Đề cương ôn thi môn Vật lí 10 - Chương IV: Các định luật bảo toàn vật chất và năng lượng

doc 3 trang Người đăng khanhhuyenbt22 Ngày đăng 24/06/2022 Lượt xem 342Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn thi môn Vật lí 10 - Chương IV: Các định luật bảo toàn vật chất và năng lượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn thi môn Vật lí 10 - Chương IV: Các định luật bảo toàn vật chất và năng lượng
CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CÔNG SUẤT
Bµi tËp tr¾c nghiÖm c«ng - c«ng suÊt
1. Moät löïc khoâng ñoåi, taùc duïng vaøo moät vaät theo höôùng hôïp vôùi höôùng dòch chuyeån cuûa vaät moät goùc α, laøm cho vaät dôøi choã moät ñoaïn s. Coâng cuûa löïc ñöôïc tính bôûi coâng thöùc naøo sau ñaây?
	A. A = F.s	B. A = F.s.sina	C. A = -F.s.cosa	D. A = F.s.cosa
2. Ñôn vò naøo sau ñaây khoâng phaûi laø ñôn vò cuûa coâng?
	A. N.m	B. W.h 	C. KJ	D. Maõ löïc
3. Choïn caâu ñuùng khi noùi veà coâng cuûa moät löïc?
	A. Laø moät ñaïi löôïng vectô 	B. Laø moät ñaïi löôïng voâ höôùng, luoân coù giaù trò döông
	C. Laø moät ñaïi löôïng voâ höôùng, coù theå döông hoaëc aâm. D. Laø moät ñaïi löôïng coù höôùng, coù theå döông hoaëc aâm.
4. Coâng coù theå bieåu thò bôûi tích soá cuûa :
	A. Löïc, quaõng ñöôøng vaø thôøi gian	B. Löïc vaø quaõng ñöôøng ñi 
	C. Quaõng ñöôøng, vaät toác vaø thôøi gian	D. Löïc vaø vaän toác.
5. Moät löïc khoâng ñoåi taùc duïng vaøo moät vaät vaø laøm cho vaät chuyeàn ñoäng vôùi vaän toác theo höôùng cuûa löïc . Coâng cuûa löïc ñöôïc tính bôûi : 	A. F.t	B. F.v.t	C. F.v2	D. F.v 
6. Caâu naøo sau ñaây sai khi noùi veà coâng suaát?
	A. Coâng suaát laø ñaïi löôïng ño baèng coâng sinh ra trong moät ñôn vò thôøi gian.
	B. Coâng suaát laø ñaïi löôïng ñöôïc ño baèng thöông soá giöõa coâng A vaø thôøi gian t ñeå sinh coâng A.
	C. Coâng suaát coù höôùng laø höôùng chuyeån ñoäng. 
	D. Coâng suaát laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho toác ñoä sinh coâng cuûa löïc.
7. Ñôn vò naøo sau ñaây khoâng phaûi laø ñôn vò cuûa coâng suaát?
	A. Oaùt (W) 	B. kiloâ oaùt (kW)	C. kiloâ oaùt - giôø (kW.h)	D. meâga oaùt (MW)
8. Moät con ngöïa keùo moät chieác xe ñi ñeàu treân ñöôøng naèm ngang vôùi vaän toác 14,4 km/h. Bieát löïc keùo coù ñoä lôùn 500N vaø hôïp vôùi phöông naèm ngang moät goùc a = 300. Coâng maø con ngöïa thöïc hieän ñeå keùo xe trong 10 phuùt laø :
	A. 6.105 (J)	B. 6.105 (J)	C. 3.105 (J)	D. 3.105 (J)
9. Moät oâtoâ coù khoái löôïng m = 2 taán chuyeån ñoäng thaúng ñeàu treân ñöôøng naèm ngang. Heä soá ma saùt giöõa xe vaø maët ñöôøng laø 0,05. Laáy g = 10 m/s2. Coâng cuûa löïc keùo cuûa ñoäng cô khi xe ñi ñöôïc 1 km laø :
	A. 2.106(J)	B. 105(J)	C. 8.105(J)	D. 106(J) 
10.Moät ngöôøi keùo ñeàu moät thuøng nöôùc coù khoái löôïng 5kg töø gieáng saâu 12m leân trong thôøi gian laø 20s. Laáy g = 10 m/s2. Coâng vaø coâng suaát cuûa löïc keùo cuûa ngöôøi aáy laø :
	A. 600 (J) vaø 40 (W)	B. 1200 (J) vaø 30 (W)	C. 600 (J) vaø 30 (W) 	D. 1200 (J) vaø 60 (W)
11. Moät chieác xe oâtoâ coù khoái köôïng m = 2 taán baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu, sau 5s xe ñaït ñöôïc vaän toác 10,8 km/h. Heä soá ma saùt giöõa xe vaø maët ñöôøng laø 0,25. Laáy g = 10 m/s2. Coâng vaø coâng suaát cuûa löïc keùo coù giaù trò .
