Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

docx 77 trang Người đăng hoaian2 Ngày đăng 07/01/2023 Lượt xem 566Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 (Có đáp án và lời giải chi tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 (Có đáp án và lời giải chi tiết)
Đề 1
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN THÀNH PHẦN: HÓA HỌC
Thời gian: 50 phút
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. 
Câu 41:(NB) Kim loại nào sau đây thường được dùng trong các dây dẫn điện?
	A. Vàng.	B. Sắt.	C. Đồng.	D. Nhôm.
Câu 42:(NB) Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 đặc, nguội?
	A. Al.	B. Cr.	C. Fe.	D. Cu.
Câu 43:(NB) Xút ăn da là hiđroxit của kim loại nào sau đây?
	A. Ca.	B. Na.	C. Mg.	D. Fe.
Câu 44:(NB) Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại 
 	A. Ag. 	B. Ba. 	C. Fe. 	D. Na. 
Câu 45:(NB) Kim loại không phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là 
 	A. Ag. 	B. Mg. 	C. Fe. 	D. Al. 
Câu 46:(NB) Tính chất nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại?
	A. nhiệt độ nóng chảy.       B. khối lượng riêng.       C. tính dẫn điện.       	D. tính cứng.
Câu 47:(NB) Thành phần chính của quặng boxit là
	A. Al2O3.	B. Fe2O3.	C. Cr2O3.	D. Fe3O4.
Câu 48:(NB) Kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm?
	A. Ca.	B. K.	C. Cs.	D. Li.
Câu 49:(NB) Một mẫu nước cứng chứa các ion: , , , . Chất được dung để làm mềm mẫu nước cứng trên là
	A. BaCl2.	B. Na3PO4.	C. NaHCO3.	D. H2SO4.
Câu 50:(NB) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng xanh (xanh rêu). Chất X là
	A. FeCl3.	B. MgCl2.	C. CuCl2.	D. FeCl2.
Câu 51:(NB) Chất không tác dụng được với dung dịch NaOH loãng là
	A. MgCl2.	B. Al(OH)3.	C. NaHCO3.	D. Cr2O3.
Câu 52:(NB) Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Khí CO2 là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính.
	B. Nicotin có trong cây thuốc lá là chất gây nghiện.
	C. Khí thải sinh hoạt không gây ô nhiễm không khí.
	D. Heroin là chất gây nghiện bị cấm sử dụng ở Việt Nam.
Câu 53:(NB) Chất gây ra mùi thơm của quả chuối thuộc loại
	A. axit béo.	B. ancol.	C. andehit.	D. este.
Câu 54:(NB) Este vinyl axetat có công thức là
	A. CH3COOCH3.	B. CH3COOCH=CH2.	C. CH2=CHCOOCH3.	D. HCOOCH3.
Câu 55:(NB) Glucozơ không thuộc loại
	A. hợp chất tạp chức.	B. cacbohidrat.	C. monosaccarit.	D. đisaccarit.
Câu 56:(NB) Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ sau: 
Sau khi lắc nhẹ, rồi để yên thì thấy tại ống nghiệm (A) và (B) lần lượt xuất hiện dung dịch
	A. (A): màu xanh lam và (B): màu tím.	B. (A): màu xanh lam và (B): màu vàng.	
	C. (A): màu tím và (B): màu xanh lam.	D. (A): màu tím và (B): màu vàng.
Câu 57:(NB) Dung dịch Gly-Ala-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
	A. NaOH.	B. KNO3.	C. NaCl.	D. NaNO3.
Câu 58:(NB) Polime nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ trong thành phần phân tử?
	A. Nilon-6,6.	B. Cao su buna-N.	C. PVC.	D. Tơ olon.
Câu 59:(NB) Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?
	A. CaCO3 CaO + CO2.	B. HCl + AgNO3 AgCl + HNO3.
	C. Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2.	D. 2H2 + O2 2H2O.
Câu 60:(NB) Chất nào dưới đây không làm mất màu dung dịch brom?
	A. etilen.	B. axetilen.	C. etan.	D. stiren.
Câu 61:(TH) X là một loại quặng sắt. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, chỉ thu được dung dịch Y và không thấy khí thoát ra. X là
	A. manhetit.	B. pirit.	C. xiđerit.	D. hematit.
Câu 62:(TH) Este nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol các chất tham gia tương ứng là 1 : 2?
	A. Phenyl axetat.	B. Metyl acrylat.	C. Etyl axetat.	D. Metyl axetat.
Câu 63:(VD) Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 thu được 0,01 mol khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là
	A. 0,81.	B. 0,27.	C. 1,35.	D. 0,54.
Câu 64:(TH) Thực hiện các thí nghiệm sau:
	(a) Đun nóng hỗn hợp bột Fe dư và H2SO4 loãng.	 
