Đề kiểm tra liên kết hóa học

docx 3 trang Người đăng khanhhuyenbt22 Ngày đăng 20/06/2022 Lượt xem 323Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra liên kết hóa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra liên kết hóa học
ĐỀ KIỂM TRA LIÊN KẾT HÓA HỌC 30 phút
Câu 1. Liên kết hóa học trong tinh thể KCl thuộc loại:
	A. liên kết cộng hoá trị phân cực
	B. liên kết ion 
	C. liên kết cộng hoá trị không phân cực
	D. liên kết phối trí 
Câu 2. Liên kết ion là liên kết được tạo thành:
	A. bởi cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử phi kim 
	B. bởi cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử kim loại 
	C. do lực hút giữa các ion mang địện tích trái dấu 
	D. bởi cặp electron dùng chung giữa một kim loại điển hình và một phi kim điển hình 
Câu 3. Cho S có Z=16. Cấu hình electron của ion S2- là 
	A. 1s22s22p63s23p5	B. 1s22s22p63s23p6
	C. 1s22s22p63s23p64s2	D. 1s22s22p63s23p4
Câu 4. Nguyên tử tạo liên kết ion với Cl là 
	A. H	B. P
	C. K	D. C 
Câu 5. Các chất trong phân tử có liên kết ion là 
	A. KCl, HCl, SO3, H2O	B. KCl, NaCl, Na2S
	C. H2S, K2S, NaHS	D. KHS, K2S, H2SO4, Cl2
Câu 6. Liên kết trong phân tử NaF thuộc lọai
	A. liên kết cộng hóa trị	
	B. liên kết ion 
	C. liên kết cộng hóa trị phân cực
	D. liên kết cho nhận 
Câu 7. Trong các hợp chất sau đây: HCl, NaF, CO2 và NH3. Hợp chất có liên kết ion là 
	A. NaF	B.HCl
	C. CO2	D. NH3 
Câu 8. Liên kết hóa học giữa Na và Cl thuộc loại
	A. liên kết cộng hoá trị phân cực
	B. liên kết ion 
	C. liên kết cộng hoá trị không phân cực
	D. liên kết kim loại 
Câu 9. Nguyên tử X có Z=3 nguyên tử Y có Z= 9. Liên kết tạo thành giữa X và Y là 
	A. liên kết cộng hóa trị không phân cực
	B. liên kết cộng hóa trị 
	C. liên kết cộng hóa trị phân cực
	D. liên kết ion 
Câu 10. A là nguyên tố có 20 proton, B là nguyên tố có 9 proton. Công thức phân tử của hợp chất tạo thành từ hai nguyên tố này là 
	A. A2B có liên kết cộng hóa trị
	B. AB có liên kết ion 
	C. A2B3 có liên kết cộng hóa trị
	D. AB2 có liên kết ion 
Câu 11. Khi hình thành ion K+ nguyên tử K đã
	A. nhường một electron ở lớp ngoài cùng 
	B. nhận một electron để đạt cấu hình electron bão hòa
	C. nhường một electron ở phân lóp 3s1
	D. nhường một electron để đạt cấu hình electron bão hòa của khí hiếm bất kì
Câu 12. Nguyên tử nhường hoặc thu một electron trở thành 
	A. ion	B. một Cation
	C. một anion	D. một đồng vị 
Câu 12. Liên kết hóa học giữa Cl và Cl thuộc loại:
	A. liên kết cộng hoá trị phân cực
	B. liên kết ion 
	C. liên kết cộng hoá trị không phân cực 
	D. liên kết kim loại 
Câu 1 3. Liên kết hóa học trong phân tử HCl thuộc loại:
	A. liên kết cộng hoá trị phân cực
	B. liên kết ion 
	C. liên kết cộng hoá trị không phân cực
	D. liên kết phối trí 
Câu 14. Liên kết hóa học trong phân tử H2 thuộc loại:
	A. liên kết cộng hoá trị phân cực
	B. liên kết ion 
	C. liên kết cộng hoá trị không phân cực
	D. liên kết phối trí 
Câu 15. Liên kết hóa học tạo thành giữa hai nguyên tử của hai nguyên tố phi kim khác nhau thuộc loại 
	A. liên kết CHT phân cực
	B. liên kết CHTT không phân cực 
	C. liện kết kim loại
	D. liên kết ion 
Câu 16. Liên kết cộng hoá trị phân cực là liên kết có thể tạo bởi 
	A. lai nguyên tử của cùng một nguyên tố kim loại 
	B. hai nguyên tử của cùng một nguyên tố phi kim 
	C. hai nguyên tử của hai nguyên tố phi kim khác nhau 
	D. hai nguyên tử của hai nguyên tố bất kỳ 
Câu 17. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất của nguyên tố phi kim với nguyên tố hiđro là 
	A. liên kết cộng hoá trị phân cực
	B. liện kết kim loại 
	C. liên kết cộng hóa trị không phân cực
	D. liên kết ion 
Câu 18. Liên kết hóa học trong phân tử đơn chất của nguyên tố phi kim là 
	A. liên kết cộng hoá trị phân cực
	B. liên kết ion 
	C. liên kết cộng hóa trị không phân cực
	D. liện kết kim loại 
Câu 19. Liên kết hóa học trong phân tử các H2, HCl, Cl2 chất thuộc loại 
	A. liên kết đơn	B. liên kết đôi 
	C. liên kết ba	D. liên kết bội 
Câu 20. Liên kết cộng hóa trị phân cực có cặp electron chung:
	A. lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn 
	B. lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn 
	C. nằm chính giữa hai nguyên tử 
	D. thuộc về nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn 
Câu 21. Liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa hai nguyên tử:
	A. bằng một hay nhiều cặp electron chung 
	B. bằng lực đẩy của các cặp electron 
	C. bằng lực hút của các cặp electron 
	D. bằng lực tương tác giửa các electron 
Câu 22. Nguyên tử X có Z = 35 tác dụng với Hiđro tạo hợp chất có 
	A. liên kết cộng hóa trị không phân cực
	B. liên kết ion 
	C. liên kết cộng hóa trị phân cực
	D. liên kết cộng hóa trị 
Câu 23. Các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị là 
	A. HCl, H2O, SO3, N2	B. HCl, H2S, KF, HNO3 
	C. HF, HI, H2O, NaHS	D. H2S, KBr, H2O, CO2 
Câu 24. Trong các hợp chất sau đây: NaCl, NaF, CCl4 và KBr. Hợp chất có liên kết cộng hoá trị là 
	A. KBr	B. NaCl
	C. CCl4	D. NaF 
Câu 25. Cho độ âm điện Cs : 0,79 ; Ba : 0,89 ; H : 2,2 ; Cl : 3,16 ; 
S : 2,58 ; N : 3,04 ; O : 3,44 để xét sự phân cực của liên kết trong phân tử các chất sau: NH3, H2S, H2O, CsCl. Chất nào trong các chất trên có liên kết ion?
	A. NH3 	B. H2O. C. CsCl.	 D. H2S.

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_lien_ket_hoa_hoc.docx