	A. 46,5 (kJ) vaø 9,3 (kW) 	B. 64,5 (kJ) vaø 9,3 (kW)	C. 54,6 (kJ) vaø 3,9 (kW)	D. 46,5 (kJ) vaø 3.9 (kW)
12. Moät ngöôøi keùo moät thuøng nöôùc naëng 15kg töø gieáng saâu 8m leân nhanh daàn ñeàu trong thôøi gian 4s. Laáy g = 10 m/s2. Coâng vaø coâng suaát cuûa ngöôøi aáy laø :
	A. 1320 (J) vaø 300 (W)	B. 1320 (J) vaø 330 (W) 	C. 2130 (J) vaø 330 (W)	D. 3210 (J) vaø 530 (W)
Bµi tËp tù luËn
1. Xe khoái löôïng 200kg, chuyeån ñoäng leân doác daøi 200m cao 10m. 
a. Xe chuyeån ñoäng thaúng ñeàu leân doác vôùi vaän toác 18km/h, coâng suaát cuûa ñoäng cô laø 0,75kW. Tìm giaù trò cuûa löïc ma saùt.
b. Sau ñoù, xe chuyeån ñoäng xuoáng doác nhanh daàn ñeàu, vaän toác xe ôû ñænh doác laø 18km/h, ôû chaân doác laø 54km/h. Tính coâng suaát trung bình, coâng suaát töùc thôøi cuûa ñoäng cô ôû chaân doác. Bieát löïc ma saùt khoâng ñoåi.
2. Moät chieác taøu chaïy treân soâng theo moät ñöôøng thaúng keùo moät chieác saø lan chôû haøng vôùi moät löïc khoâng ñoåi laø F = 5.103 N. Hoûi khi thöïc hieän ñöôïc moät coâng A = 4.107 J thì saø lan ñaõ dôøi choã theo phöông cuûa löïc ñöôïc quaõng ñöôøng laø bao nhieâu?
3. Moät vaät coù khoái löôïng m = 2kg ñöôïc keùo leân treân maët phaúng nghieâng coù goùc nghieâng a = 300 so vôùi maët phaúng ngang vôùi löï keùo khoâng ñoåi F = 40 N doïc theo ñöôøng doác chính. Haõy tính coâng cuûa taát caû caùc löïc taùc duïng leân vaät khi vaät ñi ñöôøng quaõng ñöôøng s = 1,2 m. Boû qua ma saùt. Cho g = 10m/s2.
4.Moät vaät coù khoái löôïng m = 5 kg rôi töï do töø ñoä cao h = 25 m so vôùi maët ñaát. 
	a) Tính coâng cuûa troïng löïc sau thôøi gian 2s keå töø luùc baét ñaàu thaû rôi.
b) Tính coâng suaát trung bình cuûa troïng löïc trong thôøi gian 2s vaø coâng suaát töùc thôøi taïi thôøi ñieåm t = 2s. 
5. Moät caàn caåu ñöa moät container coù khoái löôïng 1,2 taán töø maët ñaát leân maët saøn cao 2 m trong thôøi gian 15s. Coi chuyeån ñoäng cuûa container laø thaúng ñeàu. Laáy g = 10 m/s2. Tính coâng vaø coâng suaát cuûa löïc naâng. 