	(b) Cho Fe vào dung dịch KCl. 
	(c) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 loãng, dư.	 
	(d) Đốt dây sắt trong Cl2. 
	(e) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.
Số thí nghiệm có tạo ra muối sắt (II) là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 65:(VD) Cho 12 gam hỗn hợp chứa Fe và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch chứa lượng dư HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là
	A. 26,2.	B. 16,4.	C. 19,1.	D. 12,7.
Câu 66:(TH) Este X có các đặc điểm sau:
	- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau.
	- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
Có các phát biểu: 
	(1) Chất X thuộc loại este no, đơn chức; 	
	(2) Chất Y tan vô hạn trong nước; 
	(3) Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 1700C thu được anken; 
	(4) Trong điều kiện thường chất Z ở trạng thái lỏng; 
	(5) X có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh.
Số phát biểu đúng là
	A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.
Câu 67:(TH) Dung dịch saccarozơ và glucozơ đều
	A. phản ứng với dung dịch NaCl.
	B. hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
	C. có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng.
	D. làm mất màu nước Br2.
Câu 68:(VD) Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.
	A. 295,3 kg       	B. 300 kg       	C. 350 kg       	D. 290 kg
Câu 69:(VD) Cho 0,15 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư. Khối lượng NaOH tham gia phản ứng là
	A. 4 gam.       	B. 8 gam.       	C. 6 gam.       	D. 16 gam.
Câu 70:(TH) Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); poli(vinyl axetat); teflon; tơ visco; tơ nitron; polibuta-1,3-đien. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là
	A. 6.	B. 4.	C. 7.	D. 5.
Câu 71:(VD) Hỗn hợp X gồm metan, eten, propin. Nếu cho 13,4 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 14,7 gam kết tủa. Nếu cho 16,8 lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng với dung dịch brom thì thấy có 108 gam brom phản ứng. Phần trăm thể tích CH4 trong hỗn hợp X là
	A. 30%.	B. 25%.	C. 35%.	D. 40%.
Câu 72:(TH) Cho các phát biểu sau:
(1) Thành phần chính của supephotphat kép gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
(2) Al là kim loại có tính lưỡng tính. 
(3) Để xử lý thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh.
(4) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon.
(5) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit.
(6) Đám cháy Mg có thể dập tắt bằng CO2.
(7) Phèn chua được dùng để làm trong nước đục.
(8) Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.
Số phát biểu đúng là
	A. 4.	B. 3.	C. 5.	D. 6.
Câu 73:(VD) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp H gồm CH5N (3a mol); C3H9N (2a mol) và este có công thức phân tử là C4H6O2, thu được 33,44 gam CO2 và 17,28 gam H2O. Phần trăm số mol của C4H6O2 có trong hỗn hợp là
	A. 50,47%.	B. 33,33%.	C. 55,55%.	D. 38,46%.
Câu 74:(TH) Có các phát biểu sau: 
	(a) Mọi este khi xà phòng hóa đều tạo ra muối và ancol.
	(b) Fructozơ có nhiều trong mật ong.
	(d) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa các aminoaxit là liên kết peptit. 
	(c) Amilopectin, tơ tằm, lông cừu là polime thiên nhiên. 
	(d) Cao su Buna–S được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
	(f) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.
	(g) Protein dạng sợi dễ dàng tan vào nước tạo thành dung dịch keo.
	(h) Amilozơ và amilopectin đều có các liên kết α-1,4-glicozit.
Số phát biểu đúng là
	A. 3.	B. 6.	C. 5.	D. 4.
Câu 75:(VDC) Hỗn hợp X gồm Al, Ba, Al4C3 và BaC2. Cho 29,7 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ từ 120ml dung dịch H2SO4 1M vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
	A. 34,04.	B. 35,60.	C. 47,94.	D. 42,78.
Câu 76:(VD) Cho m gam X gồm các este của CH3OH với axit cacboxylic và 0,1 mol glyxin tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn, thu được hỗn hợp khí, hơi Z gồm CO2, H2O, N2 và 0,3 mol chất rắn Na2CO3. Hấp thụ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 80 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 34,9 gam so với ban đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của glyxin trong X là 
 	A. 16,67. 	B. 17,65. 	C. 21,13. 	D. 20,27.
Câu 77:(VDC) Hòa tan hoàn toàn 27,04 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3, Mg(NO3)2 vào dung dịch chứa hai chất tan NaNO3 và 1,08 mol H2SO4 (loãng). Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 0,28 mol hỗn hợp Z gồm N2O, H2. Tỷ khối của Z so với H2 bằng 10. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 2,28 mol NaOH, thu được 27,84 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của nhôm kim loại có trong X là 
