Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề 01

pdf 3 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 246Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề 01", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề 01
Trang 1/3 - Mã đề thi 01 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI THỬ NGHIỆM 
 (Đề thi có 03 trang) 
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 
Môn: Tiếng Trung Quốc 
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 
Mã đề thi 01 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau: 
Câu 1: Phiên âm đúng của từ 信念 là: ______. 
 A. xīnniàn B. xìnniàn C. xìnniān D. xīnniān 
Câu 2: Phiên âm đúng của từ 特殊 là: tè______ū. 
 A. sh B. ch C. s D. x 
Câu 3: 小兰是一个活泼、开______的姑娘。 
 A. 欴 B. 浪 C. 郎 D. 朗 
Câu 4: 他从老家带来了一______非常可爱的小黄狗。 
 A. 头 B. 颗 C. 只 D. 个 
Câu 5: 对这个问题,我没有______意见了。 
 A. 什么 B. 什么样 C. 怎么 D. 怎么样 
Câu 6: 这次比赛他取得了非常优异的______。 
 A. 经验 B. 结局 C. 成绩 D. 效果 
Câu 7: 听他的口音,你猜得_____是上海的还是北京的吗? 
 A. 起来 B. 出来 C. 上来 D. 过来 
Câu 8: 我们在河内______了几次还剑湖和西湖。 
 A. 看望 B. 游行 C. 旅行 D. 游览 
Câu 9: 别人都______地听着课,可是我却怎么也集中不起来。 
 A. 关心 B. 小心 C. 放心 D. 专心 
Câu 10: 你看这白纸黑字,写得______,你不要再解释了。 
 A. 清楚清楚 B. 清楚一清楚 C. 清清楚楚 D. 清楚了清楚 
Câu 11: 交往能力的______是一个人将来能否成功的重要因素。 
 A. 高矮 B. 多少 C. 快慢 D. 强弱 
Câu 12: 有的老年人总是______老眼光看待现在的青年。 
 A. 把 B. 从 C. 以 D. 依 
Câu 13: 本次会议两国外长将______引人注目的国际事件交换意见。 
 A. 就 B. 由 C. 向 D. 凭 
Câu 14: 这件事说起来容易,______做起来不一定一帆风顺。 
 A. 而且 B. 要不 C. 但是 D. 所以 
Câu 15: 孩子将来能否成才,______不是父母单方面决定的事。 
 A. 首先 B. 终于 C. 难怪 D. 根本 
Câu 16: 你先讲讲这次旅游的路程计划,其他注意事项我______就补充。 
 A. 赶快 B. 赶紧 C. 随后 D. 随便 
Câu 17: 这个地方风景______不错,又有山又有水,就是交通太不方便了。 
 A. 倒 B. 却 C. 总 D. 竟 
Câu 18: 我们都报考了北京大学中文系,你______? 
 A. 啊 B. 吗 C. 呢 D. 嘛 
Câu 19: 虽然出国多年,他仍保留______在国内早起的习惯。 
 A. 了 B. 着 C. 过 D. 的 
Câu 20: 他______精通英语,______掌握电脑,所以很容易找到理想的工作。 
 A. 边边 B. 既又 
Trang 2/3 - Mã đề thi 01 
 C. 既就 D. 越越 
Câu 21: 我认为______大家一起想办法,______能攻克这个难关。 
 A. 即使也 B. 不管都 
 C. 除非才 D. 哪怕都 
Câu 22: 你______隔三差五地修理这辆旧车,______买一辆新车好。 
 A. 要么要么 B. 宁肯也要 
 C. 与其不如 D. 不但反而 
Câu 23: 答完最后一道题后,小明______。 
 A. 累得手都抬不起来了 B. 抬手都累得不起来了 
 C. 抬手累得都不起来了 D. 累得抬手都不起来了 
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/cụm từ trong ngoặc trong các câu sau: 
Câu 24: 自从参加 A工作以后,我 B 已经有十多年没回 C去了 D。 (家乡) 
Câu 25: 上大学 A以前,我已经在高中 B 学了 C汉语 D。 (三年) 
Câu 26: 这是 A朋友送给我的 B 非常漂亮的 C名牌真丝 D衬衫。 (一件美国公司生产的) 
Câu 27: 我们 A都是 B 去年 C坐飞机 D来北京的。 (从韩国) 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong các 
câu sau: 
Câu 28: 梅香每天都坐公共汽车到办公室上班。 
 A. 游客休息的地方 B. 学生上课的地方 
 C. 职员工作的地方 D. 农民干活的地方 
Câu 29: 我们怎么能不为越南人爱国勤劳的传统美德而感到自豪呢? 
