Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Hóa học - lớp 9 thời gian làm bài: 45 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 778Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Hóa học - lớp 9 thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Hóa học - lớp 9 thời gian làm bài: 45 phút
UBND QUẬN THỦ ĐỨC
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ CHÍNH THỨC	MÔN: HÓA HỌC - LỚP 9
	Ngày kiểm tra: 19/12/2014
	 Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: (2,5 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau: 
	 Fe2(SO4)3 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl2
Câu 2: (1 điểm) 
Trong phòng thí nghiệm, khí clo được điều chế bằng cách đun nóng nhẹ dung dịch HCl đậm đặc với MnO2. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước không? Tại sao? 
Câu 3: (1,5 điểm ) 
Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các bình riêng biệt mất nhãn sau: KOH, KNO3, K2SO4, HCl. Viết phương trình hóa học. 
Câu 4: (2 điểm) 
Có 3 ống nghiệm, mỗi ống chứa một dung dịch: MgSO4, CuCl2, HCl. Cho vào mỗi ống nghiệm một đinh sắt. 
Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hóa học.
Câu 5: ( 3 điểm)
Hòa tan 5,4 gam nhôm vào dung dịch HCl 7,3% (vừa đủ) thu được V lít khí hidro (đktc) và dung dịch muối nhôm clorua.
Viết phương trình hóa học.
Tính V.
Tính khối lượng dung dịch axit HCl 7,3% cần dùng.
Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng.
------------------- HẾT -------------------
(Cho biết: Al= 27; H= 1; Cl= 35,5)
HƯỚNG DẪN CHẤM KT HỌC KÌ I MÔN HÓA 9 (ĐỀ CHÍNH THỨC) 
NĂM HỌC 2014-2015 
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1: (2,5điểm)
Hs viết và cân bằng đúng phương trình hóa học.
0,5 x 5 
Câu 2: (1 điểm) 
Hs viết và cân bằng đúng phương trình hóa học.
Trả lời: Không thể thu khí clo bằng cách đẩy nước.
Giải thích: vì clo là chất khí rất dễ tan trong nước.
1
0,25
0,25
Câu 3: (1, 5 điểm)
Trình bày đúng cách phân biệt 4 dung dịch.
Viết đúng PTPỨ
1
0,5 
Câu 4: (2 điểm) 
Hs phải nêu được hiện tượng .
 giải thích hiện tượng .
viết PTHH (nếu có) ở mỗi ống nghiệm .
0,25 x 3 
0,25x3
0,25x2
Câu 5: (3 điểm) 
 2Al + 6HCl à 2AlCl3 + 3H2 
 2 mol 6 mol 2 mol 3 mol
 0,2 mol 0,6 mol 0,2 mol 0,3 mol
nAl =  = 0,2 mol
VH2 =  = 6,72 lít
mHCl =  = 21,9 gam
mddHCl =  = 300 gam
mH2 =  = 0,6 gam
mdd sau pứ = 5,4 + 300 – 0,6 = 304,8 gam
mAlCl3 =  = 26,7 gam
C% dd muối sau pứ = = 8,76%
0,5
0, 5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Lưu ý: HS làm cách khác đúng, hợp lý vẫn trọn số điểm.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KT HKI + DAP AN MON HOA HOC LOP 9- 2014-2015.doc