Bài ôn tập môn vật lý lớp 11 - Bài tập về tổng hợp dao động điều hòa

docx 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1561Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài ôn tập môn vật lý lớp 11 - Bài tập về tổng hợp dao động điều hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài ôn tập môn vật lý lớp 11 - Bài tập về tổng hợp dao động điều hòa
BÀI TẬP VỀ TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 
1. Hai dao động điều hoà cùng pha khi độ lệch pha giữa chúng là 
A.. B. C. .D. (với nZ).
2. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là
	A. A = 2 cm. 	B. A = 3 cm.	 C. A = 5 cm.	 D. A = 21 cm.
3. Hai dao động điều hoà cùng phương, theo các phương trình:x1=3cos5t (cm) và x2= 4cos()cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên là
	A.7 cm	B.1 cm.	C.5 cm	D. 3,5 cm.
4. Hai dao động điều hoà, cùng phương, theo các phương trình: x1 =4cos20(cm)và cm. với x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tần số dao động tổng hợp của hai dao động trên là A.5 Hz.	 B.20p Hz.	 	C. 20 Hz	D. 10 Hz 
5. Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là và Biên độ dđ tổng hợp của hai dao động trên bằng 
A. 0 cm. 	B. 3 cm. 	C. 6 cm. 	D. cm. 
6. Một chất điểm dao động điều hoà, theo các phương trình: x1 =5cos4(cm) (với x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tần số góc của hai dao động là
	A.	B. 	C. 	D. 
7. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ . Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ . Dao động thứ hai có phương trình li độ là 
	A. .	B. .
	C. .	D. .
8. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:
x1 = A1cos(ωt +φ1) và x2 = A2cos(ωt +φ2). Biên độ của dao động tổng hợp là
A. A = A1 + A2 + 2A1A2cos(φ2 - φ1). B. A = 
C. A =. D. A = A1 + A2 - 2A1A2cos(φ2 - φ1).
9. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: 
x1 = A1cos(ωt +φ1) và x2 = A2cos(ωt +φ2).Pha ban đầu j của dao động tổng hợp là
 A. B.
 C. D.
10. Hai dao động điều hoà cùng phương: x1=A1cos(); x2=A2cos(). Kết luận nào sau đây sai
	A.=(hoặc (2n+1)) hai dao động ngược pha B. = hai dao động ngược pha	
	C. =0(hoặc 2n) hai dao động cùng pha	 D. = hai dao động vuông pha
11: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động : x1 = 2cos 4t cm; x2 = 4cos(4t -) cm.Biên độ dao động tổng hợp là A. 4cm	B. 8cm	C. 2cm	D. 6cm
12: Một vật thực hiện đồng thời hai dđộng : x1=2cos 4t cm; x2 = 4cos(4t +) cm. Pha ban đầu d động tổng hợp là A. 0	 B. 	 C. 	 D. 
13: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động: x1=5cost cm ;x2=10cost cm .Dao động tống hợp có phươmg trình
 A. x = 5 cos 10 B. x = 5 cos (10) C. x = 15 cos10 D. x = 15cos (10)
14: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình: 
x1 = 2cos(4pt + p/2 ) (cm); x2 = 2cos 4pt (cm) Dao động tổng hợp của vật có phương trình:
 A.x=2cos(4pt+)(cm), B. x =2cos(4pt +)(cm) ;
C.x =2cos (4pt+)(cm). D.x =2cos(4pt-)(cm)
15. NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ biªn ®é dao ®éng tæng hîp lµ kh«ng ®óng? Dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng, cïng tÇn sè cã biªn ®é phô thuéc vµo
