Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2009 – 2010 môn thi: Hóa học – Lớp 9 – thcs thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1067Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2009 – 2010 môn thi: Hóa học – Lớp 9 – thcs thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2009 – 2010 môn thi: Hóa học – Lớp 9 – thcs thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
UBND TỈNH BẮC NINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2009 – 2010
MễN THI: HểA HỌC–LỚP 9–THCS
Thời gian làm bài: 150 phỳt (khụng kể thời gian giao đề)
Ngày thi 14 thỏng 4 năm 2010
============
Cõu 1 (3,0 điểm).
 Hũa tan hoàn toàn a gam một oxit sắt bằng H2SO4 đặc, núng thấy thoỏt ra khớ SO2 (duy nhất). Nếu khử hoàn toàn a gam oxit đú bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hũa tan lượng sắt tạo thành bằng H2SO4 đặc, núng thỡ thu được lượng SO2 gấp 9 lần lượng khớ SO2 ở thớ nghiệm trờn.
 1. Viết phương trỡnh của cỏc phản ứng húa học xảy ra trong hai thớ nghiệm trờn.
 2. Xỏc định cụng thức của oxit sắt.
Cõu 2( 3,0 điểm). 
 Cho 3,28 gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào 400ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,24 gam chất rắn B và dung dịch C. Thờm dung dịch NaOH dư vào dung dịch C, lọc lấy kết tủa đem nung núng ngoài khụng khớ đến khối lượng khụng đổi, được 2,40 gam chất rắn D.
 1. Tớnh nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4.
 2. Tớnh thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.
 3. Tớnh thể tớch khớ SO2 thoỏt ra (ở đktc) khi hũa tan hoàn toàn chất rắn B trong H2SO4 đặc, núng dư.
Cõu 3( 4,0 điểm). 
 X là oxit của kim loại M, trong đú M chiếm 80% khối lượng. Cho dũng khớ H2 đi qua ống sứ chứa a gam chất X đốt núng. Sau phản ứng, khối lượng chất rắn trong ống cũn lại là b gam. Hũa tan hết b gam chất rắn này trong dung dịch HNO3 loóng, thu được dung dịch Y và khớ NO duy nhất thoỏt ra. Cụ cạn dung dịch Y thu được 3,025a gam muối Z. Giả thiết hiệu suất cỏc phản ứng là 100%.
 1. Xỏc định cụng thức của X, Z.
 2. Tớnh thể tớch của NO (ở đktc) theo a, b.
Cõu 4( 3,0 điểm).
 Thực hiện phản ứng este húa giữa axit CxHyCOOH và rượu CnH2n+1OH. Sau phản ứng, tỏch lấy hỗn hợp X chỉ gồm este, axit và rượu. Đốt chỏy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp X thỡ thu được 12,768 lớt khớ CO2 (ở đktc) và 8,28 gam nước. Nếu cũng lượng hỗn hợp X như trờn cho tỏc dụng vừa đủ với 150ml dung dịch NaOH 1,0M thỡ thu được 3,84 gam rượu và b gam muối khan. Húa hơi hoàn toàn lượng rượu trờn thỡ thu được thể tớch hơi bằng đỳng thể tớch của 3,36 gam nitơ (đo ở cựng điều kiện nhiệt độ và ỏp suất).
 1. Tớnh b và tớnh hiệu suất của phản ứng este húa.
 2. Xỏc định cụng thức phõn tử của rượu và axit. Tớnh thành phần phần trăm khối lượng của cỏc chất trong X.
Cõu 5 (3,0 điểm). 
 X là một hợp chất hữu cơ. Trong X cú tỉ lệ khối lượng của oxi so với khối lượng của cỏc nguyờn tố cũn lại là 4:7. Đốt chỏy hoàn toàn X chỉ thu được khớ CO2 và hơi nước cú tỉ lệ về số mol là 1:1. Tổng số mol cỏc chất tham gia phản ứng chỏy tỉ lệ với tổng số mol cỏc chất sản phẩm là 3:4.
 1. Xỏc định cụng thức phõn tử của hợp chất hữu cơ X.
 2. Viết cỏc cụng thức cấu tạo cú thể cú ứng với cụng thức phõn tử tỡm được, biết X là hợp chất đơn chức.
Cõu 6 (4,0 điểm). 
 Hợp chất hữu cơ A cú cụng thức phõn tử là C8H12O5. Cho 0,01 mol A tỏc dụng với một lượng dung dịch NaOH (vừa đủ), sau khi cụ cạn thu được một rượu cú ba nhúm -OH và 1,76 gam hỗn hợp chất rắn X gồm muối của 2 axit hữu cơ đơn chức. Xỏc định cụng thức cấu tạo cú thể cú của A (khụng cần viết khai triển cụng thức gốc hiđrocacbon của axit).
----------------- Hết ----------------
(Đề thi này cú 01 trang)
Cho: H =1; O = 16; N = 14; C = 12; Na = 23; Cu = 64; Fe = 56; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Zn = 65.
Họ và tên thí sinh :................................................................................
Giám thị 1 :.................................................. Giám thị 2 :.......................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docHo_THCS_2010.doc