Đề thi chọn học sinh giỏi huyện Châu Thành năm học 2012 – 2013 môn thi: Hóa học lớp: 9

doc 4 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 2038Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi huyện Châu Thành năm học 2012 – 2013 môn thi: Hóa học lớp: 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi huyện Châu Thành năm học 2012 – 2013 môn thi: Hóa học lớp: 9
UBND HUYỆN CHÂU THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: Hóa học ; LỚP: 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi chính thức
Câu 1: (4 điểm) 
Không dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các ống nghiệm mất nhãn chứa 4 dung dịch: MgCl2, BaCl2, H2SO4 và K2CO3.
Câu 2: (4 điểm) 
Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
	FeCl2	Fe(NO3)2 Fe(OH)2 
	 (1) (2) (5) (6)	
 FeCl3 Fe(NO3)3 Fe(OH)3 
Câu 3: (5 điểm) 
Có một dung dịch chứa đồng thời hai muối CuCl2 và MgCl2. Chia dung dịch này làm 2 phần bằng nhau:
Phần 1: Cho phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 14,35g kết tủa.
Phần 2: Cho phản ứng với lượng dư dung dịch NaOH. Lọc lấy kết tủa, rửa sạch rồi nung hoàn toàn ở nhiệt độ cao thu được 3,2g hỗn hợp chất rắn.
Tính thành phần phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 4: (4 điểm) 
	Cho 7,8 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại là R hóa trị II và nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch 2 muối và 8,96 lít khí (ở đktc).
a/ Viết các phương trình hóa học đã xảy ra.
b/ Tính khối lượng muối thu được sau thí nghiệm và thể tích dung dịch H2SO4 2M tối thiểu cần dùng?
c/ Xác định kim loại R. Biết rằng trong hỗn hợp ban đầu tỉ lệ số mol R : Al 
là 1 : 2.
	Câu 5: ( 3 điểm) 
Nhúng lá kẽm vào 500ml dung dịch Pb(NO3)2 2M. Sau một thời gian lấy lá kẽm ra cân lại thấy nặng hơn so với ban đầu là 2,84g.
 a). Tính lượng chì đã bám vào lá kẽm. Giả sử lượng chì sinh ra bám toàn bộ vào lá kẽm trên.
 b). Tính nồng độ M của các muối có trong dung dịch khi đã lấy lá kẽm ra. Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi
- Hết -
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn thi : HÓA HỌC - LỚP 9
Đề thi chính thức
Nội dung
Điểm
Câu 1: (4 điểm)
Lấy ra mỗi lọ làm nhiều mẫu thử khác nhau rối lần lượt cho mẫu thử này với 3 mẫu thử còn lại ta được kết quả như sau :
MgCl2
BaCl2
H2SO4
K2CO3
MgCl2
-
-
i
BaCl2
-
i
i
H2SO4
-
i
h
K2CO3
i
i
h
Như vậy:
- Mẫu thử nào phản ứng với 3 mẫu thử còn lại chỉ có 1 kết tủa thì mẫu thử đó là MgCl2.
- Mẫu thử nào phản ứng với 3 mẫu thử còn lại chỉ có 2 kết tủa thì mẫu thử đó là BaCl2.
-Mẫu thử nào phản ứng với 3 mẫu thử còn lại chỉ có 1 kết tủa và 1 khí thì mẫu thử đó là H2SO4.
-Mẫu thử nào phản ứng với 3 mẫu thử còn lại chỉ có 2 kết tủa và 1 khí thì mẫu thử đó là K2CO3.
