Kiểm tra 1 tiết (số 4) Môn: Hoá 9

doc 2 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 993Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết (số 4) Môn: Hoá 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết (số 4) Môn: Hoá 9
 KIỂM TRA 1 TIẾT (Số 4)
Điểm
Họ và tên:......................... MÔN: HOÁ 9
Lớp:
Câu 1:3đ
 Viết các phương trình hĩa học sau:
 a/ Na + C2H5OH → ............................+ ......................
 b/ .. ... + CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2↑
 c/ CH3COOH + ....................... → ................... + H2O
 d/ Na2CO3 + CH3COOH → ....+ ...↑ +...................
 e/ C2H5OH + .............. → CO2 + H2O
 f/ (CH3COO)2Ca + .............. → CH3COOH + ...................
 Câu 2:(1,5đ)
Chỉ dùng H2O và thêm một hĩa chất hãy nhận biết 3 chất lỏng mất nhãn sau: CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5.
 Câu 3:( 1,5đ)
 Từ C2H4 và các chất vơ cơ viết phương trình điều chế Etylaxetat.
 Câu 4:(2,5đ)
 Cho Na dư tác dụng với 4,6g rượu A cĩ cơng thức CnH2n+ 1OH thấy thốt ra 1,12lit khí H2 (đkc).
 -Tìm cơng thức phân tử của A.
 - Lấy 9g CH3COOH cho tác dụng hồn tồn với A (cĩ H2SO4 đặc, đun sơi). Tính khối lượng este thu được.
 Câu 5:(1,5đ) 
 Cho 100 ml rượu etylic 460 tác dụng với Na dư.Tính thể tích khí thốt ra (đkc)?
 Cho biết (Na =23, C =12, H=1, O=16) 
.
.
.
.
...

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoa_9_lan_4.doc