6. Moät maùy bôm nöôùc trong moãi giaây coù theå bôm ñöôïc 15 lít nöôùc leân cao 10 m. Bieát hieäu suaát cuûa maùy bôm laø H = 70%. Cho khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø D = 1000 kg/m3.
	a) Tính coâng suaát cuûa maùy bôm.
	b) Hoûi sau nöõa giôø, maùy bôm ñaõ thöïc hieän moät coâng laø bao nhieâu? Cho g = 10 m/s2.
7. Moät ñoäng cô ñieän cung caáp cho moät caàn caåu moät coâng suaát 15 kW ñeå naâng moät kieän haøng naëng 1000kg leân cao 30m. Tính thôøi gian toái thieåu ñeå thöïc hieän coâng vieäc ñoù. Laáy g = 10 m/s2.
8. Moät caùi hoøm coù khoái löôïng m = 100 kg ñöôïc dòch chuyeån moät ñoaïn ñöôøng daøi 10 m treân maët phaúng naèm ngang coù heä soá ma saùt 0,1. Tính coâng toái thieåu maø moät ngöôøi thöïc hieän ñeå keùo hoøm trong hai tröôøng hôïp sau:
	a) Ngöôøi ñoù ñaåy hoøm theo phöông laøm vôùi phöông ngang moät goùc 300 höôùng xuoáng döôùi.
	b) Ngöôøi ñoù keùo hoøm theo phöông laøm vôùi phöông ngang moät goùc 300 höôùng leân treân.
Bµi tËp vÒ nhµ
1. Moät vaät coù khoái löôïng m = 50 kg tröôït ñeàu treân maët phaúng naèm ngang coù heä soá ma saùt m = 0,2, vôùi vaän toác 50 cm/s döôùi taùc duïng cuûa löïc keùo F hôïp vôùi phöông ngang moät goùc 300. Tính coâng cuûa löïc keùo trong thôøi gian 1 phuùt.
2. Moät xe taûi coù khoái löôïng 25 taán ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 50,4 km/h treân maët ñöôøng naèm ngang thì taét maùy chuyeån ñoäng chaäm daàn ñeàu döôùi taùc duïng cuûa löïc ma saùt vaø döøng laïi. Bieát heä soá ma saùt giöõa xe vaø maët ñöôøng laø m = 0,25. Laáy g = 10 m/s2. Tính :
	a) Thôøi gian töø luùc taét maùy ñeán luùc luùc döøng laïi.
	b) Quaõng ñöôøng xe ñi ñöôïc töø luùc taét maùy ñeán luùc döøng laïi.
	c) Coâng vaø coâng suaát trung bình cuûa löïc ma saùt trong thôøi gian treân.
3. Moät vaät coù khoái löôïng m = 1,2 kg tröôït khoâng vaän toác ñaàu töø moät ñænh doác coù ñoä cao h = 4m, goùc nghieâng a = 300 so vôùi maët phaúng naèm ngang. Xaùc ñònh coâng vaø coâng suaát trung bình cuûa troïng löïc sinh ra treân khi vaät tröôït heát maët phaúng nghieâng. Boû qua ma saùt. Cho g = 10 m/s2.
4. Moät caàn caåu thöïc hieän moät coâng 100 kJ ñeå naâng moät thuøng haøng coù khoái löôïng 500 kg leân cao 15m trong thôøi gian 20 s. Tính coâng suaát trung bình vaø hieäu suaát cuûa caàn caåu. 
5. Moät oâtoâ chaïy vôùi coâng suaát khoâng ñoåi, ñi leân moät doác nghieâng goùc a = 300 vôùi vaän toác v1 = 30 km/h vaø cuõng xuoáng doác ñoù vôùi vaän toác v2 = 70 km/h. Hoûi oâtoâ ñoù chaïy treân ñöôøng naèm ngang vôùi vaän toác laø bao nhieâu? Cho bieát heä soá ma saùt cuûa ñöôøng laø nhö nhau cho caû hai ñoaïn ñöôøng. Cho raèng xe chuyeån ñoäng thaúng ñeàu.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_on_thi_mon_vat_li_10_chuong_iv_cac_dinh_luat_bao_to.doc