Các phản ứng: 
MgCl2 + K2CO3 g MgCO3i + 2KCl
BaCl2 + H2SO4 g BaSO4i + 2HCl
BaCl2 + K2CO3 g BaCO3i + 2KCl
 K2CO3 + H2SO4 g K2SO4 + CO2h + H2O
0,25
0,75
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 2: (4 điểm)
(1) 2FeCl2	+ 3Cl2 2FeCl3
(2) 2FeCl3 + Fe 3FeCl2
(3) FeCl2	+ 2AgNO3Fe(NO3)2 + 2AgCl↓
(4) Fe(NO3)2 + 2NaOHFe(OH)2 ↓+ 2NaNO3
(5) Fe(NO3)2 + 2HNO3 đ Fe(NO3)3 + NO2 ↑+ H2O
(6) 2Fe(NO3)3 + Fe 3Fe(NO3)2 
(7) FeCl3 + 3AgNO3Fe(NO3)3 + 3AgCl↓
(8) Fe(NO3)3 + 3NaOH Fe(OH)3 ↓ + 3NaNO3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 3: (5 điểm)
n AgCl = 14,35 : 143,5 = 0,1 mol
 Gọi x, y lần lượt là số mol của MgCl2, CuCl2.
 PTHH:
 Phần 1: MgCl2 + 2 AgNO3 Mg(NO3)2 + 2 AgCl (1) 
 x mol 2x mol
 CuCl2 + 2 AgNO3 Mg(NO3)2 + 2 AgCl (2) 
 y mol 2y mol
 Phần 2: MgCl2 + 2 NaOH 2 NaCl + Mg(OH)2 (3)
 x mol x mol
 CuCl2 + 2 NaOH 2 NaCl + Cu(OH)2 (4)
 y mol y mol 
 Mg(OH)2 MgO + H2O (5)
 x mol x mol
 Cu(OH)2 CuO + H2O (6)
 y mol y mol 
 Từ: (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
 Ta có: 2x + 2y = 0,1 mol
 40x + 80y = 3,2 g
 Ta được: x = 0,02
 y = 0,03
 m MgCl2 = 95 . 0,02 = 1, 9g
 m CuCl2 = 135 . 0,03 = 4,05 g
 % MgCl2 = 31,93%
 % CuCl2 = 68,07%
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 4: ( 4 điểm)
 a/ Các PTHH: R + H2SO4 à RSO4 + H2 (1)
 Mol: x x x x
 2Al + 3H2SO4 àAl2(SO4)3 + 3H2 (2)
 Mol: 2x 3x x 3x
b/ -Gọi x là số mol của kim loại R đã phản ứng à số mol Al đã phản ứng là 2x.
 -Số mol khí hidro sinh ra: nH2 = 8,96 : 22,4 = 0,4 (mol)
 -Khối lượng khí hidro sinh ra là: 0,4 . 2 = 0,8 (g)
 -Theo PTHH (1) và (2) ta có: nH2SO4 = nH2 = 0,4 (mol)
 -Khối lượng axit H2SO4 đã phản ứng: 0,4 . 98 = 39,2 (g)
 -Khối lượng hỗn hợp 2 muối thu được là: 7,8 + 39,2 – 0,8 = 46,2 (g).
 -Thể tích dung dịch H2SO4 đã phản ứng là:V(dd H2SO4) = = 0,2 (lít)
c/ -Tổng số mol khí hidro thu được là: 
 x +3x = 0,4 à x = 0,1 (mol) (*)
 -Khối lượng hỗn hợp 2 muối : ( R + 96 ). x + 342.x = 46,2
 Rx + 96x + 342x = 46,2
 Rx + 438x = 46,2
 x .(R + 438) = 46,2 (**)
 à Thế (*) vào (**) ta được R = 24
 Vậy R là kim loại Magie (Mg)
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,25 đ
Câu 5: (3 điểm)
 Zn + Pb(NO3)2 Zn(NO3)2 + Pb 
 x 0,02 0,02 x
 = 0,5x2 = 1 mol 
 Gọi x là số mol của Pb 
 Ta có : 207x - 65 x = 2,84 
 142x = 2,84
 x = 0,02
 a. = 207 x = 207 x 0,02 = 4,14 g 
 b. tham gia = 0,02mol
 dư = 1 - 0,02 = 0,98 mol 
 = = 1,96 M 
 = 0,02 mol
 = = 0,04 M 
0, 5
0,25
0,25
0,25
0, 25
0,25
0, 5
0,25
0, 5

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HSG HOA HOC HUYEN 20122013 (5).doc