Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn Tiếng Trung Quốc Khối D - Mã đề thi 182 (Kèm đáp án)

pdf 5 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 243Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn Tiếng Trung Quốc Khối D - Mã đề thi 182 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn Tiếng Trung Quốc Khối D - Mã đề thi 182 (Kèm đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 05 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 
Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 182 
Họ, tên thí sinh: .......................................................................... 
Số báo danh: ............................................................................ 
ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. 
Câu 1: 每天早餐过后,我会走进书房,读一读,写一写,累______就泡一杯清茶,听一首歌。 
A. 过 B. 了 C. 着 D. 得 
Câu 2: 音乐______属于伟大的音乐家,______属于茫茫人海中的每一个人。 
A. 因为所以 B. 不论都 
C. 不仅还 D. 不但反而 
Câu 3: 到了红绿灯那儿______右拐,走不远就是儿童游乐区。 
A. 向 B. 对 C. 给 D. 凭 
Câu 4: 你怎么在这种场合开他的玩笑,弄______人家很尴尬。 
A. 地 B. 的 C. 着 D. 得 
Câu 5: 飞机______就要起飞了,请大家系好安全带。 
A. 马上 B. 赶忙 C. 顿时 D. 立刻 
Câu 6: 王师傅设计的这套家具______好看______实用。 
A. 边边 B. 既又 
C. 一边一边 D. 既就 
Câu 7: ______对外经济贸易谈判______,这位女部长常使对手折服。 
A. 在里 B. 在内 C. 在中 D. 在下 
Câu 8: 越南人民的胜利多么不容易______! 
A. 啦 B. 呢 C. 啊 D. 吧 
Câu 9: 你放心,这种绿色食品______ 受顾客欢迎,______不愁没有市场。 
A. 除了还 B. 只要就 C. 不管都 D. 只有才 
Câu 10: 科学家______这种反常的现象作出了令人信服的解释。 
A. 对于 B. 至于 C. 关于 D. 由于 
Câu 11: 酒后开车很危险,______只喝了一点儿,发生车祸的几率______非常大。 
A. 要是就 B. 不只而且 
C. 即使也 D. 不论都 
Câu 12: ______ 今年春季雨量充足,______ 夏粮获得了大丰收。 
A. 一旦就 B. 与其不如 
C. 因为所以 D. 固然但是 
Câu 13: 我们姐妹俩从小就养成了饭前洗手的______。 
A. 练习 B. 习性 C. 习惯 D. 习俗 
Câu 14: 导游给我们介绍的这______独柱寺是河内有名的景点之一。 
A. 座 B. 块 C. 条 D. 根 
 Trang 1/5 - Mã đề thi 182 
Câu 15: ______少睡点儿觉,______把这篇文章写完。 
A. 宁可也要 B. 无论也 
C. 尽管但是 D. 除非要不 
Câu 16: 这么多事,老张一个人怎么做得______呢。 
A. 起来 B. 过来 C. 下来 D. 下去 
Câu 17: 我承认荣誉很有价值,______我从来不曾为追求这些荣誉而工作。 
A. 不过 B. 却 C. 则 D. 甚至 
Câu 18: 快要办出境手续了,但护照______找也找不着了,王兰急得出了一身汗。 
A. 什么 B. 这样 C. 那么 D. 怎么 
Câu 19: 自从开了自己的网店后,我的生活跟以前完全不同了,有时间就待在网上,______ 
逛街的兴趣都没了。 
A. 不但 B. 甚至 C. 因为 D. 即使 
Câu 20: 花园______的花卉不能摘,你又不是不知道! 
A. 上 B. 中 C. 里 D. 下 
Câu 21: 各所学校______都提出为学生的德、智、体全面发展的计划,______到目前为止未能 
彻底地实现。 
A. 由于因此 B. 虽然但是 
C. 既然就 D. 哪怕也 
Câu 22: 去年,裁剪小组______地完成了公司交给的任务,因此得到领导的表扬。 
A. 出名 B. 优秀 C. 有名 D. 出色 
Câu 23: 那天我没有仔细看,所以对他的才艺表演只是有一个______的印象。 
A. 概念 B. 大批 C. 大概 D. 大约 
Câu 24: 今天正是个好机会,我可以向他_______东南亚股票市场的情况。 
A. 了解 B. 知道 C. 明白 D. 理解 
Câu 25: 只要打个电话人家就把货送来,你______要自己去呢? 
A. 一定 B. 何必 C. 不必 D. 未必 
Câu 26: ______知道那些都不是正当理由,那你当时为什么还同意他请假呢? 
