Đề thi khảo sát kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2022 môn Lịch sử Lớp 12 - Mã đề: 401

doc 4 trang Người đăng khanhhuyenbt22 Ngày đăng 20/06/2022 Lượt xem 383Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2022 môn Lịch sử Lớp 12 - Mã đề: 401", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi khảo sát kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2022 môn Lịch sử Lớp 12 - Mã đề: 401
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI
TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 – LẦN 1
MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề 
 (Đề thi có 4 trang)
Mã đề: 401
Câu 1: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?
	A. Tây Đức.	B. Tây Âu.	C. Đông Âu.	D. Tây Béclin.
Câu 2: Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế nào sau đây?
	A. Thực dân hóa.	B. Toàn cầu hóa.	C. Vô sản hóa.	D. Phi Mĩ hóa.
Câu 3: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929) đã dẫn đến sự ra đời của giai cấp nào sau đây?
	A. Nông dân.	B. Công nhân.
	C. Tiểu tư sản.	D. Địa chủ phong kiến.
Câu 4: Sự kiện nào sau đây diễn ra ở khu vực Mĩ Latinh năm 1959?
	A. Nước Cộng hòa Cuba ra đời.	B. Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.
	C. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.	D. Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.
Câu 5: Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định lãnh đạo cách mạng là giai cấp nào sau đây?
	A. Công nhân.	B. Tiểu tư sản.	C. Tư sản.	D. Nông dân.
Câu 6: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam?
	A. Đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ.
	B. Đánh dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Pháp.
	C. Đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam.
	D. Làm thất bại cuộc tiến công của Pháp lên Việt Bắc.
Câu 7: Từ năm 1952-1973, Nhật Bản liên minh chặt chẽ với nước nào sau đây?
	A. Cuba.	B. Trung Quốc.	C. Mĩ.	D. Việt Nam.
Câu 8: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu dựa trên cơ sở nào sau đây?
	A. Chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa phát xít đã sụp đổ hoàn toàn.
	B. Đã khống chế được tất cả các nước tư bản phương Tây.
	C. Đã đàn áp được phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
	D. Có tiềm lực kinh tế, quân sự và khoa học kĩ thuật vượt trội.
Câu 9: Quốc gia nào sau đây tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
	A. Ai Cập.	B. Cuba.	C. Philippin.	D. Ấn Độ.
Câu 10: Trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945-1946), nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?
	A. Tiến hành đổi mới đất nước.	B. Tiến hành hiện đại hóa đất nước.
	C. Tiến hành công nghiệp hóa đất nước.	D. Xây dựng chính quyền cách mạng.
Câu 11: Trong giai đoạn 1961-1965, Mĩ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?
	A. Tăng viện trợ cho quân đội Sài Gòn.
	B. Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến.
	C. Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.
	D. Vận động các nước Đông Âu tham chiến.
Câu 12: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục đích của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) ở Việt Nam?
	A. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên.	B. Phát triển kinh tế Việt Nam
	C. Làm giàu cho chính quốc.	D. Bóc lột nguồn nhân công.
Câu 13: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) đã xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Đông Dương là gì?
	A. Đòi tự do, dân sinh, dân chủ.	B. Cách mạng ruộng đất.
	C. Chống đế quốc và phong kiến.	D. Giải phóng dân tộc.
Câu 14: Trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX, nhân dân Việt Nam đấu tranh nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây?
	A. Chống chủ nghĩa phát xít, đòi tự do, cơm áo, hòa bình.
	B. Chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.
	C. Chống phong kiến phản động, chia ruộng đất cho dân cày.
	D. Chống đế quốc Mĩ, giành độc lập dân tộc.
Câu 15: Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh bùng nổ phong trào cách mạng 1939-1945 ở Việt Nam?
	A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
	B. Chủ nghĩa phát xít đã hoàn toàn sụp đổ trên thế giới.
	C. Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.
	D. Thực dân Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng.
Câu 16: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?
	A. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.	B. Chiến tranh lạnh kết thúc .
	C. Quốc tế Cộng sản được thành lập.	D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Câu 17: Về khoa học - kĩ thuật, trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?
	A. Phóng thành công tàu vũ trụ lên quỹ đạo trái đất.
	B. Đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng.
	C. Phóng tàu “Thần Châu 5” bay vào vũ trụ.
	D. Đưa con người đặt chân lên Sao Hỏa.
Câu 18: Sau Chiến tranh lạnh, các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy lĩnh vực nào sau đây làm trọng điểm?
	A. Ngoại giao.	B. Văn hóa.	C. Chính trị.	D. Kinh tế.
Câu 19: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?
	A. Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương là đúng đắn.
	B. Khối liên minh công nông lần đầu tiên được hình thành trong thực tiễn.
	C. Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ tất cả các yêu sách
	D. Mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do.
Câu 20: Trong giai đoạn 1945-1954, chiến thắng nào sau đây của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp?
	A. Việt Bắc.	B. Điện Biên Phủ.
	C. Vạn Tường.	D. Hồ Chí Minh.
Câu 21: Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện đối sách nào sau đây đối với quân Trung Hoa Dân quốc?
	A. Đối đầu trực tiếp về quân sự.	B. Hòa hoãn, nhân nhượng.
	C. Không nhân nhượng về kinh tế.	D. Không nhân nhượng về chính trị.
Câu 22: Cuối thế kỉ XIX, Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân nào sau đây?
	A. Anh.	B. Tây Ban Nha.	C. Pháp.	D. Hà Lan.
Câu 23: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây?
