Đề kiểm tra giữa học kì I môn Tin học Lớp 6 (Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Phạm Sư Mạnh (Có đáp án)

Câu 1: Bố trí máy tính trong mạng có thể là:

 

   A. Đường thẳng                                                      B. Vòng

 

   C. Hình sao                                                             D. Cả A, B, C đều đúng

 

Câu 2: Thông tin là gì?

 

   A. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

 

   B. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh

 

   C. Các văn bản và số liệu

 

   D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin

 

Câu 3: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì?

 

   A. Thu nhận, xử lý, truyền thông tin và lưu trữ

 

   B. Thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin

 

   C. Xử lý,  thu nhận, lưu trữ và truyền thông tin

 

   D. Thu nhận, xử lý,  lưu trữ và truyền thông tin

 

Câu 4: Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin

 

   A. 3                                  B. 5                                   C. 2                                  D. 4

 

Câu 5: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

 

   A. 8192                           B. 8000                           C. 8291                           D. 8129

 

Câu 6: Số 7 được biễu diễn theo dãy bit là:

 

   A. 110                             B. 101                              C. 111                             D. 001

 

Câu 7: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

 

   A. Hình ảnh                   B. Âm thanh                  C. Dãy bit                      D. Văn bản

 

Câu 8: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?

 

   A. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.

 

   B. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giửa các máy.

doc 9 trang Người đăng Mai Đào Ngày đăng 10/06/2024 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Tin học Lớp 6 (Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Phạm Sư Mạnh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kì I môn Tin học Lớp 6 (Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Phạm Sư Mạnh (Có đáp án)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I-TIN HỌC 6
Họ và tên: 	THỜI GIAN: 45 phút
Lớp: 	 Ngày kiểm tra: 	
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
Mã đề 132
A. TRẮC NGHIỆM:(4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
Câu 1: Bố trí máy tính trong mạng có thể là:
	A. Đường thẳng	B. Vòng
	C. Hình sao	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2: Thông tin là gì?
	A. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
	B. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh
	C. Các văn bản và số liệu
	D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin
Câu 3: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì?
	A. Thu nhận, xử lý, truyền thông tin và lưu trữ
	B. Thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin
	C. Xử lý, thu nhận, lưu trữ và truyền thông tin
	D. Thu nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin
Câu 4: Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin
	A. 3	B. 5	C. 2	D. 4
Câu 5: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?
	A. 8192	B. 8000	C. 8291	D. 8129
Câu 6: Số 7 được biễu diễn theo dãy bit là:
	A. 110	B. 101	C. 111	D. 001
Câu 7: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:
	A. Hình ảnh	B. Âm thanh	C. Dãy bit	D. Văn bản
Câu 8: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?
	A. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.
	B. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giửa các máy.
	C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng
	D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub
B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) 
Câu 1: (1,5 điểm) Máy tính có thể thay thế con người được không? Vì sao?
Câu 2: (3,0 điểm) Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin? Cho ví dụ minh họa? 
Câu 3: (1,5 điểm)	Hãy cho ví dụ về việc sử dụng Internet trong lĩnh vực giáo dục?
Bài làm:
..
..
.
TRƯỜNG THCS PHẠM SƯ MẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I-TIN HỌC 6
Họ và tên: 	THỜI GIAN: 45 phút
Lớp: 	 Ngày kiểm tra: 	
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
Mã đề 179
A. TRẮC NGHIỆM:(4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
Câu 1: Các bước trong hoạt động thông tin của con người:
	A. Thông tin vào – Bộ não xử lí – Thông tin ra.
	B. Thông tin vào – Xử lí thông tin – Thông tin ra.
	C. Thông tin vào – Xử lí thông tin – Ghi nhớ (lưu trữ thông tin) – Trao đổi thông tin.
	D. Thông tin vào – thông tin ra.
Câu 2: Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin
	A. 4	B. 2	C. 3	D. 5
Câu 3: Số 9 được biễu diễn theo dãy bit là:
	A. 1100	B. 1010	C. 1001	D. 0010
Câu 4: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?
	A. 8000	B. 8129	C. 8291	D. 8192
Câu 5: Cho bảng chuyển đổi các kí tự sang dãy bit như sau:
I
O
T
N
01000100
00010110
10000100
00010010
Từ “TIN” được biễu diễn thành dãy bit sẽ là:
	A. 000101101000010000010010.	B. 100001000100010000010010.
	C. 100001000100010000010110.	D. 010001000001011010000100.
Câu 6: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?
	A. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo biệc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giửa các máy.
	B. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.
	C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng
	D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub
Câu 7: Bố trí máy tính trong mạng có thể là:
	A. Đường thẳng	B. Vòng
	C. Hình sao	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 8: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:
	A. Văn bản	B. Dãy bit	C. Hình ảnh	D. Âm thanh
B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) 
Câu 1: (3,0 điểm) Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin? Cho ví dụ minh họa? 
Câu 2: (1,5 điểm) Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?
Câu 3: (1,5 điểm)	Em hãy giải thích tại sao Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển? 
Bài làm:
..
..
.
TRƯỜNG THCS PHẠM SƯ MẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I-TIN HỌC 6
Họ và tên: 	THỜI GIAN: 45 phút
Lớp: 	 Ngày kiểm tra: 	
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
Mã đề 263
A. TRẮC NGHIỆM:(4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
Câu 1: Số 9 được biễu diễn theo dãy bit là:
	A. 1100	B. 1010	C. 1001	D. 0010
Câu 2: Bố trí máy tính trong mạng có thể là:
	A. Đường thẳng	B. Vòng
	C. Hình sao	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 3: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?
	A. 8129	B. 8192	C. 8000	D. 8291
Câu 4: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?
	A. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo biệc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giửa các máy.
	B. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.
	C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng
	D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub
Câu 5: Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin
	A. 5	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 6: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:
	A. Văn bản	B. Hình ảnh	C. Dãy bit	D. Âm thanh
Câu 7: Cho bảng chuyển đổi các kí tự sang dãy bit như sau:
I
O
T
N
01000100
00010110
10000100
00010010
Từ “TIN” được biễu diễn thành dãy bit sẽ là:
	A. 000101101000010000010010.	B. 100001000100010000010010.
	C. 100001000100010000010110.	D. 010001000001011010000100.
Câu 8: Các bước trong hoạt động thông tin của con người:
	A. Thông tin vào – Xử lí thông tin – Ghi nhớ (lưu trữ thông tin) – Trao đổi thông tin.
	B. Thông tin vào – Bộ não xử lí – Thông tin ra.
	C. Thông tin vào – thông tin ra.
	D. Thông tin vào – Xử lí thông tin – Thông tin ra.
B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) 
Câu 1: (1,5 điểm)	Em hãy giải thích tại sao Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển? 
Câu 2: (1,5 điểm) Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?
Câu 3: (3,0 điểm) Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin? Cho ví dụ minh họa? 
Bài làm:
..
..
.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIỮA HỌC KÌ I
 NĂM HỌC 2021 - 2022 
MÔN TIN 6
Phần đáp án câu trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