	A. 23,96%.	B. 31,95%.	C. 27,96%.	D. 15,09%.
Câu 78:(VDC) Đốt cháy hoàn toàn 13,728 gam một triglixerit X cần vừa đủ 27,776 lít O2 (đktc) thu được số mol CO2 và số mol H2O hơn kém nhau 0,064 mol. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn một lượng X cần 0,096 mol H2 thu được m gam chất hữu cơ Y. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam Y bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị gần nhất của a là
	A. 11,424.	B. 42,72.	C. 42,528.	D. 41,376.
Câu 79:(VDC) Hỗn hợp M gồm 3 este đơn chức X, Y, Z (X và Y là đồng phân của nhau, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam M thu được 6,272 lít CO2 (đktc) và 3,06 gam H2O. Mặt khác, khi cho 5,3 gam M tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thấy khối lượng NaOH phản ứng hết 2,8 gam, thu được ancol T, chất tan hữu cơ no Q cho phản ứng tráng gương và m gam hỗn hợp 2 muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 6,08.	B. 6,18.	C. 6,42.	D. 6,36.
Câu 80:(VD) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
	Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10 ml dung dịch NaOH 40%.
	Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi rồi để nguội hỗn hợp.
	Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp.
Cho các phát biểu sau:
	(a) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.
	(b) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của axit béo ra khỏi hỗn hợp.
	(c) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.
	(d) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu mỡ bôi trơn thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.
	(e) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glixerol.
Số phát biểu sai là
 	A. 1. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 4. 
-----------------HẾT------------------
ĐÁP ÁN
41-C
42-D
43-B
44-C
45-A
46-C
47-A
48-A
49-B
50-D
51-D
52-C
53-D
54-D
55-D
56-A
57-A
58-C
59-B
60-C
61-D
62-A
63-B
64-B
65-D
66-A
67-B
68-A
69-C
70-D
71-A
72-C
73-B
74-A
75-D
76-B
77-A
78-B
79-A
80-C
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 41: C
Cu là KL dẫn điện tốt sau Ag, thường được dùng làm dây dẫn điện
Câu 42: D
Al, Fe, Cr bị thụ động hóa trong H2SO4 đặc, nguội
Câu 43: B
Xút ăn da là tên gọi khác của natri hiđroxit (NaOH)
Câu 44: C
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Câu 45: A
Ag là KL hoạt động rất yếu (đứng sau H) không tác dụng với H2SO4 loãng
Câu 46: C
Tính chất vật lý chung của KL là: tính dẻo, tính dẫn diện, tính dẫn nhiệt và tính ánh kim
Câu 47: A
Quặng boxit là Al2O3.2H2O
Câu 48: A
Ca là KL kiềm thổ
Câu 49: B
Dung dịch là nước cứng vĩnh cửu, nên được cải thiện bằng Na2CO3 hoặc Na3PO4
Câu 50: D
FeCl2 tạo Fe(OH)2 màu trắng xanh
Câu 51: D
Cr2O3 mang tính lưỡng tính nhưng chỉ tác dụng với bazơ đặc
Câu 52: C
C sai vì khí thải là tác nhân gây ô nhiễm không khí
Câu 53: D
Este isoamyl axetat là este có mùi thơm của chuối chín
Câu 54: B
Vinyl axetat là CH3COOCH=CH2
Câu 55: D
Glucozơ thuộc nhóm monosaccarit
Câu 56: A
Glixerol tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam, protein thì cho phản ứng màu biure tạo dung dịch màu tím.
Câu 57: A
Peptit thủy phân trong môi trường axit và bazơ
Câu 58: C
PVC có công thức (-CH2-CH(Cl)-)n
Câu 59: B
Phản ứng trao đổi là phản ứng giữa các ion trong môi trường nước
Câu 60: C
Etan là ankan chỉ có liên kết đơn nên không tham gia tác dụng với dung dịch Br2
Câu 61: D
Hematit là Fe2O3 trong đó sắt có hóa trị (III) tối đa nên không bị HNO3 oxi hóa
Câu 62: A
CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O
Câu 63: B
Al → NO
0,01 0,01
mAl=0,27(g) 
Câu 64: B
Thí nghiệm có tạo ra muối sắt (II) là (a), (e).
Câu 65: D
56x + 64x = 12→ x=0,1(mol)
Fe → FeCl2
0,1 0,1
mmuối = 12,7(g)
Câu 66: A
X là HCOOCH3 Þ Y là HCOOH và Z là CH3OH
(3) Sai, Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC không thu được anken.
(5) Sai, X không hòa tan được Cu(OH)2.
