Đề thi học kì II môn thi: Hóa học lớp 9

docx 1 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1046Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì II môn thi: Hóa học lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì II môn thi: Hóa học lớp 9
Họ tên :..  ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015- 2016
Lớp 9. MÔN THI: HÓA HỌC LỚP 9
 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) 
A . Trắc nghiệm khách quan(2đ)
 Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất. 
Câu 1: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều kim loại giảm dần?
a. Na, Mg, Al, K 	b. K, Na, Mg, Al 	c. K, Mg, Al, Na 	d. Mg, K, Al, Na 
Câu 2 : Nhóm chất gồm các hiđrocacbon là 
a. C2H6, CH4, C2H2, C6H6 	 b. C2H6O, C3H8, C2H5O2N, Na2CO3
c. C2H6O, C6H6, CO, Na2CO3.	 d. C2H6O, CH3Cl, C2H5O2N, CO
Câu 3: Nung 150 kg CaCO3 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất phản ứng là
	 	A. 80%	 	B. 90%	C. 60%	D. 75%
Câu 4 : Chất làm mất màu dung dịch brom là
a. CO2, CH4 	b. CO2, C2H4 	c. CH4, C2H4 	d. C2H2, C2H4 
Câu 5 : Thể tích dung dịch Br2 0,2M cần để tác dụng vừa đủ với 0,56 lít khí etilen là :
	A. 62,5 ml	B. 125 ml	C. 150 ml	D. 175 ml
Câu 6: Axit axetic có tính chất axit vì trong phân tử có 
a. hai nguyên tử oxi 	 b. có nhóm -OH 
c. có một nguyên tử oxi và một nhóm -OH d. có nhóm -COOH 
Câu 7: Điền chất còn thiếu vào phương trình hoá học sau: CH3COOH + ?CH3COOC2H5 + H2O
a. CH4 	b. CH3 	c. C2H5OH	d. CH3OH 
Câu 8: Thể tích dung dịch NaOH 1M cần dùng để trung hòa vừa đủ 200 gam dung dịch CH3COOH 6% là : 
	A. 10 ml	B. 20 ml	C. 100 ml	D. 200 ml
B.Tự luận(8đ)
Câu 1 (3đ):Viết phương trình hoá học biểu diễn chuỗi biến hoá sau:(ngi điều kiện phản ứng nếu có) 
C2H4 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5 CH3COONa
 CO2 CH3COOH	
Câu 2(2 đ): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết ba lọ hóa chất mất nhãn chứa các dung dịch glucozơ, axit axetic và rượu etylic. 	
Câu 3 (3 đ): 
a) Cho 300 gam dung dịch CH3COOH 5% tác dụng với một lượng dư Zn. Tính thể tích khí H2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn.
b) Để điều chế 300 gam dung dịch CH3COOH 5% nói trên cần bao nhiêu lít dung dịch rượu etylic 9,20 nếu hiệu suất qua trình lên men là 80% và rượu etylic có khối lượng riêng là 0,8 g/ml.
	(Cho C = 12, H = 1, O = 16, Ca = 40)

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_KIEM_TRA_HOC_KI_II_HOA_9_20152016.docx