	A. Chinh phục vũ trụ.	B. Giao thông vận tải.
	C. Công nghệ viễn thông.	D. Điện hạt nhân.
Câu 24: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời trong bối cảnh nào sau đây?
	A. Xu thế liên kết khu vực phát triển mạnh mẽ.
	B. Trật tự hai cực Ianta đã hoàn toàn sụp đổ.
	C. Tất cả các quốc gia Đông Nam Á đã giành được độc lập.
	D. Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.
Câu 25: Nội dung nào sau đây là một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	A. Góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ.
	B. Tạo cơ sở hình thành các liên minh kinh tế - quân sự.
	C. Làm xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông - Tây ở châu Âu.
	D. Buộc Mĩ phải chấm dứt mọi xung đột với Liên Xô.
Câu 26: Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858-1884) có đặc điểm nào sau đây?
	A. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao.
	B. Từ chống ngoại xâm đến kết hợp chống ngoại xâm và chống phong kiến đầu hàng.
	C. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa triều đình và nhân dân trong suốt quá trình kháng chiến.
	D. Hình thành một mặt trận thống nhất do các văn thân, sĩ phu tiến bộ lãnh đạo.
Câu 27: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng tính chất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Mang tính dân chủ điển hình.	B. Không mang tính bạo lực.
	C. Mang tính dân tộc điển hình.	D. Chỉ mang tính chất dân tộc.
Câu 28: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954?
	A. Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta.
	B. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.
	C. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh.
	D. Đánh dấu kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Câu 29: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	A. Thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.
	B. Tranh thủ giá nguyên liệu rẻ từ các nước thuộc địa.
	C. Tài nguyên khoáng sản phong phú.
	D. Vai trò quản lí có hiệu quả của nhà nước.
Câu 30: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng có điểm giống nhau nào sau đây?
	A. Chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức trên cả nước.
	B. Nhằm mục đích đánh đổ ách thống trị của đế quốc.
	C. Tăng cường huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng.
	D. Lôi cuốn đông đảo công nông tham gia cách mạng.
Câu 31: Trong giai đoạn 1939-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930) thông qua chủ trương nào sau đây?
	A. Thành lập chính phủ công nông binh.
	B. Sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng.
	C. Đoàn kết công nhân và nông dân trong đấu tranh.
	D. Thành lập được một mặt trận dân tộc thống nhất.
Câu 32: Yếu tố nào sau đây có ý nghĩa quyết định đến tính thống nhất cao của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?
	A. Có sự tham gia của các lực lượng xã hội mới.
	B. Xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân.
	C. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
	D. Thành lập được mặt trận dân tộc thống nhất.
Câu 33: Việt Nam có thể rút ra bài học nào sau đây từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để phát triển đất nước hiện nay?
	A. Chỉ tăng cường xuất khẩu công nghệ kĩ thuật cao.
	B. Chỉ hợp tác kinh tế với các nước phát triển.
	C. Chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng.
	D. Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật.
Câu 34: Ngày 6-3-1946, Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pháp diễn ra trong bối cảnh nào sau đây?
	A. Quân dân Việt Nam vẫn đang phát triển thế chủ động tiến công.
	B. Trung Hoa Dân Quốc không đồng ý cho quân Pháp ra miền Bắc Việt Nam.
	C. Nhân dân Việt Nam đang cần thêm thời gian hòa bình để chuẩn bị lực lượng.
	D. Chính phủ Pháp có thiện chí giữ gìn nền hòa bình ở Đông Dương.
Câu 35: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ những năm 40 của thế kỷ XX đến năm 2000?
	A. Tất cả phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nước Mĩ.
	B. Khoa học luôn đi trước và tồn tại độc lập với kĩ thuật.
	C. Phát minh kĩ thuật mở đường cho khoa học.
	D. Cách mạng khoa học gắn liền với cách mạng kĩ thuật.
Câu 36: Các hình thức mặt trận thống nhất dân tộc do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập ở Việt Nam thời kì 1939-1945 có điểm tương đồng nào sau đây?
	A. Là mặt trận chung của ba dân tộc Đông Dương.
	B. Tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
	C. Xóa bỏ được các mâu thuẫn giai cấp.
	D. Thực hiện mục tiêu số một là phân hóa cao độ kẻ thù.
Câu 37: Phong trào “vô sản hóa” năm 1928 của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có tác động nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?
	A. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.
	B. Làm cho phong trào công nhân hoàn toàn đấu tranh tự giác.
	C. Thúc đẩy phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản.
	D. Làm phong trào yêu nước chuyển hẳn sang lập trường vô sản.
Câu 38: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), những thắng lợi quân sự của quân dân Việt Nam đều có điểm chung nào sau đây?
	A. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng.
	B. Nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa.
	C. Lực lượng chính trị giữ vai trò quyết định thắng lợi.
	D. Phá sản bước đầu các kế hoạch quân sự của Pháp.
Câu 39: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) có điểm khác biệt nào sau đây so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp ở Đông Dương?
	A. Đã du nhập hoàn chỉnh phương thức sản xuất tư bản vào nước ta.
	B. Dẫn đến sự ra đời của các giai cấp tư sản, tiểu tư sản.
	C. Sử dụng nguồn vốn đầu tư của tư bản nhà nước là chủ yếu.
	D. Chỉ sử dụng nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân.
Câu 40: Nhận xét nào nào sau đây là là đúng về điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930)?
	A. Kết hợp tư tưởng của giai cấp công nhân với phong trào yêu nước.
	B. Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.
	C. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập đảng.
	D. Xây dựng lí luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.
----------- HẾT ----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_khao_sat_kien_thuc_chuan_bi_cho_ky_thi_tot_nghiep_thp.doc