Câu 67: B
Saccarozơ và glucozơ đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam
Câu 68: A
 thu được kg
Câu 69: C
nGly = nNaOH =0,15
mNaOH = 6(g)
Câu 70: D
Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là poli(vinyl clorua); poli(vinyl axetat); teflon; tơ nitron; polibuta-1,3-đien.
Câu 71: A
Ta có: (1) và (2)
Từ (1), (2) suy ra: x = 0,15; y = 0,25; z = 0,1 Þ 
Câu 72: A
(1) Sai, Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.
(2) Sai, Không có khái niệm kim loại có tính lưỡng tính. 
(6) Sai, Đám cháy Mg không được dập tắt bằng CO2.
(8) Sai, Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
Câu 73: B
Ta có: 
Câu 74: A
(a) Sai, Một số este khi xà phòng hóa đều tạo ra muối và ancol.
(d) Sai, Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa các α-aminoaxit là liên kết peptit. 
(d) Sai, Cao su Buna–S được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp.
(f) Sai, Tinh bột và xenlulozơ không là đồng phân của nhau.
(g) Sai, Protein hình cầu dễ dàng tan vào nước tạo thành dung dịch keo.
Câu 75: D
Quy đổi 15,15 gam hỗn hợp X thành Ba, Al và C. Xét quá trình đốt hỗn hợp khí Z, ta có hệ sau:
Dung dịch Y gồm Ba2+ (0,15 mol), AlO2- (0,25 mol) và OH-. Xét dung dịch Y có:
Khi cho 0,12 mol H2SO4 tác dụng với dung dịch Y ta nhận thấy: 
Þ và BaSO4 : 0,12 mol Þ m = 42,78 (g)
Câu 76: B
Ta có: và 
Hấp thụ Z vào nước vôi trong dư thì: 
mY = 48,7 (g)
Khi cho X tác dụng với NaOH: 
Câu 77: A
Tính được: và 
Dung dịch Y chứa Mg2+, Al3+ (x mol), NH4+ (y mol), Na+ (z mol) và SO42- (1,08 mol)
Theo đề:và 
Từ (1), (2), (3) suy ra: x = 0,32 ; y = 0,04 ; z = 0,2
Ta có: 
Câu 78: B
Ta có: 
Áp dụng độ bất bão hoà: 
Khi cho X tác dụng với H2 thì: 
Nếu có 0,06 mol H2 thì thu được: mY = 
Khi cho Y tác dụng với NaOH thì: 
Câu 79: A
 < nNaOH Þ Trong M có một este của phenol
với 
Muối thu được gồm HCOONa (0,05 mol) và CH3C6H4ONa (0,02 mol) Þ m = 6 gam.
Câu 80: C
(a) Đúng
(b) Đúng, muối của axit béo khó tan trong dung dịch chứa NaCl nên tách ra, nhẹ hơn và nổi lên.
(c) Đúng, phản ứng thủy phân cần có mặt H2O.
(d) Sai, dầu nhớt là hiđrocacbon, không thể tại ra xà phòng.
(e) Đúng
(f) Đúng
(g) Sai, dùng CaCl2 sẽ tạo kết tủa dạng .
Đề 2
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN THÀNH PHẦN: HÓA HỌC
Thời gian: 50 phút
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. 
Câu 41. Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất?
	A. Cs. 	B. Fe. 	C. Cu. 	D. Cr. 
Câu 42. Kim loại nào sau đây tan tốt trong nước dư ở điều kiện thường? 
	A. Na. 	B. Al. 	C. Be. 	D. Mg. 
Câu 43. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?  
	A. Fe. 	B. Cu. 	C. Mg. 	D. Ag. 
Câu 44. Kim loại nào sau đây không bị thụ động hóa bởi dung dịch H2SO4 đặc, nguội? 
	A. Cu. 	B. Fe 	C. Al 	D. Cr. 
Câu 45. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO? 
	A. Mg. 	B. Al. 	C. Ag. 	D. Fe. 
Câu 46. Thạch cao nung được dùng để đúc tượng vì khi trộn với nước thì giãn nở về thể tích, nên rất ăn khuôn. Công thức của thạch cao nung là 
	A. CaSO4. 	B. CaSO4.H2O. 	C. CaCO3. 	D. CaSO4.2H2O. 
Câu 47. Các đồ vật bằng nhôm bền trong không khí vì có lớp chất X bảo vệ. Chất X là 
	A. Al(OH)3. 	B. Al2(SO4)3. 	C. Al2O3. 	D. AlCl3. 
Câu 48. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp thì ở catot thu được khí nào sau đây? 