 A. 客气 B. 害羞 C. 骄傲 D. 高兴 
Câu 30: 在交际的过程中,无言有时候是一种最好的选择。 
 A. 交代 B. 交情 C. 交接 D. 交往 
Câu 31: 专家们在发言中指出,未来电信技术将会应用得非常广泛。 
 A. 指导 B. 理解 C. 说明 D. 知道 
Câu 32: 这次活动使孩子们亲身感受到了帮助别人的快乐,培养了他们的合作精神。 
 A. 体谅 B. 发觉 C. 发现 D. 体会 
Câu 33: 没想到你还真有两下子,这么快就把这辆破摩托车修好了。 
 A. 勇气 B. 本事 C. 力气 D. 经验 
Câu 34: 整个下午我要干好几件事,而他们除了喝咖啡、说三道四,什么都不干。 
 A. 就事论事 B. 讨论问题 C. 结算帐目 D. 议论别人 
Câu 35: 本想得到几句赞美的,没想到却碰了个钉子,他只好垂头丧气地回了家。 
 A. 受了伤 B. 遭到拒绝 C. 受了骗 D. 遭到麻烦 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 36 đến câu 40. 
一群学生一同去拜访大学教授。起初大家谈得很愉快,说着说着,学生们的话题便转向了
抱怨,他们抱怨生活压力太大,人际关系太复杂。 
这时,教授不动声色地从厨房里取出了许多杯子,其中有陶制的,有瓷制的,有玻璃的,
也有塑料的。教授嘱咐学生们自己取杯子倒水喝。大部分杯子被取走后,托盘上只剩下一些看
起来很丑的杯子。 
教授这时别有深意地微笑着说:“你们瞧,所有美丽的杯子都被拿走了,剩下的,全是让
人瞧不上的塑料杯。现在,我想问的是:你们选杯子的目的是什么?” 
学生们异口同声地说:“喝水啊!”教授又问:“既然是喝水,那为什么你们那么在意盛
水的杯子呢?随手拿一个杯子不就可以了吗?为什么还一定要选好的、美的、精致的?”学生
们被问得哑口无言。 
Trang 3/3 - Mã đề thi 01 
这时,教授严肃地说道:“什么都想一手抓的心态,正是造成压力的主要原因。你们喝的
是水,却要选美的杯子,甚至在选不上好的杯子时,心生怨意。” 
在学生的一片沉默中,教授继续说道:“这就和生活一样。生活就是水,而名誉与地位,
仅仅是盛水的杯子罢了。如果我们把所有的注意力放在杯子上,那么,我们将没有时间和心情
来品尝和享受杯中水的美好滋味。” 
Câu 36: 第二段中的划线词语“不动声色”的意思是: 
 A. 不高兴 B. 不微笑 C. 不说话 D. 不热情 
Câu 37: 教授为什么取出不同的杯子让学生们喝水? 
 A. 想告诉学生一个道理 B. 让学生可以随意挑选杯子 
 C. 想让学生的心情变好 D. 告诉学生家里有很多杯子 
Câu 38: 学生不选择塑料杯子是因为塑料杯子: 
 A. 不太大 B. 不太好看 C. 没有水 D. 没法盛水 
Câu 39: 教授认为学生们抱怨的原因是: 
 A. 他们喜欢美丽的杯子 B. 生活的压力太大 
 C. 他们想得到的太多了 D. 人际关系太复杂 
Câu 40: 通过这次拜访,学生们学到什么? 
 A. 懂得舍弃才能享受生活 B. 漂亮的东西不一定是好的 
 C. 要及时追求名誉与地位 D. 生活压力大,要学会放松 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 41 
đến câu 50. 
女儿和同学去爬山,出了事故,骨折住院了。我每天都给她做(41)______的饭菜。那天中
午,我做了土豆排骨汤,她却(42)______看了一眼,然后说:“妈,以后你别给我送饭了,我
想吃医院的饭菜。” 
“为什么?”我愣了,问她。 
女儿犹豫了(43)______,转过身指指旁边的床位:“因为我不想让那个哥哥难受。” 
原来女儿旁边的床位,有个比女儿大两三岁的男孩,已经住院半个多月了。女儿
(44)______地说:“他没有妈妈,爸爸忙着上班,没有时间做饭,他只能吃医院的饭。以后我
陪着他一起吃医院的饭,他心里就不难过了 ” 
我的心(45)______深深触动了。可是,我还是不愿意为此委屈女儿,(46)______说,“那
以后我多做一些,你和那个哥哥一起吃好吗?”“不好。”女儿(47)______我:“这样他会觉
得我们是可怜他。妈妈,你让我吃医院的饭吧,挺好的。” 
我在这一刻看到了自己的自私和狭隘,已经是成年人、受过高等教育的我,(48)______善
良的感知,还不如一个 13 岁的孩子。女儿还不懂得太多人生的(49)______,但是她本能地知
道,善良就是不在病痛面前炫耀健康,不在贫穷面前显示富有。哪怕只是在一顿简单的饭菜
前,也要隐藏自己(50)______的美味和丰盛。我有什么理由不成全一个孩子的纯真、善良呢? 
Câu 41: A. 亲口 B. 开口 C. 可口 D. 胃口 
Câu 42: A. 一定 B. 刚才 C. 只要 D. 只是 
Câu 43: A. 一次 B. 一下 C. 一回 D. 一趟 
Câu 44: A. 暗暗 B. 偷偷 C. 默默 D. 悄悄 
Câu 45: A. 为 B. 被 C. 受 D. 让 
Câu 46: A. 一向 B. 从此 C. 于是 D. 首先 
Câu 47: A. 打断 B. 打动 C. 打扰 D. 打听 
Câu 48: A. 至于 B. 对于 C. 由于 D. 关于 
Câu 49: A. 知识 B. 见识 C. 道理 D. 意思 
Câu 50: A. 拥有 B. 具有 C. 含有 D. 富有 
---------- HẾT ---------- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_thu_nghiem_ky_thi_thpt_quoc_gia_nam_2017_mon_tieng_tr.pdf