Đề kiểm tra môn Hóa Học Lớp 11 học kỳ I năm học 2014-2015 (Có đáp án)

doc 4 trang Người đăng hapt7398 Ngày đăng 07/12/2020 Lượt xem 674Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Hóa Học Lớp 11 học kỳ I năm học 2014-2015 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn Hóa Học Lớp 11 học kỳ I năm học 2014-2015 (Có đáp án)
HỌ VÀ TÊN : KIỂM TRA : HÓA HỌC LỚP 11
LỚP 11/....... Thời gian : 45 phút (số 1- hk I- 2015)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
B
C
D
ĐỀ 1 :
Câu 1: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,1M ,nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?
	A [H+] > [CH3COO-] 	B [H+] = 0,1M 	C [H+] < [CH3COO-] 	D [H+] < 0,1M 
Câu 2: Trong các dung dịch dưới đây : K2CO3 , NH4Cl ,NaBr , CH3COONa , NaHSO4 , Na2S .Có bao nhiêu dung dịch có PH>7 ?
	A 1	B 3	C 2	D 4
Câu 3: Muối nào sau đây là muối trung hoà ?
	A NaHSO3 	B Na2HPO3 	C NaHSO4 	D NaH2PO4
Câu 4: Một dung dịch X chứa 0,02 mol Cu2+ , 0,03 mol K+ , x mol Cl- , y mol SO42- .Cô cạn dung dịch thu được 5,435 gam muối khan .Giá trị của x là 
	A 0,03	B 0,02	C 0,05	D 0,01
Câu 5: Những dung dịch nào sau đây làm quì tím hoá xanh ?
	A CH3COONa , K2CO3 	B LiOH , NaNO3 	C NaOH , NaCl 	D Na2CO3 , NH4Cl 
Câu 6: Cho các cặp dung dịch sau : FeCl2 + NaOH ; BaCl2 + KOH ; CaCO3 + HCl ; Al2(SO4)3 + Ba(NO3)2 ; NaNO3 + CuSO4 ; Na2S + H2SO4 .Số cặp chất không xảy ra phản ứng là 
	A 3	B 5	C 2	D 4
Câu 7: Cho dung dịch chứa m gam NaOH vào dung dịch chứa m gam HBr ,dung dịch sau phản ứng có môi trường là
	A Lưỡng tính 	B Axit 	C Trung tính 	D Bazơ
Câu 8: Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10 M .Môi trường của dung dịch là :
	A Trung tính 	B Axit 	C Kiềm 	D Không xác định được 
Câu 9: Hoà tan m gam Na vào nước được 100ml dung dịch có PH=13 .Giá trị của m là :
	A 0,23 gam 	B 2,3 gam	C 1,23 gam 	D 0,46 gam 
Câu 10: Cho 0,31 mol NaOH vào dung dịch có chứa 0,1 mol HCl và 0,08 mol Fe(NO3)3 .Khối lượng kết tủa tạo ra là 
	A 8,56 gam 	B 10,7 gam 	C 7,49 gam 	D 22,47 gam 
Câu 11: Một dung dịch X có chứa x mol HCO3- ; 0,2 mol Ca2+ ; 0,8 mol Na+ ; 0,1 mol Mg2+ ; 0,8 mol Cl- .Cô cạn dung dịch đến khan thu được a gam muối .Giá trị của a là 
	A 72,5 gam 	B 75,2 gam 	C 96,6 gam 	D 93,8 gam 
Câu 12: Cho từ từ 150ml dung dịch HCl vào 500ml dung dịch A gồm Na2CO3 và NaHCO3 ,sau phản ứng thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch B .Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa .Nồng độ mol/l của Na2CO3 và NaHCO3 trong dung dịch A lần lượt là 
	A 0,21M và 0,18M	B 0,2M và 0,4M 	C 0,18M và 0,26M	D 0,21M và 0,32M
Câu 13: Dung dịch axit HNO2 loãng ,người ta thêm vào dung dịch này 1 lượng KNO2 rắn làm cho 
	A Khả năng phân li của HNO2 giảm đi 	B Nồng độ ion H+ trong dung dịch vẫn không đổi 	C Khả năng phân li của HNO2 tăng lên 	D Khả năng phân li của HNO2 vẫn không đổi 
Câu 14: Cho 100ml dung dịch NaOH 0,1M vào 100ml dung dịch AlCl3 0,03M . Phản ứng xong lượng kết tủa thu được là :
	A 0,156 gam 	B 0,546 gam 	C 0,78 gam 	D 0,234 gam 
Câu 15: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết :
	A Những ion nào tồn tại trong dung dịch 
	B Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li 
	C Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất 
	D Không tồn tại các phân tử trong dung dịch các chất điện li 
Câu 16: Dung dịch X chứa 0,3 mol NaHCO3 và 0,15 mol Na2CO3 .Rót từ từ dung dịch chứa 0,4 mol HCl vào X thì thu được dung dịch Y và V lít khí CO2 (đktc).Thêm nước vôi trong dư vào Y thấy tạo ra m gam kết tủa Giá trị của m là 
	A 40 gam	B 20 gam 	C 30 gam	D 10 gam
Câu 17: Cho dung dịch KOH dư vào 100ml dung dịch A chứa hỗn hợp Ba(HCO3)2 0,1M và BaCl2 0,2M thu được m gam kết tủa .Giá trị của m là 
	A 39,4gam 	B 5,91 gam 	C 1,97 gam 	D 3,94 gam 
Câu 18: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ?