A. biªn ®é cña dao ®éng thø nhÊt. B. biªn ®é cña dao ®éng thø hai.
C. cã biªn ®é phô thuéc vµo tÇn sè chung cña hai dao . D. ®é lÖch pha gi÷a hai dao ®éng thµnh phần.
16. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng, cïng tÇn sè cã biªn ®é lÇn l­ît lµ 8cm vµ 12cm. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp cã thÓ lµ
A. A = 2cm.	B. A = 3cm.	C. A = 5cm.	D. A = 21cm.
17. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng, cïng tÇn sè cã biªn ®é lÇn l­ît lµ 3cm vµ 4cm. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp kh«ng thÓ lµ
A. A = 3cm.	B. A = 4cm.	C. A = 5cm.	D. A = 8cm.
18. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng, cïng tÇn sè cã biªn ®é lÇn l­ît lµ 6cm vµ 12cm. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp kh«ng thÓ lµ
A. A = 5cm.	B. A = 6cm.	C. A = 7cm.	D. A = 8cm.
19. Mét chÊt ®iÓm tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng cïng tÇn sè x1 = sin2t (cm) vµ x2 = 2,4cos2t (cm). Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp lµ
A. A = 1,84cm.	B. A = 2,60cm.	C. A = 3,40cm.	D. A = 6,76cm
20. Con l¾c lß xo gåm vËt m vµ lß xo k dao ®éng ®iÒu hoµ, khi m¾c thªm vµo vËt m mét vËt kh¸c cã khèi l­îng gÊp 3 lÇn vËt m th× chu kú dao ®éng cña chóng
A. t¨ng lªn 3 lÇn.	B. gi¶m ®i 3 lÇn.	C. t¨ng lªn 2 lÇn.	D. gi¶m ®i 2 lÇn.
21. Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè f = 5Hz. Khi pha dao ®éng b»ng 2p/3 th× li ®é cña chÊt ®iÓm lµ cm, ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña chÊt ®iÓm lµ
A. B. C. D. 
22. VËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh: x = 2cos(4πt - π/3)cm. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc trong 0,25s ®Çu tiªn: A. 4cm.	B. 2cm.	C. 1cm.	D. -1cm.
23. Con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng dao ®éng ®iÒu hoµ, khi vËt ë vÞ trÝ c¸ch VTCB mét ®o¹n 4cm th× vËn tèc cña vËt b»ng kh«ng vµ lóc nµy lß xo kh«ng bÞ biÕn d¹ng, (lÊy g = π2). VËn tèc cña vËt khi qua VTCB lµ:
A. v = 6,28cm/s.	B. v = 12,57cm/s.	C. v = 31,41cm/s.	D. v = 62,83cm/s. 
24. Con l¾c lß xo ngang dao ®éng ®iÒu hoµ, lùc ®µn håi cùc ®¹i t¸c dông vµo vËt lµ 2N, gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ 2m/s2. Khèi l­îng cña vËt lµ 
 A. m = 1kg.	B. m = 2kg.	 C. m = 3kg.	D. m = 4kg.
25. Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph­¬ng tr×nh dao ®éng x = 4cos(4πt)cm. Thêi gian chÊt ®iÓm ®i ®­îc qu·ng ®­êng 6cm kÓ tõ lóc b¾t ®Çu dao ®éng lµ
A. t = 0,750s.	B. t = 0,375s.	C. t = 0,185s.	D. t = 0,167s.
26. Khi treo vËt m vµo lß xo k th× lß xo d·n ra 2,5cm, kÝch thÝch cho m dao ®éng, (lÊy g = π2m/s2). Chu kú dao ®éng tù do cña vËt lµ: A. T = 1,00s.	B. T = 0,50s.	C. T = 0,32s.	D. T = 0,28s.
27. Mét chÊt ®iÓm khèi l­îng m = 100g, dao ®éng ®iÒu ®iÒu hoµ däc theo trôc Ox víi ph­¬ng tr×nh 
x = 4cos(2t)cm. C¬ n¨ng trong dao ®éng ®iÒu hoµ cña chÊt ®iÓm lµ
A. E = 3200J.	B. E = 3,2J.	C. E = 0,32J.	D. E = 0,32mJ.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ĐA
A
C
C
D
A
A
D
C
A
B
C
D
C
A
Câu
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ĐA
C
C
D
A
B
C
A
A
D
A
D
C
D

Tài liệu đính kèm:

  • docxBT_ve_tong_hop_dao_dong.docx