Đề kiểm tra đề xuất giữa học kì II môn Tin học Khối 6 (Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Hòa Bình (Có đáp án)

A. TRẮC NGHIỆM:(5,0 điểm)

 

     Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng

 

Câu 1:  Khi sử dụng internet, những việc làm nào sau đây có thể khiến em bị hại.

 

A. Tải phần mềm, tệp  miễn phí trên internet.

 

B. Mở liên kết được cung cấp trong thư điện tử không biết rõ nguồn gốc.

 

C. Định kì thay đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân trên mạng xa hội và thư điện tử.

 

D. Cả A, B đều đúng

 

Câu 2: Theo em, tình huống nào sau đây giúp ích cho em khi sử dụng internet.

 

Thông tin cá nhân hoặc tập thể bị đánh cắp.

Bị bạn quen trên mạng lừa đảo.

Hoàn thành chương trình học tập trên mạng Internet

Nghiện mạng xã hội, nghiện trò chơi trên mạng.

 

Câu 3: Phần mềm nào sau đây là phần mềm Sơ đồ tư duy

 

A. Excel              B. MindMaple Lite         C. Word     D. Cả A, B đều đúng

 

Câu 4: Phát biểu nào đúng khi nói đến các cách để xác định đoạn văn bản cần định dạng

 

A.  Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản.     B. Đánh dấu một phần đoạn văn bản.

 

C. Đặt con trỏ vào trong đoạn văn bản   D. Hoặc A hoặc B hoặc C.

 

Câu 5: Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

 

A. Nháy chuột vào dải lệnh File→ chọn Page Setup

 

B. Nháy chuột vào dải lệnh Page layout → chọn Setup

 

C. Nháy chuột vào dải lệnh File → chọn Print Setup

 

D. Nháy chuột vào dải lệnh Insert  → chọn Page Setup

 

Câu 6: Để tạo bảng ta có thể chọn nút lệnh:

 

A.  Screenshot_1.png            B.   Screenshot_1.png                    C.  Screenshot_1.png              D. Screenshot_1.png

 

Câu 7: Để thêm cột nằm bên phải của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?

 

A. Table Tools/ Layout/ Insert Right           B. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table

 

C. Table Tools/ Layout/ Insert Left              D. Table Tools/ Layout/ Insert Above

 

Câu 8: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?

 

A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột.

 

B. Chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.

 

C. Chọn lệnh Insert/Table/lnsert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.

 

D. Chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.

 

docx 5 trang Người đăng Mai Đào Ngày đăng 09/06/2024 Lượt xem 42Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra đề xuất giữa học kì II môn Tin học Khối 6 (Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Hòa Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra đề xuất giữa học kì II môn Tin học Khối 6 (Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Hòa Bình (Có đáp án)
UBND HUYỆN TÂN PHÚ
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ XUẤT 
GIỮA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN TIN HỌC – KHỐI: 6
PHẦN THI: LÝ THUYẾT 
Thời gian làm bài : 45 Phút

 Caáp ñoä 
Teân chuû ñeà 
Nhaän bieát 
Thoâng hieåu 
Vaän duïng 

Cộng 
Caáp ñoä thaáp 
Caáp ñoä cao 

TNKQ 
TL 
TNKQ 
TL 
TNKQ 
TL 
TNKQ 
TL 
Bài 9: An toàn thông tin trên Internet
1
0.5đ

1
0.5đ
1
1.0đ
3
2,0đ
Bài 10: Sơ đồ tư duy
1
0.5đ
1
2đ


3
3,5đ
Bài 11: 
Định dạng văn bản
1
0.5đ

1
0.5đ

1
0.5đ
1
1đ


4
2,5đ
Bài 12: 
Trình bày thông tin ở dạng bảng
1
0.5đ

1
0.5đ
1
 1.0đ
1
0.5đ3
1,5đ
Soá caâu: 
Soá ñieåm: 
Tæ leä %:


1
0.5đ

1
0.5đ
Toång soá ñieåm: 
Tæ leä %
5 câu 
4,0 điểm
40 %
5 câu 
3,0 điểm
30 %
3,0 câu 
2,0 điểm
20 %
1 câu 
1,0 điểm
10 %
14 câu 
10 điểm
100%

