挑拣不必要的
:Câu 29 通过上文,作者想告诉我们:
. A 收入有限的人就应存钱以防不测 . B 舍不得花钱就具有美好的时光
. C 生活中是否有快乐由自己决定 . D 生活中是否有快乐全取决于金钱
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong các
câu sau.
Câu 30: 我们公司的那个 总是舍不得花钱,怎么今天突然设宴请客呢?铁公鸡
. A 十分固执的人 . B 非常谨慎的人 . C 格外坚强的人 . D 特别小气的人
Câu 31: 这道题我们全班的同学都不会做,经老师 ,我们才恍然大悟。指点
. A 指正 . B 指令 . C 指导 . D 指示
Trang 2/3 - Mã đề thi 610
Câu 32: 在每一家 的日式餐馆,你都会享受到这种温馨的服务。地道
. A 传统 . B 著名 . C 正派 . D 正宗
Câu 33: 你怎么这么没出息,遇到这么点儿困难就 了。灰心
. A 着急 . B 不愉快 . C 没信心 . D 生气
Câu 34: 这些摄影作品反映了旧河内的社会 和百姓生活。面貌
. A 情况 . B 面色 . C 情景 . D 景色
Câu 35: 听到这个消息,林师傅心里 ,不知如何是好。七上八下
. A 很生气 . B 难过 . C 不舒服 . D 不安
Câu 36: 你在这儿人生地不熟,需要我帮忙时,请早点儿 。打招呼
. A 打听 . B 通知 . C 问候 . D 询问
Câu 37: 玛丽,刚才老师说什么我都不 。清楚
. A 高兴 . B 明白 . C 喜欢 . D 漂亮
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) của từ/cụm từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
Câu 38: 上午A我去B找他的时候,看C他正在和小美D说话。(到)
Câu 39: A昨天我B坐火车C到广州参加D国际贸易展览会。(从上海)
Câu 40: 桌上A放着一台B公司领导为我们提供的C黑色的D联想牌笔记本电脑。(中国产的)
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong bài đọc sau, từ câu 41 đến
câu 50.
有一位部分经理,在一次外出时,手提包
宽容是人和人之间必不可少的润滑剂。它和诚实、勤奋、乐观等价值指标
宽容
(41)______盗走了。里面除了常用的钱物外,
还有公司的公章。当她又内疚又担忧地站在总经理面前讲完所(42)______的事变后,总经理
笑(43)______说:“我再送你一只手袋好吗?你的工作一直非常精彩。公司早就想对你有所
表示,但一直没有机会,现在机会终于来了。”那位总经理用宽容的态度处理了这
(44)______事,使部分经理心怀感激,后来听凭其他公司有多么(45)______的待遇聘请
她,她都不为之所动。这就是宽容的气力。
(46)______,
是衡量一个人气质涵养、道德水准的(47)______。宽容别人是对对方的一种尊重、一种接
受、一种爱心。
(48)______也是一种沟通、一种美德。如果生活中,我们受到了不公正的待遇或自
己身边的人做错了什么,(49)______不要生气愤怒,而应学会宽容。生气愤怒是人类最坏的
毛病之一,它是在用别人的过错处罚自己,是一种白费的、于己于人无益的活动。宽容并不
(50)______懦弱,这是在用爱心净化世界,而绝不是含着眼泪退避三舍。宽容不是天平一端
的砝码,而是人世间永恒的爱与被爱。
(王冶,《快速通过HSK(初、中等)》,外文出版社,2010年)
:Câu 41 . A 为 . B 被 . C 使 . D 让
:Câu 42 . A 发生 . B 生产 . C 产生 . D 生长
:Câu 43 . A 得 . B 的 . C 过 . D 着
:Câu 44 . A 条 . B 枝 . C 本 . D 件
:Câu 45 . A 优越 . B 优厚 . C 优良 . D 优异
:Câu 46 . A 同样 . B 一样 . C 同等 . D 像样
:Câu 47 . A 高低 . B 规矩 . C 基础 . D 标准
:Câu 48 . A 原先 . B 本身 . C 原来 . D 本人
:Câu 49 . A 万一 . B 万万 . C 万分 . D 千万
:Câu 50 . A 高于 . B 等于 . C 处于 . D 在于
------------------------ HẾT ------------------------
Trang 3/3 - Mã đề thi 610

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2018_mon_tieng_trung.pdf
  • pdfĐáp án 24 Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Trung Quốc.pdf