Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 10 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án chi tiết và thang điểm)

doc 3 trang Người đăng hoaian2 Ngày đăng 07/01/2023 Lượt xem 113Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 10 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án chi tiết và thang điểm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 10 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án chi tiết và thang điểm)
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG THPT ..
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN KHỐI 10 NĂM HỌC 2021-2022 
Thời gian làm bài: 60 phút; 
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên học sinh:..................................................................... SBD: .............................
I. TRẮC NGHIỆM( 7 điểm)
Câu 1: Cho hàm số () có đồ thị . Tọa độ đỉnh của là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Cho,. Tập hợp là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Cho hàm số. Khi đó bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: Cho hàm số. Tính .
	A. -12.	B. 2.	C. -6.	D. -2.
Câu 5: Cho hình thoi có góc cạnh 2. Gọi là giao điểm của hai đường chéo. Mệnh đề nào sau đây sai?
	A. . B. . C. .	D. .
Câu 6: Cho tam giác với là trung điểm của . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
	A. .	B. .
	C. .	D. .
Câu 7: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh nào sau đây đúng?
	A. , , .	B. , , .
	C. , , .	D. , , .
Câu 8: Cho hình bình hành . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: Cho tập và tập . Số các tập có phần tử thỏa mãn là
	A. .	B. .	C. .	D. 5.
Câu 10: Trục đối xứng của parabol là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: Tìm tập xác định của hàm số .
	A. . B. . 	C. .	D. .
Câu 12: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề ?
	A. Hôm nay trời mưa to quá !	B. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.
	C. là số vô tỉ.	D. 6 là số nguyên tố.
Câu 13: Cho số gần đúng a = 841 275 với độ chính xác d = 200. Số quy tròn của số a là
	A. 841 300.	B. 841 000 .	C. 841 200.	D. 841 270.
Câu 14: Cho tam giác đều có cạnh bằng 1 . Giá trị bằng bao nhiêu?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: Hàm số (m là tham số) đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng 5 khi đó thuộc
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn ?
	A. . B. . 	C. .	D. .
Câu 17: Với tam giác ABC có bao nhiêu vectơ khác vectơ- không có điểm đầu và điểm cuối là ba đỉnh của tam giác?
	A. 6.	B. 4.	C. 5.	D. 3.
Câu 18: Các phần tử của tập hợp là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19: Cho các điểm phân biệt . Đẳng thức nào sau đây đúng ?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: Cho hàm số, điểm nào thuộc đồ thị hàm số?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21: Xét mệnh đề . Mệnh đề phủ định của mệnh đề là
	A. “”.	B. “”.
	C. “”.	D. “”.
II. TỰ LUẬN( 3 ĐIỂM)
Bài 1. (1 điểm) Cho các tập hợp và . Tìm các tập hợp .	
Bài 2.(1 điểm) Cho hàm số có đồ thị . Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
Bài 3. (1 điểm)
	a) (0,5 điểm) Cho tứ giác MNPQ. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của MN và PQ. Chứng minh rằng	. 
	b) (0,5 điểm) Cho hai điểm . Tìm tập hợp điểm thỏa mãn . 
----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN
I. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
1
B
6
C
11
D
16
A
21
B
2
D
7
C
12
A
17
A
3
C
8
A
13
B
18
C
4
D
9
B
14
C
19
C
5
B
10
D
15
A
20
D
II.TỰ LUẬN:
Mã đề 102.
Bài 1
 và . Tìm các tập hợp .	
0,5
0,5
Bài 2
Cho parapol (P): 
BBT 
Vẽ đồ thị 
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài 3
a)Cho tứ giác MNPQ .Gọi H, K lần lượt là trung điểm của MN và PQ.Chứng minh rằng: . 
Chứngminh
b) Cho hai điểm . Tìm tập hợp điểm thỏa mãn .
Tacó: Xác định H, K sao cho: 
+ Ta được 
M nằm trên đường trung trực HK hoặc trung trục AB
0,25
0,25
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_toan_lop_10_nam_hoc_2021_2022.doc