Duyệt của tổ chuyên môn
Lê Thị Thu Phương

Phú Lập, ngày 06 tháng 03 năm 2022
Người lập
Trần Văn Thuận
UBND HUYỆN TÂN PHÚ
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ XUẤT GIỮA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN TIN HỌC – KHỐI: 6
PHẦN THI: LÝ THUYẾT – ĐỀ 1
Thời gian làm bài : 45 Phút
A. TRẮC NGHIỆM:(5,0 điểm)
	Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng 
Câu 1:  Khi sử dụng internet, những việc làm nào sau đây có thể khiến em bị hại.
A. Tải phần mềm, tệp miễn phí trên internet. 
B. Mở liên kết được cung cấp trong thư điện tử không biết rõ nguồn gốc.
C. Định kì thay đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân trên mạng xa hội và thư điện tử.
D. Cả A, B đều đúng 
Câu 2: Theo em, tình huống nào sau đây giúp ích cho em khi sử dụng internet.
Thông tin cá nhân hoặc tập thể bị đánh cắp.
Bị bạn quen trên mạng lừa đảo.
Hoàn thành chương trình học tập trên mạng Internet
Nghiện mạng xã hội, nghiện trò chơi trên mạng.
Câu 3: Phần mềm nào sau đây là phần mềm Sơ đồ tư duy 
A. Excel 	B. MindMaple Lite	C. Word 	D. Cả A, B đều đúng
Câu 4: Phát biểu nào đúng khi nói đến các cách để xác định đoạn văn bản cần định dạng
A. Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản.	 B. Đánh dấu một phần đoạn văn bản.
C. Đặt con trỏ vào trong đoạn văn bản	 D. Hoặc A hoặc B hoặc C.
Câu 5: Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:
A. Nháy chuột vào dải lệnh File→ chọn Page Setup
B. Nháy chuột vào dải lệnh Page layout → chọn Setup
C. Nháy chuột vào dải lệnh File → chọn Print Setup
D. Nháy chuột vào dải lệnh Insert → chọn Page Setup
Câu 6: Để tạo bảng ta có thể chọn nút lệnh:
A.  	B.  	C.  	D. 
Câu 7: Để thêm cột nằm bên phải của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?
A. Table Tools/ Layout/ Insert Right	B. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
C. Table Tools/ Layout/ Insert Left	D. Table Tools/ Layout/ Insert Above
Câu 8: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?
A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột.
B. Chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.
C. Chọn lệnh Insert/Table/lnsert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.
D. Chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.
Câu 9: Thao tác nào sau đây không thực hiện được sau khi dùng lệnh File/Print để in văn bản?
A. Nhập số trang cần in.	 
B. Chọn khổ giấy in.
C. Thay đổi lề của đoạn văn bản. 
D. Chọn máy in để in nếu máy tính được cài đặt nhiều máy in.
Câu 10: Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:
A. Chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím. 
B. Chỉ sử dụng chuột.
C. Sử dụng thanh cuộn ngang, dọc.
D. Có thể sử dụng chuột, phím Tab hoặc các phim mũi tên trên bàn phim.
B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 
Câu 1: (2,0 điểm) Sơ đồ tư duy là gì? Theo em vẽ sơ đồ tư duy có những ưu điểm gì? 
Câu 2: (1,0 điểm) Hãy nêu các bước thực hiện định dạng văn bản: Đặt lề trang?
Câu 3: (1,0 điểm) Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em làm thế nào để sử dụng mạng xã hội và chia sẻ thông tin trên Internet có hiệu quả?
Câu 4: (1,0 điểm) Em hãy trình bày thao tác tạo bảng gồm: 5 cột và 2 hàng?
====-Hết-====
UBND HUYỆN TÂN PHÚ
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM ĐỀ XUẤT
 GIỮA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN TIN HỌC – KHỐI: 6 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 
	Đúng mỗi câu 0,5 điểm, sai ghi 0 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
B
C
B
A
B
C
A
C
C
D

PHẦN II : TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu
Nội dung đáp án
Biểu điểm
Câu 1: 1,5 điểm
- Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và các đường nối. 
* Ưu điểm: 
+ Quan hệ tương hỗ được làm rõ
+ Các khái niệm then chốt được liên hệ ngay bằng thị giác
+ Ghi nhớ dễ dàng hơn
+ Dễ dàng thêm thông tin vào sơ đồ tư duy
+ Có thể tận dụng sự hỗ trợ của các phần mềm trên máy tính
0,5 điểm
1,5 điểm

Câu 2:
1,0 điểm

Định dạng trang văn bản thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Layout à chọn các lệnh trong nhóm lệnh Page setup 
* Đặt lề trang: 
+ B2: Chọn thẻ Margins à Margins. 
+ B3: • Top: Lề trên. 
• Bottom: Lề dưới. 
• Left: Lề trái. 
• Right: Lề phải
+ B3: Nháy chuột chọn OK

0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
Câu 3:
1,0 điểm

- Có trách nhiệm trên môi trường trực tuyến(không đưa những thông tin sai lệch, không đúng sự thật mang tính phản động, dụ dỗ, lôi kéo)
- Sử dụng công nghệ thông tin để làm bạn với sự giám sát của gia đình, thầy cô giáo.(Thời gian sử dụng Internet rõ ràng hợp lý, được sự cho phép của người lớn)
- Khuyến khích, động viên bạn bè và người thân chia sẻ thông tin phòng chống Covid-19 lành mạnh và bảo vệ bản thân theo bộ y tế 5K trên mạng Internet. 
0,5 điểm
0,5 điểm

Câu 4
1,0 điểm
+ Bước 1: Vào dải lệnh Insert à Table à insert Table 
+ Bước 2: - Number of columns: 5
- Number of rows: 2
+ Bước 3: OK
0,5 điểm
0,5 điểm
	
Duyệt của tổ chuyên môn
Lê Thị Thu Phương

Phú Lập, ngày 06 tháng 03 năm 2022
Người lập
Trần Văn Thuận

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_de_xuat_giua_hoc_ki_ii_mon_tin_hoc_khoi_6_canh_d.docx