 	A. H2. 	B. Cl2. 	C. CO2. 	D. O2. 
Câu 49. Hóa chất nào sau đây được dùng để nhận biết MgO và Al là 
	A. dung dịch NaOH. 	B. dung dịch NaCl. 	C. dung dịch KNO3. 	D. nước.  
Câu 50. Kim loại Fe không phản ứng với 
	A. khí Cl2, to. 	B. dung dịch H2SO4 loãng, nguội. 
	C. dung dịch AgNO3. 	D. dung dịch AlCl3. 
Câu 51. Tên gọi của Cr(OH)3 có tên gọi là  
	A. crom(III) oxit. 	B. crom(II) hiđroxit. 	C. crom(VI) oxit. 	D. crom(III) hiđroxit. 
Câu 52. Trong tự nhiên, khí X được sinh ra nhờ quá trình quang hợp của cây xanh. Khí X là   
	A. H2. 	B. N2. 	C. O2. 	D. CO.  
Câu 53. Thủy phân este CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH, thu được muối nào sau đây? 
	A. C2H5COONa. 	B. C2H5ONa. 	C. CH3COONa. 	D. CH3CONa. 
Câu 54. Muối nào sau đây được sử dụng làm xà phòng? 
	A. Natri axetat. 	B. Natri stearat. 	C. Kali fomat. 	D. Kali propionat.  
Câu 55. Chất nào sau đây không bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng? 
	A. Fructozơ. 	B. Amilozơ. 	C. Saccarozơ. 	D. Amilopectin. 
Câu 56. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tính chuyển màu xanh?  
	A. H2NCH2COOH. 	B. CH3NHCH3. 	C. NaCl. 	D. CH3COOH.  
Câu 57. Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit glutamic là  
	A. 5. 	B. 6. 	C. 3. 	D. 4.  
Câu 58. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?  
 	A. Poli(metyl metacrylat). 	B. Poli(vinyl clorua).  
 	C. Tơ nilon-6,6. 	D. Cao su buna.  
Câu 59. Khi nhiệt phân hoàn toàn muối X thu sản phẩm gồm kim loại, NO2 và O2. Muối X là 
	A. NaNO3. 	B. Mg(NO2)2. 	C. Zn(NO3)2. 	D. AgNO3. 
Câu 60. Chất hữu cơ nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng anken? 
	A. C3H8. 	B. C2H2. 	C. CH4. 	D. C4H8.  
Câu 61. Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh và tác dụng diệt khuẩn nên được dùng trong mỹ phẩm, tủ lạnh, máy điều hòa,ở dạng nano là 
	A. Al3+. 	B. Ag+. 	C. Fe3+. 	D. Cu2+. 
Câu 62. Trong các tơ sau: tơ nitron, tơ visco, tơ nilon–6,6, tơ capron, có bao nhiêu tơ hóa học? 
	A. 3. 	B. 4. 	C. 2. 	D. 1. 
Câu 63. Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là 
	A. 8. 	B. 14. 	C. 12. 	D. 16. 
Câu 64. Cho dung dịch KOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng hơi xanh. Để kết tủa này ngoài không khí một thời gian thì chuyển dần sang màu nâu đỏ. Chất X là  
 	A. FeCl3. 	B. CuSO4. 	C. Mg(NO3)2. 	D. FeCl2. 
Câu 65. Cho 12,6 gam hỗn hợp Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 (dư), thu được 70,2 gam hỗn hợp muối và V lít khí H2. Giá trị của V là  
 	A. 8,96. 	B. 17,92. 	C. 26,88. 	D. 13,44. 
Câu 66. Cho este X (C4H6O2) mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ Y và Z. Biết Y và Z đều có tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là 
	A. CH2=CH-COO-CH3. 	B. HCOO-CH=CH-CH3. 
	C. HCOO-CH2-CH=CH2. 	D. HCOO-C(CH3)=CH2. 
Câu 67. Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được chất Y còn được gọi là đường nho. Tên gọi của X, Y lần lượt là 
	A. xenlulozơ và fructozơ. 	B. tinh bột và saccarozơ. 
	C. xenlulozơ và glucozơ. 	D. saccarozơ và glucozơ. 
Câu 68. Tiến hành thủy phân m gam bột gạo chứa 81% tinh bột, lấy toàn bộ lượng glucozơ thu được thực hiện phản ứng tráng gương, thu được 5,4 gam bạc kim loại. Biết hiệu suất của quá trình thủy phân đạt 80%. Giá trị của m là 
	A. 5,00. 	B. 6,25. 	C. 4,00. 	D. 10,00. 
Câu 69. Cho 7,2 gam etylamin vào dung dịch HNO3 loãng dư, sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là 
	A. 17,28. 	B. 12,88. 	C. 13,04. 	D. 17,12. 
Câu 70. Phát biểu nào sau đây sai? 
	A. Phenylamoni clorua là muối dễ tan trong nước. 
	B. Dung dịch Ala–Gly–Gly có phản ứng màu biure. 
	C. Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím. 