	A Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 	
	B 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 
	C Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3 	
	D Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 
Câu 19: Trường hợp nào dưới đây dẫn điện được ?
	A NaF rắn khan	B Dung dịch glucozơ 	C Nước biển	D Dung dịch ancol etylic 
Câu 20: Dung dịch X chứa 0,15 mol Fe3+ , x mol Al3+ , 0,25 mol SO42- , y mol Cl- . Cho 710ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X thu được 92,24 gam kết tủa .Giá trị của x và y lần lượt là 
	A 0,3 và 0,45 	B 0,23 và 0,64 	C 0,3 và 0,85 	D 0,5 và 0,45 
Câu 21: Hỗn hợp A gồm FeS2 và Cu2S .Hòa tan hoàn toàn m gam A bằng dung dịch HNO3 đặc , nóng thu được 26,88 lít (đktc) khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch B chỉ chứa 2 muối sunfat .Khối lượng Cu2S trong hỗn hợp đầu là 
	A 7,2 gam	B 14,4 gam	C 4,8 gam 	D 9,6 gam
Câu 22: Trong dung dịch H3PO4 có bao nhiêu loại ion khác nhau ?(không kể sự phân li của H2O)
	A 6	B 5	C 3	D 4
Câu 23: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :
	A Dung dịch có PH > 7 làm quì tím hóa đỏ 	
	B Giá trị PH tăng thì độ axit tăng 	
	C Dung dịch có PH < 7 làm quì tím hóa xanh 
	D Giá trị PH tăng thì độ axit giảm 
Câu 24: Dãy các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh ?
	A KCl , KOH , H2S 	B H3PO4 , CaCl2 , NaCl 	
	C Na2SO4 , CaSO4 ,NaOH 	D LiOH , CH3COOH , HI
Câu 25: Cho dung dịch chứa các ion : Na+ , Ca2+ , H+ , Cl- , Ba2+ , Mg2+ . Nếu không đưa ion lạ vào dung dịch , dùng chất nào sau đây để tách nhiều ion nhất ra khỏi dung dịch ?
	A Dung dịch Na2SO4 vừa đủ 	B Dung dịch NaOH vừa đủ 	
	C Dung dịch K2CO3 vừa đủ 	D Dung dịch Na2CO3 vừa đủ 
 ĐÁP ÁN : KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 11 (SỐ 1 -HKI -2015)
Đáp án : ĐỀ 1 KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 11 (SỐ 1)
	1. D	2. B	3. B	4. A	5. A	6. D	7. D	8. B	9. A	10. C	11. B	12. A	13. A	14. A	15. B	16. B	17. D	18. C	19. C	20. C	21. C	22. D	23. D	24. C	25. D	
Đáp án : ĐỀ 2 KIỂM TRA HÓA 11 ( SỐ 1 - HKI - 2015)
	1. D	2. C	3. C	4. B	5. D	6. C	7. A	8. B	9. D	10. C	11. B	12. D	13. B	14. A	15. A	16. D	17. B	18. A	19. D	20. C	21. D	22. B	23. C	24. A	25. A	 
Đáp án : ĐỀ 3 KIỂM TRA HÓA 11 ( SỐ 1 -HKI -2015)
	1. D	2. B	3. C	4. A	5. B	6. B	7. B	8. C	9. A	10. D	11. B	12. A	13. C	14. C	15. C	16. C	17. A	18. D	19. D	20. D	21. A	22. A	23. B	24. D	25. D	 	
 MA TRẬN ĐỀ : KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 11(SỐ 1 - HKI - 2015)
 THỜI GIAN : 45 PHÚT 
 Nội dung 
 Biết 
 Hiểu 
 VD thấp 
 VD cao 
 Tổng câu
 Sự điện li 
 2
 2
 2
 2
 8
 Axit -Ba zơ 
 Muối 
 2
 2
 2
 2
 8
 PH của d d
 1
 2
 1
 4
Phản ứng trao đổi ion 
 2
 1
 1
 1
 5

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HOC_KY_I_MON_HOA_HOC_LOP_11_THPT_LUONG_THUC_KY_QUANG_NAM.doc