A. 既然 B. 虽然 C. 要是 D. 即使 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 27: 父母的______说不完,道不尽,我们每个人要铭刻在心。 
A. 恩晴 B. 恩情 C. 恩倩 D. 思情 
Câu 28: 学生们要为祖国工业化、现代化的事业做出应有的______。 
A. 页献 B. 唝献 C. 贡楠 D. 贡献 
Câu 29: 她是我们学校品学______的学生。 
A. 兼优 B. 谦尤 C. 谦优 D. 兼尤 
Câu 30: 时代不同了,再按照老______来做事就可能行不通了。 
A. 规臣 B. 规矩 C. 规炬 D. 规距 
Câu 31: 这样雄伟的______,竟然只用了半年的时间就完成了。 
A. 建筑 B. 建巩 C. 健筑 D. 健巩 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. 
Câu 32: 出国学习这一年使我感受到独立生活的不易。 
A. 名词 B. 动词 C. 形容词 D. 代词 
 Trang 2/5 - Mã đề thi 182 
Câu 33: 这个数码照相机质量很好,只是价钱有点儿贵,我买不起。 
A. 名词 B. 动词 C. 副词 D. 连词 
Câu 34: 《红苹果别墅》这部电视连续剧很不错,我想接着看下去。 
A. 连词 B. 副词 C. 形容词 D. 名词 
Câu 35: 要是什么都要学就够你学一辈子的。 
A. 量词 B. 动词 C. 名词 D. 代词 
Câu 36: 姐姐看着弟弟着急地问:“你的脸色怎么这么苍白呢?” 
A. 副词 B. 名词 C. 形容词 D. 代词 
Câu 37: 离开老师已经近三十年了,但他仍然在我的记忆里行走、微笑。 
A. 副词 B. 动词 C. 介词 D. 助词 
Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D), từ câu 38 đến câu 42. 
 一般家庭都在早上起床后开窗换气,认为此时空气新鲜。其实,空气新鲜不新鲜,取决 
于污染的轻重,取决于污染源的多少。 
 当地面温度高于高空温度时,地面的空气上升,污染物容易被带到高空扩散;当地面 
温度低于高空温度时,天空中就容易形成“逆温层”,它像一个大盖子一样盖在地面上空,
使地面空气中各种污染物难以扩散。一般在夜间﹑早晨和傍晚地面温度低于高空温度时,容
易出现逆温层,所以,此时空气最不干净。白天太阳出来后,地面温度迅速上升,逆温层就
会逐渐消散,于是污染物也就很快扩散了。 
 据科学家们检测,在一天二十四小时中,上午﹑中午和下午空气污染很轻,其中上午十 
点至下午三四点空气最为新鲜,所以此时换气最佳;早上﹑傍晚和晚上空气污染较为严重,
其中尤以早上七点左右为污染高峰时间,空气最不新鲜。 
 (据1997年4月3日《羊城晚报》,有删改) 
Câu 38: 为什么一般家庭在早上起床后开窗换气? 
A. 早上天气凉快 B. 起床后顺手开窗 
C. 认为早上的阳光对身体有好处 D. 认为早上空气新鲜 
Câu 39: 什么时候开窗换气比较好? 
A. 早上和上午 B. 下午和傍晚 C. 晚上和夜间 D. 上午和下午 
Câu 40: 什么时候空气比较新鲜? 
A. 高空温度低于地面温度时 B. 早上太阳刚出来时 
C. 地面温度低于高空温度时 D. 地面温度和高空温度一样时 
Câu 41: “逆温层”的主要作用是: 
A. 使污染物不易扩散 B. 使地面温度低于高空温度 
C. 像盖子一样盖在地面上空 D. 使污染物容易扩散 
Câu 42: 本文没有提到的内容是: 
A. 污染物的来源 B. 开窗换气的最佳时间 
C. 形成逆温层的原因 D. 一般家庭开窗换气的习惯 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 43: Phiên âm đúng của từ 教书 là: ______. 
A. jiāoshù B. jiàoshū C. jiàoshù D. jiāoshū 
Câu 44: Phiên âm đúng của từ 自卑 là: zì______ēi. 
A. d B. n C. b D. p 
Câu 45: Phiên âm đúng của từ 招揽 là: zhāol______. 
A. ǎng B. ǎn C. iǎn D. ǐn
Câu 46: Phiên âm đúng của từ là: bào______ān. 报刊
A. p B. h C. g D. k 
 Trang 3/5 - Mã đề thi 182 
Câu 47: Phiên âm đúng của từ 规模 là: g______mó. 
A. uān B. ān C. uī D. iū 
Câu 48: Phiên âm đúng của từ 中毒 là: ______. 
A. zhōngdŭ B. zhòngdŭ C. zhòngdú D. zhōngdú 
Câu 49: Phiên âm đúng của từ 虔诚 là: ______iánchéng. 
A. x B. j C. m D. q 
Câu 50: Phiên âm đúng của từ là: liǎnj______. 脸颊
A. iá B. ié C. u D. i án án
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. 