	D. Tơ nilon–6,6 thuộc loại tơ poliamit. 
Câu 71. Hấp thụ hết một lượng khí CO2 vào 400 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết X vào 200 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch BaCl2 dư vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A. 105,70. 	B. 95,85. 	C. 66,30. 	D. 76,15. 
Câu 72. Thực hiện các thí nghiệm sau:  
(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch NH4HSO4. 
(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.  
(c) Cho dung dịch HNO3 tới dư vào dung dịch FeCO3. 
(d) Cho từ từ và khuấy đều dung dịch H2SO4 vào lượng dư dung dịch Na2CO3. 
(e) Cho FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. 
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được chất khí là  
 	A. 2. 	B. 3. 	C. 5. 	D. 4. 
Câu 73. Hỗn hợp X gồm axit oleic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần vừa đủ 2,89 mol O2 thu được 2,04 mol CO2. Mặt khác m gam hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ 12,8 gam brom trong CCl4. Nếu cho m gam hỗn hợp X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng (vừa đủ) thu glixerol và dung dịch chứa hai muối. Khối lượng của Y trong m gam hỗn hợp X là  
	A. 18,72. 	B. 17,72. 	C. 17,78. 	D. 17,76.  
Câu 74. Cho các phát biểu sau: 
(a) Axetilen được dùng trong đèn xì oxi-axtilen để hàn cắt kim loại. 
(b) Ăn đồ chua như hành muối, dưa muối... giúp tiêu hóa chất béo dễ hơn. 
(c) Glucozơ là hợp chất hữu cơ đa chức và thuộc loại monosaccarit.  
(d) Các aminoaxit thiên nhiên là những hợp chất cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của sự sống. 
(e) Các loại tơ poliamit khá bền trong môi trường axit hoặc bazơ.  
Số phát biểu đúng là 
	A. 2. 	B. 3. 	C. 5. 	D. 4. 
Câu 75. Theo quy ước, một đơn vị độ cứng ứng với 0,5 milimol Ca2+ hoặc Mg2+ trong 1,0 lít nước. Một loại nước cứng chứa đồng thời các ion Ca2+, HCO3-và Cl-. Để làm mềm 10 lít nước cứng đó cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch chứa NaOH 0,2M và Na3PO4 0,2M, thu được nước mềm (không chứa Ca2+). Số đơn vị độ cứng có trong nước cứng đó là 
	A. 12,0. 	B. 10,0. 	C. 8,0. 	D. 6,0. 
Câu 76. Nung 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm axetilen, propilen và hiđro (tỉ lệ mol 2 : 1 : 3) trong bình  đựng bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với X là 1,5. Dẫn toàn bộ Y qua bình  đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 12 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết Z vào bình  đựng dung dịch brom dư thì có m gam brom đã phản ứng. Giá trị của m là  
	A. 24. 	B. 40. 	C. 16. 	D. 32. 
Câu 77. Cho m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO, MgS và Cu2S (oxi chiếm 30% khối lượng) tan hết trong dung dịch H2SO4 và NaNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa 4m gam muối trung hòa và 0,672 lít (đktc). Hỗn hợp khí gồm NO2, SO2 (không có sản phẩm khử khác). Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(NO3)2 được dung dịch Z và 11,65 gam kết tủa. Cô cạn Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí (có tỉ khối so với H2 bằng 19,5). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?  
	A. 3,0. 	B. 4,0 	C. 2,5. 	D. 3,5.  
Câu 78. Hỗn hợp E gồm 2 amin no, hai chức, mạch hở X, Y là đồng đẳng kế tiếp và 1 este no, đơn chức, mạch hở (MX < MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn E (số mol của Z bằng 1/6 lần số mol của E) cần dùng vừa đủ 0,22 mol O2, thu được N2 và 0,22 mol H2O. Khối lượng phân tử của Y là 
	A. 60. 	B. 74. 	C. 102. 	D. 88. 
Câu 79. Hỗn hợp E gồm một este hai chức và hai este đơn chức (đều mạch hở và được tạo bởi từ các ancol no). Hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol E cần dùng 0,2 mol H2 (xúc tác Ni, t0) thu được hỗn hợp X gồm hai este. Đun nóng toàn bộ X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và 24,06 gam hỗn hợp Z gồm các muối của axit cacboxylic. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,72 mol O2, thu được CO2 và 12,78 gam H2O. Phần trăm về khối lượng của este có phân tử khối lớn nhất trong E là 
	A. 49,01%. 	B. 48,21%. 	C. 41,58%. 	D. 40,91%. 
Câu 80. Tiến hành thí nghiệm sau: 
Bước 1: Cho vào ống nghiệm có nút và ống dẫn khí khoảng 4 – 5 gam hỗn hợp bột mịn gồm natri axetat và vôi tôi xút theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. 
