Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 607 (Kèm đáp án)

pdf 4 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 25/04/2023 Lượt xem 229Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 607 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 607 (Kèm đáp án)
Trang 1/4 - Mã đề thi 607 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 04 trang) 
 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC 
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 
Họ, tên thí sinh: ......................................................................... 
Số báo danh: ............................................................................. 
Mã đề thi 607 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 1. 老师确实是人类当之无愧的灵魂工______师。 
A. 程 B. 种 C. 积 D. 税 
Câu 2. Phiên âm đúng của từ 绘画 là: ______. 
A. huīhuā B. huìhuà C. huīhuà D. huìhuā 
Câu 3. Phiên âm đúng của từ 简历 là: ______iǎnlì. 
A. x B. q C. j D. d 
Câu 4. 今天上午八点上口语课,他七点半______到教室了。 
A. 才 B. 刚 C. 总 D. 就 
Câu 5. 昨天他踢足球的时候______,今天还走不了路。 
A. 摔了摔 B. 摔摔 C. 摔了 D. 摔一摔 
Câu 6. 我们谁也不想失去这次提高汉语水平的______。 
A. 时间 B. 机会 C. 情况 D. 时候 
Câu 7. 医生______地走到病人床前,给他盖好被子。 
A. 轻了轻 B. 轻轻 C. 很轻轻 D. 轻了 
Câu 8. 那位姑娘______我笑了笑,很有礼貌地把手伸了出来。 
A. 向 B. 往 C. 由 D. 从 
Câu 9. 阮老师平时很幽默,但上课时却很______,对学生的要求也很高。 
A. 沉重 B. 严重 C. 沉默 D. 严肃 
Câu 10. 专家们______智慧和经验创造了一套全新的操作方法,提高工作效率。 
A. 按 B. 据 C. 凭 D. 依 
Câu 11. 汽车使市民的出行更加便利,但______。 
A. 也给带来了一系列问题城市 B. 也给城市带来了一系列问题 
C. 也带来了给城市一系列问题 D. 也带来了一系列问题给城市 
Câu 12. 真没想到,才六岁的黄明______能把那首歌唱得如此美妙动听。 
A. 果然 B. 竟然 C. 自然 D. 固然 
Câu 13. 我们都知道,______勤奋努力,______能在事业上获得成功。 
A. 尽管但 B. 只有才 C. 不管也 D. 即使也 
Câu 14. 多参加体育运动,______能增强体质,______能使精力充沛。 
A. 即使也 B. 连也 C. 既也 D. 既然就 
Câu 15. 她______工作多么紧张,______要挤出时间给老公和女儿做点儿好吃的。 
A. 只要就 B. 即使也 C. 如果就 D. 无论也 
Câu 16. 这个晚会我们花了多少______,你不帮忙就算了,怎么在这儿泼冷水啊? 
A. 心愿 B. 心情 C. 心理 D. 心思 
Câu 17. 豆浆中______丰富的植物蛋白、维生素、铁、钙等物质,素有“植物牛奶”之称。 
A. 富有 B. 所有 C. 含有 D. 拥有 
Câu 18. 这次明明是你做错了,______能怪别人呢?太不像话了! 
A. 什么 B. 什么样 C. 怎么样 D. 怎么 
Câu 19. 等我做好______这个作业,我们就可以一起听音乐了。 
A. 了 B. 过 C. 的 D. 着 
Trang 2/4 - Mã đề thi 607 
Câu 20. 那部电影我只看了一半,后来呢,你给我讲讲______! 
A. 吧 B. 呢 C. 了 D. 吗 
Câu 21. 他回到家的第一件事就是吃一______妈妈做的饭。 
A. 顿 B. 趟 C. 个 D. 遍 
Câu 22. 越南中部人口味都比较______,爱吃咸、辣的食物。 
A. 浅 B. 轻 C. 重 D. 大 
Câu 23. 天冷了,出去的时候你别忘了多穿______。 
A. 帽子 B. 衣服 C. 手表 D. 眼镜 
Câu 24. 这几年,小丽一个人生活在国外,______了不少苦。 
A. 吃 B. 试 C. 喝 D. 碰 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong 
các câu sau. 
Câu 25. 这个电视频道专门播放世界各国的引人注目的事件。 
A. 使人关注 B. 使人吃惊 C. 令人讨厌 D. 深受欢迎 
Câu 26. 平时她很少参加体育运动,谁知道她得了这次赛跑的亚军。 
A. 没想到 B. 没人知 C. 有人知道 D. 有人想到 
Câu 27. 他们班人人都很努力学习,尤其是王兰和张东。 
A. 我们 B. 一个人 C. 自己 D. 每个人 
Câu 28. 律师告诉我们,如果能抓住对方的过失,那事情就容易处理了。 
A. 耽误 B. 误会 C. 正误 D. 错误 
Câu 29. 你放心好了,不要为我着急,对这个问题我心中有数儿。 
A. 有把握 B. 有打算 C. 有目的 D. 有数目 
Câu 30. 目前我们公司正急需的就是像你这样有经济头脑的人才。 
A. 脑袋 B. 意思 C. 意识 D. 脑力 
Câu 31. 声像技术和通讯技术融为一体的技术,这几年来发展非常迅速。 
A. 慢 B. 快 C. 大 D. 高 
Câu 32. 昨天上完汉语课以后,我们一起去学校操场打篮球了。 
A. 借书的地方 B. 锻炼的地方 C. 吃饭的地方 D. 上班的地方 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 
33 đến câu 42. 