132
179
263
1
D
C
C
2
A
A
D
3
B
C
B
4
D
D
A
5
A
B
D
6
C
A
C
7
C
D
B
8
B
B
A
Phần đáp án câu tự luận: 
Gợi ý làm bài:
Mã đề 132
PHẦN II : TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu
Nội dung đáp án
Biểu điểm
Câu 1:
1,5 điểm

Máy tính không thể thay thế con người
Vì:
 + Máy tính không thể nhận biết thông tin như con người (không có 5 giác quan và cảm xúc).
+ Không thể chia sẻ tình cảm như con người
+ Máy tính chỉ là một công cụ trợ giúp con người làm việc
0,75 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Câu 2: 3,0 điểm
- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. 
- Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh. 
- Vật mang thông tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin 
1,5 điểm
* Ví dụ: Cho tấm bảng sau
+ Hình ảnh trên có chữ, số: Dữ liệu
+ Đi đến địa điểm du lịch: Thông tin
+ Tấm bảng: Vật mang thông tin
1,5 điểm
Câu 3:
1,5 điểm
Học sinh tự lấy ví dụ để minh họa như:
+ Dạy và học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh covid + Học kiến thức trên truyền hình

1,5 điểm

Mã đề 179
PHẦN II : TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu
Nội dung đáp án
Biểu điểm
Câu 1: 3,0 điểm
- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. 
- Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh. 
- Vật mang thông tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin 
1,5 điểm
* Ví dụ: Cho tấm bảng sau
+ Hình ảnh trên có chữ, số: Dữ liệu
+ Đi đến địa điểm du lịch: Thông tin
+ Tấm bảng: Vật mang thông tin
1,5 điểm
Câu 2:
1,5 điểm

+ Máy tính không hiểu ngôn ngữ tự nhiên nên không thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ của con người.
+ Máy tính gồm các mạch điện tử chỉ gồm 2 trạng thái là đóng mạch và ngắt mạch.
 + Chỉ cần dùng 2 kí hiệu là 0 và 1 người ta có thể biểu diễn mọi thông tin trong máy tính, phù hợp với tính chất có 2 trạng thái của các mạch điện tử trong máy tính.
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 3:
1,5 điểm

 Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển bởi vì :
+ Internet làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến, đa dạng và phát triển như điều khiển từ xa, chế tạo tên lửa, chữa bệnh, đào tạo từ xa, 
+ Thúc đẩy việc truyền bá thông tin và tri thức.
+ Giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lý. 
+ Thay đổi nhận thức, cách thức tổ chức, vận hành các hoạt động của xã hội cũng như thay đổi phong cách sống của con người. 
+ Giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội.

0,5 điểm
 0,25điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm

Mã đề 263
PHẦN II : TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu
Nội dung đáp án
Biểu điểm
Câu 1:
1,5 điểm

 Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển bởi vì :
+ Internet làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến, đa dạng và phát triển như điều khiển từ xa, chế tạo tên lửa, chữa bệnh, đào tạo từ xa, 
+ Thúc đẩy việc truyền bá thông tin và tri thức.
+ Giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lý. 
+ Thay đổi nhận thức, cách thức tổ chức, vận hành các hoạt động của xã hội cũng như thay đổi phong cách sống của con người. 
+ Giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội.

0,5 điểm
 0,25điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
Câu 2:
1,5 điểm

+ Máy tính không hiểu ngôn ngữ tự nhiên nên không thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ của con người.
+ Máy tính gồm các mạch điện tử chỉ gồm 2 trạng thái là đóng mạch và ngắt mạch.
 + Chỉ cần dùng 2 kí hiệu là 0 và 1 người ta có thể biểu diễn mọi thông tin trong máy tính, phù hợp với tính chất có 2 trạng thái của các mạch điện tử trong máy tính.
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 3: 3,0 điểm
- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. 
- Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh. 
- Vật mang thông tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin 
1,5 điểm
* Ví dụ: Cho tấm bảng sau
+ Hình ảnh trên có chữ, số: Dữ liệu
+ Đi đến địa điểm du lịch: Thông tin
+ Tấm bảng: Vật mang thông tin
1,5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_tin_hoc_lop_6_canh_dieu_nam_ho.doc