Câu 51: 骗人是要付出代价的,这你一开始就应该想到的。 
A. 受惩罚 B. 挣不到钱 C. 被批评 D. 价钱很高 
Câu 52: 嫂子的性格很开朗,都四十岁了,但还那么年轻,真是“笑一笑,十年少”。 
A. 爱笑的人能年轻十岁 B. 乐观能使人显得年轻 
C. 性格好的人很年轻 D. 乐观的人不会变老 
Câu 53: 你别替他说情,这样的人再不教育就晚了。 
A. 说好话 B. 介绍朋友 C. 说坏话 D. 介绍情况 
Câu 54: 我觉得营养过量和运动过少是造成很多人肥胖的原因。 
A. 缺乏 B. 不好 C. 太少 D. 太多 
Câu 55: 小阮是个很爱面子的人,这次考试的成绩不太好,你千万别告诉别人。 
A. 把成功的经验告诉别人 B. 让别人看到好的方面 
C. 希望得到表扬 D. 希望自己成功 
Câu 56: 中午他们都不回家吃饭,我倒省心了。 
A. 很高兴 B. 省钱了 C. 不用担心 D. 不用做饭 
Câu 57: 这栋楼的居住条件这样差,相信很难会有理想的生活环境。 
A. 舒服 B. 满意 C. 合理 D. 高效 
Câu 58: 你放心吧,这个问题对我是小菜一碟,准办好。 
A. 会做菜 B. 愿意 C. 很容易 D. 很方便 
Câu 59: 这样复杂的操作过程连大人都很难完成,更何况是十一二岁的孩子! 
A. 不但 B. 而且 C. 别说 D. 何必 
Câu 60: 在妻子的要求下,丈夫除了让步就别无选择了。 
A. 不忍心选择 B. 从不选择 C. 没别的选择 D. 不会选择让步 
Câu 61: 嗨,小张都长大了,有的事你就睁一只眼,闭一只眼吧。 
A. 不用多管 B. 闭上眼睛 C. 只关心一半 D. 假装近视眼 
Câu 62: 昨天我们在联欢会上唱歌唱得很过瘾。 
A. 好听 B. 很晚 C. 热闹 D. 痛快 
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc. 
Câu 63: A B C D 这些模型都是 与实物一比二的 比例 缩小后 制成的。(按照) 
Câu 64: A B C D 对于 社会上的 现象 要坚决抵制。(不良) 
Câu 65: 你们怎么现在才回来 A ?大家已经在这儿 B 等了 C 你们 D 了。(半天) 
Câu 66: 应该 A 把 B 控制人口数量和 C 提高人口素质 D 为我国第一项基本国策。(确定) 
Câu 67: 很多 A 领导人都 B 曾经在 C 工作 D 过很长时间。(最普通的岗位上) 
Câu 68: 一位伟人说过:“不热烈 A 勇敢 B 追求 C 成功而能取得 D 成功,世上绝无 
这样的人。”(地) 
 Trang 4/5 - Mã đề thi 182 
Câu 69: 我按他 A 的地址 B 找到了 C 他的家 D 。(留下来) 
Câu 70: A 站在那群 B 里边的 C 是大家喜欢的 D 影星。(最) 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 71 
đến câu 80. 
 (71)______,买东西总要上街去买,现在,呆在家里也能买到东西。网上购物已经成为 
一种新的购物方式。网上购物 (72)______通过因特网来购物。在网上怎么样购物呢?比如, 
一家名 (73)______“啥都有”的网上商店,它的主页上列着商品种类的名称,如化妆品、 
鞋帽、计算机、家用电器、服装等等。 (74)______你用鼠标点一下化妆品,会展示一个关于 
化妆品的主页,在这个主页上会有各种各样的品牌,当你找到自己感兴趣的化妆品时,用鼠
标点一下, (75)______出现一个网页,上面详细介绍了该产品的特点、价格等有关问题。 
(76)______,网页上会有一个表格,列有姓名、地址、购买数量、总金额、付钱方式等,供你
决定购买时填写。填了这个表格 (77)______完成了购物,商店会把东西送到你的家里。网上 
购物有几个优点:首先,你可以对感兴趣的商店做详细的了解。 (78)______,你可以到各个 
网上商店了解各个品牌的情况,十分方便。还有,你不会 (79)______上街购物那么累。对 
一部分消费者来说非常 (80)______的一点是价格便宜。你自己可以试一试。 
 (摘自 百度网——百科知识 ,有删改) 
Câu 71: A. 往来 B. 以往 C. 将来 D. 目前 
Câu 72: A. 不是 B. 还是 C. 而是 D. 就是 
Câu 73: A. 当 B. 成 C. 起 D. 为 
Câu 74: A. 不管 B. 哪怕 C. 如果 D. 既然 
Câu 75: A. 再 B. 却 C. 也 D. 又 
Câu 76: A. 因此 B. 同时 C. 因而 D. 相同 
Câu 77: A. 将 B. 还 C. 为了 D. 就 
Câu 78: A. 其次 B. 次要 C. 最后 D. 然后 
Câu 79: A. 比 B. 具有 C. 像 D. 如 
Câu 80: A. 主要 B. 重要 C. 重大 D. 主张 
---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
 Trang 5/5 - Mã đề thi 182 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_nam_2011_mon_tieng_trung_quoc_khoi.pdf
  • pdfĐáp án Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn Tiếng Trung Quốc Khối D.pdf