Đề kiểm tra 45 phút học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Trường THCS Tĩnh Gia

docx 3 trang Người đăng Trịnh Bảo Kiên Ngày đăng 16/10/2023 Lượt xem 541Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Trường THCS Tĩnh Gia", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 45 phút học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Trường THCS Tĩnh Gia
Phßng GD & §T TÜnh Gia
Tr­êng THCS H¶i Thanh
BµI kiÓm tra vËt lÝ
Thêi gian lµm bµi : 45 phót
 Hä vµ tªn ..........Líp.......
§iÓm
NhËn xÐt cña gi¸o viªn
ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiêm.( 4,0 điểm): 
(Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau):
Câu 1. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5 A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua nó là
 A. 1,5 A.	 B. 2,0 A.	 C. 3,0 A.	 D. 1,0 A.
Câu 2. Hai điện trở R1và R2 được mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu R1 và R2. Hỏi hệ thức nào sau đây là đúng?
 A. U1.R1 = U2.R2.	 B. U1: U2 = R2: R1.	 
 C. U1: U2 = R1: R2.	 D. U1: R2 = U2:R1.
Câu 3. Cho hai điện trở R1= 12W và R2 = 18W được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây:
	 A. 12W.	 B. 18W . C. 6W. D. 30W.
Câu 4. Điện trở R1= 10W chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 1A. Điện trở R2= 20W chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 1,5A. Đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của đoạn mạch này là: 
 A. 10 V. B. 30 V. C. 20 V. D. 45 V.
Câu 5. Công thức tính điện trở của dây dẫn là:
 A. 	.	 B. 	C. 	. D. 
Câu 6. Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị đo điện trở?
 A. Kilôôm (kW).	 B. Miliôm (mW).	 
 C. Ôm.mét (Wm). 	 D. Ôm (W).
Câu 7. Một dây dẫn có chiều dài ℓ và điện trở R. Nếu nối tiếp 4 dây dẫn trên thì dây mới có điện trở là
 A. 4R.	 B. R/4.	 C. R + 4.	 D. R – 4.
Câu 8. Kw.h là đơn vị đo của đại lượng vật lí nào sau đây?
 A. Công suất điện. B. Công của dòng điện. 
 C. Hiệu điện thế.	 D.Cường độ dòng điện.
Câu 9. Hệ thức nào sau đây dùng để tính công của dòng điện?
A = FS. B. A = Ut/R.	 C. A = IR2t.	 D. A = UIt.
Câu 10. Khi quạt điện hoạt động thì điện năng được chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?
 A. Cơ năng và nhiệt năng.	 B. Nhiệt năng.	 
 C. Cơ năng.	 D.Cơ năng và hóa năng.
II. Tù luËn ( 6,0 ®iÓm).
Câu 11.(2đ) Phát biểu định luật ôm. Viết hệ thức của định luật Ôm, nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng trong hệ thức đó? 
Câu 12.(2đ) Trên một động cơ điện có ghi: 220V – 500W. 
a) Nêu ý nghĩa của các kí hiệu và con số trên?
b) Động cơ được sử dụng ở hiệu điện thế 220V.Tính điện trở của động cơ? Tính tiền điện phải trả khi sử dụng động cơ điện trên trong một tháng (30 ngày),mỗi ngày sử dụng trung bình 3 giờ. Biết giá điện là 1800 đồng mỗi kWh.
Câu 13.(2đ) Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên trong đó dây nối, ampe kế có điện trở không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn, UMN = 12V không đổi, R1 là điện trở nhiệt. 
a) Điều chỉnh Rx để vôn kế chỉ 4V thì ampekế chỉ 0,5A. Tính R1, Rx?
b) Xác định Rx để công suất của Rx lớn nhất.
BÀI LÀM
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_45_phut_hoc_ki_ii_mon_vat_li_lop_9_truong_thcs_t.docx