Bước 2: Nút ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí rồi lắp lên giá thí nghiệm. 
Bước 3: Đun nóng phần đáy ống nghiệm bằng đèn cồn. Thay ống dẫn khí bằng ống vuốt nhọn rồi đốt khí thoát ra ở đầu ống dẫn khí. 
Cho các phát biểu sau:
(a) Thí nghiệm trên là thí nghiệm điều chế và thử tính chất của metan. 
(b) Khí thu được cháy với ngọn lửa màu vàng. 
(c) Nên lắp ống thí nghiệm chứa hỗn hợp rắn sao cho miệng ống nghiệm hơi chốc lên trên. 
(d) Vai trò của CaO là chất xúc tác cho phản ứng. 
(e) Muốn thu khí thoát ra ở thí nghiệm trên ít lẫn tạp chất ta phải thu bằng phương pháp dời nước. 
(g) Nếu dẫn khí thu được qua dung dịch Br2 thì dung dịch Br2 bị mất màu. 
Số phát biểu đúng là 
	A. 5. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 4. 
-------------------HẾT-------------------
ĐÁP ÁN
41-D 
42-A 
43-D 
44-A 
45-D 
46-B 
47-C 
48-A 
49-A 
50-D
51-D 
52-C 
53-C 
54-B 
55-A 
56-B 
57-A 
58-C 
59-A 
60-D
61-B 
62-B 
63-D 
64-D 
65-D 
66-B 
67-C 
68-B 
69-A 
70-C
71-C 
72-B 
73-B 
74-B 
75-B 
76-D 
77-A 
78-A 
79-A 
80-B
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 71. Chọn C. 
Khi cho từ từ X vào H+ thì gồm Na2CO3 và NaHCO3 
Lập hệ: (với x, y là mol phản ứng của Na2CO3 và NaHCO3) 
Ta có: và 
Vậy dung dịch chứa Na2CO3 dư (0,1 mol); NaHCO3 dư và Na2SO4 (0,2 mol) 
Cho BaCl2 phản ứng với Y (BaCl2 không phản ứng với NaHCO3) thu được kết tủa là: BaSO4: 0,2 mol và BaCO3: 0,1 mol ⇒ m = 66,3 (g) 
Câu 72. Chọn B. 
(a) Ba(OH)2 + NH4HSO4 → BaSO4 + NH3 + 2H2O. 
(b) 2NaOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + Na2CO3 + H2O. 
(c) 10HNO3 + 3FeCO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 3CO2 + 5H2O. 
(d) H2SO4 + 2Na2CO3 → 2NaHCO3 + Na2SO4 (dạng cho từ từ axit vào muối cacbonat). 
(e) FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S. 
Thí nghiệm thu được chất khí là a, c, e. 
Câu 73. Chọn B. 
Đặt 
Ta có:  X gồm 
Câu 74. Chọn B. 
(c) Sai. Glucozơ là hợp chất hữu cơ tạp chức.  
(e) Sai. Các loại tơ poliamit kém bền trong môi trường axit hoặc bazơ.  
Câu 75. Chọn B. 
Vậy trong 10 lít nước có 0,05 mol Ca2+ ⇒ trong 1 lít có 0,005 mol 
Trong 1 lít nước có 0,5 milimol = 0,0005 mol Ca2+ ⇒ Số đơn vị độ cứng đó là 0,005/0,0005 = 10. 
Câu 76. Chọn D. 
Hỗn hợp X gồm C2H2 (0,2 mol); C3H6 (0,1 mol); H2 (0,3 mol) ⇒ mX = 10 (g) 
Theo BTKL: mX = mY = 10 ⇒ nY = 0,4 mol ⇒ pư = 0,6 – 0,4 = 0,2 mol  
Khi cho Y tác dụng với AgNO3/NH3 thì số mol C2H2 dư: 0,05 mol 
Câu 77. Chọn A. 
Hỗn hợp khí O2: a mol và NO2: b mol 
⇒ Ta có hệ: 
Từ phương trình phản ứng có: mol
 Số mol của ion và là 0,03 mol
Trong dung dịch Y có chứa Cu2+; Mg2+; NO3-; SO42-(0,04 mol) và Na+ 
 mol
Lại có 0,03 mol gồm NO2 và SO2 
 với 
Câu 78. Chọn A. 
Đặt a, b lần lượt là số mol của (X, Y) và este 
Công thức amin no, hai chức, mạch hở là 
Bảo toàn O: 
Độ bất bão hòa: 
Từ (1), (2) suy ra: b = 0,01 và a = 0,05  
Bảo toàn C: (vì Vậy Y là C2H8N2 có M = 60. 
