Đề kiểm tra 1 tiết kì 2 Sinh học 10

docx 2 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 4047Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết kì 2 Sinh học 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết kì 2 Sinh học 10
MA TRẬN 2
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KÌ II SINH HỌC 10
 Mức độ
Tên bài
Nhớ
Hiểu
Vận dụng
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
Bài 18
Bài 19
Bài 20
Bài 22
Bài 23
Bài 25
Bài 28
- Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
- Giảm phân
-Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
- Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
- Quá trình tổng hợp
- Sinh trưỏng của vi sinh vật 
- Thực hành: Quan sát 1 số vi sinh vật
2 câu
1 câu
1 câu
1 câu
1 câu
1 câu
1 câu
1 câu
1 câu
1 câu
1 câu
ĐỀ 2
KHOANH TRÒNG NHỮNG ĐÁP ÁN ĐÚNG TRONG CÁC CÂU SAU
 I/ Trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
 Câu 1: Quá trình nguyên phân bao gồm các kì:
trung gian, kì đầu,kì giữa, kì sau, kì cuối
trung gian, kì đầu,kì giữa, kì cuối
kì đầu,kì giữa, kì sau, kì cuối
	Câu 2: Kết quả của quá trình nguyên phân là:
	A. 1 tb mẹ (2n) à 1 tb con (2n) 	B. 1 tb mẹ (2n) à 2 tb con (2n)
	C. 1 tb mẹ (2n) à 4 tb con (n) D. 1 tb mẹ (2n) à 2 tb con (n)
 Câu 3: Trong giảm phân sự bắt cặp và trao đổi chéo của các NST diễn ra ở kì:
	A. kì đầu 1 B. kì đầu 2 C. kì giữa 1 D. kì giữa 2
 Câu 4: Chất nhận electrôn cuối cùng trong hô hấp kị khí là:
	A. ôxi phân tử B. phân tử vô cơ không phải là ôxi phân tử
	C. phân tử hữu cơ D. NO3-
 Câu 5: Quá trình phân giải các chất hữu cơ ở vi sinh vật diẽn ra ở:
 	A. bên trong tế bào B. bên ngoài tế bào C. cả trong và ngoài tế bào
 Câu 6: Môi trường tổng hợp là môi trường:
	A. o.2l khoai tây nghiền B. 1l dd gồm 0.2g CaCl2; 0.5g NaCl
	C. 1l dd khoai tây nghiền và 0.5g glucôzơ
 II/. Tự luận: (7đ)
 Câu 1 (2đ) Trình bày mẫu vật, dụng cụ cần chuẩn bị trong bài thực hành : Quan sát một số vi sinh vật ?
 Câu 2 (3đ): Môi trường nuôi cấy không liên tục là gì ? Hãy trình bày diễn biến 2 pha sinh trưởng đầu tiên của VK trong môi trường nuôi cấy không liên tục ?
 Câu 3 (2đ): Căn cứ vào nguồn cacbon, năng lưượng VSV quang tự dưỡng khác VSV hoá dị dưỡng như thế nào ?

Tài liệu đính kèm:

  • docxMa trận đề kiểm tra sinh một tiết học kì 2.docx