某大学应届毕业生被导师带到国家实验室去参观。坐在会议室里,学生们等待着实验
室主任的(33)______。 
这时,一位秘书给大家倒水,同学们表情木然地看着她,(34)______一个甚至问道:
“有冰咖啡吗?”秘书说:“真(35)______,刚刚用完。” 
轮到一个叫比尔的学生时,他轻声地说:“谢谢!你辛苦了。” 
秘书抬头看了他一眼,(36)______这是客气话, 却让她感到很温暖。 
门开了,主任走(37)______,跟大家打招呼。会议室里却静悄悄的,没有一个人回应。
比尔左右看看,犹豫了一下,鼓起了掌,同学们这才稀稀落落地跟着拍起手来。 
主任挥手说:“欢迎同学们!今天(38)______我给大家介绍实验室的情况并把纪念手
册送给你们。” 
接下来,更尴尬的事情发生了。大家(39)______接过主任双手递来的纪念手册,主任
的脸色越来越难看。这时比尔站起来,恭恭敬敬地说:“谢谢您!”主任眼前一亮,拍拍
比尔的肩膀问:“你叫什么名字?”比尔照实作答。 
Trang 3/4 - Mã đề thi 607 
两个月后,在毕业生的去向表上,比尔的去向是国家实验室。几个同学找到导师问:
“比尔的学习成绩最多(40)______中等,凭什么选他,而没有选我们?” 
导师笑着说:“比尔是人家国家实验室点名要的。其实,你们的机会(41)______一样,
你们的成绩比比尔好,但是,除了学习,你们要学的东西还很多,(42)______便是重要的一
课。” 
(梁鸿雁,《新汉语水平考试精讲精练》,北京语言大学出版社,2011年) 
Câu 33. A. 工作 B. 地方 C. 到来 D. 来到 
Câu 34. A. 其实 B. 其他 C. 其次 D. 其中 
Câu 35. A. 巧妙 B. 道歉 C. 恰好 D. 抱歉 
Câu 36. A. 即使 B. 哪怕 C. 既然 D. 虽然 
Câu 37. A. 进来 B. 上来 C. 下来 D. 出来 
Câu 38. A. 把 B. 对 C. 由 D. 以 
Câu 39. A. 随地 B. 随手 C. 随心 D. 随时 
Câu 40. A. 看作 B. 计算 C. 算是 D. 当作 
Câu 41. A. 偶然 B. 偶尔 C. 完全 D. 全体 
Câu 42. A. 礼教 B. 仪式 C. 相貌 D. 礼貌 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 43 đến câu 47. 
古希腊有一个叫爱地巴的人,每次生气的时候,就马上跑回家去,绕着自己的房子和
土地跑三圈,然后坐在田地边休息。爱地巴工作非常勤劳努力,他的房子越来越大,土地
也越来越广,但不管房子、土地有多大,只要与人争论或生气,他还是会绕着房子和土地
跑三圈。爱地巴从未告诉别人他为何要这么做。在爱地巴 90 岁那年,他的房子和土地已经
非常大了,他也跑不动了。有一天他又生儿子的气了,就让孙子扶着他绕着土地和房子走。
他好不容易走了三圈,然后坐在田地边休息,他的孙子向他请求道:“爷爷,您年纪已经
这么大了,您不能再像从前一样了。您可不可以告诉我为什么您一生气就要在土地上绕三
圈?” 
爱地巴禁不起孙子的请求,终于说出了自己的秘密,他说:“年轻时,我一和人争论、
生气,就绕着房子和土地跑三圈,边跑边想,我的房子和土地这么小,我哪儿有时间去跟
人家生气,一想到这里,气就消了,于是就把所有时间用来努力工作。”孙子又问:“爷爷,
您现在已经变成最富有的了,为什么还要这样做呢?” 
爱地巴笑着说:“我现在还是会生气,生气时绕着房子和土地走三圈,边走边想,我
的房子这么大,土地这么多,我又何必跟人生气?一想到这儿,气就消了。” 
(刘云,《新汉语水平考试》,北京大学出版社,2010年) 
Câu 43. 年轻时的爱地巴每次生别人的气时有什么习惯? 
A. 绕自己的房子和土地跑三圈 B. 跑回家去跟孙子聊聊天 
C. 坐在自己的田地边休息 D. 让孙子扶着他在院子里走走 
Câu 44. 爱地巴年轻时为什么跑了以后就不发火了? 
A. 跑的过程中把不开心的事忘了 B. 跑累了以后气就自然消了 
C. 认为自己很穷,要抓紧时间工作 D. 想跟别人保持友好的关系 
Câu 45. 谁知道了爱地巴的秘密? 
A. 孙子 B. 儿子 C. 女儿 D. 妻子 
Câu 46. 关于爱地巴,可以知道什么? 
A. 善于调整自己的情绪 B. 年轻的时候就很富裕 
C. 是个喜爱跑步的人 D. 是个不爱生气的人 
Câu 47. 关于爱地巴年老时的变化,下面哪项不正确? 
A. 不生气了 B. 房子大、土地广 C. 生气时的习惯变了 D. 跑不动了 
Trang 4/4 - Mã đề thi 607 
Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/cụm từ trong ngoặc trong các câu sau. 
Câu 48. 她请我吃一种 A 在别的地方 B 不易吃到的 C 细巧的 D 点心。(手工制作的) 
Câu 49. 这还有什么 A 奇怪的,你弄 B 了人家的东西 C 就要 D 赔偿啊!(坏) 
Câu 50. 我以前 A 在北京 B 看过京剧表演,真 C 想有机会 D 看一次。(再) 
------------------------ HẾT ------------------------ 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2017_mon_tieng_trung.pdf
  • pdfĐáp án 24 Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Tiếng Trung Quốc.pdf