Câu 79. Chọn A. 
Ta có: nY = nE = 0,2 → Đốt Y được 
→ nO (trong Y) = 0,71 + 0,51.2 – 0,72.2 = 0,29 > nY ⇒ hỗn hợp Y chứa 
Bảo toàn khối lượng: gam
Hai este trong 
 và 
Este hai chức trong E là 
Câu 80. Chọn C. 
- Phương trình hóa học: CH3COONa + NaOH 
(b) Sai. Khí thu được cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt. 
(c) Sai. Nên lắp ống thí nghiệm chứa hỗn hợp rắn sao cho miệng ống nghiệm hơi chốc xuống dưới. 
(d) Sai. CaO là chất chống ăn mòn thủy tinh (NaOH nóng chảy ăn mòn thủy tinh). 
(g) Sai. Nếu dẫn khí thoát ra vào dung dịch Br2 thì dung dịch này không bị mất màu.  
-------------------HẾT-------------------
Đề 3
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN THÀNH PHẦN: HÓA HỌC
Thời gian: 50 phút
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137. 
* Các thể tích khí đều đo ở (đktc).
Câu 1. Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được C2H5COONa và CH3OH. Chất X là
	A. C2H5COOCH3.	B. CH3COOC2H5.	C. C2H5COOH.	D. CH3COOH.
Câu 2. Công thức của axit oleic là
	A. C17H33COOH.	B. HCOOH.	C. C15H31COOH.	D. CH3COOH
Câu 3. Cacbonhidrat nào có nhiều trong nho hoặc hoa quả chín?
	A. Glucozơ.	B. Xenlulozơ.	C. Fructozơ.	D. Saccarozơ.
Câu 4. Chất nào dưới đây làm quỳ tím hóa xanh?
	A. CH3COOH.	B. C6H5NH2.	C. CH3OH.	D. C2H5NH2.
Câu 5. Số nguyên tử oxi trong phân tử glixin là
	A. 2.	B. 1.	C. 4.	D. 3.
Câu 6. Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-) n là
	A. poly (vinyl clorua).	B. polietilen.
	C. poly (metyl metacrylat).	D. polistiren.
Câu 7. Tính chất nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?
	A. Tính dẻo.	B. Độ cứng.	C. Tính dẫn điện.	D. Ánh kim.
Câu 8. Cho dãy kim loại: Na, Mg, Fe, Cu. Kim loại có tính khử yếu nhất là
	A. Mg.	B. Cu.	C. Na.	D. Fe.
Câu 9. Sự ăn mòn hóa học là quá trình
	A. khử.	B. oxi hóa.	C. điện phân.	D. oxi hóa – khử.
Câu 10. Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm?
	A. Na.	B. Al.	C. Ca.	D. Fe.
Câu 11. Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là
	A. Ag.	B. Au.	C. Cu.	D. Al.
Câu 12. Cho kim loại K vào nước, sản phẩm thu được là khí H2 và
	A. K2O.	B. K2O2.	C. KOH.	D. KH.
Câu 13. Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit
	A. MgO.	B. BaO.	C. K2O.	D. Fe2O3.
Câu 14. Dung dịch khi tác dụng với axit H2SO4 vừa tạo khí, vừa tạo kết tủa là
	A. Na2CO3.	B. BaCl2.	C. Ba(HCO3)2.	D. Ca(OH)2.
Câu 15. Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?
	A. Al.	B. Na.	C. Mg.	D. Cu.
Câu 16. Công thức của sắt(III) hiđroxit là
	A. Fe(OH)3.	B. Fe2O3.	C. Fe(OH)2.	D. FeO.
Câu 17. Dung dịch K2CrO4 có màu gì?
	A. Màu da cam.	B. Màu đỏ thẫm.	C. Màu lục thẫm.	D. Màu vàng.
Câu 18. Hiện nay nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là
	A. CH4.	B. CO2.	C. N2.	D. Cl2.
Câu 19. Thành phần của supephotphat đơn gồm
	A. Ca(H2PO4)2.	B. Ca(H2PO4)2, CaSO4.	C. CaHPO4, CaSO4.	D. CaHPO4.
Câu 20. Công thức phân tử của propilen là:
	A. C3H6.	B. C3H4.	C. C3H2.	D. C2H2.
Câu 21. Cho các este sau: etyl axetat, etyl fomat, metyl axetat, metyl propionat. Có bao nhiêu este có phản ứng với AgNO3/NH3 ?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 22. Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức p

Tài liệu đính kèm:

  • docxbo_de_thi_thu_thpt_quoc_gia_mon_hoa_hoc_nam_2022_co_dap_an_v.docx